Verordening Voorzieningen Maatschappelijke participatie 2015 gemeente Etten-Leur

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke participatie 2015 gemeente Etten-Leur

De raad van de gemeente Etten-Leur,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen om aan personen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming te verstrekken in de kosten maatschappelijke participatie;

B E S L U I T

vast te stellen: de Verordening voorzieningen maatschappelijke participatie 2015 gemeente Etten-Leur.

Artikel 1 Begrippen

 • 1. Begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

 • 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  a. Netto bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals bedoeld in Hoofdstuk 3 van de Participatiewet;

  b. Vermogen: vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet;

  c. Belanghebbende: in deze verordening wordt onder belanghebbende mede verstaan het gezin.

  d. Declaratiejaar: kalenderjaar, tijdvak van een jaar lopend van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling is participatie van minima in de maatschappij te bevorderen door bij te dragen in de kosten van die participatie met het oogmerk een sociaal isolement op te heffen, te verminderen of te voorkomen. In Etten-Leur betekent maatschappelijke participatie het meedoen aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel karakter.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. Tot de doelgroep van deze regeling behoren inwoners van Etten-Leur waarvan het netto maandinkomen in de maand van aanvraag niet hoger is dan maximaal 120% van de toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 2. Het vermogen mag niet hoger zijn dan het vrijgestelde vermogen zoals genoemd in artikel 34 van de Participatiewet.

Artikel 4 Uitvoering

 • 1. Het college stelt beleidsregels vast met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

 • 2. Deze beleidsregels bevatten in ieder geval een richtsnoer van de te verstrekken voorzieningen en kosten, in welke vorm en ter hoogte van welk bedrag.

 • 3. De bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gehuwdennorm bedoeld in artikel 21 onderdeel c van de wet per 1 januari van dat jaar en de gehuwdennorm van het daaraan voorafgaande jaar. De bedragen worden op hele euro’s naar boven afgerond.

Artikel 5 Bezwaar

Op besluiten ingevolge deze verordening is bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk. De Verordening voor de bezwaarschriften gemeente Etten-Leur is van toepassing voor de afhandeling van bezwaarschriften.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze verordening worden de “Verordening Voorzieningen Maatschappelijke participatie 2012-A gemeente Etten-Leur” en de “Verordening Voorzieningen Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012-A gemeente Etten-Leur” ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “ Verordening Voorzieningen Maatschappelijke participatie 2015 gemeente Etten-Leur”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2014
De raad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,
drs. W.C.M. Voeten. Mw. H. van Rijnbach-de Groot

Toelichting verordening voorzieningen maatschappelijke participatie 2015

Algemene toelichting

Het doel van deze regeling is om de participatie van minima in de maatschappij te bevorderen door bij te dragen in de kosten van die participatie. De gemeente Etten-Leur vindt het namelijk belangrijk dat maatschappelijke uitsluiting van deze specifieke groep wordt voorkomen of in ieder geval verminderd.

Voor deze regeling komen in beginsel alle inwoners van Etten-Leur in aanmerking. Het draagkrachtinkomen is 120% van de van toepassing zijnde norm op grond van de Participatiewet.

Daarnaast geldt een vermogensgrens: men komt in aanmerking met een vermogen tot maximaal het vrij te laten bescheiden vermogen volgens artikel 34 van de Participatiewet.

Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen

Artikel 1

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de WWB, Awb of de Gemeentewet niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van de betreffende definities in de wetten ook de Verordening moeten worden gewijzigd.

Artikel 2 Doelstelling

Hiermee is doel en strekking van de regeling verwoord. Uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie komen in aanmerking voor vergoeding op grond van deze verordening.

Artikel 3 Doelgroep

In artikel 3 zijn de algemene voorwaarden opgenomen om in aanmerking te komen deze categoriale bijstand. Het betreft personen waarvan het netto maandinkomen niet hoger is dan maximaal 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm alsmede niet beschikt over in aanmerking te nemen vermogen.

Artikel 4 Uitvoering

Omdat de uitvoering is opgedragen aan het college worden ten behoeve van de uitvoering nadere beleidsregels gesteld. Deze beleidsregels dienen als handvat voor de uitvoering. De beleidsregels bevatten in ieder geval een richtsnoer van de te verstrekken kosten en de hoogte van de vergoeding.

In lid 3 is een indexeringsbepaling opgenomen.

Artikel 5 Bezwaar

Op de besluiten die op basis van deze verordening zijn genomen zijn de algemeen geldende regels voor bezwaarschriften van toepassing.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening. Afwijken kan alleen ten gunste en nooit ten nadele. Verder is met nadruk gemeld: in bijzondere gevallen. Het gebruik maken van deze hardheidsclausule moet beschouwd worden als een uitzondering en niet als regel. In de rapportage en in de beschikking moet duidelijke aangegeven worden waarom in een bepaalde situatie van de verordening wordt afgeweken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Geen toelichting nodig.

Artikel 8 Citeertitel

Geen toelichting nodig.