Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Geldend van 17-03-2016 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

De Burgemeester van Moerdijk,

Overwegende

 • 1.

  dat het tegengaan van heling één van de speerpunten is van de gemeente Moerdijk samen met de Politie en het Openbaar Ministerie, als onderdeel van de aanpak van woninginbraak en diefstallen;

 • 2.

  dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • 3.

  dat artikel 2:67 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Moerdijk, vastgesteld d.d. 17 december 2015, bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • 4.

  dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • 5.

  dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

 • 6.

  dat het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • 7.

  dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

 

Gelet op

Artikel 2:67 Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 437 eerste lid Wetboek van Strafrecht en artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste lid, Wetboek van Strafrecht;

 

Besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Artikel 1

Het Digitaal Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67 lid 1 Algemene plaatselijke verordening.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 3 maart 2016.

Hoogachtend,

De burgemeester van Moerdijk,

J.P.M. Klijs