Beleidsregels subsidiëring EHBO-verenigingen

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring EHBO-verenigingen

artikel 1 begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van Heerlen;

 • b.

  EHBO-vereniging: een vereniging die vrijwilligers opleidt om eerste hulp bij ongelukken te verlenen.

 • c.

  werkend lid: een EHBO-geschoold lid dat wordt kan worden ingezet om bij openbare activiteiten eerste hulp te verlenen en reddend op te treden.

 • d.

  waarderingssubsidie: waarderingssubsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Heerlen.

artikel 2 criteria voor de subsidieverlening

 • 1. Het college verleent een waarderingssubsidie met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

 • 2. De vereniging bestaat op het moment van aanvraag van de subsidie ten minste 1 jaar en heeft haar statutaire zetel en domicilie in Heerlen.

 • 3. De vereniging is aangesloten bij een landelijke of provinciale EHBO-vereniging.

 • 4. De vereniging dient jaarlijks een onderbouwd activiteitenoverzicht en een begroting in, desgevraagd voorzien van een advies van een overkoepelende organisatie.

 • 5. De vereniging stelt zich in de statuten tot doel EHBO-ers op te leiden en na te scholen opdat deze in geval van nood en bij voor burgers toegankelijke activiteiten eerste hulp kunnen verlenen en reddend op kunnen treden.

 • 6. De vereniging heeft ten tijde van de aanvraag om subsidie tenminste 40 werkende leden uit de gemeente Heerlen.

artikel 3 subsidiegrondslag

De jaarlijkse subsidie aan een EHBO-vereniging omvat:

 • a.

  Een waarderingsbijdrage van € 250,-- voor de vereniging.

 • b.

  Een bedrag van € 7,50,-- per werkend lid van de vereniging.

artikel 4 subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt door het college vastgesteld en gepubliceerd in het Weekblad Parkstad.

artikel 5 inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2013.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 18 december 2012.

gemeentesecretaris, burgemeester,

mw. C.L.A.F.M. Bruls dr. P.F.G. Depla

Toelichting op de Beleidsregels subsidiëring EHBO-verenigingen

wettelijk kader

De Algemene subsidieverordening Heerlen (ASV) fungeert als ‘kapstokverordening’ waarop alle subsidieregels in de Gemeente Heerlen worden gebaseerd. Met betrekking tot waarderingssubsidies worden beleidsregels vastgesteld op basis waarvan gesubsidieerd wordt. In de beleidsregels staan de inhoudelijke en financiële criteria per doelgroep of beleidsterrein gepreciseerd. Met deze werkwijze wordt beoogd het subsidieproces te structureren.

beleidskader

Het algemeen belang van burgers en bezoekers van Heerlen is ermee gebaat, dat de stad beschikt over een aantal inwoners dat is toegerust om eerste hulp te verlenen. De Heerlense EHBO-verenigingen leiden daartoe vrijwilligers op tot hulpverleners. Cursussen worden door gekwalificeerd personeel gegeven. Ook bieden zij regelmatig nascholingscursussen aan. Daarnaast streven de EHBO-verenigingen het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongelukken na. De gemeente Heerlen ondersteunt deze activiteiten met een subsidie.

toelichting op artikel 2

criteria voor de subsidieverlening

1.De organisatie bestaat op het moment van de aanvraag van de subsidie ten minste 1 jaar en heeft haar statutaire zetel en domicilie in Heerlen.

1. Een organisatie moet aantonen, dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Een organisatie die nog geen jaar geleden is opgericht, heeft haar bestaansrecht nog niet kunnen aantonen.

1. De gemeente Heerlen subsidieert een organisatie indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een gemeentelijk belang dienen en indien zij in voldoende mate overeenstemmen met de door de raad en het college geformuleerde beleidsdoelstellingen en prioriteiten.

2. De vereniging is aangesloten bij een landelijke of provinciale EHBO-vereniging .

Aansluiting bij een grotere of overkoepelende organisatie maakt een organisatie minder kwetsbaar. Vaak zal men ook gebruik kunnen maken van advies- en servicemogelijkheden van een dergelijke organisatie.

3.De vereniging heeft ten tijde van de aanvraag om subsidie tenminste 40 werkende leden uit de gemeente Heerlen.

3. De ASV definieert een rechtspersoon, waaronder een vereniging of stichting, als een organisatie die zich de behartiging van de belangen van ideële en/of materiële aard van de inwoners van Heerlen, of een deel daarvan ten doel stelt. Dat ook een aanzienlijk percentage van de leden van een vereniging uit inwoners van Heerlen moet bestaan, is dan alleszins redelijk.

3. Met werkende leden wordt bedoeld dat de leden een geldig EHBO-certificaat moeten hebben, en dus actueel geschoold moeten zijn, en dat zij worden ingezet bij voor burgers toegankelijke activiteiten, waar zij eerste hulp verlenen en reddend kunnen optreden.

toelichting op artikel 4

subsidieplafond

Een subsidieplafond leidt tot weigering van een subsidie voor wat betreft het gedeelte dat boven het subsidieplafond uitstijgt. Indien het in de gemeentebegroting opgenomen budget ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen, wordt de subsidie van elke aanvrager die aan de subsidiecriteria voldoet naar evenredigheid gekort met een percentage van het bedrag waarmee de begroting overschreden wordt. Het subsidieplafond wordt door het college vastgesteld.