Vaarverordening Delfland

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Vaarverordening Delfland

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft op 11 november 2014 de vaarverordening Delfland vastgesteld voor ter inzage legging. Na deze inzage periode is de vaarverordening Delfland voorgelegd aan de verenigde vergadering van Delfland. Op 19 februari 2015 heeft de verenigde vergadering de vaarverordening Delfland vastgesteld.

Toelichting

De Vaarverordening Delfland vervangt de Beleidsregel Scheepvaartverkeersmaatregelen Delfland en de twee bijbehorende verkeersbesluiten waarin de vaarregels nu zijn geregeld. De verordening is een vereenvoudiging en verduidelijking van de regels uit de beleidsregel en de verkeersbesluiten. Eén van de resultaten van de vereenvoudiging van de regels is het vervallen van de verplichting om een motorvaartvergunning aan te schaffen op ruimschoots het grootste gedeelte van de vaarwateren. Tevens zijn in samenspraak met verschillende belanghebbende partijen nieuwe vaarkaarten opgesteld.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze publicatie, kunt u op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur contact opnemen met de sector Waterbeheer, team Regulering en Planadvisering, tel. 015-2701868. De vaarverordening Delfland wordt van kracht na deze publicatie in het Waterschapsblad. Tegen dit vaststellingsbesluit kan geen beroep worden ingesteld.

Vaarverordening Delfland

Artikel 1  begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Het college: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland.

 • -

  Drijvend object: een object te water dat, uit hoofde van zijn feitelijke bestemming of gebruik, plaatsgebonden is.

 • -

  Gemotoriseerd vaartuig: een schip dat is voorzien van enige vorm van mechanische middelen tot voortbeweging. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de brandstof of elektriciteitsvoorziening van de motor.

 • -

  Natte ecologische zone: een zone in/langs water waarin door inrichting, ecologisch geoptimaliseerd beheer of een combinatie van deze maatregelen, leefgebied is gecreëerd voor waterplanten en -dieren.

 • -

  Nautisch beheer: de zorg voor een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

 • -

  Schip: elk vaartuig, met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing en een watervliegtuig, dat feitelijk wordt gebruikt of geschikt is om te worden gebruikt als middel tot verplaatsing te water.

 • -

  Stremming: gehele of gedeeltelijke belemmering van de doorvaart op een watergang die is opgenomen in bijlage 2 of 3 van de vaarverordening Delfland.

 • -

  Vaarseizoen: de periode van 1 april tot 31 oktober.

 • -

  Vaarstrook: dat deel van het vaarwater dat op de waterspiegel vrijgehouden moet worden om veilig en vlot scheepvaartverkeer mogelijk te maken.

 • -

  Vaartuig; zie schip.

 • -

  Vaarwater: elk voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water.

 • -

  Vaarwegbeheer: het in stand houden van het vaarwegprofiel ten behoeve van de scheepvaart overeenkomstig de aan dat water toegekende vaarwegfunctie.

 • -

  Waterscooter: snelle motorboot gebouwd of ingericht om door één of meer personen skiënd door of over het water te worden voortbewogen. Hieronder vallen óók Jetski’s.

 • -

  Waterstaatswerk: wateren, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken, die als zodanig in de Legger Delfland zijn aangegeven, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt van de opneming in de legger als bedoeld in artikel 2.39 lid 4 Omgevingswet.

Artikel 2 Reikwijdte vaarverordening

De artikelen in deze verordening zijn alleen van toepassing voor die wateren waar Delfland nautisch beheerder is (zie bijlage 1).

Artikel 3 vaarverboden:

a. Het is verboden te varen met waterscooters.

b. Het is verboden zonder ontheffing van het college te varen met vaartuigen die de volgende afmetingen overschrijden:

 • -

  maximale diepgang: 1,00 meter;

 • -

  maximale lengte: 21,00 meter;

 • -

  maximale breedte: 3,50 meter.

a. Het is verboden te varen met een gemotoriseerd vaartuig anders dan op de wateren aangewezen in bijlage 2.

b. Het is verboden zonder ontheffing van het college te varen met een gemotoriseerd vaartuig op de wateren aangewezen in bijlage 3.

c. Een ontheffing moet tijdens het varen in het vaartuig aanwezig zijn.

Artikel 4 aanwijzingsbevoegdheid college:

Het college kan wateren toevoegen aan of verwijderen van de kaarten in de bijlage 2 en 3.

Artikel 5 afmeren, aanleggen en/of ligplaats innemen:

a. Het is verboden ligplaats in te nemen, aan te meren of te ankeren met een vaartuig:

 • I

  op zodanige wijze dat een minimale vaarstrook van 8 meter breed wordt beperkt;

 • II

  binnen 20 meter van een bocht;

 • III

  als dat schadelijk is of een belemmering vormt voor het functioneren van een natte ecologische zone of een waterstaatswerk;

b. Het is verboden om vaartuigen en drijvende objecten onbeheerd los te laten drijven.

c. Van het verbod in artikel 5 lid a. onder I kan door het college ontheffing worden verleend. Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 6 maximale vaarsnelheid:

De maximale vaarsnelheid bedraagt 6 kilometer per uur, tenzij bij verkeersbesluit van het college voor een specifiek water anderszins is bepaald.

Artikel 7 tijdelijk belemmeren of stremmen scheepvaart

 • 1.

  Tijdelijk stremmen van een water welke is opgenomen in bijlage 2 of 3 wordt minimaal 8 weken voor aanvang van de stremming gemeld aan Delfland.

 • 2.

  De melding van een stremming wordt schriftelijk gedaan via het daarvoor geldende meldingsformulier.

 • 3.

  Het stremmen van water in het vaarseizoen vindt alleen plaats indien aangetoond kan worden dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om buiten het vaarseizoen te stremmen.

Artikel 8 uitzonderingen

De geboden en verboden genoemd in deze verordening gelde niet voor vaartuigen:

 • a.

  waamee waterstaatkundig onderhoud en/of toezicht wordt verricht;

 • b.

  ten behoeve van toezicht en handhaving;

 • c.

  die krachtens artikel 3.27 van het Binnenvaartpolitiereglement, een blauw licht tonen.

Artikel 9 leges:

Aan besluiten, zijnde verkeersbelsuiten dan wel ontheffingen op verkeersbesluiten of op deze verordening, doe worden genomen ten behoeve van derden, zoals het afkondigen vna stemmingen en het verlenen van ontheffingen voor het gemotoriseerd varen, kunnen leges verbonden worden.

Artikel 10 intrekkingen, inwerkingtreding en citeertitel:

 • 1.

  de besluiten genoemd in bijlage 4 worden ingetrokken;

 • 2.

  deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Waterschapsblad;

 • 3.

  deze verordening wordt aangehaald als de 'vaarverordening Delfland'.

Ondertekening

Aldus besloten door de Verenigde Vergadering, op 19 februari 2015,
De Verenigde Vergadering voornoemd,
de Secretaris , de Voorzitter,
mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma

Nota van Toelichting behorende bij de Vaarverordening Delfland 

Inleiding

Delfland is verantwoordelijk voor het waterbeheer, inclusief de afvalwaterzuivering en de waterstaatkundige veiligheid in het gebied dat globaal is gelegen tussen Den Haag, Berkel en Rodenrijs, Rotterdam en Hoek van Holland. Naast de verantwoordelijkheid voor het waterbeheer heeft Delfland ook taken op het gebied van het nautisch beheer. De nautisch beheerder ziet toe op de regels uit landelijke wetgeving (zoals de Scheepvaartverkeerswet) en lokale wetgeving (zoals deze verordening) met de intentie om vlot en veilig verloop van het scheepvaartverkeer te regelen.

In 1992 is Delfland door de Provincie Zuid-Holland aangewezen als nautisch beheerder voor de vaarwateren die niet vallen onder het nautisch toezicht van een andere beheerder. In de praktijk zijn dit de vaarwateren die niet in het beheersgebied vallen van de zes grote steden in Delfland (Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Delft, Maassluis en Vlaardingen, zie ook bijlage 1 van de Vaarverordening voor een overzicht van bevoegde gezagen). Waarschijnlijk zal de provincie Zuid-Holland haar vaarwegenverordening aanpassen, waardoor er een verschuiving in de aanwijzing van vaarwegbeheerders zal plaatsvinden. In deze verordening wordt alleen gesproken over het nautisch beheer. Op het gebied van nautische bevoegdheden zijn voorlopig geen veranderingen in de bevoegdheden gepland.

In het belang van een vlot en veilig verloop van het scheepvaartverkeer maar ook ter in stand houding van de wateren waarover gevaren mag worden én ter voorkoming of beperking van schade door de scheepvaart aan waterstaatkundig gezien de kwetsbare wateren, heeft Delfland op grond van artikel 3 lid 4 van het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Delfland en de aanwijzingsbesluiten van de provincie Zuid-Holland, alsmede op grond van artikel 42 van Scheepvaartverkeerswet in voorliggende Vaarverordening regels gesteld voor de onder het nautisch beheer van Delfland vallende wateren.

Ten opzichte van de eerder door de provincie aangewezen vaarwegen is een aantal veranderingen doorgevoerd. In overleg met verschillende belanghebbenden zijn wateren aangewezen die draagkrachtig genoeg zijn om naast het functioneren als deel van het Delflandse watersysteem als nevenfunctie de functie vaarweg te dragen.

De vaarverordening Delfland is ter vervanging van een aantal oude verkeersbesluiten, welke worden ingetrokken met het van kracht worden van deze verordening. Aanleiding voor het opstellen van deze vaarverordening is het actualiseren van de nautische regelgeving van Delfland, evenals het herzien van het nut en de noodzaak van het oude vaarvergunningstelsel. In het kader van deregulering is deze nieuwe verordening een compleet en compact overzicht van de actuele nautische kaders en regels van Delfland.

Toelichting artikel 1, begripsomschrijvingen:

Waar van toepassing zijn definities overgenomen uit hogere wetgeving zoals het binnenvaart politiereglement of de Scheepvaartverkeerswet.

Toelichting artikel 2, reikwijdte vaarverordening:

Er zijn verschillende nautische toezichthouders voor de vaarwateren in het gebied van Delfland. In 1992 heeft de provincie Zuid-Holland in een aanwijsbesluit nautische bevoegdheden toegewezen aan verschillende instanties (besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, registratienummer 921353). In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de wateren waarover Delfland nautisch beheerder is. Met verschillende kleuren is aangegeven welke andere bevoegde gezagen nautisch beheerder zijn over de overige wateren in het gebied van Delfland.

Artikel 3, vaarverboden:

Voor waterscooters geldt een algeheel vaarverbod. In het verleden zijn door meerdere toezichthoudende instanties algehele vaarverboden ingesteld voor waterscooters ter voorkoming van ongewenste situaties. Zie ook Wijzigingsbesluit verkeersbesluit AGV2, Besluit “tot instellen waterscooterverbod voor bepaalde vaargebieden en tot instellen vaargebieden voor het snelvaren met waterscooters” van RWS etc. Delfland heeft in de hier voorgaande beleidsregel Scheepvaartverkeersmaatregelen besloten, ter voorkoming van overlast en gezien het beperkte vaarwegprofiel van de wateren waarover gemotoriseerd gevaren mag worden en de kwetsbaarheid van oevers en ecologische waarden, een algeheel vaarverbod in te stellen voor waterscooters. Dit verbod is overgenomen in deze verordening.

Net zoals in de oude nautische besluiten van Delfland is een maximum gesteld aan de afmetingen van schepen die mogen varen over de wateren die onder het nautische beheer vallen van Delfland. De afmetingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de oude situatie en er is wederom een mogelijkheid om – onder voorwaarden – een ontheffing te verkrijgen voor boten met grotere afmetingen.

De door middel van wind- en/of spierkracht voortgedreven vaartuigen mogen volgens het Binnenvaartpolitiereglement op elk voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water varen. In de praktijk betekent dit dat deze vaartuigen mogen varen op alle wateren waarop het fysiek mogelijk is om te varen. Om meer duidelijkheid te creëren in waar gemotoriseerd gevaren mag worden, is een vaarkaart opgesteld in samenspraak met de verschillende belanghebbenden in het beheersgebied van Delfland.

Gemotoriseerd vaarverkeer kan schade veroorzaken aan de flora en fauna en kan het functioneren van het watersysteem belemmeren. Daarom is bij het vaststellen van de vaarkaarten in bijlage 2 en 3 rekening gehouden met de draagkracht van iedere individuele watergang. Voor de wateren die draagkrachtig genoeg zijn en waarbij een belang is om er gemotoriseerd op te kunnen varen, is in overleg met de verschillende belanghebbende partijen bepaald dat deze wateren geschikt zijn om vaarwater als nevenfunctie te krijgen. In bijlage 2 is de kaart met vaarwateren weergegeven waarover een ieder gemotoriseerd mag varen. In bijlage 3 is de kaart weergegeven met vaarwateren waarop met ontheffing gemotoriseerd gevaren mag worden.

De wateren in bijlage 2 zijn wateren die draagkrachtig genoeg zijn om doorgaande gemotoriseerde recreatievaart aan te kunnen. De wateren in bijlage 3 zijn dit niet. Dit kan komen omdat er veel ecologische waarden in het water zijn aangetroffen die schade ondervinden van teveel gemotoriseerd vaarverkeer. Maar er kan ook bepaald zijn dat de draagkracht beperkt is omdat de watergang bijvoorbeeld niet breed genoeg is voor doorgaande gemotoriseerde recreatievaart. Er kan door het college een ontheffing worden verleend voor het gemotoriseerd mogen varen op de wateren die genoemd zijn in bijlage 3.

Iedereen die in aanmerking wil komen voor een ontheffing zal zelf de informatie aan moeten leveren waaruit blijkt dat er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  particulieren kunnen een ontheffing aanvragen wanneer zij kunnen aantonen dat zij aan het water genoemd in bijlage 3 wonen of een perceel in eigendom of in huur hebben.

 • 2.

  Ondernemers kunnen een ontheffing aanvragen wanneer zij kunnen aantonen dat zij commerciële belangen hebben bij het bevaren van een watergang genoemd in bijlage 3.

 • 3.

  Verder kan voor scholing, onderzoek en voor evenementen een ontheffing verleend worden om te mogen varen op de wateren genoemd in bijlage 3.

 • 4.

  Particulieren en ondernemers kunnen een ontheffing aanvragen wanneer zij kunnen aantonen dat vóór het van kracht worden van deze verordening een ontheffing werd verkregen voor één van de wateren genoemd in bijlage 3. Met ingang van deze verordening kan hiervoor ook een ontheffing verleend worden.

Artikel 4, aanwijzingsbevoegdheid college

Delfland kan watergangen toevoegen aan of verwijderen uit bijlage 2 of 3, wanneer zij dit nodig acht. Hierbij worden de verschillende belangen afgewogen zoals het functioneren van het watersysteem, de veiligheid en de vrijheid van het scheepvaartverkeer, de instandhouding en bruikbaarheid van vaarwateren voor het vaarverkeer, etc.

Toelichting artikel 5, afmeren, aanleggen en/of ligplaats innemen:

Delfland is nautisch beheerder en heeft vanuit dat oogpunt een aantal voorwaarden gesteld aan het afmeren, aanleggen en ligplaats innemen. De voorwaarden zijn bedoeld ter bescherming van het watersysteem en de ecologische waarden in dit watersysteem en ter voorkoming van gevaarlijke situaties. Naast de voorwaarden die Delfland stelt, kan een gemeente vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening en planologie bepalen waar zij aangemeerde schepen toestaat. Per gemeente verschilt of hier invulling is, bijvoorbeeld in de vorm van een ligplaatsenbeleid.

De minimale vaarstrook is dat deel van het vaarwater dat op de waterspiegel vrijgehouden moet worden om veilig en vlot scheepvaartverkeer mogelijk te maken. Dit is in het gebied van Delfland 8 meter, conform de Beleidsvisie kleine waterrecreatie Nederland 2001-2020. Afmeren, aanleggen en ligplaats innemen op plaatsen waar niet kan worden voldaan aan deze minimale vaarstrook, kan onder voorwaarden worden toegestaan met behulp van ene ontheffing.

In het oude verkeersbesluit van Delfland was opgenomen dat de bepaling van een minimale vaarstrook niet van toepassing was indien betreffende gemeente een andere vrij te houden doorvaartbreedte formeel heeft bepaald. Deze bepaling is komen te vervallen aangezien Delfland verantwoordelijk is voor een veilige en vlotte doorvaart op wateren waar zij nautisch beheerder is.

Toelichting artikel 6, maximale vaarsnelheid:

Door het limiteren van de vaarsnelheid wordt voorkomen dat onnodige opwerveling van slib (negatieve invloed op waterkwaliteit) en schade aan waterstaatswerken ontstaat.

Toelichting artikel 7, tijdelijk belemmeren of stremmen scheepvaart:

De meeste administratieve handelingen en de uitwerking van een verkeersbesluit tot stremmen van de doorvaart zijn geregeld in het Besluit administratieve bepalingen scheepvaart (Babs). Aanvullend op het bepaalde in het Babs worden in deze verordening eisen gesteld aan de manier van melden van een stremming bij het bevoegde gezag. Aangezien de wateren waarover gemotoriseerd gevaren mag worden vaak wateren zijn die in de zomerperiode intensief gebruikt worden, heeft het de voorkeur om stremmingen zoveel mogelijk te laten plaatsvinden buiten het vaarseizoen. Na 1 oktober en voor 1 april vindt vrijwel geen vaarverkeer plaats en is een stremming relatief eenvoudig af te stemmen met belanghebbenden.

Artikel 8, uitzonderingen:

Voor motorschepen waarmee waterstaatkundig onderhoud en/of onderzoek moet worden verricht en voor motorschepen ten behoeve van t

ezicht en handhaving (of om een andere reden een blauw licht voeren) gelden de artikelen in deze verordening niet, voor deze motorschepen gelden de regels uit het Binnenvaart politiereglement en de Scheepvaartverkeerswet.

Artikel 9, leges:

Anticiperend op een eventuele wijziging van de Legesverordening Delfland kan in de toekomst besloten worden om leges te heffen op het verlenen van ontheffingen en het nemen van besluiten op basis van deze verordening.

Artikel 10, intrekkingen, inwerkingtreding en citeertitel:

Geen toelichting.

Overige toelichtingsonderwerpen:

Bebording:

Het college kan volgens het Besluit administratieve bepalingen Scheepvaartverkeer (Babs) bij verkeersbesluit bepalen om verkeerstekens te plaatsen, zoals verkeersborden uit het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).

Bijlage 1: Overzicht nautisch bevoegde gezagen in Delfland

Delfland is conform het aanwijzigingsbesluit van de provincie Zuid-Holland nautisch beheerder van die wateren waar geen andere nautische beheerder is. In onderstaande kaart is weegegeven hoe de verdeling van het nautisch beheer er in het beheersgebied van Delfland uitziet.

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2: Kaart met wateren waarover gemotoriseerd gevaren mag worden

Op deze kaart zijn de wateren groen gekleurd waarover zonder ontheffing gemotoriseerd gevaren mag worden. In de Vaarverordening Delfland zijn regels gesteld voor het gebruik van deze wateren als vaarwater. Denk hierbij aan vaarsnelheden, mogelijkheden om aan te leggen, etc.

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3: Kaart met wateren waar met ontheffing gevaren mag worden (geel)

Op deze kaart zijn wateren geel gekleurd waarover alleen met ontheffing van Delfland gevaren mag worden. Om een ontheffing te krijgen, dient voldaan te worden aan de eisen gesteld in de Vaarverordening Delfland.

afbeelding binnen de regeling