Regeling vervallen per 04-04-2017

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Gemeente Hoorn

Geldend van 24-06-2016 t/m 03-04-2017

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Gemeente Hoorn

Zaaknummer: 1305739

Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Hoorn

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hoorn,

gelet op het bepaalde in:

 • ·

  artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  artikel 5.2 en 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • ·

  artikel 6:2 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn 2010;

 • ·

  artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s;

 • ·

  artikel 1.61 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • ·

  artikel 41 van de Drank- en Horecawet;

 • ·

  artikel 34 van de Wet op de Kansspelen;

 • ·

  artikel 6 van de Winkeltijdenverordening;

 • ·

  artikel 23 van de Erfgoedverordening;

 • ·

  artikel 4.3 van de Havenverordening;

 • ·

  artikel 13 van de Marktverordening;

 • ·

  artikel 11 van de Parkeerverordening;

 • ·

  artikel 34 van de Scheepvaartverkeerswet;

 • ·

  artikel 11 van de Verordening Speelautomatenhal Hoorn.

overwegende dat:

 • ·

  de aanwijzing van de toezichthouders van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving met toezichthoudende bevoegdheden van de bij of krachtens de hieronder gestelde wet- en regelgeving noodzakelijk is voor de uitoefening van hun werkzaamheden;

 • ·

  een ieder wordt aangewezen voor zover dit nodig is voor de uitoefening van hun taak;

 • ·

  het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover bevoegd, zijn bevoegd daartoe ambtenaren aan te wijzen.

besluit:

de teamleider Stadstoezicht, de (senior) integraal toezichthouders, de administratief medewerkers C. van bureau JA! en de Marktmeester aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • ·

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 • ·

  de Havenverordening;

 • ·

  de Parkeerverordening;

 • ·

  de Regionale Afvalstoffenverordening West-Friesland van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Drechterland en Hollands Kroon (t.a.v. voormalig gemeente Wieringermeer);

 • ·

  de Marktverordening Hoorn;

 • ·

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • ·

  de Drank- en Horecawet;

 • ·

  de Wet op de Kansspelen en de Verordening Speelautomatenhal Hoorn;

 • ·

  de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening;

 • ·

  de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaartpolitiereglement.

de inspecteurs van bureau Vergunningen en Bouwtoezicht aan te wijzen als toezichthouders van bij of krachtens:

 • ·

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • ·

  de in artikel 5:1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten;

 • ·

  het Bouwbesluit;

 • ·

  de Erfgoedverordening;

 • ·

  de Brandbeveiligingsverordening;

 • ·

  de Bouwverordening;

 • ·

  de Algemene plaatselijke verordening Hoorn.

de gemeente-, medior- en regioarcheoloog, (senior) beleidsmedewerkers erfgoed, technisch medewerker archeologie aan te wijzen als toezichthouders van bij of krachtens:

 • ·

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • ·

  de Woningwet en het Bouwbesluit;

 • ·

  de Monumentenwet;

 • ·

  de Erfgoedverordening.

de medewerkers van de politie Noord-Holland Noord aan te wijzen als toezichthouders van bij of krachtens:

 • ·

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 • ·

  de Winkeltijdenwet en Winkeltijdenverordening;

 • ·

  de Parkeerverordening;

 • ·

  de Havenverordening;

 • ·

  de Marktverordening;

 • ·

  de Wet op de Kansspelen en de Verordening Speelautomatenhal Hoorn.

de Afdelingsmanager Toezicht & Handhaving, Afdelingsmanager Vergunningverlening, Afdelingsmanager Specialisme & Advies, Teamleider, Handhaver A, B en C, Vergunningverlener A en B en Adviseur (III)

van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aan te wijzen als toezichthouders van bij of krachtens:

 • ·

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • ·

  de in artikel 5:1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten;

 • ·

  de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 • ·

  de Regionale Afvalstoffenverordening West-Friesland van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen,

 • ·

  Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Drechterland en Hollands Kroon (t.a.v. voormalig gemeente

 • ·

  Wieringermeer).

de medewerkers die belast zijn met het toezicht op de brandveiligheid van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door de commandant brandweer van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan te laten wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • ·

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • ·

  de Woningwet en het Bouwbesluit;

 • ·

  de Brandbeveiligingsverordening;

 • ·

  de Wet milieubeheer;

 • ·

  de Algemene plaatselijke verordening Hoorn.

de medewerkers van Recreatie Noord-Holland N.V., gevestigd te Velsen-Zuid, voor zover betreft het Julianapark te Hoorn en recreatiegebied Schellinkhouterdijk, eveneens te Hoorn, beide gebieden zoals aangegeven op de bijgevoegde, gewaarmerkte, en van dit besluit onderdeel uitmakende, plattegrond aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • ·

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  de Algemene plaatselijke verordening Hoorn.

de (integraal) toezichthouders / buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de gemeenten in Noord-Holland Noord aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • ·

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  de Drank- en Horecawet;

 • ·

  de horecagerelateerde artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 • ·

  de Wet op de Kansspelen en de Verordening Speelautomatenhal Hoorn.

de directeur publieke gezondheid van de GGD Hollands Noorden aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

 • ·

  de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

En de toezichthouder toe te staan één of meerdere medewerkers van GGD Hollands Noorden aan te wijzen, die onder zijn toezicht optreden als bevoegd inspecteur in het kader van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Intrekken:

 • ·

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders Marktverordening gemeente Hoorn 2005;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders belast met toezicht op naleving van de voorschriften;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit WRO bij het bureau Vergunning en Bouwtoezicht;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders bij bureau Vergunningen en Bouwtoezicht;

 • ·

  Aanwijzen toezichthouders in het kader van de WABO;

 • ·

  Aanwijzen toezichthouders bureau Erfgoed;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit gemeentelijke archeologen als toezichthouder;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders APV Hoorn;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders APV Hoorn bij derden;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders marktverordening gemeente Hoorn 2005;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders Havenverordening;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders verordening speelautomatenhal 2015;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet en horeca gerelateerde artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Kinderopvang.

Citeertitel:

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Hoorn’.

Te bepalen dat bovenstaand besluit wordt bekendgemaakt door middel van publicatie in het Gemeenteblad.

Het college van burgemeester en wethouders,

6 juni 2016

de secretaris en burgemeester,                                de burgemeester,

Taakomschrijving integraal toezichthouders