Reglement burgerlijke stand

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Reglement burgerlijke stand

Reglement burgerlijke stand

Het college van burgemeester en wethouders van Lochem;

Gelet op artikel 16a en 16 c van titel 4 van het Burgerlijk Wetboek

Gelet op artikel 2 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994

Besluit:

Vast te stellen het volgende Reglement burgerlijke stand, waarin opgenomen bepalingen ten aanzien van ambtenaren burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1: Begripsbepaling

Het Reglement burgerlijke stand verstaat onder:

 • 1.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (wet van 1 april 2001 tot herziening van titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, Stb. 2001,9);

 • 2.

  het besluit: het besluit burgerlijke stand 1994 (Stb.1994,160) zoals gewijzigd bij besluit van 19 december 1994 (Stb.900);

 • 3.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Lochem werkzaam bij de afdeling Publiekscontacten (artikel 16 van boek 1 Burgerlijk Wetboek);

 • 4.

  buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand: een ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst bij een gemeente in Nederland, als zodanig benoemd (artikel 16 van boek 1 Burgerlijk Wetboek);

 • 5.

  gemeentehuis: - het gemeentehuis in Lochem, Hanzeweg 8;

  • -

   elk door belanghebbenden gekozen gebouw indien dat voldoet aan bouwkundige voorschriften en waarbij de openbaarheid van de huwelijksvoltrekking is gewaarborgd. Gebouwen die in gebruik zijn als relaxinrichting zijn uitgezonderd als locatie voor huwelijksvoltrekking;

  • -

   elke door belanghebbenden gekozen locatie in de openlucht zolang de openbaarheid gewaarborgd is.

Artikel 2: Ambtenaren burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand

 • -

  Ambtenaren van de burgerlijke stand verrichten alle voorkomende werkzaamheden; buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand zijn uitsluitend belast met huwelijksvoltrekkingen, partnerschapregistraties en ondertekening van huwelijks- en partnerschapakten.

 • -

  Het college van burgemeester en wethouders van Lochem kunnen ambtenaren in dienst van de gemeente Lochem, benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand. De benoemde ambtenaar van de burgerlijke stand kan met zijn/haar werkzaamheden beginnen nadat bij de arrondissementsrechtbank te Zutphen de wettelijk verplichte eed of belofte is afgelegd.

 • -

  Het minimum aantal ambtenaren burgerlijke stand is twee.

 • -

  Het college van burgemeester en wethouders van Lochem kunnen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen personen die in een andere gemeente zijn benoemd tot (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand en leden van het college van burgemeester en wethouders van Lochem.

Artikel 3: Benoeming

 • 1.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 2.

  De benoeming tot ambtenaar burgerlijke stand eindigt om redenen die in de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in artikel 6 zijn opgenomen.

 • 3.

  De benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand eindigt, anders dan de periode waarvoor de benoeming geldt, op eigen verzoek of bij het niet meer kunnen voldoen aan vereisten die voor de uitvoering gesteld zijn.

 • 4.

  Iedere te benoemen ambtenaar burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand dient elk huwelijk of partnerschapregistratie dat aan wettelijke vereisten voldoet te voltrekken.

Artikel 4: Leiding van de dienst burgerlijke stand

Het afdelingshoofd Publiekscontacten van Lochem heeft de leiding met betrekking tot de burgerlijke stand. Te allen tijde houden de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand zich aan aanwijzingen en instructies gegeven door het afdelingshoofd Publiekscontacten.

Met het afdelingshoofd Publiekscontacten of een door hem aangewezen persoon vindt twee keer per jaar een gezamenlijk overleg over onderwerpen met betrekking tot de burgerlijke stand plaats.

Artikel 5: Vergoeding werkzaamheden (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand ontvangt voor ieder te voltrekken huwelijk of registratie partnerschap een vergoeding conform de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand.

 • 2.

  Indien het huwelijk of de registratie partnerschap wordt voltrokken op een zaterdag of zondag wordt de vergoeding zoals bedoeld in lid 1 verhoogd naar 150%.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand die wordt benoemd voor het voltrekken van één huwelijk op verzoek ontvangt geen vergoeding voor deze werkzaamheden.

Artikel 6: Kosteloze huwelijksvoltrekking en registratie partnerschap

Voor de huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de volgende beleidsregels:

 • -

  Van (bruids)paren die gebruik willen maken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap op een kosteloos tijdstip moet tenminste één van de partners ingezetene (zoals bedoeld in artikel 1.1 onder f van de wet Basis Registratie Personen) zijn van de gemeente Lochem;

 • -

  Bruidsparen of partners kunnen alleen een kosteloos huwelijk of een geregistreerd partnerschap sluiten op maandagmorgen om 8:30 uur of om 9:00 uur in een vergaderruimte van het gemeentehuis in Lochem;

 • -

  Tijdens ‘de kosteloze ceremonie’ zal invulling worden gegeven aan het wettelijke recht om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit betekent dat het recht zich beperkt tot het opmaken van de akte en het geven van het ‘jawoord’ en ondertekenen van de akte bij een huwelijk en het tekenen van de akte bij een geregistreerd partnerschap;

 • -

  Er mogen inclusief het bruidspaar maximaal 6 personen (alleen getuigen) aanwezig zijn;

 • -

  Er vindt geen wisseling van ringen plaats;

 • -

  Er wordt geen toespraak gehouden;

 • -

  Er wordt geen bode ingezet;

 • -

  Het huwelijk of het geregistreerde partnerschap zal worden voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • -

  Er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar die het huwelijk of het partnerschap zal sluiten;

 • -

  Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals bijvoorbeeld een toespraak, het afspelen van muziek, het drinken van champagne of bijvoorbeeld het strooien van rijst is niet toegestaan.

Artikel 7: Huwelijksvoltrekking en registratie partnerschap tegen verminderd tarief (flitshuwelijk)

 • 1.

  Huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap tegen verminderd tarief (zogenoemd flitshuwelijk) kan plaatsvinden op maandag tot en met woensdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.

 • 2.

  Huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap tegen verminderd tarief kan uitsluitend plaatsvinden in een vergaderkamer het gemeentehuis van Lochem, Hanzeweg 8, waarbij inclusief het bruidspaar en getuigen maximaal tien personen aanwezig kunnen zijn.

 • 3.

  Huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap tegen verminderd tarief gaat gepaard zonder enig vorm van extra ceremonieel of vertoon.

Artikel 8: Openstelling

 • 1.

  De burgerlijke stand is voor alle werkzaamheden voor het publiek geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Van 13.30 tot 17.00 uitsluitend op afspraak en op donderdagen van 17.30 tot 20.00 uur.

 • 2.

  De burgerlijke stand is voor uitsluitend de voltrekking van huwelijken of de registratie van partnerschappen voor het publiek geopend:

  • -

   In het gemeentehuis van Lochem (Hanzeweg 8) op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

  • -

   In een door belanghebbende gekozen locatie (elk gebouw of in de openlucht) indien dat gebouw voldoet aan bouwkundige voorschriften met uitzondering van gebouwen die in gebruik zijn als relaxinrichting) op maandag tot en met zondag van 08.30 uur tot 22.00 uur.

  • -

   Voor alle locaties, zowel een gebouw als in de openlucht, geldt als voorwaarde dat de openbaarheid gewaarborgd dient te zijn.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten, op verzoek van een belanghebbende, de burgerlijke stand te openen op tijdstippen dat de burgerlijke stand gesloten is, als belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van de burgerlijke stand.

 • 4.

  De burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 en 2 vastgestelde openstelling samenvalt met een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

Artikel 9: Slotbepalingen

 • 1.

  Het Reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand”.

 • 2.

  In geval het reglement niet voorziet, besluit het college van burgemeester en wethouders van Lochem.

 • 3.

  Het reglement treedt in werking op 1 januari 2016. Op deze datum wordt de Regeling burgerlijke stand, vastgesteld op 7 oktober 2013, ingetrokken.

Lochem, 8 december 2015

Burgemeester en wethouders van Lochem,

De secretaris de burgemeester,