Subsidieregeling energiebesparing verenigingen

Geldend van 09-01-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparing verenigingen

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING VERENIGINGEN

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep;

Overwegende dat het gewenst is om maatregelen te nemen die bijdragen aan:

 • -

  de verduurzaming van vastgoed in eigendom van verenigingen;

 • -

  het vergroten van de leefbaarheid en het aantrekkelijker maken van de gemeente voor inwoners en verenigingen;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Gennep en het Milieubeleidsplan Duurzaam Gennep 2013-2016;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling energiebesparing verenigingen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a. Duurzaamheid: streven om verstandig met energiebronnen en het milieu om te gaan;

 • b. Energiebesparende maatregelen: maatregelen om het verbruik van energie te verminderen;

 • c. Revolverend fonds: een krediet dat gedurende de overeengekomen periode wordt afgelost en opnieuw kan worden gebruikt;

 • d. Vastgoed: het gebouw waar de energiebesparende maatregel gerealiseerd gaat worden;

 • e. Vereniging: organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven;

 • f. Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Gennep.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor het vastgoed dat in gebruik en/of eigendom is van de vereniging die de subsidie aanvraagt.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen uit de gemeente Gennep.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie dient uitsluitend te worden gebruikt voor energiebesparende maatregelen bij verenigingsgebouwen in de gemeente Gennep.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Per subsidieaanvraag is er een bedrag van maximaal € 1.250,- beschikbaar. Aanvragen worden toegekend zolang er voldoende middelen beschikbaar zijn in het revolverend fonds.

Artikel 6. Aanhouding beslissing

 • 1. Het college houdt de beslissing op de aanvraag tot subsidie aan indien voor de te treffen maatregel een vergunning of ontheffing van de gemeente Gennep vereist is en daarvoor nog geen aanvraag is ingediend dan wel nog niet op een aanvraag daartoe is beslist.

 • 2. De aanhouding duurt totdat op een aanvraag voor de vereiste vergunning of ontheffing is beslist.

Artikel 7. Aanvullende weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Gennep worden subsidies geweigerd wanneer:

 • a.

  De activiteit een vergunning of ontheffing vereist is en deze is geweigerd.

 • b.

  Er nog niet voldaan is aan hetgeen dat bepaald is in artikel 6 lid 1 van de subsidieregeling Stimulering energiebesparing verenigingen.

 • c.

  Reeds drie maal op grond van deze regeling subsidie is verleend.

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1. De toegekende subsidie dient door de vereniging binnen een termijn van 5 jaar per jaar 20% van het ontvangen bedrag terug te storten in een revolverend fonds.

 • 2. Het college kan de subsidieontvanger in de beschikking tot verlening/vaststelling van de subsidie verplichten om de gemeente Gennep in promotiemateriaal te noemen als subsidiënt en/of het logo op te nemen.

Artikel 9. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2016.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep van 15 december 2015.
Gemeentesecretaris, Mevrouw J.M. Nijland
Burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning