Reglement werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant

Geldend van 12-03-2016 t/m heden

Intitulé

Reglement werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 

Gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 26 februari 2016;

 

Gelet op artikel 81, eerste lid, en artikel 152 van de Provinciewet;

 

Gelet op afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat Provinciale Staten het wenselijk achten hun bevoegdheden terzake het werkgeverschap van het griffiepersoneel over te dragen aan een bestuurscommissie die optreedt als werkgeverscommissie;

 

Besluiten:

Vast te stellen het volgende reglement:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

   commissie: werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant

Artikel 2 Taken en bevoegdheden van de commissie

 • 1  Er is een werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant.

 • 2  De commissie heeft tot taak:

  • a.

    het nemen van rechtspositionele besluiten ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren;

  • b.

    het voorbereiden en uitvoeren van overige tot het werkgeverschap behorende, niet overgedragen besluiten

 • 3  Door de commissie worden alle bevoegdheden van Provinciale Staten uitgeoefend die nodig zijn voor het vervullen van haar taak.

 • 4  In afwijking van het derde lid, worden aan de commissie de volgende bevoegdheden niet overgedragen:

  • a.

    besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van de griffier;

  • b.

    besluiten tot het in een instructie vastleggen van nadere regels over de taak en de bevoegdheden van de griffier;

  • c.

    besluiten tot het regelen van de vervanging van de griffier;

  • d.

    besluiten tot het stellen van regels over de organisatie van de griffie.

 • 5  De commissie kan ter uitoefening van een aan haar krachtens het derde lid verleende bevoegdheid ten aanzien van de op de griffier werkzame ambtenaren mandaat verlenen aan de griffier.

 • 6  Besluiten van de commissie worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1  De commissie bestaat uit de vice-voorzitters van Provinciale Staten.

 • 2  De eerste vice-voorzitter fungeert als voorzitter van de commissie.

 • 3  De voorzitter van Provinciale Staten en de secretaris, bedoeld in artikel 1, onder n, van de Regeling ambtelijke organisatie Noord-Brabant, zijn adviseur van de commissie.

Artikel 4 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie en haar adviseurs;

 • b.

   het leiden van de vergaderingen;

 • c.

   het doen naleven van dit reglement;

 • d.

   het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten van de commissie;

 • e.

   de afstemming tussen de commissie en de griffier.

Artikel 5 Commissiesecretariaat

De griffier voorziet in het secretariaat van de commissie.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1  Elk ter vergadering aanwezig lid van de commissie heeft een stem.

 • 2  De commissie neemt alle besluiten bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

 • 3  Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

 • 4  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 7 Verslaglegging en verantwoording

 • 1  De secretaris draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering.

 • 2  De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

 • 3  De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen en zendt dit aan Provinciale Staten.

Artikel 8 Beslotenheid van de vergadering

 • 1  De vergaderingen van de commissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f, van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de commissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of op een deel daarvan geheimhouding moet worden opgelegd.

 • 3  Onverminderd het bepaalde in artikel 91 van de Provinciewet, kan een lid van Provinciale Staten, indien hij de stukken bedoeld in het tweede lid wil inzien, daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de commissie.

Artikel 9 Vergaderfrequentie

De commissie vergadert tenminste driemaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of één van de leden dit nodig acht.

Artikel 10 Uitleg reglement

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Intrekking

Het besluit Regeling organisatorische zaken griffie provincie Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 11 maart 2016 Provinciale Staten van Noord Brabant,  
de voorzitter, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de griffier, mw. mr. K.A.E. ten Cate (plv)