Regeling vervallen per 16-12-2021

Aanbestedingsreglement voor de aanbesteding van concessies voor openbaar vervoer 2016-2017

Geldend van 21-07-2017 t/m 15-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Aanbestedingsreglement voor de aanbesteding van concessies voor openbaar vervoer 2016-2017

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In dit reglement worden onderstaande definities gehanteerd. Definities kunnen zowel in enkel als in meervoud worden gehanteerd.

Aanbestedende Dienst: het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam.

Aanbestedingswet 2012: wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Staatsblad 2012, 542), zoals gewijzigd bij wet van 18 december 2013 (Staatsblad 2014, 14).

Aankondiging: een aankondiging zoals die in gevolge de voorschriften van dit Reglement in het Publicatieblad van de Europese Unie moet worden geplaatst.

Bao: besluit van 16 juli 2005, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Besluit aanbestedingsregels Overheidsopdrachten), Staatsblad 408, zoals laatstelijk gewijzigd.

Bestek: een beschrijving van een Concessie met eventuele schriftelijke aanvullingen daarop en wijzigingen daarvan (waaronder Nota’s van Inlichtingen) zoals door de Aanbestedende Dienst aan Gegadigden ter beschikking gesteld, inclusief eventuele Bijlagen en inclusief de

Selectieleidraad.

Bp 2000: besluit van 14 december 2000, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet personenvervoer 2000 (Besluit personenvervoer 2000), Staatsblad 563, zoals laatstelijk gewijzigd.

Bijlage: een (sub)bijlage bij de aanbestedingsdocumentatie.

Combinant: een Gegadigde respectievelijk Inschrijver die zich samen met een of meer anderen aanmeldt met het verzoek tot inschrijving te worden uitgenodigd, of die samen met een of meer anderen door middel van een inschrijving aanbiedt een Concessie uit te voeren.

Combinatie: meerdere natuurlijke- en/of rechtspersonen die zich gezamenlijk als Gegadigde aanmelden en/of gezamenlijk een inschrijving doen.

Concessie: een concessie in de zin van de Wp 2000 met eventueel bijbehorend

concessiebesluit, uitvoeringsovereenkomst, subsidiebeschikking en andere documenten die zijn bestemd om van de concessie deel uit te maken.

Concessiehouder: een Inschrijver aan wie een Concessie is verleend.

Concessieverlener: de Aanbestedende Dienst die een Concessie heeft verleend.

Concurrentiegerichte Dialoog: een procedure – zoals beschreven in artikel 2.28 van de Aanbestedingswet 2012 – waaraan alle Gegadigden mogen verzoeken deel te nemen en waarbij de Aanbestedende Dienst een dialoog voert met de tot de procedure toegelaten Gegadigden teneinde een of meer oplossingen te zoeken die aan de behoeften van de Aanbestedende Dienst beantwoorden en op grond waarvan de geselecteerde Gegadigden zullen worden uitgenodigd om in te schrijven.

Gegadigde: een natuurlijke- of rechtspersoon of combinatie van personen die heeft/hebben verzocht om een uitnodiging tot deelname aan de selectiefase van een aanbestedingsprocedure.

Groep: een groep van verbonden rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:24b BW of een vergelijkbare regeling naar buitenlands recht.

Handelsregister: een beroeps- of handelsregister van een Lidstaat zoals bedoeld in artikel 2.98 Aanbestedingswet 2012.

Inschrijver: een natuurlijke- of rechtspersoon of combinatie van personen die een inschrijving heeft/hebben gedaan op de aanbesteding van een Concessie.

Lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Niet-Openbare Procedure: een procedure – zoals beschreven in artikel 2.27 Aanbestedingswet 2012 – waaraan Gegadigden mogen verzoeken deel te nemen, maar waarbij alleen de door de Aanbestedende dienst geselecteerde Gegadigden mogen inschrijven.

Nota van Inlichtingen: een of meer nota's die van verstrekte inlichtingen en/of wijzigingen van het Bestek zijn opgemaakt.

Onderhandelingsprocedure met Aankondiging: een procedure met voorafgaande bekendmaking, zoals beschreven in artikel 2.30 Aanbestedingswet 2012, waarbij uitsluitend de door de Aanbestedende Dienst geselecteerde Gegadigden een eerste inschrijving mogen indienen en waarbij door middel van onderhandelingen met een of meer van hen naar definitieve inschrijvingen wordt toegewerkt.

Onderhandelingsprocedure zonder Aankondiging: een procedure zoals beschreven in artikel 2.32 – 2.36 Aanbestedingswet 2012, waarbij de Aanbestedende Dienst onderhandelt met betrokken ondernemers.

Openbare Procedure: een procedure – zoals beschreven in artikel 2.26 Aanbestedingswet 2012– waarbij eenieder kan inschrijven.

Raamovereenkomst: een overeenkomst – zoals beschreven in artikelen 2.44 – 2.47 Aanbestedingswet 2012 – tussen een of meer aanbestedende diensten en een of meer Inschrijvers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen Concessies vast te leggen.

Reglement: onderhavig aanbestedingsreglement voor de aanbesteding van Concessies.

Selectieleidraad: een document waaruit blijkt (i) aan welke eisen een Gegadigde moet voldoen om voor een uitnodiging tot het doen van een inschrijving in aanmerking te komen en (ii) op welke wijze Gegadigden daartoe zullen worden geselecteerd als het aantal Gegadigden dat voldoet aan deze eisen het eventueel vooraf vastgestelde maximale aantal te boven gaat.

Technische Specificatie: een specificatie – zoals beschreven in artikel 2.75 Aanbestedingswet 2012 – die voorkomt in een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een product of dienst.

Wp 2000: Wet personenvervoer 2000 van 6 juli 2000, Staatsblad 314, zoals laatstelijk gewijzigd.

Artikel 1.2 Toepasselijkheid Reglement en toepasselijk recht

 • 1. Indien een aanbesteding volgens dit Reglement zal verlopen, wordt dit in de Aankondiging en/of het Bestek vermeld.

 • 2. Indien toepassing is gegeven aan lid 1, wordt een Gegadigde en een Inschrijver geacht onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de toepassing van dit Reglement door het doen van een verzoek tot deelname aan een aanbesteding, respectievelijk door het doen van een inschrijving.

 • 3. Op een aanbesteding die volgens dit Reglement verloopt, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 37 lid 1 Bp 2000 bepaalt dat op aanbestedingen van concessies voor openbaar vervoer waarvan de geraamde waarde exclusief omzetbelasting ten minste het, in artikel 7, aanhef onder b, van het Bao bedoelde, bedrag bedraagt, artikelen 2 tot en met 57 van het Bao van toepassing zijn, met uitzondering van artikelen 3, 5 eerste lid, 8, 9, vijfde, negende, tiende, elfde en twaalfde lid, 10 tot en met 17, 20, 21, 22, 31, tweede lid, 34. Het Bao is thans niet meer van kracht en opgegaan in de Aanbestedingswet 2012, hoofdzakelijk deel 2 van de Aanbestedingswet 2012. In dit Reglement wordt verwezen naar bepalingen uit deel 2 van de Aanbestedingswet 2012. De Aanbestedingswet 2012 is van toepassing voor zover dat uit het Bp 2000 voortvloeit. Indien en voorzover het bepaalde in dit Reglement strijdig is met bepalingen van dwingend recht, prevaleren laatstgenoemde bepalingen.

 • 4. In de Aankondiging en/of het Bestek kan op onderdelen van dit Reglement worden afgeweken, in welk geval het bepaalde in de Aankondiging en/of het Bestek prevaleert. Dit Reglement staat er ondermeer niet aan in de weg dat vóór plaatsing van de Aankondiging een zogeheten “marktconsultatie” plaatsvindt.

Artikel 1.3 Non-discriminatie

 • 1. De Aanbestedende Dienst behandelt Gegadigden en Inschrijvers op gelijke en niet discriminerende wijze en handelt objectief en transparant.

 • 2. Concessieverlening zal plaatsvinden zonder vooringenomenheid.

Artikel 1.4 Wijze van aanbesteding

 • 1. Met in achtneming van het bepaalde in hoofdstuk 3 van dit Reglement, kan aanbesteding van een Concessie plaatsvinden middels een:

  • a.

   Openbare Procedure;

  • b.

   Niet-Openbare Procedure;

  • c.

   Concurrentiegerichte Dialoog;

  • d.

   Onderhandelingsprocedure met Aankondiging;

  • e.

   Onderhandelingsprocedure zonder Aankondiging.

Artikel 1.5 Gezamenlijke inschrijving

 • 1. Een Combinatie kan een inschrijving doen of, in voorkomend geval, zich als Gegadigde aanmelden.

 • 2. De Aanbestedende Dienst verlangt voor de indiening van een inschrijving of een verzoek tot deelname van een Combinatie niet dat de Combinatie een bepaalde rechtsvorm heeft. De Aanbestedende Dienst kan wel verlangen dat de Combinatie, aan wie de Concessie wordt gegund, een bepaalde rechtsvorm aanneemt indien dit voor de goede uitvoering van de Concessie nodig is. De Aanbestedende Dienst kan van een Combinatie verlangen dat iedere Combinant zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de goede nakoming van alle verplichtingen van de Combinatie voortvloeiende uit of verband houdende met de Concessie.

Hoofdstuk 2 Aanbestedingsvoorwaarden en Technische Specificaties

Artikel 2.1 Technische Specificaties

 • 1. De Aanbestedende Dienst kan Technische Specificaties opnemen in het Bestek, een en ander overeenkomstig artikelen 2.75 – 2.78 Aanbestedingswet 2012.

Artikel 2.2 Varianten

 • 1. De Aanbestedende Dienst vermeldt in de Aankondiging en/of het Bestek of varianten zijn toegestaan, een en ander overeenkomstig artikel 2.83 Aanbestedingswet 2012.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, komt voor verlening van een Concessie volgens een variant uitsluitend de Inschrijver in aanmerking die de betreffende variant heeft aangeboden.

Artikel 2.3 Onderaanneming

In het Bestek kan de Aanbestedende Dienst een Inschrijver verzoeken om in zijn inschrijving aan te geven welk gedeelte van de Concessie hij voornemens is aan derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij wenst te gebruiken. De Aanbestedende Dienst kan controleren of een grond voor uitsluiting als bedoeld in artikel 2.86 of 2.87 Aanbestedingswet 2012 bestaat voor een onderaannemer. Indien de Inschrijver een beroep doet op een onderaannemer om te voldoen aan de eisen bedoeld in hoofdstuk 7 van dit Reglement, is het bepaalde in artikel 7.10 van dit Reglement voorts van toepassing. Het gebruik van onderaannemers laat de aansprakelijkheid van de Inschrijver onverlet.

Artikel 2.4 Bijzondere voorwaarden

De Aanbestedende Dienst kan bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van de Concessie, mits in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 2.80 en 2.81 Aanbestedingswet.

Artikel 2.5 Inschrijving onder voorwaarden

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden en/of daarin voorbehouden worden gemaakt, is de inschrijving ongeldig.

Artikel 2.6 Meerdere inschrijvingen en aanmeldingen als gegadigde

 • 1. Gegadigden mogen zich slechts eenmaal aanmelden als Gegadigde. Participanten in een Combinatie, die zich als Gegadigde aanmelden, mogen zich niet nogmaals aanmelden als Gegadigde, ook niet als participant in een andere Combinatie. Een derde, op wie een Gegadigde een beroep doet als bedoeld in artikel 7.10 van dit Reglement, mag zich niet ook zelf aanmelden als Gegadigde (al dan niet als participant in een andere Combinatie). Als een (rechts)persoon, die deel uitmaakt van een Groep, zich (i) aanmeldt als Gegadigde (al dan niet als participant in een Combinatie), en/of (ii) op die (rechts)persoon een beroep wordt gedaan door een Gegadigde als bedoeld in artikel 7.10 van dit Reglement, dan (i) mogen andere (rechts)personen uit die Groep zich niet aanmelden als Gegadigde (al dan niet als participant in een andere Combinatie), en/of (ii) mag op die andere (rechts)personen uit die Groep ook geen beroep worden gedaan door een andere Gegadigde als bedoeld in artikel 7.10 van dit Reglement. Wel mogen (rechts)personen uit dezelfde Groep participeren in dezelfde Combinatie en mag op hen door dezelfde Gegadigde een beroep worden gedaan als bedoeld in art. 7.10 van die Reglement.

 • 2. Inschrijvers mogen slechts één inschrijving doen. Participanten in een Combinatie, die een inschrijving doet, mogen geen andere inschrijving doen, ook niet als participant in een andere Combinatie. Een derde, op wie een Inschrijver een beroep doet als bedoeld in artikel 7.10 van dit Reglement, mag niet ook zelf een inschrijving doen (al dan niet als participant in een andere Combinatie). Als een (rechts)persoon, die deel uitmaakt van een Groep, (i) een inschrijving doet (al dan niet als participant in een Combinatie), en/of (ii) op die (rechts)persoon een beroep wordt gedaan door een Inschrijver als bedoeld in artikel 7.10 van dit Reglement, dan (i) mogen andere (rechts)personen uit die Groep geen inschrijving doen (al dan niet als participant in een andere Combinatie), en/of (ii) mag op die andere (rechts)personen uit die Groep ook geen beroep worden gedaan door een andere Inschrijver als bedoeld in artikel 7.10 van dit Reglement. Wel mogen (rechts)personen uit dezelfde Groep participeren in dezelfde Combinatie en mag op hen door dezelfde Inschrijver een beroep worden gedaan als bedoeld in art. 7.10 van die Reglement.

 • 3. Overtreding van het bepaalde in dit artikel 2.6 leidt tot uitsluiting, tenzij de betreffende Gegadigde of Inschrijver aantoont dat in het betreffende geval de eerlijke mededinging niet is verstoord.

Artikel 2.7 Gestanddoening en wachtkamerbeding

 • 1. In het Bestek wordt omschreven voor welke termijn de Inschrijvers hun inschrijvingen gestand moeten doen.

 • 2. In het Bestek kan voorts een wachtkamerbeding worden opgenomen. Dat wil zeggen een bepaling op grond waarvan, indien om welke redenen dan ook niet tot gunning aan de als eerste geëindigde Inschrijver kan worden overgegaan, de Aanbestedende Dienst kan terugvallen op de als tweede – en zo nodig lagere – geëindigde Inschrijver (op volgorde van hun ranking) en tot gunning aan die betreffende Inschrijver over kan gaan.

Hoofdstuk 3 Procedures

Artikel 3.1 Openbare en Niet-Openbare Procedure

De Aanbestedende Dienst maakt voor het verlenen van Concessies gebruik van de Openbare Procedure of de Niet-Openbare Procedure, onverlet latende het bepaalde in de artikelen 2.28 – 2.37 Aanbestedingswet 2012.

Artikel 3.2 Concurrentiegerichte Dialoog

In de gevallen en/of omstandigheden als bedoeld in artikel 2.28 Aanbestedingswet 2012, kan de Aanbestedende Dienst een Concessie verlenen door middel van een Concurrentiegerichte Dialoog.

Artikel 3.3 Onderhandelingsprocedure met Aankondiging

In de gevallen en/of omstandigheden als bedoeld in 2.30 Aanbestedingswet 2012, kan de Aanbestedende Dienst een Concessie verlenen door middel van een Onderhandelingsprocedure met Aankondiging.

Artikel 3.4 Onderhandelingsprocedure zonder Aankondiging

In de gevallen en/of omstandigheden als bedoeld in artikelen 2.32 – 2.36 Aanbestedingswet 2012, kan de Aanbestedende Dienst een Concessie verlenen door middel van een Onderhandelingsprocedure zonder Aankondiging.

Artikel 3.5 Raamovereenkomst

De Aanbestedende Dienst kan een Raamovereenkomst sluiten, overeenkomstig het bepaalde in artikelen 2.44 – 2.47 Aanbestedingswet 2012.

Hoofdstuk 4 Aankondigingen

Artikel 4.1 Algemeen

 • 1. Een aanbesteding van een Concessie door de Aanbestedende Dienst vangt aan met de publicatie van een Aankondiging, tenzij sprake is van de Onderhandelingsprocedure zonder Aankondiging.

 • 2. De Aankondiging voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2.62 – 2.67 Aanbestedingswet 2012.

Hoofdstuk 5 Termijnen

Artikel 5.1 Algemeen

 • 1. De Aanbestedende Dienst houdt bij de vaststelling van de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen en verzoeken tot deelname rekening met de voorbereiding van de Concessie, de voor de voorbereiding van het verzoek om deelname of de inschrijvingen benodigde tijd en de in artikelen 2.70 – 2.74 Aanbestedingswet 2012 vastgestelde minimumtermijnen.

 • 2. Voor de toepassing van dit Reglement wordt onder dag verstaan: kalenderdag.

 • 3. Indien een in dit Reglement bedoelde termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of handeling plaatsvindt, wordt de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt niet in deze termijn begrepen.

 • 4. Een in dit Reglement bedoelde termijn gaat in bij aanvang van het eerste uur van de eerste dag ervan en eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag daarvan.

 • 5. Op dit Reglement is de Algemene termijnenwet van toepassing.

Hoofdstuk 6 Verstrekking van informatie

Artikel 6.1 Informatieverstrekking

 • 1. Bij Niet-Openbare Procedures, Concurrentiegerichte Dialogen en de Onderhandelingsprocedure met Aankondiging, nodigt de Aanbestedende Dienst de geselecteerde Gegadigden gelijktijdig en schriftelijk uit tot inschrijving, de deelneming aan de dialoog of tot onderhandelingen, overeenkomstig het bepaalde in artikelen 2.105 en 2.106 Aanbestedingswet 2012.

 • 2. De Aanbestedende Dienst informeert Gegadigden en Inschrijvers omtrent een beslissing inzake sluiting van een Raamovereenkomst of het verlenen van een Concessie, één en ander in overeenstemming met artikel 2.103 en 2.129 – 2.130 Aanbestedingswet 2012.

 • 3. De algemene bepalingen met betrekking tot informatieverstrekking en gebruik van communicatiemiddelen uit hoofde van artikel 4.12 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Artikel 6.2 Proces-verbaal aanbesteding

 • 1. De Aanbestedende Dienst maakt proces-verbaal op overeenkomstig artikel 2.132 Aanbestedingswet 2012.

 • 2. Inschrijvers kunnen op het adres, genoemd in de Aankondiging en/of het Bestek, het proces-verbaal van de aanbesteding inzien, onverminderd het bepaalde in artikelen 2.57 en 2.138 Aanbestedingswet 2012.

Artikel 6.3 Nota van Inlichtingen

 • 1. Van de verstrekte inlichtingen – voor zover die dienen tot aanvulling of wijziging van het Bestek dan wel de kosten, duur of de wijze van de uitvoering van de Concessie kunnen beïnvloeden – en van de antwoorden op vragen die schriftelijk zijn gesteld door de degenen die jegens de Aanbestedende Dienst blijk hebben gegeven voornemens te zijn op de Concessie in te schrijven of bij de Concessie belang hebben, wordt door of namens de Aanbestedende Dienst een Nota van Inlichtingen opgemaakt.

 • 2. Van een gehouden aanwijzing ter plaatse wordt door of namens de Aanbestedende Dienst een proces-verbaal opgemaakt.

 • 3. Bij het verstrekken van de in lid 1 en lid 2 genoemde inlichtingen is artikel 2.54 Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

 • 4. De in lid 1 en lid 2 genoemde inlichtingen maken onderdeel uit van het Bestek.

 • 5. De Aanbestedende Dienst kan in het Bestek bepalen dat vertrouwelijke inlichtingen kunnen worden verkregen als bedoeld in artikel 2.57 Aanbestedingswet 2012 overeenkomstig de wijze als in het Bestek nader omschreven.

Hoofdstuk 7 Uitsluiting en selectie

Artikel 7.1 Uitsluiting

 • 1. De Aanbestedende Dienst verleent een Concessie met inachtneming van het bepaalde in afdeling 2.3.6 Aanbestedingswet 2012.

 • 2. De Aanbestedende Dienst kan (en voorzover dat verplicht is zal) Gegadigden en Inschrijvers van deelname aan de aanbesteding van een Concessie uitsluiten, overeenkomstig het bepaalde in afdeling 2.3.5 Aanbestedingswet 2012.

Artikel 7.2 Bewijsmiddelen

 • 1. De Aanbestedende Dienst kan een eigen verklaring verlangen als bedoeld in artikelen 2.84 en 2.85 Aanbestedingswet 2012.

 • 2. De Aanbestedende Dienst kan verzoeken om bewijsstukken en/of verklaringen in te dienen overeenkomstig het bepaalde in artikelen 2.89, 2.91 – 2.97 en 2.101 – 2.102 Aanbestedingswet 2012.

Artikel 7.3 Inschrijving in Handelsregister en vergunningen

 • 1. Een Gegadigde en/of Inschrijver die aan de aanbesteding van een Concessie wenst deel te nemen, kan door de Aanbestedende Dienst worden verzocht aan te tonen dat hij in het Handelsregister is ingeschreven, één en ander overeenkomstig artikel 2.98 Aanbestedingswet 2012.

 • 2. Gegadigden en Inschrijvers dienen – op verzoek van de Aanbestedende Dienst – aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die ingevolge de toepasselijke regelgeving – waaronder, maar niet uitsluitend, de Wp 2000 en het Bp 2000 – worden gesteld om de Concessie uit te (mogen) voeren, althans dat zij ten tijde van het verlenen van de Concessie aan deze eisen zullen kunnen voldoen.

Artikel 7.4 Financiële en economische draagkracht

 • 1. De Inschrijver en/of Gegadigde kan zijn financiële en economische draagkracht aantonen door middel van de in artikelen 2.91 – 2.92 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bepalingen.

 • 2. De Aanbestedende Dienst kan, met inachtneming van artikelen 2.91 – 2.92 Aanbestedingswet 2012, de eisen betreffende financiële en economische draagkracht in de Aankondiging en/of het Bestek nader specificeren en uitwerken.

Artikel 7.5 Zekerheidsstelling

De Aanbestedende Dienst zal uitsluitend van de Inschrijver aan wie hij voornemens is de Concessie op te dragen zekerheidsstelling kunnen bedingen.

Artikel 7.6 Technische of beroepsbekwaamheid

 • 1. De Aanbestedende Dienst beoordeelt en controleert de technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid van de Inschrijvers en/of Gegadigden overeenkomstig het bepaalde in artikelen 2.93 – 2.95 Aanbestedingswet 2012.

 • 2. De Aanbestedende Dienst kan, met inachtneming van artikelen 2.93 – 2.95 Aanbestedingswet 2012, de eisen betreffende technische of beroepsbekwaamheid in de Aankondiging en/of het Bestek nader specificeren en uitwerken.

Artikel 7.7 Verklaring inzake kwaliteitsnormen

Indien de Aanbestedende Dienst van Gegadigden en/of Inschrijvers de overlegging van een verklaring inzake kwaliteitsnormen eist, is het bepaalde in artikel 2.96 Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Artikel 7.8 Verklaring inzake milieubeheer

Indien de Aanbestedende Dienst van Gegadigden en/of Inschrijvers de overlegging van een verklaring eist waaruit blijkt dat deze voldoet aan de normen inzake milieubeheer, is het bepaalde in artikel 2.97 Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Artikel 7.9 Eventuele nadere toelichting

De Aanbestedende Dienst kan verlangen dat Gegadigden en/of Inschrijvers de uit hoofde van de artikelen 7.1 tot en met 7.8 overgelegde verklaringen en bescheiden aanvullen of nader toelichten overeenkomstig het bepaalde in artikelen 2.55 en 2.101 – 2.102 Aanbestedingswet 2012.

Artikel 7.10 Beroep op bekwaamheden van derden

 • 1. Teneinde aan te tonen dat een Gegadigde of Inschrijver voldoet aan de eisen als bedoeld in hoofdstuk 7 kan deze zich, naast zijn eigen bekwaamheid, uitsluitend beroepen op de bekwaamheden van een derde, indien en voorzover die derde zich middels een onvoorwaardelijke schriftelijke overeenkomst – of ander document dat de Aanbestedende

  Dienst een vergelijkbare mate van zekerheid biedt omtrent de verhouding tussen de Gegadigde of Inschrijver en de derde – jegens de Gegadigde, respectievelijk Inschrijver heeft verbonden om de, voor de uitvoering van de Concessie benodigde middelen (in de ruimste zin des woords, daaronder mede te verstaan kennis, menskracht en materieel) ter

  beschikking te stellen. De Gegadigde of Inschrijver dient daadwerkelijk en dienovereenkomstig te beschikken over de middelen van de betreffende derde bij uitvoering van de Concessie.

 • 2. Teneinde aan te tonen dat een Gegadigde of Inschrijver voldoet aan de eisen als bedoeld in hoofdstuk 7 kan deze zich, onverminderd het bepaalde in lid 1, niet beroepen op opdrachten die door derden, al dan niet in zijn opdracht, zijn uitgevoerd.

 • 3. Teneinde aan te tonen dat een Gegadigde of Inschrijver voldoet aan de eisen als bedoeld in hoofdstuk 7, telt ervaring uit opdrachten die in het verleden in Combinatie werden uitgevoerd, mee naar rato van het aandeel van de Gegadigde of Inschrijver in de Combinatie die de desbetreffende opdrachten uitvoerde.

Hoofdstuk 8 Gunning

Artikel 8.1 Gunningscriteria

De Aanbestedende Dienst hanteert bij het verlenen van een Concessie gunningscriteria ter beoordeling van de inschrijvingen met inachtneming van artikelen 2.113 – 2.115a Aanbestedingswet 2012.

Artikel 8.2 Loting

 • 1. Indien twee of meer Inschrijvers gelijkelijk voor verlening van een Concessie in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen de Concessie zal worden verleend.

 • 2. Indien de Aanbestedende Dienst in de Aankondiging het aantal Gegadigden heeft aangegeven dat hij voornemens is tot inschrijving uit te nodigen en het aantal Gegadigden dat voldoet aan de in gestelde eisen als bedoeld in hoofdstuk 7 groter is dan het aangegeven aantal, beslist het lot wie van hen tot Inschrijving zal worden uitgenodigd, tenzij in het Bestek shortlistcriteria of een andere objectieve methode zijn opgenomen op basis waarvan wordt bepaald welke Gegadigden voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking komen. Dit lid vindt geen toepassing bij Openbare Procedures.

 • 3. Loting geschiedt ten overstaan van een notaris.

 • 4. De Inschrijvers zoals bedoeld in lid 1 of de Gegadigden zoals bedoeld in lid 2 worden er tijdig van in kennis gesteld dat een loting plaats zal vinden en ontvangen tijdig informatie over de locatie, het tijdstip en door wie de loting zal worden gehouden. De desbetreffende Inschrijvers, respectievelijk Gegadigden zijn bevoegd bij de loting in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

Artikel 8.3 Uitsluiting als gevolg van abnormaal lage inschrijving

 • 1. Wanneer voor een Concessie inschrijvingen worden gedaan die in verhouding tot de te verrichten werken, leveringen en/of diensten abnormaal laag lijken, verzoekt de Aanbestedende Dienst, voordat hij deze inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk om de door hem nodig geachte verduidelijkingen over de samenstelling van de desbetreffende inschrijving.

 • 2. In geval de situatie zoals in lid 1 omschreven zich voordoet, is artikel 2.116 Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Artikel 8.4 Ongeldigheid van de inschrijvingen

Inschrijvingen die niet voldoen aan de inhoudelijke eisen gesteld in dit Reglement, de Aankondiging en/of het Bestek zijn ongeldig. De Aanbestedende Dienst kan Inschrijvers om verduidelijking en/of aanvulling van ontbrekende gegevens vragen, voorzover dit geen discriminatie veroorzaakt.

Artikel 8.5 Mogelijkheid om niet te gunnen en moment waarop aan eisen moet zijn voldaan

 • 1. De Aanbestedende Dienst is niet verplicht een Concessie te verlenen. De Aanbestedende Dienst is gerechtigd de aanbesteding op een door hem gewenst moment te schorsen of te beëindigen zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid jegens Inschrijvers en/of Gegadigden leidt.

 • 2. Voor verlening van een Concessie komen alleen Inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van concessieverlening voldoen aan de eisen die in dit Reglement, de Aankondiging en/of het Bestek zijn vermeld. De Aanbestedende Dienst kan op elk moment tot de concessieverlening de Inschrijvers vragen aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan.

Artikel 8.6 Concessieverlening

 • 1. De Concessie wordt verleend door middel van een besluit in de zin van de Wp 2000 van de Aanbestedende Dienst om de Concessie te verlenen aan de daartoe in het besluit genoemde Inschrijver.

 • 2. In de Concessie en/of in het in lid 1 genoemde besluit kunnen nadere regels worden opgenomen omtrent de inwerkingtreding. Bij afwezigheid van dergelijke regels treedt de Concessie niet eerder in werking dan drie weken na de datum waarop mededeling van de bekendmaking van het in lid 1 genoemde besluit aan de Inschrijvers op de betreffende aanbesteding is gedaan.

Hoofdstuk 9 Geschillenbeslechting

Artikel 9.1 Geschillenbeslechting

Tegen een door de Aanbestedende Dienst op grond van de Wp 2000 genomen besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, tenzij hiervan ingevolge artikel 105 lid 2 van de Wp 2000 afgeweken moet worden.

Hoofdstuk 10 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10.1 Overgangsbepalingen

Dit Reglement is niet van toepassing op aanbestedingen die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Reglement bekend zijn gemaakt door middel van een Aankondiging, of waarvoor een uitnodiging tot inschrijving of tot het voeren van overleg over opdrachtverlening vóór inwerkingtreding van dit Reglement is verzonden.

Artikel 10.2 Slotbepalingen

 • 1. Dit Reglement treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

 • 2. Dit Reglement wordt aangehaald als Aanbestedingsreglement Openbaar Vervoer Vervoerregio Amsterdam 2016-2017 (“AR OV – Vervoerregio 2016-2017”).