Regeling vervallen per 31-12-2016

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 30-12-2016

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Nr.: 13

Onderwerp :

Vaststelling van de Leges-

verordening en tarieven-

tabel 2016

De raad der gemeente Diemen;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

wethouders van 3 november 2015;

gelet op artikelen 156, eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet.

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende;

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van 7 dagen;

 • c.

  maand: een tijdvak dat loopt van n-de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: een tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  Het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of reisdocument.

Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 - Vrijstellingen

 • 1. Geen leges worden geheven van openbare besturen, openbare instellingen en ambtenaren, waaronder begrepen opsporingsambtenaren in het kader van de opsporing van de strafbare feiten, voor het verrichten van werkzaamheden in het openbare belang of voor studie- en onderzoeksdoeleinden.

 • 2. Geen leges worden geheven voor een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 11 van de bij deze verordening behorende tarieventabel van:

  • a.

   degenen, die ten gevolge van een vordering krachtens de Huisvestingswet, worden verplicht naar een andere woongelegenheid te verhuizen;

  • b.

   degenen, die met het oogmerk om aan woonruimte behoevende derden woongelegenheid te verschaffen, vrijwillig naar een kleinere woongelegenheid verhuizen;

  • c.

   kinderen, die in de ouderlijke macht terugkeren;

  • d.

   degenen, die onder voogdij zijn gesteld als bedoeld in artikel 3 van de "Rompwet Instellingen van Weldadigheid".

 • 3. Geen leges worden geheven voor:

  • a.

   verklaring van inkomen en vermogen;

  • b.

   stukken voor pensioen, wachtgeld, loon of bezoldiging;

  • c.

   beschikkingen of afschriften daarvan voor aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging of verlaging hiervan, betreffende een gemeenschappelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

  • d.

   beschikkingen of afschriften daarvan op verzoeken om subsidie uit de gemeentekas;

  • e.

   beschikkingen op verzoek- en/of bezwaarschriften betreffende plaatselijke belastingen;

  • f.

   stukken welke algemeen verkrijgbaar worden gesteld in het kader van de voorlichting aan de bevolking.

 • 4. Geen leges worden geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 – Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuit-voeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 - Wijze van heffing.

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende

schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere structuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan in de gevallen genoemd in het vorige lid onder b bepalen, dat een voorlopig bedrag wordt betaald. Het bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag dat vermoedelijk aan leges is verschuldigd.

 • 3. Het voorlopig betaalde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde bedrag van de verschuldigde leges.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 - Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1993, 611) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 – Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van de verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van

  titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie

   persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 12 - Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De “Legesverordening 2015" vastgesteld bij besluit van 18 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2016.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2016”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd
in zijn openbare vergadering van 17 december 2015.
De griffier,
De voorzitter,

Hoofdstuk 1

Algemeen

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere tijd dan door de ambtenaar van de burgerlijke stand voor kosteloze verstrekking is bepaald:

1.1.1.1

Gedurende kantooruren van de ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 365,60

1.1.1.2

Op door het gemeentebestuur aangewezen roostervrije dagen gedurende kantooruren en op zaterdag van 10.00 tot en met 12.00 uur

€ 732,25

1.1.1.3

Buiten de kantooruren van de ambtenaar van de burgerlijke stand, op zondag en een daarmee gelijkgestelde feestdag

€ 1.096,85

1.1.1.4

voor een eenvoudige voltrekkingsceremonie van maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

€ 151,50

1.1.1.5

voor een eenvoudige omzetting aan het gemeenteloket (zonder decorum) van maandag tot en met woensdag van 09.30 uur tot 12.00 uur

€ 63,40

1.1.2

het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 26,45

1.1.3

het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 37,25

1.1.4

het tarief bedraagt voor de benoeming van een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor één huwelijk

€ 172,70

1.1.5

Indien de gemeente getuigen moet regelen bedraagt het tarief per getuige

€ 17,15

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een verklaring van huwelijksbevoegdheid overeenkomstig artikel 1, lid 1 van het Legesbesluit akten burgerlijke stand

€ 22,80

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van een huwelijksdatum of tijdstip. Indien de annulering binnen 5 dagen van het huwelijk plaats vindt dan zijn de volledige huwelijksleges verschuldigd.

€ 25,80

1.1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 13,50

1.1.9

het tarief bedraagt voor het afgeven van een verklaring van uitstel tot begraven of cremeren

€ 12,80

1.1.10

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de tarieven zoals deze zijn opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.1.11

Het tarief bedraagt voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 12,80

1.1.12

Het tarief bedraagt voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 12,80

1.1.13

Het tarief bedraagt voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 12,80

1.1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 12,80

1.1.15

Naturalisatie

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek, worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden, conform de rijkswet op het Nederlanderschap

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar geldig)

€ 64,40

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig)

€ 51,20

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar geldig)

€ 64,40

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig)

€ 51,20

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar geldig)

€ 64,40

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig)

€ 51,20

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar geldig)

€ 50,40

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig)

€ 28,45

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,30

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,80

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 10,35

1.3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

€ 38,80

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 10,00

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens dat op elk moment kan ingaan en een geldigheidsduur heeft van 12 maanden, aanvangende met de dag van ingang:

Voor 50 verstrekkingen

€ 212,00

Voor 100 verstrekkingen

€ 420,00

Voor 500 verstrekkingen

€ 1.990,00

Voor 1.000 verstrekkingen

€ 3.975,00

Voor 10.000 verstrekkingen

€ 22.825,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 10,00

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens dat op elk moment kan ingaan en een geldigheidsduur heeft van 12 maanden, aanvangende met de dag van ingang:

Voor 50 verstrekkingen

€ 212,00

Voor 100 verstrekkingen

€ 420,00

Voor 500 verstrekkingen

€ 1.990,00

Voor 1.000 verstrekkingen

€ 3.975,00

Voor 10.000 verstrekkingen

€ 22.825,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,50

1.4.7

Voor het verstrekken van informatie aan afnemers en bijzondere derden in het kader van hun ambtsuitoefening, indien de aanvraag wordt vergezeld van een "no hit bericht"

€ 2,50

Hoofdstuk 5

Gereserveerd : Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

Bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

Ten hoogste 100 pagina's, per pagina

€ 0,23

Met een maximum per bericht van

€ 5,00

1.6.1.1.2

Meer dan 100 pagina's

€ 22,50

1.6.1.2

Bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.6.1.3

Dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

Hoofdstuk 7

Bestuurszaken

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.2

Geheel bedrukte, getypte, geschreven, gereproduceerde gedeeltelijk geschreven, gereproduceerde fotokopieën, minuten, afschriften of uittreksels van stukken per gehele of gedeeltelijke bladzijde € 0,65 Deze bepaling geldt niet voor stukken welke zijn genoemd in een van de volgende artikelen van de tarieventabel, in een andere belastingverordening van deze gemeente of in andere rechtsregels, per bladzijde of gedeelte daarvan.

1.7.3

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

a.per pagina

€ 0,65

b.per fotokopie (A4-formaat)

€ 0,65

c.per fotokopie (A3-formaat)

€ 0,65

1.7.4

Mondelinge of telefonische inlichtingen uit de hiervoor genoemde stukken, een recht conform het recht ter inzage

1.7.5

Kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de onder 1.7.2 genoemde stukken, dan wel kopieën, lichtdrukken, scans en digitaal versturen daarvan, een en ander voor zover deze stukken niet zijn genoemd in een ander artikel van de tarieventabel, een andere belastingverordening van deze gemeente of in andere rechtsregels, per kaart, tekening of kopie:

€ 41,00

A4-formaat en kleiner

€ 4,15

A3-formaat of kleiner, doch niet kleiner dan A4-formaat

€ 7,80

A2-formaat of kleiner, doch niet kleiner dan A3-formaat

€ 12,80

A1-formaat of kleiner, doch niet kleiner dan A2-formaat

€ 18,05

A0-formaat of kleiner, doch niet kleiner dan A1-formaat

€ 26,00

Groter dan A0-formaat

€ 41,00

1.7.6

Jaarabonnement op de voorstellen met bijlagen en de notulen van openbare raadsvergaderingen

€ 106,65

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een kopie van een WOZ-beschikking zoals deze kenbaar is gemaakt op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen of bij afzonderlijke beschikking

€ 13,80

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

voor het legaliseren van een handtekening

€ 10,00

1.9.2

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag van een persoon (COVOG)

€ 41,35

1.9.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, niet bedoeld tot reispapier

€ 11,80

1.9.4

tot het verstrekken van elke andere in deze verordening niet uitdrukkelijk genoemde verklaring, welke in het bijzonder belang van de betrokken personen wordt opgemaakt

€ 10,00

1.9.5

voor het op geregelde tijden verstrekken van inlichtingen betreffende de mutaties uit het geautomatiseerde persoonsregister, voor zover door betrokkenen daartegen geen bezwaar is, voor elke op de lijst vermelde mutatie

€ 5,65

1.9.6

tot het verstrekken van een bericht, als bedoeld in artikel 29 en 32 van de Wet persoonsregistratie: bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

ten hoogste 49 pagina's

€ 6,40

50 tot 100 pagina's

€ 32,55

meer dan 100 pagina's

€ 48,90

bij verstrekking anders dan op papier dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de vastlegging moeilijk toegankelijke registratie

€ 65,25

Indien voor hetzelfde bericht op grond van dit artikel meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.9.7

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van documenten, per document

€ 11,00

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van één of meer inlichtingen uit:

a.het archief van de gemeente;

b.de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens van de gemeente, die worden verstrekt ten aanzien van niet met naam of adres aangeduide personen, ten behoeve van welke verstrekking de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens geheel dan wel gedeeltelijk dient te worden doorlopen:

voor elk daaraan te besteden halfuur of gedeelte daarvan

€ 22,50

1.10.1.1

Het tarief ter zake van het verstrekken van informatie over de bodem bedraagt voor elk daaraan te besteden uur of gedeelte daarvan

€ 45,65

1.10.1.2

Het in 1.10.1 en 1.10.1.1 bedoelde tarief is eveneens verschuldigd, indien de gevraagde inlichting niet leidt tot het door aanvrager beoogde doel of indien geen inlichting als gewenst kan worden verstrekt.

1.10.1.3

Onverminderd het in 1.10.1 bepaalde, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een uittreksel uit de in het gemeentearchief berustende stukken, een en ander voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in de overige artikelen van deze verordening of in andere rechtsregels zijn genoemd, per bladzijde A4-formaat of gedeelte daarvan

€ 6,55

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om toekenning van een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 2.6.2 van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013:

€ 63,90

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor een vergunning voor tijdelijke verhuur ex artikel 15 van de Leegstandswet:

voor één woning

€ 166,35

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

1.13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag gemeentegarantie, benodigd voor het aantrekken van een geldlening voor uitbreiding van een bestaand object of een nieuw te bouwen object in de gemeente Diemen

€ 1.687,20

Hoofdstuk 14

Marktvergunning

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een marktvergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Marktverordening

€ 81,50

1.14.2

Vervallen

1.14.2.1

Vervallen

1.14.2.2

Vervallen

1.14.2.3

Vervallen

1.14.3

Vervallen

1.14.3.1

Vervallen

1.14.3.2

Vervallen

1.14.3.3

Vervallen

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2a

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.161.4a

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van:

1.18.1.1

een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoelt in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet

€ 659,05

1.18.1.2

Het in 1.18.1.1 genoemde bedrag wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

1.18.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 19

Gehandicaptenparkeerkaart

1.19.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

Tot het verkrijgen van een parkeerkaart van uniform artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 44,30

1.19.1.2

Tot het verstrekken, na vermissing, van een parkeerkaart uniform artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 44,30

1.19.1.3

Tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 38,70

Hoofdstuk 20

Blauwe zone

1.20.1

Tot het verkrijgen van een bedrijfsontheffing blauwe zone , binnen de prolongatietijd van een 1 jaar met een minimumbedrag voor 1 kwartaal van

€ 24,00

en een maximumbedrag bij 4 kwartalen van

€ 96,00

1.20.2

Tot het verkrijgen van een deelauto-ontheffing

€ -

1.20.3

Tot het verkrijgen van een bewonersontheffing blauwe zone , binnen de prolongatietijd van een 2 jaar met een minimumbedrag voor 1 kwartaal van

€ 12,00

en een maximumbedrag bij 8 kwartalen van

€ 96,00

1.20.4

Tot het verkrijgen van een ontheffing bij een kentekenwijziging voor een bewoner/bedrijf

€ 17,50

1.20.5

Tot het verkrijgen van een nieuwe parkeerpas bij 1e keer verlies voor een bewoner/bedrijf

€ 5,00

1.20.6

Tot het verkrijgen van een nieuwe parkeerpas bij 2e en volgende keren verlies voor een bewoner/bedrijf

€ 17,50

1.20.7

Tot het verkrijgen van een eerste bewonersontheffing blauwe zone bij uitbreiding blauwe zone , binnen de prolongatietijd van een 2 jaar met een minimumbedrag voor 1 kwartaal van

€ 12,00

en een maximumbedrag bij 8 kwartalen van

€ 96,00

1.20.8

Tot het verkrijger van een bezoekerspas voor de bewoner per 200 bezoekersuren

€ 50,00

1.20.9

Tot het verkrijger van een bezoekerspas voor de bewoner per 400 bezoekersuren

€ 100,00

1.20.10

Tot het verkrijger van een bezoekerspas voor de bewoner per 600 bezoekersuren

€ 150,00

1.20.11

Tot het verkrijger van een marktontheffing blauwe zone, binnen de prolongatietijd van 1 jaar met een minimumbedrag voor 1 kwartaal van

€ 21,75

en een maximumbedrag bij 4 kwartalen van

€ 87,00

Hoofdstuk 21

Verkeer en vervoer

1.21.2

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stbl.1994, 450)

€ 240,35

1.21.3

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Stbl. 459) en anders dan bedoeld in onderdeel 3.1.2, bedraagt het tarief:

1.21.3a

a) een basistarief inclusief het verstrekken van één kaart

€ 83,15

1.21.3b

b) indien er meer dan één kaart verstrekt dient te worden bedragen de meerkosten per kaart

€ 2,55

1.21.4

Het tarief bedraagt ter zake van het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 201,25

1.21.5

Vervallen

1.21.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.21.7

Voor het instellen van een parkeerverbod parkeerplaats met een bord E7 met onderbord en wegsleepregeling, per bord

€ 43,10

1.21.8

Voor het instellen van een parkeerverbod wegvak met een bord E1 met onderbord en wegsleepregeling, per bord

€ 43,10

1.21.9

Voor het afsluiten van de straat met per rijrichting 2 afzethekken en een bord C1

€ 129,65

1.21.10

Voor het plaatsen van tekstborden, 3 dagen voordat de straat wordt afgesloten

€ 129,65

1.21.11

Indien de aanvraag voor het nemen van de verkeersmaatregelen wordt ingediend door plaatselijke stichtingen, verenigingen met charitatieve doelstellingen, t.b.v. verkeersveiligheidsacties en bewonersactiviteiten waarvoor een gemeentelijke subsidie is toegekend, worden geen leges in rekening gebracht.

Hoofdstuk 22

APV-vergunningen en ontheffingen

1.22.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vent- of standplaatsvergunning op grond van de APV:

1.22.1.1.1

een vergunning voor een dag

€ 40,00

1.22.1.1.1

een vergunning voor een bepaalde periode (< 1 jaar)

€ 80,00

1.22.1.1.1

een vergunning voor een jaar

€ 165,00

1.22.1.1.1

een vergunning voor onbepaalde tijd

€ 400,00

1.22.1.2

Het tarief voor het leveren van stroom via een gemeentelijke elektriciteitskast bedraagt:

1.22.1.2.1

verbruik kleiner of gelijk aan 60 kWh per jaar

€ 35,00

1.22.1.2.2

verbruik tussen 60 kWh en 120 kWh per jaar

€ 70,00

1.22.1.2.3

verbruik gelijk aan 120 kWh of meer per jaar

€ 140,00

1.22.1.3

Het tarief voor het leveren van elektra met krachtstroom via een gemeentelijke elektriciteitskast bedraagt:

1.22.1.3.1

verbruik kleiner of gelijk aan 60 kWh per jaar

€ 115,00

1.22.1.3.2

verbruik tussen 60 kWh en 120 kWh per jaar

€ 150,00

1.22.1.3.3

verbruik gelijk aan 120 kWh of meer per jaar

€ 220,00

1.22.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van caravans e.d., het parkeren van reclamevoertuigen of het parkeren van grote voertuigen op grond van de APV

€ 213,50

Hoofdstuk 23

Geluid

Hoofdstuk 24

Voorwerpen op, aan of boven de openbare weg

Hoofdstuk 25

Collectevergunning

1.25.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een collectevergunning op grond van de APV

€ 27,80

Hoofdstuk 26

Vergunningen t.b.v. ideële doelstellingen

1.26.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag t.b.v. het organiseren van activiteiten t.b.v. plaatselijke stichtingen en verenigingen en voor initiatieven waarvan de baten t.b.v. goede doelen komen.

€ 27,80

Hoofdstuk 27

Wijziging of verlenging

1.27.1

Indien een reeds verleende vergunning of ontheffing op verzoek wordt gewijzigd of verlengd voordat een aanvang is genomen met de in de vergunning of ontheffing genoemde activiteit wordt 25% van de oorspronkelijk al eerder in rekening gebrachte leges in rekening gebracht.

Hoofdstuk 28

Niet genoemde vergunningen, ontheffingen of andere beschikkingen in titel 1

1.28.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een andere, in titel 1 niet genoemde vergunning, ontheffing of beschikking

€ 83,15

Hoofdstuk 29

Teruggaaf

1.29.1

Indien het verzoek wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld wordt 25% teruggaaf verleend van de onder punt 1.21.1 tot en met 1.21.10, 1.22.1, 122.2 en 1.28.1.geheven leges. Indien een jaarabonnement of jaar vergunning wordt beëindigd voordat een halfjaar van de geldigheidsduur is verstreken, wordt teruggaaf verleend tot een bedrag gelijk aan de helft van de verschuldigde leges.

Behorend bij het raadsbesluit van 17 december 2015

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt,

een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2

Vooroverleg

2.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zou worden vastgesteld

10%

met een minimumbedrag van

€ 76,15

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 2.860 bedragen

€ 160,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 2.860 tot € 45.000 bedragen:

€ 160,00

vermeerderd met:

3,71%

van de bouwkosten boven de € 2.860

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 45.000 tot € 450.000 bedragen:

€ 1.723,35

vermeerderd met:

3,45%

van de bouwkosten boven de € 45.000

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 450.000 of meer bedragen:

€ 15.695,80

vermeerderd met:

3,08%

van de bouwkosten boven de € 450.000

Extra welstandstoets

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, het bedrag van de bouwkosten, vermeerderd met:

0,08%

Beoordeling bodemrapport

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 122,60

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€ 364,65

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, 2.3.9, 2.3.11.1, 2.3.11.2, 2.3.11.3, 2.3.11.4 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van € 10.000

75%

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 299,30

Beoordeling bodemrapport

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo bedraagt het tarief

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 1°, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° of artikel 2.12, eerste lid onder b van de Wabo wordt toegepast

€ 337,40

2.3.3.2

vervallen

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.883,50

2.3.3.3a

Het tarief als bedoeld in artikel 2.3.3.1 en 2.3.3.3 wordt verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (externe) kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in (resp.) 2.3.3.3a is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 544,30

2.3.3.4a

Het tarief bedoeld in 2.3.3.4 wordt verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (externe) kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in (resp.) 2.3.3.3a is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.3.6

indien de aanvraag het provinciaal belang raakt, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) of artikel 2.12, eerste lid onder d van de Wabo(afwijking van voorbereidingsbesluit

€ 665,05

2.3.3.6a

Het tarief bedoeld in 2.3.3.6 wordt verhoogd met de externe legeskosten.

2.3.3.7

indien de aanvraag het nationaal belang raakt, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 1.001,60

2.3.3.7a

Het tarief bedoeld in 2.3.3.7 wordt verhoogd met de externe legeskosten.

2.3.5

In gebruik nemen of in gebruik houden van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien het indienen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo, bedraagt het tarief :

2.3.5.1

voor een gebouw met een oppervlakte tot en met 100 m²

€ 659,15

2.3.5.2

voor een gebouw met een oppervlakte groter dan 100 m² tot en met 500 m2

€ 659,15

vermeerderd met:

€ 1,00

per m² oppervlakte van het gebouw groter dan 100 m² tot en met 500 m²

2.3.5.3

voor een gebouw met een oppervlakte groter dan 500 m2

€ 1.059,15

vermeerderd met:

€ 0,35

per m² oppervlakte van het gebouw groter 500 m²

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2008 gemeente aangewezen monument, waarvoor op grond van de provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

€ 304,75

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2,60%

van de sloopkosten, met een minimum van

€ 127,95

en een maximum van

€ 2.667,40

2.3.7.2

Beoordeling bodemrapport

2.3.7.3

Asbesthoudende materialen

Aanleggen of veranderen weg

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 250,30

Uitweg / inrit

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 166,45

Vellen

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van de bomenverordening, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

a.voor bomen in privaatrechtelijke eigendom

€ 56,50

b.voor één tot zes bomen in publiekrechtelijk eigendom

€ 172,10

c.voor meer dan zes bomen in publiekrechtelijk eigendom

€ 373,65

Opslaan van roerende- en onroerende zaken

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken voor één dag

€ 83,20

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken voor meer dan één dag, niet zijnde een aanvraag voor containers, rolsteiger of een kraan voor maximaal een week, waarbij zelf wordt gezorgd voor het vrijhouden/afzetten van de plaats

€ 166,45

2.3.11.3

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken ten behoeve van filmopnames

€ 397,90

2.3.11.4

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het opslaan van onroerende zaken zoals containers, rolsteiger of een kraan voor maximaal een week, waarbij zelf wordt gezorgd voor het vrijhouden/afzetten van de plaats

€ 83,15

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Activiteit beperkte milieutoets

Andere activiteiten

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.15

indien het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt als bedoeld in artikel 2.5 eerste lid van de Wabo bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk vermeerderd met

30%

van de totaalsom voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk vermeerderd met

30%

van de totaalsom voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Advies

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 166,45

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeving: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

indien de aanvraag om omgevingsvergunning en de bijbehorende bijlagen niet volledig digitaal via www.omgevingsloket.nl zijn ingediend, wordt het verschuldigde legesbedrag zoals bepaald in Titel 2 verhoogd met 10% tot een maximum van € 250,00

2.3.19

Het bedrag onder 2.3.1 wordt verhoogd met € 250,00 voor standaard bibob onderzoek bij nieuwe ondernemer of gewijzigde ondernemingsvorm.

€ 252,50

2.3.20

Indien naar het Landelijk Bureau Bibob wordt gegaan zal daarvoor naast het bedrag in 2.3.1 een extra bedrag in rekening worden gebracht van

€ 505,00

Hoofdstuk 4

Vermindering in verband met vooroverleg

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2.1 worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3 mits de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend binnen zes maanden na afhandeling van het vooroverleg

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag om omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

Indien de aanvraag niet verder in behandeling kan worden genomen omdat de bescheiden niet voldoen aan de indieningsvereisten 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij het genoemde minimum legestarief gehandhaafd blijft

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat de aanvraag in behandeling is genomen, maar voordat de vergunning is verleend of wordt geweigerd 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij het genoemde minimum legestarief gehandhaafd blijft

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 10% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

€ 3.767,05

2.8.1.a

Het tarief als bedoeld in 2.8.1 wordt verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (externe) kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.855,65

2.8.2.a

Het tarief als bedoeld in 2.8.2 wordt verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (externe) kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

Hoofdstuk 9

In deze titel niet genoemde beschikking

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet genoemde beschikking:

€ 166,45

2.9.1

Indien het verzoek wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld wordt 25% teruggaaf verleend van de onder 2.9 geheven leges.

Behorend bij raadsbesluit van 17 december 2015

Hoofdstuk 1

Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 228,55

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 147,80

3.1.4

Het bedrag onder 3.1.1 of 3.1.5 wordt verhoogd met € 250,00 voor standaard bibob onderzoek bij nieuwe ondernemer of gewijzigde ondernemingsvorm.

3.1.4.1

Indien naar het Landelijk Bureau Bibob wordt gegaan zal daarvoor naast het bedrag in 3.1.4 een extra bedrag in rekening worden gebracht van

€ 500,00

3.1.5

het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning van hotels, restaurants, cafe's en daarmee gelijk te stellen inrichtingen op grond van de APV

€ 292,85

Horeca ontheffing sluitingsuur

3.1.5.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het sluitingsuur van hotels, cafés, restaurants en daarmee gelijk te stellen inrichtingen op grond van de APV:

3.1.5.1.1

indien de ontheffing geldt tot einde looptijd exploitatievergunning

€ 455,00

3.1.5.1.2

indien de ontheffing niet tot einde looptijd exploitatievergunning geldt

€ 196,90

3.1.5.1.3

indien de ontheffing voor één keer geldt

€ 107,70

Horeca terrasvergunning

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning op grond van de APV voor één jaar

€ 62,35

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning voor 4 jaar op grond van de APV

€ 249,45

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning voor 5 jaar op grond van de APV

€ 311,75

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een grootschalig evenement meer dan 1.000 bezoekers

€ 1.066,96

3.2.1.2

vervallen (zie artikel 3.7)

3.2.1.3

een braderie, markt of een middelgroot evenement van 101 tot 1.000 bezoekers of een klein evenement voor maximaal 100 bezoekers voor een evenement > één dag

€ 389,41

3.2.1.3.1

gebruik stroom elektrakast Diemerplein t.b.v. een braderie, per dag

€ 102,50

3.2.1.4

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd (op of aan de weg), een klein evenement voor maximaal één dag voor een maximum van 100 bezoekers of een snuffelmarkt

€ 174,10

3.2.1.7

een klein evenement met een ideële doelstelling

€ 31,95

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning prostitutiebedrijf, escortbedrijf of sexinrichting

€ 408,20

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met b.v. een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.4.2, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 83,15

3.3.3.1

Indien voor een aanvraag voor een seksinrichting of een escortbedrijf een bibob onderzoek wordt uitgevoerd worden de legeskosten uit artikel 3.3.1 en 3.3.2 verhoogd met een bedrag van

€ 256,25

3.3.3.1.1

Indien naar het LBB wordt gegaan zal een extra bedrag in rekening worden gebracht

€ 500,00

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 397,30

Hoofdstuk 5

Gereserveerd : Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

€ 272,10

Hoofdstuk 7

In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 81,50

3.8

Indien een verzoek als genoemd in titel 3 wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld wordt 25% teruggaaf verleend van de onder punt 3.1.1 tot en met 3.7 geheven leges

Behorend bij raadsbesluit van 17 december 2015