Verordening Geurhinder en veehouderij van Lanschotstraat tussen 10a en 10d te Achtmaal

Geldend van 17-12-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening Geurhinder en veehouderij van Lanschotstraat tussen 10a en 10d te Achtmaal

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20-10-2015;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 18-11-2015;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet geurhinder en veehouderij;

overwegende dat de wet de mogelijkheid biedt om kortere afstanden vast te stellen zolang een goed woonklimaat gegarandeerd blijft en hierdoor de ontwikkelingen voor veehouderijen en het bestaande leefklimaat niet worden aangetast.

B e s l u i t :

Vast te stellen:

Verordening Geurhinder en veehouderij van Lanschotstraat tussen 10a en 10d te Achtmaal

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

  • a. Geurhinder: gevolgen voor het milieu door de emissie van geur;

  • b. Geurgevoelig object: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

  • c. Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen. Laden of wegen van dieren;

  • d. Vergunning: omgevingsvergunning met de activiteit milieu als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, sub e;

  • e. Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

  • 1. Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de wet wordt het perceel tussen van Lanschotstraat 10a en 10d in Achtmaal, kadastraal bekend Gemeente Zundert, sectie G, nummer 6192, aangewezen;

  • 2. Voor de gebiedsindeling wordt verwezen naar bijlage 1.

Artikel 3 Waarde voor vaste afstand

Op grond van artikel 6, lid 2 van de wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de wet, bedraagt de afstand tussen het geurgevoelig object en een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor op grond van de wet geen geuremissiefactor is vastgesteld op de locatie tussen van Lanschotstraat 10a en 10d te Achtmaal ten minste 50 meter.

Artikel 4 In werkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Geurhinder en veehouderij van Lanschotstraat tussen 10a en 10d te Achtmaal.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 8 december 2015.
De raad voornoemd.
De griffier,
drs. J.J. Rochat
De voorzitter,
L.C.Poppe-de Looff