Welstandsnota Westland 2016 (inclusief "Reclame maken in Westland 2016")

Geldend van 18-05-2016 t/m heden

Intitulé

Welstandsnota Westland 2016

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2015, met de volgende bijlagen:

 • Evaluatie en wijzigingen Welstandsnota Westland (15-0607203)

 • Advies welstandscommissie d.d. 29-5-2015 (15-0594016)

 • Welstandsnota Westland 2016 (15-0596827)

 • Reclame maken in Westland 2016 (onderdeel van de Welstandsnota Westland) (15-0596781)

 

gelet op het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet;

 

gehoord de beraadslagingen in de vergadering van de commissie Ruimte van 12 januari 2016;

 

besluit:

 • 1.

  De Welstandsnota Westland 2016 (inclusief "Reclame maken in Westland 2016"), conform bijlagen vast te stellen. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • realisatie van welstandsluwe kavels in Poelkade Zuid, Rijnvaertpark (beide Waelpark) en de duinkavel aan de Otterschelp te Monster (Duingeest) en

  • de verruiming van welstandsvrije bouwwerktypen.

 • 2.

  De "Welstandsnota Westland 2012" inclusief het reclamebeleid "Reclame maken in Westland" in te trekken.

 • 3.

  Het besluit van 26 januari 2016 inzake de wijziging van de welstandsnota en het reclamebeleid in te trekken.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad in zijn openbare
vergadering van 26 januari 2016,
de griffier,
N. Broekema
de voorzitter,
J. van der Tak

Bijlage 1

Welstandsnota WestLand 2016

Bijlage 2

RecLame maken in WestLand 2016