Mandaatbesluit hoofd afdeling dienstverlening 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit hoofd afdeling dienstverlening 2016

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Gooise Meren;

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 2 februari 2016 inzake het aanwijzen van de heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar;

b e s l u i t:

vast te stellen het Mandaatbesluit hoofd afdeling dienstverlening 2016.

Artikel 1

De heffing en de invordering in eerste aanleg van:

 • 1.

  de leges, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage 1;

 • 2.

  de precariobelasting genoemd in de tarieventabel behorend bij de volgende verordeningen:

  • o

   de Verordening precariobelasting Bussum 2016 van de gemeente Bussum;

  • o

   de Verordening precariobelasting 2015 van de gemeente Muiden,

 • 3.

  de parkeerbelasting, genoemd in artikel 2, onderdeel b van de Verordening parkeerbelastingen (parkeervergunningen) en nader uitgewerkt:

  • o

   in onderdeel II van de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015 van de gemeente Bussum;

  • o

   in de onderdelen 2, 3 en 4 van de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelasting Muiden 2016 van de gemeente Muiden,

te mandaten aan het hoofd van de afdeling Dienstverlening.

Artikel 2

Ondermandaat van deze bevoegdheden aan ondergeschikten is mogelijk.

Artikel 3

Het “Mandaatbesluit hoofd Burgerzaken 2014” van 7 januari 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit mandaatbesluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit hoofd afdeling dienstverlening 2016”.

Ondertekening

Gooise Meren, 3 februari 2016

De gemeenteambtenaar voornoemd,

Drs. J.T.Versteegh

BIJLAGE 1 Behorende bij het Mandaatbesluit hoofd afdeling dienstverlening 2016 (onderdeel leges)

Gooise Meren

Aan het hoofd van de afdeling dienstverlening wordt de heffing en invordering (in eerste aanleg) van de leges van de hieronder aangegeven diensten gemandateerd. Deze diensten zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordeningen van de gemeente Naarden, Muiden en Bussum.

Legesverordeningen van Naarden, Muiden en Bussum:

Alle diensten genoemd in de tarieventabellen onder Titel 1 in de Hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 6 en 9 en verder per gemeente.

Legesverordening van Naarden:

Voor de diensten genoemd in de tarieventabel in Titel 1 of Titel 3 onder de nummers:

1.18 in combinatie met 1.18.1.2 t/m 5: “parkeervergunningen en -ontheffingen”;

3.2.2:

“snuffelmarkt”.

Legesverordening van Muiden:

Voor de diensten genoemd in de tarieventabel in Titel 1 of Titel 3 onder de nummers:

1.19.4:

“collecten en inzameling”;

1.19.6:

“gebruik openbare grond”;

3.2.2:

“snuffelmarkt”.

Legesverordening van Bussum:

Voor de diensten genoemd in de tarieventabel in Titel 1 of Titel 3 onder de nummers:

1.18.6 t/m 12:

“parkeervergunningen en -ontheffingen”;

1.19.4:

“collecten en inzameling”;

1.19.6:

“gebruik openbare grond”;

3.2.2:

“snuffelmarkt” .