APV 2015 (Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik)

Geldend van 24-12-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik.

Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg;

overwegende, dat ingevolge artikel 2.48, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 hun college een gebied dient aan te wijzen, waarbinnen op openbare plaatsen het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes, glazen en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

gelet op artikel 2.48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

b e s l u i t :

  • I.

    voor de toepassing van artikel 2.48, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 het gehele grondgebied van de gemeente Middelburg aan te wijzen.

  • II.

    Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

  • III.

    Op dat tijdstip wordt het Uitvoeringsbesluit aanwijzing gebied verbod alcoholgebruik, zoals vastgesteld op 9 december 1997 ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders
van Middelburg in hun vergadering van 10 november 2015.
de secretaris, mr. A. van den Brink
de burgemeester, mr. H.M. Bergmann