Regeling vervallen per 05-12-2020

Verordening winkeltijden Landsmeer 2014

Geldend van 17-06-2014 t/m 04-12-2020

Intitulé

Verordening winkeltijden Landsmeer 2014

De raad van de gemeente Landsmeer,

gezien het advies van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2014;

gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

overwegende dat:

 • -

  de Winkeltijdenwet op 1 juli 2013 dusdanig gewijzigd is dat de gemeenteraad voortaan zelf kan bepalen wanneer winkels in Landsmeer op zondag geopend mogen c.q. gesloten moeten zijn;

 • -

  de gemeenteraad van deze bevoegdheid gebruik wil maken door middel van het vaststellen van een nieuwe Winkeltijdenverordening;

besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening winkeltijden Landsmeer 2014.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar of discotheek;

 • c.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • d.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Vrijstelling voor supermarkten en overige winkels op zon- en feestdagen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en het tweede lid van de wet bedoelde verboden gelden niet voor supermarkten en overige winkels op zon- en feestdagen tussen 12:00 uur en 19:00 uur.

Artikel 3. Vrijstelling voor horecabedrijven in winkelpanden op zon- en feestdagen

De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en het tweede lid van de wet bedoelde verboden gelden niet op zon- en feestdagen tussen 12:00 uur en 22:00 uur voor horecabedrijven die gevestigd zijn in een pand met de bestemming winkelruimte.

Artikel 4. Extra zon- en feestdagenregeling

 • 1. In afwijking van artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, en artikel 2 lid 1 van deze verordening, kan het college maximaal drie zon- en feestdagen aanwijzen waarbij een langere openingstijd is toestaan. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard.

 • 2. Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 5. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 7. Overdracht van de ontheffing

 • 1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 8. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 9 Overgangsbepaling

De op basis van artikel 5 van de Verordening Winkeltijden Landsmeer 2010 aangewezen zondagen blijven van kracht.

Artikel 10. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden Landsmeer 2010 wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding Verordening winkeltijden Landsmeer 2014.

Artikel 11. Evaluatie

Deze verordening zal na één jaar worden geëvalueerd.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening winkeltijden Landsmeer 2014’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2014.
De voorzitter, De griffier,