Verordening subsidiëring belangengroepen bestuurlijke toekomst Wijdemeren 2016

Geldend van 01-03-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening subsidiëring belangengroepen bestuurlijke toekomst Wijdemeren 2016

De raad van de gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2016;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit

Vast te stellen de volgende verordening

Verordening subsidiëring belangengroepenbestuurlijke toekomst Wijdemeren 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college:

  het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  de raad:

  de gemeenteraad;

 • c.

  een belangengroep:

  een samenwerkingsverband van personen dat zich richt op een gezamenlijk doel en met een algemeen of collectief belang (bovenindividueel).

 • d.

  activiteiten:

  te organiseren activiteiten welke zijn gericht op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Wijdemeren.

Artikel 2 Doelstelling en reikwijdte

 • 1. Het college verstrekt subsidie aan belangengroepen die activiteiten willen organiseren welke zijn gericht op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Wijdemeren.

 • 2. De “Algemene subsidieverordening” is niet van toepassing.

Artikel 3 Subsidieperiode en subsidieplafond

 • 1. Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 1 maart 2016. Aanvragen die vóór deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 2. De uiterste aanvraagdatum is 28 februari 2017 of eerder, te weten op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt.

 • 3. Het subsidieplafond bedraagt € 3.000,–.

 • 4. Het subsidiebedrag per evenement bedraagt € 300,–.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1. De subsidie is bedoeld voor belangengroepen in de gemeente Wijdemeren, die voldoen aan de in artikel 2 gestelde doelstelling.

 • 2. De belangengroep beschikt over een website waarop het doel en de activiteiten worden omschreven.

 • 3. De aanvrager is een natuurlijk persoon of rechtspersoon en is woonachtig in Wijdemeren.

 • 4. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle inwoners van Wijdemeren.

 • 5. De activiteiten worden tevoren aangekondigd in de lokale huis-aan-huis-bladen.

 • 6. Na afloop van een activiteit dient de aanvrager een verslag van maximaal 1 A4 in te dienen.

Artikel 5 Aanvraag voor subsidieverlening

 • 1. De aanvraag voor subsidieverlening moet worden ingediend voordat de activiteiten plaatsvinden.

 • 2. De aanvraag voor subsidieverlening moet worden ingediend met het formulier “Aanvraag subsidieverlening belangengroepen”.

 • 3. Indien er een of meer vergunningen of toestemmingen zijn vereist voor het uitvoeren van de activiteiten, dan moet een aanvraag voor de vergunning of al verleende vergunning of toestemming met de aanvraag worden meegestuurd.

 • 4. Het college kan indien het dit nodig acht, aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidieverlening.

 • 5. Alleen volledig en juist ingevulde aanvraagformulieren zijn ontvankelijk. Bij onvolledig of onjuist ingevulde formulieren wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. In dat geval is de datum waarop de gecorrigeerde of aangevulde aanvraag wordt ingediend de bepalende aanvraagdatum in verband met de toekenningsvolgorde.

Artikel 6 Subsidieverlening

 • 1. Het college beslist over subsidieverlening in volgorde van ontvangst van de aanvragen voor subsidieverlening. Bij overschrijding van het subsidieplafond heeft loting plaats onder alle aanvragen die op de dag van overschrijding zijn ingediend.

 • 2. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn van 8 weken wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 3. Indien voor het uitvoeren van de activiteit(en) een vergunning of toestemming nodig is, beslist het college zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken na verlening van de vergunning en/of het verkrijgen van deze toestemming(en).

Artikel 7 Betaling

De subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na de subsidieverlening uitbetaald.

Artikel 8 Aanvraag voor subsidievaststelling

 • 1. De aanvraag voor subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de activiteiten hebben plaatsgevonden.

 • 2. De aanvraag voor subsidievaststelling moet worden ingediend met het formulier “Aanvraag subsidievaststelling belangengroepen”.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1. Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidievaststelling. De termijn van 6 weken wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 2. Het college kan indien het dit nodig acht, aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidievaststelling.

 • 3. De vastgestelde subsidie is nooit hoger dan de verleende subsidie.

Artikel 10 Intrekking en wijziging subsidieverlening

Het college kan het besluit tot subsidieverlening en het besluit tot subsidievaststelling intrekken of wijzigen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4:48, eerste lid en 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Subsidieverordening belangengroepen’.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 februari 2016;

de griffier,

G.J.

Schutte-van der Schans

de voorzitter,
drs. M.E. Smit

Aanvraag subsidieverlening belangengroepen

1. Uw gegevens

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Nummer bank/girorekening:

2. Activiteiten

Welke activiteiten gaat u organiseren?

Heeft u een vergunning of toestemming nodig voordat u de activiteit kunt uitvoeren? (zo ja, kopie aanvraag of kopie reeds verleende vergunning/toestemming meesturen)

Locatie waar de activiteiten plaatsvinden:

 • -

  Adres:

 • -

  Postcode en plaats:

3. Ondertekening

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

4. Bijlagen (meesturen!)

-Indien van toepassing: kopie aanvraag en/of reeds verleende vergunning/toestemming

Dit formulier stuurt u naar:

Gemeente Wijdemeren

Postbus 190

1230 AD Loosdrecht

U kunt het formulier met bijlagen ook afgeven op het gemeentehuis.

Hoe verder?

Na afloop van de activiteit(en) stuurt u het formulier “Aanvraag subsidievaststelling belangengroepen” op. U heeft daarvoor de tijd tot 6 weken na het organiseren van de activiteiten.

Aanvraag subsidievaststelling belangengroepen

Let op: dit formulier wordt alleen in behandeling genomen indien u eerder een aanvraag subsidieverlening belangengroepen heeft ingediend.

U dient dit formulier binnen 6 weken nadat de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden in te sturen.

1. Uw gegevens

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Nummer bank/girorekening:

2. Activiteiten

Welke activiteiten heeft u georganiseerd?

3. Ondertekening

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

4. Bijlagen (meesturen!)

-Verslag van 1 A4 over de georganiseerde activiteiten

Dit formulier stuurt u naar:

Gemeente Wijdemeren

Postbus 190

1230 AD Loosdrecht

U kunt het formulier met bijlagen ook afgeven op het gemeentehuis.

Toelichting Verordening subsidiëring belangengroepen bestuurlijke toekomst Wijdemeren 2016

 

Algemeen

Het college is verzocht door Actiecomité Wijdemeren 2020 of het mogelijk is om subsidie te verstrekken aan een evenement over de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren en in dat kader onder andere de leefbaarheid van de kernen. Dit is mogelijk door middel van het vaststellen van een verordening. Voor het verlenen van een subsidie is een wettelijke grondslag nodig. De Verordening fungeert als wettelijke grondslag (artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht). De Verordening regelt wie de subsidie kan aanvragen, voor welke activiteiten, onder welke voorwaarden, hoe hoog het subsidieplafond is etc. In de Verordening staat dat subsidie kan worden aangevraagd door belangengroepen voor activiteiten die zijn gericht op het uitwisselen van ideeën over de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren. Het subsidieplafond (het maximaal te verdelen bedrag) is vastgesteld op € 3.000. Per evenement kan € 300 worden aangevraagd. De Verordening bevat regels over de subsidieverlening, de betaling en de subsidievaststelling. Tegen de besluiten omtrent subsidieverlening en subsidievaststelling, maar ook tegen besluiten tot intrekking, wijziging en terugvordering staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep open.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 sub b:

bij activiteiten kan worden gedacht aan het organiseren van bijeenkomsten, het houden van een enquête, het verzorgen van drukwerk etc. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 4, tweede lid:

het is niet vereist dat de belangengroep rechtspersoonlijkheid bezit. Van de belangengroep wordt wel verwacht dat deze over een website beschikt waarop staat aangegeven wat het doel en de activiteiten van de belangengroep zijn.

Artikel 4, vierde lid:

de activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners van Wijdemeren. Met deze bepaling wordt voorkomen dat de subsidie kan worden aangewend voor privé-aangelegenheden.

Artikel 5, tweede lid:

de subsidie moet worden aangevraagd door middel van het bij deze Verordening behorende formulier. Indien een aanvraag op een andere wijze wordt ingediend, wordt de indiener eerst d.m.v. artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld de aanvraag met het formulier in te dienen. Als datum van de aanvraag geldt dan de datum dat het volledig en juist ingevulde formulier door het college is ontvangen. Zie ook de artikelen 5, vijfde lid, en 8, tweede lid.

Artikel 10:

in dit artikel staat dat het college de subsidie op grond van de artikelen 4:48 en/of 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht kan intrekken of wijzigen. Ten overvloede wordt hier opgemerkt dat alle artikelen uit de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn. Indien een subsidie wordt verleend en de activiteit vindt niet plaats, kan de subsidie worden vastgesteld op nihil. Het reeds betaalde subsidiebedrag kan dan door het college worden teruggevorderd. Tegen een dergelijk besluit staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open.