Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid Heemstede 2022

Geldend van 23-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid Heemstede 2022

De raad van de gemeente Heemstede;

Gelezen het voorstel van het college van 16 februari 2016 en 21 december 2021;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid 2016

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. Deze verordening is van toepassing op activiteiten die gericht zijn op:

  • a.

   het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid van accommodaties in Heemstede waar een algemene voorziening voor inwoners met een lichamelijke beperking wordt aangeboden door een instelling zonder winstoogmerk.

  • b.

   het bevorderen van de sociale toegankelijkheid van algemene voorzieningen in Heemstede voor inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

 • 2. Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 2 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond ten behoeve van de verstrekking van incidentele subsidies op grond van deze verordening bedraagt € 10.000 per jaar.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

Naast de in artikel 9, tweede lid, en artikel 8, derde lid, van de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede gevraagde gegevens dient een instelling bij de subsidieaanvraag het volgende aan te geven:

 • a.

  de doelgroep waarop de activiteit is gericht.

 • b.

  het te verwachten effect van de activiteit

Artikel 4 Aanvullende eis voor subsidiëring

Indien de aanvrager huurder van de accommodatie is, dient de eigenaar in te stemmen met de aanvraag voor verbetering van de toegankelijkheid van de betreffende accommodatie.

Artikel 5 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

 • 1. De subsidie ten behoeve van een activiteit zoals genoemd in artikel 1 eerste lid onder a bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten, tot een maximum van € 2.500.

 • 2. De subsidie ten behoeve van een activiteit zoals genoemd in artikel 1 eerste onder b bedraagt maximaal € 1.000.

 • 3. Kosten die naar het oordeel van het college een redelijk peil te boven gaan, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid Heemstede 2022.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 24 maart 2016.