Bijzondere verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo Heemstede 2022

Geldend van 23-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Bijzondere verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo Heemstede 2022

De raad van de gemeente Heemstede;

Gelezen het voorstel van het college van 16 februari 2016 en 21 december 2021;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Bijzondere verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder een bewonersgroep: een groep Heemsteedse burgers zonder rechtspersoonlijkheid, bestaande uit minimaal 3 personen, die zonder winstoogmerk activiteiten organiseert voor de bewoners in een bepaalde buurt.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1. Deze verordening is van toepassing op activiteiten die door bewonersgroepen worden aangeboden in de vorm van een kortdurend project (pilot) en die gericht die gericht zijn op het versterken van het sociale netwerk van buurtbewoners die een gering sociaal netwerk hebben en die dit netwerk zelfstandig niet kunnen realiseren.

 • 2. Op aanvragen voor een incidentele subsidie voor een activiteit in het kader van deze verordening is het gestelde in de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond ten behoeve van de verstrekking van incidentele subsidies op grond van deze verordening bedraagt € 2.500 per jaar.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 5 van de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede kan een subsidie ten behoeve van een activiteit op grond van deze verordening uitsluitend worden verstrekt aan een bewonersgroep.

 • 2. De aanvrager van een subsidie dient in de aanvraag het aantal deelnemers van, de behoefte aan, het draagvlak voor en het effect van de activiteit aan te tonen.

Artikel 5 Aanvullende eisen

Naast de eisen die op grond van de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede worden gesteld dient de activiteit in ieder geval: 

 • -

  in het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd van start te gaan;

 • -

  in Heemstede niet reeds door een instelling te worden aangeboden.

Artikel 6 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

 • 1. De subsidie ten behoeve van een activiteit op grond van deze verordening bedraagt maximaal € 500.

 • 2. Bij de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag wordt nagegaan of naar het oordeel van het college een redelijke bijdrage in de kosten door de deelnemers mogelijk is. Bij de beoordeling wordt tevens overwogen of de kosten van het project in redelijke verhouding staan tot het te verwachten effect van het project.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Intrekken oude verordening

De Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere Verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 24 maart 2016.