Evenementenbeleidsregels gemeente Neder-Betuwe 2016

Geldend van 06-04-2016 t/m heden

Intitulé

Evenementenbeleidsregels gemeente Neder-Betuwe 2016

De burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe,

gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Neder-Betuwe, de Zondagswet, de Drank- en Horecawet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Brandbeveiligingsverordening Neder-Betuwe, de Wegenverkeerswet, het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer, de Woningwet, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Verordening Winkeltijden gemeente Neder-Betuwe, de Bouwverordening gemeente Neder-Betuwe, de Beleidsregel Tijdelijke Reclame, het Preventie- en Handhavingsplan ter uitvoering van de Drank- en Horecawet gemeente Neder-Betuwe en de Gemeentewet, in welke vorm zij op moment van de aanvraag van het evenement gelden; 

overwegende,

dat onder een evenement wordt verstaan: elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak;

dat de burgemeester op grond van verschillende wettelijke bepalingen toestemming gevraagd moet worden om evenementen in de open lucht en binnen en buiten (horeca-) gebouwen te mogen houden;

dat het wenselijk is om nadere regels op te stellen waaraan deze aanvragen kunnen worden getoetst;

dat deze nadere regels moeten worden vastgelegd in een beleidsregel;

dat onder beleidsregel wordt verstaan een bij besluit algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan;

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

Algemene regels

 • 1. De gemeente Neder-Betuwe maakt het volgende onderscheid in evenementen:

  • a.

   Evenementen die:

   • 1.

    gedurende één dag, maximaal 1 dag per kalenderjaar plaatsvinden; en

   • 2.

    waarvan de maximale deelname 100 personen is; en

   • 3.

    tussen 09.00 en 23.00 uur plaatsvinden; en

   • 4.

    niet op zondag plaatsvinden; en

   • 5.

    waarbij geen objecten worden geplaatst groter dan 20 m2; en

   • 6.

    niet plaatsvinden op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten en die geen potentieel gevaar opleveren; en

   • 7.

    waarvan de geluidsbelasting niet meer dan 70 dB(A) bedraagt op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen.

    Voor deze evenementen geldt geen vergunningplicht, wel een meldingsplicht.

  • b.

   Alle overige evenementen

   Voor alle overige evenementen moet een vergunning worden aangevraagd. Daarbij moet gebruik gemaakt worden van het voorgeschreven aanvraagformulier.

 • 2. Een melding van een evenement als bedoeld in artikel 1 lid a van deze beleidsregels moet minimaal dertig werkdagen van te voren worden gedaan aan de burgemeester. Afwijken van deze regel kan alleen in overleg.

 • 3. De burgemeester kan binnen veertien dagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van het evenement als bedoeld in artikel 1 lid a van deze beleidsregels te verbieden, wanneer daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 4. Een evenement met meer dan 100 bezoekers (het totaal aantal personen dat aanwezig is op het evenement) dat wordt gehouden buiten een bestaande horecagelegenheid kan niet worden aangemerkt als besloten feest. Voor dergelijke feesten/evenementen is altijd een vergunning nodig.

 • 5. In één weekend kan in de gemeente slechts één groot evenement (>1.000 bezoekers) gehouden worden.

  • a.

   de organisator welke het eerst zijn aanvraag compleet heeft ingediend heeft het eerste recht zijn evenement te organiseren in het betreffende weekend. Een uitzondering op deze regel geldt voor activiteiten op Koningsdag en 5 mei.

  • b.

   de burgemeester kan afwijken van de algemene regel, mits daartegen van de zijde van de politie geen bezwaren bestaan.

 • 6. Een vergunning voor een evenement is niet overdraagbaar aan derden.

 • 7. Tijdens een evenement waarbij een minimale leeftijdsgrens verplicht is, dient ingangscontrole door de organisator plaats te vinden.

 • 8. Een evenement met meer dan 500 bezoekers is verplicht om huisregels op te stellen. Ook een evenement waarbij een ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken wordt verstrekt is verplicht om huisregels op te stellen. De huisregels moeten duidelijk kenbaar worden gemaakt aan bezoekers voordat zij het evenemententerrein betreden.

 • 9. De organisator kan verplicht worden om (op aanwijzing van politie en/of gemeente) bezoekers van het evenement te fouilleren volgens de methode ‘privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering’. De fouillering is bedoeld om voorwerpen en/of psychosomatische stoffen (alcohol en drugs) te weren die een negatieve invloed kunnen hebben op de veiligheid. Bezoekers moeten toestemming geven voor de fouillering. Bij weigering wordt de toegang tot het evenement ontzegd.

 • 10. Evenementen zijn toegestaan binnen de volgende tijden:

  Evenementen op zondag kunnen alleen plaatsvinden na toestemming van de burgemeester.

  Evenementen op Koningsdag mogen gehouden worden tot 01.00 uur in alle kernen (voor de kern Opheusden geldt op zaterdag tot 23.59 uur).

   

  Maandag tot en met donderdag

  Vrijdag en Zaterdag

   

  Binnen de bebouwde kom

   

  07.00 uur tot 23.59 uur

   

  07.00 uur tot 01.00

  Een uitzondering geldt voor de kern Opheusden: op zaterdag geldt een eindtijd van 23.59 uur.

   

  Buiten de bebouwde kom

   

  07.00 uur tot 23.59 uur

   

  07.00 uur tot max. 02.00 uur. Bij het bepalen van de vergunde eindtijd wordt per locatie beoordeeld of deze zich ver genoeg van de bebouwde kom bevindt.

 • 11. Op zondag worden geen evenementen toegestaan in gebouwen die het eigendom zijn van de gemeente Neder-Betuwe. In het geval van een jaarwisseling in de nacht van zaterdag op zondag wordt elke situatie afzonderlijk beoordeeld.

 • 12. De burgemeester kan bij een evenement vereisen dat er gelegenheid geboden wordt aan een gezondheidsorganisatie als bijvoorbeeld Iriszorg (verslavingszorg) om bezoekers te informeren over de risico’s van het gebruik van alcohol en drugs.

 • 13. Bij vergunningplichtige evenementen is de organisatie verplicht een verzekering af te sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid.

  Voor evenementen waarbij tenten of andere bouwwerken (podia/tribune e.d.) worden opgezet en/of waarbij motorische voertuigen worden ingezet is de organisatie verplicht een verzekering af te sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van minimaal € 2.500.000.

Indienen van de aanvraag

 • 14. Aanvragen moeten worden ingediend via een standaard aanvraagformulier. Dit formulier is beschikbaar via de website van en op aanvraag bij de gemeente Neder-Betuwe. Aanvragen die worden ingediend anders dan op dit standaard formulier zijn niet ontvankelijk en worden op grond van art. 4:5 Awb niet in behandeling genomen.

 • 15. Het aanvraagformulier voor een evenement moet uiterlijk 8 weken voor het evenement plaatsvindt bij de gemeente ingediend worden, inclusief alle vereiste bijlagen, certificaten, plattegronden, foto’s, tekeningen, constructieberekeningen en verder alle van belang zijnde informatie.

 • 16. Als de aanvraag niet tijdig of onvolledig is ingediend, kan deze buiten behandeling worden gesteld. Wanneer een aanvraag niet volledig is, zal de aanvrager eerst in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag aan te vullen.

 • 17. Een aanvraag kan niet eerder worden ingediend dan een maand na (de laatste editie van) het gehouden evenement voorafgaande aan het jaar waarop de vergunning moet gelden of ingaan.

 • 18. De aanvraag dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen en beleidsregels zoals vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening, de Beleidsregel tijdelijke reclame, de Zondagswet, de Verordening Winkeltijden gemeente Neder-Betuwe, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Bouwverordening gemeente Neder-Betuwe, de Drank- en Horecawet, de Algemene wet bestuursrecht, de Brandbeveiligingsverordening Neder-Betuwe, de Wegenverkeerswet en het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer en de geldende Verordening op de heffing en invordering van leges.

Gebruik van de openbare weg en veiligheid

 • 19. Wanneer het verkeer op de openbare weg geregeld wordt door de organisatie van het evenement, dient de organisator te zorgen voor de inzet van gecertificeerde verkeersregelaars. De verkeersregelaars moeten voor elk evenement worden aangesteld door de burgemeester (met uitzondering van beroepsverkeers-regelaars).

 • 20. De organisator van een evenement kan zelf verkeersregelaars laten opleiden via www.verkeersregelaarexamen.nl. Een aanmeldcode is op aanvraag verkrijgbaar bij de gemeente.

 • 21. De vergunning wordt geweigerd als de verkeersregelaars niet aan de wettelijke eisen voldoen (de opleiding niet gevolgd hebben en/of niet zijn aangewezen voor een evenement).

 • 22. De organisator is verplicht om gedurende het evenement voldoende meerderjarige personen te belasten met het bewaken van de veiligheid van personen en gebouwen. Bij een evenement waarbij minder dan 500 bezoekers worden verwacht moet de organisatie voorzien in één toezichthouder (in eigen beheer) per 150 bezoekers. Bij een evenement waarbij meer dan 500 bezoekers worden verwacht moet de organisatie voorzien in beveiliging en bewaking door een erkend en gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Hierbij geldt een norm van één beveiliger per 250 bezoekers. De burgemeester kan afwijken van de eis tot inzet van gecertificeerde beveiligers of van de norm van het aantal beveiligers mits de aard van het evenement en/of de aard van de bezoekers dit toelaat. De burgemeester kan op advies van de politie inzet van gecertificeerde beveiliging ook bij kleinere evenementen als eis opnemen. Ook kan de norm 1 beveiliger op 250 bezoekers worden aangepast naar 1 beveiliger op 150 bezoekers. Bijvoorbeeld bij (tent)feesten waarbij een groot risico aanwezig is voor verstoring van de openbare orde en/of veiligheid.

 • 23. Wanneer er ten behoeve van het evenement een tent of een vergelijkbaar bouwsel wordt geplaatst, wordt het toe te laten bezoekersaantal afgeleid van de capaciteit van de tent. Het maximale bezoekersaantal is bepalend voor het aantal beveiligers en tevens voor de vraag op welke wijze de beveiliging moet plaatsvinden (voor het bepalen van het maximale bezoekersaantal zie regel 40).

 • 24. Voor het parkeren op en/of gebruiken van de bermen of openbaar groen heeft de vergunninghouder schriftelijke toestemming nodig van de gemeente. Voor het gebruik van gemeentelijke gronden kan een borgsom gevraagd worden.

 • Op een van te voren afgesproken datum/tijd zal er door de gemeente een schouw worden gedaan om vast te stellen hoe de conditie is van het gebied dat gebruik gaat worden voor het evenement. Na afloop van het evenement vindt opnieuw een schouw plaats. Wanneer er geen schade is ontstaan aan het gebruikte gebied zal de borgsom worden teruggestort. Wanneer er wel schade wordt geconstateerd worden de herstelkosten verrekend met de borgsom. Voor de borgsom geldt een vast bedrag van € 500,00.

Calamiteiten/hulpverlening

 • 25. Bij evenementen met meer dan 500 bezoekers moet er ten minste één EHBO-post aanwezig zijn, die permanent bemand is met minimaal een persoon, die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma. Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement kunnen meer EHBO-posten vereist zijn. De burgemeester kan als voorwaarde stellen dat hulpverleners met specifieke expertise aanwezig zijn (bv. bekend met de gevaren van drugsgebruik bij een dance-evenement). De invulling van het vereiste aantal EHBO’ers is als volgt:

  500 tot 1.000 bezoekers = 2 EHBO’ers

  1.000 tot 2.500 bezoekers = 3 EHBO’ers

  2.500 tot 5.000 bezoekers = 5 EHBO’ers

  5.000 tot 10.000 bezoekers = 10 EHBO’ers

  10.000 plus bezoekers = Minimaal 10 EHBO’ers

 • 26.

  Wanneer er op een evenement meer dan 5.000 personen tegelijkertijd aanwezig zijn, dan kan de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) de organisatie verplichten om een ambulance aanwezig te hebben op het evenemententerrein. De kosten voor deze (particuliere) ambulance komen voor rekening van de organisator.

 • 27.

  Bij een evenement met meer dan 3.000 bezoekers en bij een door de gemeente als zodanig aangewezen risicovol evenement vraagt de burgemeester vooraf advies bij de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen).

 • 28. Ten behoeve van hulpverleningsdiensten moet er een minimale doorrijdbreedte zijn van 4 meter. De minimale doorrijdhoogte is 4,20 meter. Bestaande toegangen en uitgangen mogen niet worden geblokkeerd. Bij bochten in de aanrijdroute of afvoerroute dient rekening te worden gehouden met extra ruimte. Dit zal worden aangegeven in de evenementenvergunning.

 • 29.

  Tijdens een evenement kan er een verharde opstelplaats worden geëist voor hulpverleningsvoertuigen en deze plek dient te allen tijde bereikbaar te zijn.

 • 30.

  De burgemeester bepaalt welke evenementen een risicovol karakter hebben. Tijdens risicovolle evenementen en tentfeesten dient de organisator te zorgen voor een afgeschermde ruimte voor het afhandelen van eventuele calamiteiten.

 • 31. Als volgens de voorspelling van het KNMI wordt verwacht dat tijdens het evenement de windkracht gelijk aan of hoger zal zijn dan schaal 7 of wanneer er weeralarm wordt afgegeven (code rood of oranje), bepaalt de brandweer in overleg met de burgemeester of het verantwoord is of het evenement doorgang kan vinden.

Gebruik van alcoholhoudende dranken

Wanneer tijdens een evenement alcoholhoudende dranken geschonken wordt is een ontheffing (artikel 35) van de Drank- en Horecawet nodig. Deze ontheffing kan gelijktijdig met de aanvraag voor een evenement worden aangevraagd. In de ontheffing stelt de burgemeester voorwaarden aan de alcoholverstrekking.

Bij een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet moet de organisator zich houden aan het volgende:

 • 32.

  Het is verboden om alcohol te verstrekken aan personen beneden de 18 jaar. De organisator moet de leeftijd controleren aan de hand van een identiteitskaart.

 • 33.

  Zwakalcoholische dranken (bier, wijn e.d.) mogen niet gratis worden verstrekt. Zwakalcoholische dranken mogen niet na betaling van een toegangsprijs/entree-geld alsnog gratis worden verstrekt. In de gemeente Neder-Betuwe geldt daarnaast een verbod op happy hours (APV artikel 2.34h).

 • 34.

  Het verstrekken van sterke drank is verboden.

 • 35.

  Het verstrekken van alcoholhoudende dranken tegen lage(re) prijzen (dan de gangbare marktprijs) wordt ontmoedigd.

 • 36.

  Bij evenementen mogen alleen kunststof glazen worden gebruikt voor de verstrekking van (alcoholhoudende) dranken. Afhankelijk van inschatting van laag veiligheidsrisico, kan de burgemeester hiervan afwijken.

 • 37.

  Er moeten te allen tijde voldoende non-alcoholische dranken voorradig zijn.

 • 38.

  Schenktijden alcohol worden op grond van alcoholmatigingsbeleid beperkt tot vastgestelde tijdstippen, geen alcoholverstrekking vóór 12.00 uur en eindtijd alcoholverstrekking maximaal tot uiterlijk een half uur voor einde van het evenement.

 • 39.

  De burgemeester weigert alcoholverstrekking op evenementen georganiseerd voor een doelgroep van minderjarige personen. Wanneer meer dan 75 % van de bezoekers jonger is dan 18 jaar, is alcoholverstrekking niet toegestaan.

Tijdelijke bouwwerken

 • 40. De tent of het vergelijkbare bouwwerk moet groot genoeg zijn om alle bezoekers van het evenement veilig onderdak te bieden. De maximale capaciteit van de tent of de geschiktheid van de tent wordt bepaald door het aantal m2 van de tent te vermenigvuldigen met factor 3. Onder het aantal m2 wordt verstaan de effectieve oppervlakte van de tent of de voor bezoekers daadwerkelijk toegankelijke ruimte. Dat is in ieder geval de tentoppervlakte exclusief podia, toiletten etc.

   

  De brandweer bepaalt uiteindelijk het aantal toe te laten bezoekers, bepaalt de mate van veiligheid en kan nadere eisen stellen aan het bouwwerk. De tent of het bouwwerk moet voldoen aan landelijke en plaatselijke regelgeving. 

Vergunningverlening

 • 41. Een vergunning kan voor maximaal één aaneengesloten periode van maximaal zeven dagen worden verleend. Zo nodig vindt er naast de vergunningverlening een vooroverleg en/of een evaluatie plaats. Dit is ter beoordeling aan de burgemeester. 

 • 42. Een vergunning kan worden geweigerd wanneer er zich calamiteiten hebben voorgedaan en/of voorschriften niet zijn nageleefd tijdens de vorige editie van het evenement.

Voorzieningen

 • 43. Tijdens een evenement dient per 100 bezoekers één gescheiden toiletvoorziening voor dames en heren aanwezig te zijn.

 • 44. De gemeente stelt dranghekken gratis ter beschikking van organisatoren van evenementen. De materialen moeten worden afgehaald op de werf van de AVRI in Kesteren. Er wordt een uurtarief in rekening gebracht wanneer medewerkers van de AVRI de dranghekken moeten brengen naar of halen van de locatie van het evenement. Bij meerdere gegadigden op hetzelfde tijdstip worden de beschikbare materialen evenredig verdeeld over de aanvragers.

Leges

 • 45. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een evenementenvergunning zijn leges verschuldigd op grond van de legesverordening met bijbehorende tarieventabel, alleen voor commerciële aanvragen (vrijstelling artikel 4 verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 en volgende jaren).

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2016 en kan worden aangehaald als: ‘Evenementenbeleidsregels gemeente Neder-Betuwe 2016.
Vastgesteld te Opheusden op 9 maart 2016,
De burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe,
De heer ir. C.W. Veerhoek