Reglement Burgelijke Stand 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden; gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand van 1994;

besluit:

vast te stellen het navolgende reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • 1.

  de wet: boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (wet van 14 oktober 1993 herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555);

 • 2.

  het besluit: Besluit Burgerlijke Stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994 (Stb. 900);

 • 3.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • 4.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • 5.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Heusden;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2. Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is 2.

 • 3. Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor de periode dat hij/zij in dienst is van de gemeente Heusden en deel uitmaakt van het cluster waarin de ambtenaar zijn werkzaamheden als ambtenaar van de burgerlijke stand verricht.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een periode van vijf jaar benoemd. Voorts vindt benoeming plaats maximaal tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarna vindt benoeming voor een periode van één jaar plaats.

Artikel 4 Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. De ambtenaren en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5 Leiding van dienst

De manager van het cluster Burgerzaken, is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen en voltrekkingen van partnerschapsregistraties in het gemeentehuis te Vlijmen, Drunen en Heusden op:

   • ·

    maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur;

   • ·

    dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur en 12.00 tot 16.00 uur;

  • b.

   voor huwelijksvoltrekkingen en voltrekkingen van partnerschapsregistraties op externe locaties:

   • ·

    maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 09.00 tot 23.00 uur;

   • ·

    dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur en 12.00 tot 23.00 uur;

  • c.

   voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen en voltrekkingen van kosteloze partnerschapsregistraties op dinsdag om 10.00 en 11.00 uur;

  • d.

   voor administratieve huwelijksvoltrekkingen en voltrekkingen van administratieve partnerschapsregistraties:

   • ·

    maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur;

   • ·

    dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur en 12.00 tot 13.00 uur;

  • e.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tijdens openstellingen voor publiek.

 • 2. Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten als de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3. Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4. In bijzonder gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven dagen en uren.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan aangehaald worden als ‘Reglement Burgerlijke Stand 2016’.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van dit reglement vervalt het Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Heusden, vastgesteld op 26 januari 2010.

Vastgesteld in de collegevergadering van 1 december 2015.

het college van Heusden,

de secretaris, de burgermeester,

mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming