Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel bodemonderzoek en beoordeling projectgebied de Kempen Noord-Brabant

Geldend van 18-02-2016 t/m 31-12-2023

Intitulé

Beleidsregel bodemonderzoek en beoordeling projectgebied de Kempen Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 3.4.5, tweede lid van de Regeling uniforme saneringen dat naar het Protocol bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven verwijst;

Overwegende dat artikel 38 van de Wet bodembescherming de basis vormt voor het bepalen van de saneringsdoelstelling;

Overwegende dat de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 als richtlijn dient bij de uitwerking van de saneringsdoelstelling;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten bij de toepassing van hun bevoegdheden in het kader van bodemonderzoek en bodemsanering op grond van de Wet bodembescherming en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (hierna: Circulaire) bevoegd zijn een afwijkende saneringsdoelstelling en gewijzigde normstelling te hanteren bij gebiedsspecifieke omstandigheden;

Overwegende dat de Circulaire het gebied de Kempen specifiek noemt als gebied waar zich gebiedsspecifieke omstandigheden voordoen vanwege omvangrijke verontreinigingen;

Overwegende dat sinds Gedeputeerde Staten de Beleidsregel verwijdering zinkassen de Kempen Noord-Brabant met het bijbehorende Protocol bodemonderzoek Zivest/zinkassen hebben vastgesteld op 1 mei 2007 wet- en regelgeving en protocollen zijn veranderd;

Overwegende dat het projectbureau Actief bodembeheer de Kempen per 1 januari 2016 niet meer bestaat;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  projectgebied de Kempen: Brabants deel van het projectgebied de Kempen, omvattend de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Boxtel, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Eersel, Hilvarenbeek, Heeze-Leende, Someren, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Waalre, Valkenswaard, Veldhoven, Reusel- De Mierden, Oirschot, Oisterwijk, Son en Breugel, Veghel, Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel en Vught;

 • b.

  Protocol Bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven: het voor het projectgebied de Kempen geldende onderzoeksprotocol als bedoeld in artikel 3.4.5, tweede lid van de Regeling uniforme saneringen.

Artikel 2 Bodemonderzoeken

Bodemonderzoeken uitgevoerd in projectgebied de Kempen voldoen aan het Protocol Bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven, zoals is opgenomen in bijlage 1.

Artikel 3 Begrenzingen

Binnen het projectgebied de Kempen

 • a.

  vindt de aanpak, onderzoek en sanering van de bodemverontreiniging ten gevolge van zinkassen op perceelniveau;

 • b.

  blijft de aanpak, onderzoek en sanering van bodemverontreiniging ten gevolge van zinkassen en van zinkassen op perceelniveau beperkt tot de bovengrond;

 • c.

  blijft de beoordeling van risico’s bij zinkasverontreiniging op perceelniveau beperkt tot de humane risico’s.

Artikel 4 Intrekking

De Beleidsregel verwijdering zinkassen de Kempen Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.  

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: beleidsregel bodemonderzoek en beoordeling projectgebied de Kempen Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 16 februari 2016 Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de secretaris mw. ir. A.M. Burger

Bijlage 1 Protocol Bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven

Bijlage 1 Protocol Bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven

Toelichting behorende bij de beleidsregel bodemonderzoek en beoordeling projectgebied de Kempen Noord-Brabant.

In de Kempen is de bodem verontreinigd geraakt met zware metalen, waaronder vooral zink en cadmium, ten gevolge van de activiteiten van de voormalige zinkindustrie in de regio. Deze verontreiniging is ontstaan door rookemissies, afvalwaterlozingen en hergebruik van zinkassen. Om de nadelige effecten van de bodemverontreiniging met zware metalen aan te pakken is in 2001 het samenwerkingsverband Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) gestart. Per 1 januari 2016 is het Projectbureau ABdK. Zij zorgden namens de provincies Noord-Brabant en Limburg, het ministerie van IenM (voorheen VROM), gemeenten en waterschappen in het projectgebied voor de verwijdering van zinkassen en voor de sanering van met zinkassen verontreinigde bodem bij particulieren en een groot aantal wegen. Hierbij werd gewerkt volgens de Beleidsregel verwijdering zinkassen de Kempen en het Protocol bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven. In 2015 heeft de projectorganisatie AbdK haar taken afgerond. De resterende taken als monitoring, voorlichting en kennisbeheer worden uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant en Limburg, de waterschappen en gemeenten.

Er kunnen nog verontreinigingen met zinkassen in de bodem aanwezig zijn op bedrijfsterreinen en bij particulieren op plaatsen die moeilijk bereikbaar waren. Deze locaties kunnen op een natuurlijk moment worden gesaneerd waarbij bodemonderzoek volgens het Protocol bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven moet worden uitgevoerd. De Wet- en regelgeving en de technische mogelijkheden op het gebied van bodemonderzoek en sanering hebben zich sinds 2007 verder ontwikkeld. Daarom is het Protocol bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven in samenwerking met de Provincie Limburg, de betreffende omgevingsdienst en de gemeente Helmond vernieuwd en aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. De overige saneringsaspecten die waren opgenomen in de beleidsregel zijn inmiddels volledig opgenomen in landelijke wet- en regelgeving. Verwijdering en sanering van de zinkassen en met zinkassen verontreinigde grond moet hieraan voldoen waardoor het niet meer noodzakelijk is om hiervoor de oude provinciale beleidsregel in stand te houden.

Het vernieuwde Protocol bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven wordt ook door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg vastgesteld.

ArtikelsgewijsArtikel 1 Onder a Dit is het gebied waarvoor het Protocol Bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven van toepassing is en die overeenkomst met het gebied zoals deze wordt gedefinieerd in het Besluit uniforme saneringen (BUS).

Onder b Protocol Bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven het vernieuwde Protocol dat als bijlage 1 is opgenomen en dat is aangepast aan de geldende wet- en regelgeving van november 2015.

Artikel 2 Al het bodemonderzoek naar bodemverontreiniging met zinkassen binnen het projectgebied de Kempen bij BUS-saneringen moet voldoen aan het Protocol Bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven. Voor niet BUS-sanering geldt deze verplichting ook. Dit is onafhankelijk van wie het bodemonderzoek uitvoert.

Artikel 3 Het protocol geldt alleen voor de vaste bovengrond, op perceelsniveau en richt zich alleen op de humane risico’s. Dit is onveranderd ten opzichte van de oude beleidsregel.

Artikel 4 De oude beleidsregel kan worden ingetrokken omdat de verdere inhoud inmiddels is opgenomen in andere wet- en regelgeving of zich specifiek richt op de uitvoering van onderzoek en sanering door het projectbureau Actief bodembeheer de Kempen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter de secretaris prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger