Regeling vervallen per 01-01-2020

Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Velsen

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Velsen

Functiebeschrijving en -waardering

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Definities

 • Artikel 2 Vaststelling functiebeschrijvingen

 • Artikel 3 Vaststelling waarderingen

 • Artikel 4 Vaststelling conversietabel

 • Artikel 5 Voorbereiding indelingsadvies, indelingsbesluit, bezwaar en beroep

 • Artikel 6 Nieuwe en gewijzigde taken

 • Artikel 7 Wijziging functiebeschrijvingen

 • Artikel 8 Coördinerende werkzaamheden

 • Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 1 Definities

De begripsbepalingen als beschreven in artikel 1:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en/of Velsense Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR) zijn van toepassing. Daarnaast wordt voor de toepassing van deze regeling verstaan onder:

 • a

  Bestuurder:De bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

 • b

  Bevoegd gezag:Het college van burgemeester en wethouders van Velsen voor de ambtelijke organisatie.De werkgeverscommissie voor de griffie van Velsen.

 • c

  Directieteam:De algemeen directeur/gemeentesecretaris en de directeuren als genoemd in het Organisatiebesluit Gemeente Velsen.

 • d

  Externe deskundige:Een door de systeemhouder (VNG) erkend deskundige inzake de ontwikkeling, toepassing en werking van HR21.

 • e

  Functiebeschrijving:De normbeschrijving dan wel de lokale generieke functiebeschrijving die een resultaatgerichte weergave is van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken en of werkzaamheden.

 • f

  Functiehouder:

  • -

   de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en/of Velsense Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR) van de gemeente Velsen of

  • -

   de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR, is aangegaan.

 • g

  Functiewaardering:Het bepalen van de relatieve functiewaarde van een functiebeschrijving aan de hand van de in HR21 vastgelegde waarderingsmethode.

 • h

  Gecertificeerde gebruiker:De volgens de normering van de extern deskundige opgeleide lokale gebruiker die geautoriseerd is om te werken met HR21.

 • i

  Gemeentesecretaris:De ambtenaar, als genoemd in artikel 102 van de Gemeentewet.

 • j

  Leidinggevende:De leidinggevende als genoemd in het Organisatiebesluit Gemeente Velsen.

 • k

  Lokale functiebeschrijving:De volgens het format van HR21 lokaal gewijzigde normbeschrijving of toegevoegde (nieuwe) functiebeschrijving.

 • l

  Normbeschrijving:De generieke functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21. De normbeschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenreeks).

Artikel 2 Vaststelling functiebeschrijvingen

Lid 1

De bestuurder, of in opdracht de leidinggevende, selecteert (in samenspraak met de externe deskundige en/of een gecertificeerde gebruiker) per functie een normbeschrijving uit HR21. Indien de normbeschrijving voor de functie onvolledig is, dan wel een voor de functie dekkende normbeschrijving niet beschikbaar is, wordt een lokale functiebeschrijving opgesteld.

Lid 2

De onder het eerste lid gekozen functiebeschrijving(en), wordt/worden besproken binnen het managementteam en het directieteam en door de bestuurder voorlopig vastgesteld.

Lid 3

De voorlopig vastgestelde functiebeschrijving(en) wordt/worden door de bestuurder ter informatie aangeboden aan de ondernemingsraad (OR).

Lid 4

Indien sprake is van een belangrijke wijziging in de organisatie van de gemeente zoals bedoeld in Wet op de ondernemingsraden, dan stelt de bestuurder de OR in de gelegenheid advies uit te brengen over de voorgenomen vaststelling van de functiebeschrijvingen.

Lid 5

Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 of 3, legt de bestuurder de functiebeschrijvingen ter vaststelling voor aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de aldus voor de gemeentelijke functies tot stand gekomen (norm- en lokale) functiebeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.

Artikel 3 Vaststelling waarderingen

Lid 1

In opdracht van het bevoegd gezag worden door de gecertificeerde gebruiker en/of externe deskundige, aan de hand van de in HR21 vastgelegde functiewaarderingsmethode, alle lokale functiebeschrijvingen gewaardeerd.

Lid 2

De waarderingsresultaten van de lokale functiebeschrijvingen worden ter toetsing aangeboden aan het directieteam.

Lid 3

De waarderingsresultaten worden opgenomen in een eindadvies functiewaardering aan het bevoegd gezag. Het waarderingsadvies bevat in ieder geval:

 • a

  Een motivering, gerubriceerd per invalshoek en dimensie, van de subscores en de totaalscore per lokale functiebeschrijving;

 • b

  Een overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle lokale functiebeschrijvingen;

 • c

  Een gecombineerd overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen;

 • d

  Een verslag van de toetsing als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Lid 4

Het bevoegd gezag stelt de waarderingen vast met inachtneming van het eindadvies functiewaardering. Afwijking van het advies kan slechts plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten. Het bevoegd gezag stelt de waarderingen van de lokale functiebeschrijvingen en normbeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.

Artikel 4 Vaststelling conversietabel

Lid 1

Het bevoegd gezag stelt op basis van de vastgestelde gemeentelijke salarisstructuur, na verkregen overeenstemming binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg, een conversietabel vast. Wijziging van de gemeentelijke salarisstructuur vindt niet plaats zonder overeenstemming binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Lid 2

Door middel van toepassing van de vastgestelde conversietabel worden de waarderingen van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen omgezet naar functionele schalen.

Artikel 5 Voorbereiding indelingsadvies, indelingsbesluit, bezwaar en beroep

Lid 1

De leidinggevende van de functiehouder maakt aan de functiehouder schriftelijk bekend welke functiebeschrijving hij voornemens is op hem van toepassing te verklaren (indelingsbesluit). In het voorgenomen indelingsbesluit zijn tevens de gevolgen opgenomen voor de inschaling, het salaris en eventuele salaristoelagen.

Lid 2

De functiehouder wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de indeling aan de functiebeschrijving kenbaar te maken. De termijn voor het kenbaar maken van de zienswijze bedraagt twee weken. De zienswijze wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag legt de zienswijze ter advisering voor aan de naasthogere leidinggevende van de functiehouder. Deze bespreekt de zienswijze met de leidinggevende en – zo nodig – met het managementteam en het directieteam.

Lid 3

Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 2, maakt het bevoegd gezag schriftelijk en gemotiveerd aan de functiehouder bekend in welke functiebeschrijving de functie van de functiehouder is ingedeeld en welke de gevolgen zijn voor de inschaling, het salaris en eventuele salaristoelagen. Deze mededeling is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Indien gebruik is gemaakt is van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, zal daar gemotiveerd uitsluitsel over worden gegeven.

Lid 4

Tegen het besluit kan de functiehouder schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het bevoegd gezag.

Artikel 6 Nieuwe en gewijzigde taken

Lid 1

Indien aan een functiehouder, door of namens het bevoegd gezag, nieuwe of gewijzigde taken worden opgedragen, dan heroverweegt het bevoegd gezag, na en met inachtneming van het advies van de leidinggevende van de functiehouder, de indeling in de functiebeschrijving.

Lid 2

Indien de heroverweging leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan is het bepaalde in artikel 5 van overeenkomstige toepassing. In het geval dat de heroverweging niet leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan wordt de functiehouder hiervan in kennis gesteld.

Artikel 7 Wijziging functiebeschrijvingen

Lid 1

Bij wijziging van de structuur, taken of doelstellingen van de organisatie wordt, onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, door de bestuurder bezien of de vastgestelde functiebeschrijvingen volledig en/of toereikend zijn. Het selecteren, wijzigen of opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen verloopt volgens de procedure als beschreven in artikel 2.

Lid 2

Een verzoek tot heroverweging van de bestaande functiebeschrijvingen kan ook worden ingediend door de Ondernemingsraad.

Artikel 8 Coördinerende werkzaamheden

Lid 1

Een coördinatiefunctie die voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in de toelichting van deze regeling, kan in de naast hogere functieschaal worden ingedeeld.

Lid 2

De medewerker die een functie vervult die voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in bijlage 1 van deze regeling maar waarbij coördinerende werkzaamheden minder dan 50% van het totale takenpakket bedragen, kan in aanmerking komen voor een tijdelijke periodieke verhoging van het salaris van 1 of 2 extra periodieken.

Lid 3

Als de medewerker bedoeld in lid 2 van dit artikel het maximum van zijn functieschaal heeft bereikt, kan hij in aanmerking komen voor een coördinatietoelage van 3% of 5% van het salaris.

Lid 4

Indien de coördinerende werkzaamheden niet meer tot de functie behoren vervalt de indeling in de naast hogere functieschaal, tijdelijke periodieke verhoging van het salaris of de coördinatietoelage.

Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen

Lid 1

Het bevoegd gezag kan nadere regels stellen omtrent hetgeen in deze procedureregeling is neergelegd voor zover aard en strekking van deze regeling zich daartegen niet verzet. Indien en voor zover bij nadere regels van deze regeling wordt afgeweken, dient hierover voorafgaand instemming te worden gevraagd aan de ondernemingsraad. Het bepaalde in artikel 27 lid 2 t/m 7 WOR is van overeenkomstige toepassing.

Lid 2

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslist het bevoegd gezag.

Lid 3

Deze regeling, welke kan worden aangehaald als ‘Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Velsen, treedt gelijk in werking na publicatie.

Lid 4

Bij inwerkingtreding van de Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Velsen wordt de Regeling formatie en niveaubeheer en de Regeling individueel functiewaarderingsonderzoek, beide vastgesteld bij besluit van 21 april 1992, ingetrokken. Hiervoor wordt een uitzondering gemaakt voor de lopende bezwaar- en beroepszaken tegen besluiten die genomen zijn op basis van deze twee regelingen.

Lid 5

Deze regeling is gewijzigd per 1 januari 2016 bij besluit van 24 november 2015.

Artikel 8

Criteria voor het toekennen van een verhoging van de functieschaal bij een coördinatiefunctie (toepassing Coördinatiemodule in HR 21):

Coördinerende taken:

 • -

  plant en verdeelt de werkzaamheden en verzorgt de afstemming;

 • -

  bewaakt, borgt en toetst voorgang, kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden;

 • -

  treedt op als vraagbaak en klankbord voor de medewerkers binnen het betreffende vakgebied;

 • -

  verzorgt de vakinhoudelijke ondersteuning en begeleiding van medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden;

 • -

  is informant bij gesprekken in het kader van de jaarlijkse gesprekscyclus.

Aanvullende criteria:

 • -

  verricht alle bovenstaande werkzaamheden voor een groep van tenminste 4 medewerkers;

 • -

  percentage coördinerende werkzaamheden t.o.v. vakinhoudelijke werkzaamheden is minimaal 50%;

 • -

  medewerker wordt beoordeeld op zijn/haar coördinatietaken in de jaarlijkse gesprekscyclus.

Addendum bij procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering

de gemeenteraad van de gemeente Velsen

Overwegende, dat met betrekking tot het beschrijven en waarderen van de functies van de op de griffie werkzame ambtenaren zoveel mogelijk dient te worden aangesloten aan de methode van beschrijven en waarderen van functies van het overige personeel in dienst van de gemeente Velsen;

Gelet op artikel 1:3a Collectieve en Velsense arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-VAR)

BESLUIT:

 • I

  De door het College van de gemeente Velsen op 12 februari 2014 vastgestelde en toekomstige wijzigingen in de “Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering HR21 gemeente Velsen”, verder aangeduid als procedureregeling, met inachtneming van het bepaalde onder II van toepassing te verklaren en naar analogie toe te passen voor de functies binnen de griffie van de gemeente Velsen.

 • II
  • a

   Daar waar in de procedureregeling gesproken wordt over “bevoegd gezag” in de artikelen 5, 6, 7 en 9 gelezen dient te worden “de werkgeverscommissie”.

  • b

   Daar waar in de procedureregeling gesproken wordt over “leidinggevende” of “naasthogere” gelezen dient te worden “de griffier”.

  • c

   De beschrijving en de waarderingen van de functies binnen de griffie dezelfde stappen van de procedureregeling doorlopen.