Verordening cliënt- en burgerbetrokkenheid in het sociaal domein gemeente Houten

Geldend van 09-01-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2015

Intitulé

Verordening cliënt- en burgerbetrokkenheid in het sociaal domein gemeente Houten

De raad van de gemeente Houten

overwegende dat zowel de gemeente als bewoners en cliënten en hun vertegenwoordigers van genoemde wetten het wenselijk vinden de cliënten- en burgerbetrokkenheid in het sociale domein conform het zogenaamde Houtense model in te richten, waarbinnen themagerichte satellieten via een adviesraad, de Adviesraad Sociaal Domein, het college adviseren; en

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet

besluit vast te stellen de

VERORDENING CLIËNT- EN BURGERBETROKKENHEID IN HET SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE HOUTEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening moet worden verstaan onder:

 • a.

  belanghebbende: bewoners en cliënten en hun vertegenwoordigers die belang hebben bij de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet;

 • b.

  cliënt: de persoon als omschreven in de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

 • d.

  Adviesraad Sociaal Domein: het orgaan waarin de satellieten, zoals gedefinieerd in artikel 3 lid 1, zijn verenigd en dat het college adviseert over thema’s binnen het sociale domein.

Artikel 2 Doelstelling

De cliënt- en burgerbetrokkenheid, zoals vormgegeven in het Houtense model, heeft tot doel:

 • a.

  de belangen van bewoners en van de doelgroepen van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet te behartigen;

 • b.

  de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van genoemde wetten te verbeteren;

 • c.

  belanghebbenden optimaal te betrekken bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid in het sociale domein;

 • d.

  bij te dragen aan de totstandkoming of verbetering van de gemeentelijke uitwerking van genoemde wetten;

 • e.

  inzicht te verschaffen in hetgeen er onder bewoners en cliënten binnen het sociale domein leeft.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden satellieten

 • 1. Satellieten zijn uit inwoners van de gemeente Houten bestaande werkgroepen, die tot taak hebben om thema’s die spelen binnen de Houtens samenleving, en die betrekking hebben op het sociale domein, te bespreken en over die thema’s via de Adviesraad Sociaal Domein advies uit te brengen aan het college.

 • 2. Er is in elk geval een satelliet met betrekking tot de volgende thema’s:

  • a.

   Participatie Werk & Inkomen;

 • 3. Elke satelliet wijst uit zijn midden één of twee leden aan die de satelliet in de Adviesraad Sociaal Domein vertegenwoordigen.

 • 4. Iedere satelliet heeft het recht om thema’s in te brengen in de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 5. De satelliet Participatie Werk & Inkomen verzorgt de vertegenwoordiging van de gemeente Houten in de regionale Cliëntenraad WIL. Deze vertegenwoordiging wordt door het college formeel aangewezen.

Artikel 4 Samenstelling en taken en bevoegdheden Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak om aan het college gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het beleid, de regelgeving, de uitvoering en de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet betreffen en kan dienaangaande alle ter zake doende onderwerpen aan de orde stellen.

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, maximaal drie externe leden die niet afkomstig zijn uit een satelliet en uit vertegenwoordigers van de satellieten.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit maximaal vijftien personen.

 • 4. Elke satelliet heeft maximaal één stem in de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 5. De Adviesraad Sociaal Domein draagt zorg voor integrale advisering over het beleid en de uitvoering binnen het Sociaal Domein.

 • 6. Adviezen worden schriftelijk door de Adviesraad Sociaal Domein aan het college verstrekt binnen een termijn van 6 weken, en met de mogelijkheid deze termijn te verlengen met nog eens 6 weken, voordat het college of de gemeenteraad een besluit neemt.

 • 7. Bij onenigheid tussen Adviesraad Sociaal Domein en satellieten over de advisering aan het college, is de Adviesraad Sociaal Domein verplicht het schriftelijke advies van de satelliet toe te voegen aan zijn advies.

 • 8. De Adviesraad Sociaal Domein heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften en persoonlijke zaken.

 • 9. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein, de satellieten en de inwoners van Houten kunnen onderwerpen ter bespreking in de Adviesraad Sociaal Domein aandragen. Dit dient te geschieden uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein door toezending aan de ambtelijke contactpersoon.

 • 10. De voorzitter beslist over de agendering. Wordt een aangedragen zaak niet geagendeerd dan wordt belanghebbende hiervan onder vermelding van motieven schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 11. De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar, tenzij dit in het huishoudelijk reglement anders is geregeld. Het reglement behoeft de goedkeuring van het college.

Artikel 5 Rol college

 • 1. Eenmaal per jaar stelt de voor cliënt- en burgerbetrokkenheid verantwoordelijke wethouder in overleg met de Adviesraad Sociaal Domein de agenda voor het komende jaar op. Het betreft hier onderwerpen ter advisering en onderwerpen ter bespreking.

 • 2. De voor cliënt- en burgerbetrokkenheid verantwoordelijke wethouder en de Adviesraad Sociaal Domein vergaderen tenminste vier maal per kalenderjaar.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein krijgt tijdig de beschikking over alle informatie die nodig is om de adviestaken adequaat te kunnen uitvoeren, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.

 • 4. Het college betrekt alle schriftelijk uitgebrachte adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein en de afwijkende adviezen van de satellieten zichtbaar bij de besluitvorming en indien het college afwijkt, doet het dat gemotiveerd

 • 5. Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein. Hiertoe kan het college:

  • a.

   vergaderruimte ter beschikking stellen van de satellieten en de Adviesraad Sociaal Domein;

  • b.

   een ambtenaar van de gemeente aanwijzen als de ambtelijk secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 6 Ambtelijke ondersteuning

De ambtelijk secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein:

 • a.

  houdt de Adviesraad Sociaal Domein op de hoogte van de beleidsontwikkelingen;

 • b.

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein een vergaderkalender samen, stelt in overleg met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen, verzendt de uitnodigingen en stelt het verslag op;

 • c.

  ziet erop toe dat adviesvragen de leden van de Adviesraad Sociaal Domein op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen. Indien nodig last hij een tussentijds extra overleg in;

 • d.

  zorgt dat de satellieten op de hoogte zijn van de vergaderkalender, agendapunten en de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein;

 • e.

  nodigt ambtenaren van de gemeente uit een vergadering van de satellieten of de Adviesraad Sociaal Domein bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein .

Artikel 7 Integriteit

 • 1. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein en van de satellieten doen niets waardoor zij persoonlijk dan wel in een functie voordelen ondervinden van het lidmaatschap.

 • 2. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein en van de satellieten dragen er zorg voor dat belangen gemoeid met een functie die zij buiten het lidmaatschap vervullen, niet verstrengeld raken met de belangen van dat lidmaatschap en dat ook de schijn van belangenverstrengeling niet wordt gewekt.

 • 3. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein en van de satellieten stellen het college in kennis van wijzigingen in hun functie(s) die zij buiten het lidmaatschap vervullen, indien er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

 • 4. De leden stellen zich onpartijdig op en brengen de Adviesraad Sociaal Domein, de satellieten en de gemeente op geen enkele wijze in diskrediet.

 • 5. De leden gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van burgers.

Artikel 8 Onderwerpen huishoudelijk reglement

De Adviesraad Sociaal Domein stelt een huishoudelijk reglement op, waarin in ieder geval de volgende zaken geregeld worden:

 • a.

  de werving en selectie van de voorzitter door de Adviesraad Sociaal Domein;

 • b.

  de vervanging van de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein;

 • c.

  hoe een advies tot stand komt, door een satelliet of met de inrichting van een tijdelijke satelliet.

 • d.

  de eisen waaraan een advies moet voldoen;

 • e.

  de openbaarheid en beslotenheid van de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein;;

 • f.

  de wijze van stemmen en de stemverhoudingen, met in achtneming van artikel 4 lid 4;

 • g.

  de wijze van verslaglegging van bijeenkomsten en vergaderingen.

Artikel 9 Budget

 • 1. Voor het uitvoeren van de taken van de Adviesraad Sociaal Domein en de satellieten wordt in de gemeentelijke begroting jaarlijks een taakstellend budget opgenomen.

 • 2. Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met:

  • a.

   deskundigheidsbevordering;

  • b.

   communicatie;

  • c.

   het inwinnen van (extern) advies;

  • d.

   abonnementen op tijdschriften;

  • e.

   achterbanraadpleging;

  • f.

   organisatiekosten;

  • g.

   presentiegelden.

 • 3. Van het jaarlijkse budget is maximaal 60 procent beschikbaar voor presentiegelden.

 • 4. In overleg met het college bepaalt de Adviesraad Sociaal Domein op welke gronden en wie in aanmerking komen voor presentiegelden.

 • 5. Het presentiegeld bedraagt per bezochte (overleg)vergadering het maximumbedrag genoemd in tabel IV behorende bij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Er komen maximaal tien (overleg)vergaderingen per jaar voor vergoeding in aanmerking, tot een maximum van 60% van het jaarlijkse budget.

 • 6. Jaarlijks vóór 1 april brengt de Adviesraad Sociaal Domein aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen van de Adviesraad Sociaal Domein en de satellieten over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van toegekende budget.

 • 7. Het college kan de Adviesraad Sociaal Domein op aanvraag een incidentele vergoeding betalen voor eenmalige, niet reguliere activiteiten.

Artikel 10 Evaluatie

 • 1. Een jaar na de start van de Adviesraad Sociaal Domein en de satellieten wordt de werking ervan geëvalueerd.

 • 2. De onderwerpen van evaluatie zijn in ieder geval:

  • a.

   de betrokkenheid van cliënten en bewoners in het algemeen;

  • b.

   het effect op netwerk en informatie-uitwisseling tussen mensen die ondersteuning krijgen en bewoners in het algemeen;

  • c.

   ambtelijke ondersteuning van zowel satellieten als de Adviesraad Sociaal Domein;

  • d.

   een positief effect op het betrekken van de Houtense samenleving bij de situatie van kwetsbare inwoners;

  • e.

   de onderlinge verhoudingen en samenwerking tussen satellieten en Adviesraad Sociaal Domein;

  • f.

   de verdeling van onderwerpen tussen satellieten en Adviesraad Sociaal Domein;

  • g.

   de zelfstandigheid en benodigde (ambtelijke) ondersteuning van satellieten;

  • h.

   het contact met het college en de wethouder (aantal vergaderingen);

  • i.

   de adviestermijnen; en

  • j.

   het financiële construct en het budget.

 • 3. Op basis van de evaluatie kunnen aanpassingen worden aangebracht in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de cliënt- en burgerbetrokkenheid, met dien verstande dat de Adviesraad Sociaal Domein en de satellieten ten minste twee jaar nadat zij zijn gestart, blijven bestaan.

Artikel 11 Overige bepalingen

 • 1. Leden van de satellieten en de Adviesraad Sociaal Domein behouden hun uitkeringsrechten gedurende de voorbereidingstijd op (overleg)vergaderingen, het uitvoeren van werkzaamheden voor en door de satellieten en Adviesraad Sociaal Domein, de tijd waarin zij derden raadplegen en het deelnemen aan tussentijdse vergaderingen.

 • 2. De leden van de satellieten en de Adviesraad Sociaal Domein zullen in de contacten met de gemeenten Houten noch voordelen noch nadelen ondervinden als gevolg van het lidmaatschap van de satellieten en Adviesraad Sociaal Domein.

 • 3. Het in artikel 9 lid 5 genoemde presentiegeld wordt voor de bepaling van inkomsten ingevolge de Wet werk en bijstand aangemerkt als een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk, als bedoeld in artikel 31 lid 2 sub k van de Participatiewet.

 • 4. De leden van de satelliet Participatie Werk & Inkomen krijgen individueel de beschikking over toegang tot de informatie in de digitale handboeken van Schulinck.

Artikel 12 Intrekken oude verordeningen

De Verordening Wmo-raad, vastgesteld bij besluit van 29 november 2011 en Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen, vastgesteld bij besluit van 21 september 2010, worden ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 juli 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliënt- en burgerbetrokkenheid.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 oktober 2015.

De raad van de gemeente Houten,

De griffier,

De voorzitter,

W. van Zanen

W.M. de Jong

Toelichting verordening Cliënt- en Burgerbetrokkenheid Sociaal Domein Houten

Inleiding

We willen toe naar een brede vorm van Cliënt- Burgerbetrokkenheid. In deze verordening wordt de officiële gevraagde en ongevraagde advisering geregeld, maar Cliënt- en Burgerbetrokkenheid is meer dan dat. Het gaat om communicatie tussen burgers onderling en tussen de gemeente en cliënten en burgers in het algemeen. We verwachten dat de satellieten de rol kunnen gaan vervullen van onderlinge (digitale) netwerken, infovoorzieningen, …

De gemeente kijkt tegen dit Model aan als een model van de bewoners in het algemeen en cliënten in het bijzonder. Dit krijgt vooral vorm in de satellieten, maar voor de gevraagde en ongevraagde advisering van de gemeente waarbij de gemeente het van belang vindt dat de advisering 3D-proof is wordt ook een Adviesraad Sociaal Domein ingesteld.

We hebben het in deze fase nog veel over cliëntbetrokkenheid en dat is logisch, dat moeten we goed invullen. Om de drie nieuwe wetten, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet, goed in te kunnen vullen moeten we het gesprek breder voeren. Het gaat namelijk ook om onderwerpen als vrijwilligerswerk, sociale netwerken, preventie en hoe dit alles zich verhoudt tot de rol van het bedrijfsleven, de zorg en welzijnsinstellingen. Dit zijn onderwerpen in Houten waarin de Adviesraad Sociaal Domein een belangrijke rol heeft.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Spreekt voor zich.

Artikel 2 Doelstelling

Het is wettelijk verplicht bewoners en cliënten te consulteren. Daarnaast is het van belang dat wat de gemeente doet aansluit bij wat inwoners nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven en te participeren in de samenleving. Cliënt- en Burgerbetrokkenheid levert de gemeente informatie van ervaringsdeskundigen, informatie waarmee de gemeente de voorzieningen beter kan afstemmen op wat er nodig is (goede kwaliteit) en de gemeente hoort zo vroeg in het proces wat betrokkenen van een onderwerp vinden en kan daar in het beleid rekening mee houden. Hierdoor voelen mensen zich meer betrokken bij het beleid (draagvlak).

Tenslotte is vroegtijdige betrokkenheid een effectieve en efficiënte vorm van beleidsvoorbereiding.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden satellieten

 • -

  Elke satelliet heeft 1 stem in de Adviesraad Sociaal Domein. Namens de satelliet mogen 2 vertegenwoordigers bij vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein aanwezig zijn, 1 met stem en 1 zonder stem. De reden waarom hiervoor gekozen is om de continuïteit van de relatie tussen Adviesraad Sociaal Domein en satelliet te waarborgen en om, wanneer nodig, voldoende expertise en ervaring over specifieke satelliet-gerelateerde onderwerpen in de Adviesraad Sociaal Domein te waarborgen.

 • -

  Tijdens de conferentie op 26 maart 2015 is het volgende besproken over de satellieten: laagdrempelig, netwerkvorming, kennisdeling, signalering, info, pro-actief, gevraagd en ongevraagd advies, ervaringsdeskundig, intermediairs, jongerenpanels, belangenverenigingen, van de inhoud, …

We nemen in de Verordening op dat zija’s die spelen in de Houtense samenleving en betrkking hebben op het Sociale Domein bespreken en dat ze zorg dragen voor advisering over dit onderwerp. We nemen geen apart artikel op over de (overige) taken en bevoegdheden van de satellieten, omdat satellieten dit in feite zelf kunnen bepalen.

-Onderwerpen als Wonen & Zorg zijn aanpalend aan Wmo en Jeugd en kan dus een onderwerp van een satelliet zijn.

Artikel 4 Samenstelling en taken en bevoegdheden Adviesraad Sociaal Domein

 • -

  Met de ‘onafhankelijk voorzitter’ wordt bedoeld dat deze niet in een satelliet zitting heeft, geen stemrecht heeft en alleen de functie van voorzitter inneemt.

 • -

  In de vervolgsessie van 12 mei 2015 is afgesproken dat de voorzitter vooral is aangetrokken om het proces te bewaken, netwerken te smeden en de onderlinge chemie te bewaken. De voorzitter hoeft geen trekker te zijn, de koepel heeft namelijk een gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de resultaten. Er is voorkeur voor een aanstelling van twee jaar met mogelijkheid tot verlenging. Flexibele inzetbaarheid van de voorzitter is een aandachtspunt. Het profiel van de voorzitter is als volgt:

 • -

  brede blik op het Sociale Domein

 • -

  helicopterview

 • -

  netwerker

 • -

  een verbindende open rol kunnen innemen en vlot kunnen schakelen tussen wat mensen zeggen

 • -

  in staat is snel verbanden te zien

 • -

  technisch en inhoudelijk kunnen voorzitten

 • -

  analyserend vermogen

 • -

  In staat te relativeren

 • -

  in staat gedegen overleg te voeren, o.a. met ambtenaren en wethouders communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)

 • -

  flexibel inzetbaar

 • -

  in Houten woonachtig en kent Houten goed

 • -

  voldoende tijd beschikbaar

 • -

  De eerste keer wordt de voorzitter aangezocht door het college in samenwerking met een werkgroep van deelnemers van de vervolgsessies en door het college aangewezen, na twee jaar kiezen de leden van de Adviesraad Sociaal Domein een eigen voorzitter.

 • -

  In de Adviesraad Sociaal Domein zijn 3 leden opgenomen die geen binding hebben met een satelliet. De bedoeling hiervan is dat zij de brede maatschappelijke (3D-overstijgende) discussie bewaken. In de vervolgsessie van 12 mei 2015 is afgesproken dat de vrije leden heeft een algemene verbindende functie hebben. De functie levert een toegevoegde waarde aan de kennis en ervaringen in de satellieten; het kan een verbindende schakel zijn tussen de verschillende belangen. Gesproken wordt over dat de vrije leden wel één van de satellieten of een thema nemen als vast aandachtspunt.

Het profiel van de vrije leden is als volgt:

 • -

  vakdeskundigheid op een deelgebied, maar dan vooral in getoonde affiniteit, niet in de vorm van dat je er professioneel in gewerkt moet hebben

 • -

  brede blik hebben op het Sociale Domein

 • -

  helicopterview

 • -

  in staat ook het belang van cliënten te zien

 • -

  ervaringsdeskundig c.q. affiniteit met onderwerp

 • -

  analyserend vermogen

 • -

  opbouwend kritisch

 • -

  gewaardeerde bemoeials

 • -

  verbindende rol kunnen zijn tussen de satellieten

 • -

  open ogen en oren hebben

 • -

  in gemeente Houten woonachtig en kent Houten goed

 • -

  In de vervolgsessie van 12 mei 2015 is besproken dat de Adviesraad Sociaal Domein vooral ook de mensen in de kleine kernen niet moet vergeten. Wat speelt er buiten de rondweg. Ook is het belangrijk andere partijen mee te nemen in de advisering, bijvoorbeeld Zonnebloem en de Kerken. Zij hebben de kennis van de inwoners en hun situatie.

 • -

  Tijdens de conferentie is het volgende besproken over de Adviesraad Sociaal Domein: max. 12-15 leden, overkoepelende problematiek, samenhang, verbindend, netwerk organiseren, flexibiliteit stimuleren, dynamiek bevorderen, regierol, openbare vergaderingen, bestaat uit netwerkers.

Dat de rol van de Adviesraad Sociaal Domein naast de adviserende taak ook gericht is op verbinding, netwerkvormend, dynamiek bevorderend nemen dit niet mee in de taak, omdat het in feite om zaken gaat die de Adviesraad Sociaal Domein zelf kan bepalen.

-Het college en de Adviesraad Sociaal Domein maken afspraken over de termijn waarbinnen een advies wordt uitgebracht. Wanneer het een vooraangekondigd advies is, kan dit 6 weken zijn. Hoe haalbaar de adviestermijnen zijn is onder andere afhankelijk van de afspraken in het voortraject en van tijdige aanlevering.

Er kunnen ook onaangekondigd adviezen worden verstrekt; dan is het raadzaam afspraken te maken over binnen welke termijn het college reageert.

 • -

  De Gemeentewet spreekt over de raad, niet gemeenteraad. Toch spreken wij hier over ‘gemeenteraad’ om het onderscheid tussen de Adviesraad Sociaal Domein en de gemeenteraad helder te houden.

 • -

  Met ‘integrale advisering’ wordt bedoeld dat bij de advisering gekeken is naar de consequenties binnen het hele Sociale Domein en niet alleen naar de doelgroep van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

Artikel 5 Rol college

 • -

  Er wordt tenminste 1 keer per jaar overleg gevoerd tussen de Adviesraad Sociaal Domein en de voor Cliënt- en Burgerbetrokkenheid verantwoordelijk wethouder.

 • -

  Uiteraard kan het college advies vragen en bespreken de voor Cliënt- en Burgerbetrokkenheid verantwoordelijke wethouder en de Adviesraad Sociaal Domein waarover het college advies krijgt, maar daarnaast geeft de Adviesraad Sociaal Domein ook ongevraagd advies, mede op voorspraak van de satellieten.

 • -

  Het staat een wethouder en een satelliet vrij om met elkaar buiten de Adviesraad Sociaal Domein om in gesprek te gaan. In een dergelijk overleg worden geen besluiten genomen.

 • -

  De relatie satelliet-Adviesraad Sociaal Domein is tijdens de werkconferentie een gevoelig onderwerp gebleken en zodoende is er in deze Verordening voor gekozen om als de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein en de satelliet uiteenlopen, beide adviezen mee te sturen aan het college.

Artikel 6 Ambtelijke ondersteuning:

-Uit de conferentie op 26 maart 2015 en de vervolgsessies is gekomen dat de aanwezigen ambtelijke ondersteuning verstandig voor zowel de Adviesraad Sociaal Domein als (in ieder geval voor de start) voor de satellieten en de aanwezigen korte lijntjes tussen satellieten en beleidsmedewerkers belangrijk achten (niet door aanwezigheid, maar voor vragen en info).

In de Verordening regelen we de rol van de ambtelijk secretaris voor de Adviesraad Sociaal Domein en de bijdrage van beleidsmedewerkers aan de satellieten.

Artikel 7 Integriteit

Spreekt voor zich.

Leden van het Houtense model hebben een geheimhoudingsplicht over persoonlijke gegevens.

Artikel 8 Onderwerpen Huishoudelijk Reglement

Spreekt voor zich.

Artikel 9 Budget

Het begrote budget is ter besteding van het Houtense model. Ten laste hiervan kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging, organisatiekosten, tijdschriften en eventuele lidmaatschappen, communicatie en presentiegelden voor het bijwonen van vergaderingen (tweede lid).

Maximaal 60% van het totale budget mag besteed worden aan presentiegelden.

De Adviesraad Sociaal Domein moet jaarlijks achteraf verantwoording afleggen over de besteding van de middelen, zoals vastgelegd in het vierde lid.

Artikel 10 Evaluatie

Tijdens de werkconferentie op 26 maart 2015 en op de vervolgsessie op 23 april 2015 hebben de betrokken bewoners / cliënten benadrukt van start te willen gaan met het Houtense model. De precieze invulling en mogelijke consequenties daarvan waren nog niet volledig bekend, maar iedereen beseft zich dat het beter is te starten en tijdens de rit te gaan leren en waar nodig bij te stellen. Daarom worden voor de eerste jaren de termen gebezigd van Startmodel en Groeimodel.

Nadrukkelijk wordt daarom gesteld: het is een groeimodel en dit model is niet in beton gegoten.

Des te belangrijker is het om na een jaar het model op een aantal punten te evalueren. De evaluatie en de onderwerpen zijn in deze verordening vastgelegd.

Artikel 11 Overige bepalingen

Dit artikel regelt onder andere dat de activiteiten van cliënten ten behoeve van het Houtense model worden gezien als vrijwilligerswerk waarvoor eventueel een onkostenvergoeding wordt betaald als bedoeld in artikel 31 lid 2 sub k van de Participatiewet. Dit betekent dat dit bedrag niet als inkomsten op de uitkering in mindering wordt gebracht. Voor personen die een uitkering via UWV ontvangen (WAO en WIA) gelden vergelijkbare bepalingen. In een aantal gevallen is toestemming van de uitvoerende instantie nodig voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

Overigens geldt, evenals bij andere vormen van vrijwilligerswerk, dat deze activiteiten het zoeken naar of het accepteren van een reguliere baan niet in de weg mag staan.

Artikel 12 Intrekken oude verordeningen

Spreekt voor zich.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

Spreekt voor zich.