Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990.

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016

Artikel 1

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet bestaan jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van de gemeentelijke belastingen:

 • 1.

  de ambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

 • 2.

  de gemeentelijke belastingdeurwaarder(s).

Artikel 2

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken bestaan jegens de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken, gelden mede jegens de volgende personen:

 • 1.

  de ambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

 • 2.

  de externe taxateurs aan wie de waardering van onroerende zaken is opgedragen.

Artikel 3

De volgende besluiten worden met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken:

 • ·

  Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen september 2014 van 11 augustus 2014 van de gemeente Naarden;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen september 2014 van 19 augustus 2014 van de gemeente Muiden;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen september 2014 van 5 augustus 2014 van de gemeente Bussum.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Gooise Meren, gehouden op 2 februari 2016.

de secretaris
de burgemeester