Verordening handhaving Participatiewet Gemeente Maassluis 2015

Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening handhaving Participatiewet Gemeente Maassluis 2015

De raad van de gemeente Maassluis;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van25 augustus 2015;

gelet op de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet, artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35, onder b, van de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk gehandicapte werkloze werknemers en artikel 35, onder b, van de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk gehandicapte gewezen zelfstandigen;

besluit vast te stellen de volgende:

 

 

Verordening handhaving Participatiewet Gemeente Maassluis 2015

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

-IOAW

Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

-IOAZ

Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

-misbruik

het verwijtbaar ontvangen van een uitkering in strijd met de regelgeving;

-oneigenlijk gebruik

het ontvangen van een uitkering in overeenstemming met de regelgeving, maar in strijd met of buiten de bedoeling die aan de regelgeving verbonden is;

-wet:

Participatiewet.

Artikel 2. Kaderstelling

De raad stelt de gemeentelijke visie op handhaving en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik vast in een meerjarenplan en geeft daarbij de kaders waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden.

Artikel 3. Uitvoeringsplan

Het college stelt tweejaarlijks een uitvoeringsplan vast waarin wordt vastgelegd

 • a.

  welke doelstellingen voor de planperiode gehanteerd worden,

 • b.

  welke resultaten behaald moeten worden en

 • c.

  welke activiteiten daarvoor uitgevoerd worden.

Artikel 4. Verslag

Het college doet tweejaarlijks verslag van doeltreffendheid en de effecten van de uitvoering.

Artikel 5. Intrekken oude verordening

De Handhavingsverordening sociale zekerheid gemeente Maassluis 2012 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin deze verordening conform de Wet elektronische bekendmaking wordt gepubliceerd op de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening sociale zekerheid Gemeente Maassluis 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 september 2015.
De griffier, De voorzitter,
mr. R. van der Hoek drs. J.A. Karssen

Toelichting Handhavingsverordening sociale zekerheid Gemeente Maassluis 2015

Algemene toelichting

De verplichting om in het kader van het financiële beheer bij verordening regels op te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een gemeentelijke uitkering alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik is opgenomen in de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ. Afgezien van de korte bepaling in artikel 8b van de Participatiewet, 35 onder b van de IOAW en 35 onder b van de IOAZ, zijn er geen nadere aanduidingen over wat nu precies in de verordening moet worden geregeld.

Deze verordening is geformuleerd op basis van de onder de Wet werk en bijstand reeds bestaande verordeningen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Geringe verschillen in terminologie en termijnen zijn geüniformeerd.

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2. Handhavingsplan

Hoewel de wettelijke bepaling vooral gericht lijkt te zijn op fraudebestrijding is in deze verordening toch

gekozen voor het ruimere begrip handhaving. Fraudebestrijding roept het beeld op van repressie en

genoegdoening, terwijl handhaving meer uitgaat van het bevorderen van de spontane naleving van

wet- en regelgeving. Naast repressie is in deze optiek preventie onontbeerlijk. Het is immers altijd nog

beter om fraude te voorkomen. Deze visie is tevens terug te vinden in de uitgangspunten die zijn

geformuleerd in het kader van hoogwaardig handhaven.

Artikel 3. Uitvoeringsplan handhaving

In dit artikel is opgenomen dat het college tweejaarlijks een uitvoeringsplan voor handhaving vaststelt. In

het uitvoeringsplan worden doelstellingen (met te behalen resultaten) geformuleerd, alsook de

activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Artikel 4. Verslag over de uitvoering handhaving

Dit artikel biedt de basis voor de verantwoording van het beleid. De verantwoording ten aanzien van de financiën en de rechtmatigheid van uitkeringsverstrekking is ingebed in de rapportage volgens artikel 77 van de Participatiewet en artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet. Voor het overige wordt de verantwoording afgestemd op de plannen.

Artikel 5. Intrekken oude regeling

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.