Regeling vervallen per 16-04-2016

Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016, pzh-2016-542519788 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2016) (Prov. Bad 2016, nr. 1017)

Geldend van 23-02-2016 t/m 15-04-2016

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016, pzh-2016-542519788 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2016) (Prov. Bad 2016, nr. 1017)

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is dat jonge boeren na bedrijfsovername kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit;

Besluiten:

Vast te stellen het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2016

Artikel 1 Aanvraagperiode

1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in paragraaf 2.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland kan worden ingediend in de periode van 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016.

2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is ontvangen.

3. Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen.

Artikel 2 Deelplafond

1. Het deelplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt €780.000,-.

2. Het deelplafond bestaat uit € 390.000,- ELFO middelen en € 390.000,- provinciale middelen.

Artikel 3 Lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven

De fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven, bedoeld in artikel 2.3.1 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, zijn de fysieke investeringen opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

Artikel 4 Accountantsverklaring

De accountantsverklaring, bedoeld in artikel 2.3.4, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland, betreft een rapport van feitelijke bevindingen (COS 4400) over gegevens van het eigen vermogen van het landbouwbedrijf en de verdeling daarvan onder de bedrijfshoofden.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 2.3.7, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland komen personeelskosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 6 Niet-subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.8 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland komen voorbereidingskosten niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 7 Peildatum en eigen vermogen

Indien de subsidie wordt berekend op basis van het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2.3.8, derde lid, van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland wordt de subsidie berekend op basis van het aandeel van het eigen vermogen ten tijde van de aanvraag om subsidie.

Artikel 8 Wijze van verdeling

1. Voor de rangschikking, bedoeld in artikel 1.13 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland wegen de investeringen, bedoeld in artikel 3, even zwaar.

2. Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 1, eerste lid betrekking heeft op meerdere investeringen wordt de duurzaamheidsscore van de aanvraag bepaald op basis van de gemiddelde duurzaamheidsscore van de investeringen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit is geplaatst.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2016.

Ondertekening

Den Haag, 16 februari 2016
Drs. J. Smit, voorzitter
Drs. J.H. de Baas, Secretaris.

Bijlage 1, behorend bij artikel 3 van dit besluit

Lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven, bedoeld in artikel 2.3.1 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland

afbeelding binnen de regeling

Toelichting

Met dit openstellingsbesluit wordt de mogelijkheid gecreëerd om subsidie te kunnen aanvragen op grond van paragraaf 2.3 “Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers” van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland.

Met deze openstelling willen Gedeputeerde Staten jonge boeren stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Het zal voornamelijk gaan om de aanschaf van modernere installaties en machines waarmee de jonge landbouwer een achterstand kan inlopen.

Voor vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren, wordt op grond van artikel 1.11 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland geen subsidie verstrekt. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en dierge-zondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven komen niet in aanmerking.

Gedeputeerde Staten stellen een lijst vast met duurzame investeringen. Op deze lijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen. De scoreper investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan deduurzaamheid (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur.

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Deze score wordt bepaald aan de hand van de duurzaamheidscore zoals opgenomen in bijlage 1. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de duurzaamheidsscore bepaald op basis van de gemiddelde score. Dit wil zeggen dat de score van de individuele investeringen bij elkaar worden opgeteld en gedeeld door het aantal investeringen.