Regeling vervallen per 23-04-2022

Verordening Participatie Sociaal Domein 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 22-04-2022

Intitulé

Verordening Participatie Sociaal Domein 2016

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 2.10 van de Jeugdwet en artikel 47 van de Participatiewet;

overwegende dat het wenselijk is om de cliëntparticipatie op grond van de hiervoor genoemde wetten integraal vorm te geven;

dat het bovendien wenselijk is om cliëntparticipatie vorm te geven in een zo direct mogelijk contact met de burger waarvoor het beleid bedoel is;

besluit:

vast te stellen de navolgende VERORDENING PARTICIPATIE SOCIAAL DOMEIN 2016