Beleidsregel subsidiëring scouting 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel subsidiëring scouting 2016

Beleidsregel subsidiëring scouting 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

overwegende:

dat in het kader van het programma meedoen en zorg, onderdeel integraal jeugdbeleid met raadsbesluit BR-15000266 is besloten het scoutingbeleid te vernieuwen;

dat het wenselijk is om een regeling te treffen voor de verdeling van de in de begroting vastgelegde middelen en de uitvoering van het betreffend raadsbesluit;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene de Algemene Subsidieverordening Heerlen;

besluit:

vast te stellen de “Beleidsregel subsidiëring scouting 2016”.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPPEN EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van Heerlen;

 • b.

  scouting organisatie: een organisatie die vanuit haar accommodatie gelegen in Heerlen aan haar leden een plezierige vrijetijdsbesteding en veilige en leerzame speelomgeving biedt via activiteiten op basis van de ideeën van Lord Baden-Powell. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij de centrale thema's;

 • c.

  scout: structureel (contributie) betalend lid van de scouting in de leeftijd van 5 tot 23 jaar of verstandelijk beperkt, die deelneemt aan de activiteiten binnen een speltak;

d. accommodatie: een accommodatie die voldoet aan de wettelijke en gemeentelijke richtlijnen en die geschikt is voor scoutingactiviteiten;

 • e.

  waarderingssubsidie: waarderingssubsidie als bedoeld in de Algemene subsidieverordening Heerlen;

 • f.

  subsidiebudget: het jaarlijks in de gemeentelijke begroting voor dit beleid vastgestelde budget, begrensd via het subsidieplafond .

 • g.

  subsidieplafond: een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Subsidiesoort

Waarderingssubsidie conform hoofdstuk 3 van de Algemene subsidieverordening.

HOOFDSTUK 2 CRITERIA

Artikel 3 Criteria voor de subsidieverlening

Het college verleent een waarderingssubsidie aan een scoutingorganisatie, die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De scoutingorganisatie is aangesloten bij Scouting Nederland en bij de Regio Scouting Parkstad Limburg of Regio Scouting Carboonland en neemt deel aan de regiobijeenkomsten;

 • b.

  De activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op en toegankelijk voor de jeugd van 5 tot 23 jaar;

 • c.

  De activiteiten van een scoutinggroep vinden plaats in een Heerlense accommodatie die voldoet aan de wettelijke en gemeentelijke richtlijnen en die geschikt is voor scoutingactiviteiten;

 • d.

  De activiteiten vinden wekelijks plaats onder toezicht van een volwassen en vakkundig kader;

 • e.

  De scoutingorganisatie laat vrijwilligers deelnemen aan kadercursussen en bijeenkomsten.

Artikel 4 Subsidiegrondslag

 • 1. De subsidie aan een scoutingorganisatie wordt bepaald op basis van een bijdrage voor het aantal scouts per 1 januari van het betreffende jaar;

 • 2. De hoogte van de subsidie per scoutingorganisatie wordt bepaald volgens de formule:

  aantal scouts van de scoutingorganisatie gedeeld door het aantal scouts van alle scoutingorganisaties samen, vermenigvuldigd met het jaarlijks subsidiebudget.

Hoofdstuk 3 SUBSIDIEPROCEDURE

Artikel 5 Aanvraagtermijn

Aanvragen voor subsidie worden ingediend vóór 1 maart van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6 Indieningsvereisten

Aanvragen voor subsidie worden ingediend middels een daartoe verstrekt formulier, met bijvoegen van:

 • a.

  de ledenlijst geldend per 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd met vermelding van naam, geboortedatum en woonplaats;

 • b.

  een activiteitenplan;

 • c.

  jaarrekening en balans van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 7 Subsidieplafond

Voor de op grond van deze beleidsregel te verlenen subsidies geldt een subsidieplafond.

Dit plafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld en bekend gemaakt, zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

Artikel 8 Controle

Het college kan steekproefsgewijs onderzoeken of de op de ledenlijst vermelde personen ook daadwerkelijk lid zijn van de scoutingorganisatie.

Hoofdstuk 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Gezamenlijke activiteiten/samenwerking

 • 1.

  Aanvullend wordt jaarlijks maximaal € 5.000,- beschikbaar gesteld voor activiteiten die door de Heerlense scoutingorganisaties gezamenlijk worden georganiseerd.

 • 2.

  Een aanvraag hiertoe kan gedurende het subsidiejaar door de scoutingorganisaties samen worden ingediend en artikel 5 is derhalve niet van toepassing.

 • 3.

  Deze bijdrage valt buiten het in artikel 7 genoemde subsidieplafond.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016. In 2018 zal de beleidsregel worden geëvalueerd.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregel subsidiëring scouting 2016”

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 15 december 2015.
gemeentesecretaris, burgemeester,
C.L.A.F.M. Bruls R.K.H. Krewinkel

Toelichting op de Beleidsregel subsidiëring scouting

Wettelijk kader

De Algemene subsidieverordening Heerlen (ASV) fungeert als ‘kapstokverordening’ waarop alle subsidieregels in de Gemeente Heerlen worden gebaseerd. Bij de vaststelling van de ASV is afgesproken dat voor de concrete subsidieverstrekking beleidsregels worden vastgesteld op basis waarvan gesubsidieerd wordt. In de beleidsregels staan de inhoudelijke en financiële criteria per doelgroep of beleidsterrein gepreciseerd. Met deze werkwijze wordt beoogd het subsidieproces te structureren.

Beleidsinhoud

Scouting is een maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het scoutingprogramma en plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In het scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. De gemeente ondersteunt scoutinggroepen met een waarderingssubsidie. De groepen zijn zelf verantwoordelijk voor de bekostiging en instandhouding van de organisatie. De gemeente Heerlen stuurt niet op het aantal groepen en organisaties.

Toelichting op artikel 3  Criteria voor de subsidieverlening

Het college verleent een waarderingssubsidie aan een scoutingvereniging, die voldoet aan de volgende voorwaarden:.

 Een waarderingssubsidie wordt verstrekt als waardering om bepaalde activiteiten te ondersteunen of mogelijk te maken die de gemeente van belang acht zonder deze naar aard en omvang te willen beïnvloeden. 

a. De organisatie is aangesloten bij Scouting Nederland en bij de Regio Scouting Parkstad Limburg of Regio Scouting Carboonland en neemt deel aan de regiobijeenkomsten.

Van een scoutinggroep wordt verwacht dat zij aangesloten is bij de Regio Scouting Parkstad Limburg of Regio Scouting Carboonland en dat vertegenwoordigers van de scoutinggroepen deelnemen aan bijeenkomsten die door deze overkoepelende organisaties worden georganiseerd of aangeboden. De Regio Scouting Parkstad Limburg is als overkoepelende organisatie, naast de groepen zelf, gesprekspartner voor de gemeente Heerlen voor wat betreft het scoutingbeleid. Van de groepen die onder Regio Carboonland vallen, stelt de gemeente als voorwaarde dat zij het beleid van de Regiegroep Parkstad Limburg onderschrijven.

b.  De activiteiten zijn in hoof d zaak gericht op en toegankelijk voor de jeugd van 5 tot 23 jaar.

Scouting is een internationale jeugdorganisatie, die haar activiteiten richt op deze leeftijdscategorie in de zogenoemde speltakken. Hierbij worden ook scoutingactiviteiten georganiseerd voor specifieke doelgroepen. (Jong) volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen deelnemen aan scoutingactiviteiten in een reguliere of specifieke speltak (wombats). Voor deze leden wordt ook subsidie verstrekt.

c.  De activiteiten van een organisatie vinden plaats in een Heerlense accommodatie die voldoet aan de wettelijke en gemeentelijke richtlijnen en is geschikt voor scoutingactiviteiten.

Activiteiten voor jeugd en jongeren dienen plaats te vinden in een beschermde en veilige omgeving die ten minste aan de eisen van veiligheid, brandveiligheid en hygiëne voldoet. De accommodatie dient in Heerlen gelegen te zijn.

d.  De activiteiten vinden wekelijks plaats onder toezicht van een volwassen en vakkundig kader.

Van de leiding wordt verwacht dat deze een groep jeugdigen kan aansturen en dat hij of zij in diverse situaties verantwoord kan handelen en de juiste beslissingen kan nemen. Daarnaast dienen de aangeboden activiteiten van een bepaald kwaliteitsniveau te zijn.

e .  De organisatie laat vrijwilligers deelnemen aan kadercursussen en bijeenkomsten.

Voor de continuïteit van een scoutinggroep en voor de borging van volwassene en deskundige begeleiders is het noodzakelijk dat regelmatig een scholing wordt gevolgd en dat ook nieuwe begeleiders opgeleid worden. Dit is ook overeenkomstig de richtlijnen van Scouting Nederland. Scouting Nederland

Toelichting op artikel 4  Subsidiegrondslag

1 en 2.

Het jaarlijkse subsidiebudget, begrensd via het subsidieplafond, wordt jaarlijks verdeeld over de groepen op basis het aantal scouts, zoals omschreven in art.1.c. De subsidie die de groep op basis van de verdeling ontvangt, kan ingezet worden voor scoutingwerk in de volle breedte en voor zover hiermee voldaan wordt aan de criteria voor subsidieverlening. Deze middelen dienen als bijdrage in de kosten van de scoutingactiviteiten, opleiding van vrijwilligers en kader en accommodatiekosten,

Toelichting op artikel 6 Indieningsvereisten

De subsidieaanvraag dient voorzien te worden van een aantal bijlagen. De ledenlijst dient ter bepaling van het aantal subsidiabele leden per 1 januari van het subsidiejaar. In het activiteitenplan wordt een gevarieerd aanbod van activiteiten opgenomen dat mede gericht is op de leefbaarheid in het stadsdeel waar de organisatie opereert. De jaarrekening en balans geven inzicht in de financiële vitaliteit van de groep.

Toelichting op artikel 7  Subsidieplafond

Het subsidieplafond bepaalt de hoogte van het subsidiebudget.

Toelichting op artikel 8 Controle

Jaarlijks kan via een steekproef een controle plaatsvinden aan de hand van de ingediende ledenlijst. Bij fraude wordt het gehele subsidiebedrag teruggevorderd.

Toelichting op artikel 9 Gezamenlijke activiteiten/ samenwerking

Deze subsidie wordt verleend met als doel een verdere samenwerking tussen de groepen en daarmee een vergroting van de vitaliteit van de scoutingorganisaties.

De overige artikelen behoeven geen toelichting