Verordening adviescommissie verkeer Wijdemeren

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviescommissie Verkeer Wijdemeren

De raad van de gemeente Wijdemeren,

gelezen het voorstel tot vaststelling van de verordening Adviescommissie Verkeer Wijdemeren;

gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen verordening Adviescommissie Verkeer Wijdemeren.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviescommissie Verkeer Wijdemeren: een commissie zoals bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.

 • b.

  adviescommissie: de Adviescommissie als bedoeld onder a

 • c.

  gemeenteraad: de raad van de gemeente Wijdemeren.

Artikel 2 Taak van de Adviescommissie

De Adviescommissie adviseert de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over de de verkeerssituatie in Wijdemeren en de regio Gooi- en Vechstreek.

Artikel 3 Overleg met de gemeenteraad

De Adviescommissie voert zo vaak als hij dit nodig oordeelt, maar minimaal één maal per jaar, overleg met leden van de gemeenteraad.

Artikel 4 Benoeming en samenstelling Adviescommissie

 • 1. De Adviescommissie bestaat uit vier leden en een onafhankelijk voorzitter

 • 2. De leden worden benoemd door de gemeenteraad op voordracht van de Adviescommissie

 • 3. De vertegenwoordiging van leden bestaat uit twee inwoners, twee ondernemers in Wijdemeren en de voorzitter

 • 4. Vier leden van de verkeerswerkgroep vormen in eerste instantie de Adviescommissie.

 • 5. De leden van de Adviescommissie dragen in hun constitutionaire vergadering de onafhankelijk voorzitter voor waarna de gemeenteraad de voorzitter benoemd in zijn eerstvolgende vergadering.

 • 6. Leden en fractieassistenten van de gemeenteraad maken geen deel uit van de Adviescommissie

Artikel 5 Einde van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap van de Adviescommissie eindigt:

 • 1.

  op eigen verzoek;

 • 2.

  indien de gemeenteraad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de Adviesgroep te vervullen.

 • 3.

  bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Adviescommissie.

 • 4.

  wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij rechtelijke uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

 • 5.

  indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

 • 6.

  wanneer het lid door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen;

 • 7.

  op de datum waarop periodieke verkiezingen van de gemeenteraad plaatsvinden, met dien verstande dat de leden, op voordracht van de Adviescommissie, kunnen worden herbenoemd voor een aansluitende periode.

 • 8.

  Het bepaalde in lid 7 geldt niet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Artikel 6 Vergoeding leden Adviescommissie

De leden van de Adviescommissie genieten geen vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie.

Artikel 7 Openbaarheid

De vergaderingen van de Adviescommissie zijn openbaar.

Artikel 8 Spreekrecht

Na de opening van de vergadering van de Adviescommissie kunnen burgers, maximaal 5 minuten, het woord voeren over zaken die betrekking hebben op de werkzaamheden van de Adviescommissie.

Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voorafgaand aan de vergadering aan de voorzitter.

Artikel 9 Vergaderfrequentie

 • 1. De Adviescommissie vergadert zo vaak als hij dat nodig acht en stelt voor enig jaar een vergaderschema op.

 • 2. Bij het opstellen van de agenda houdt de Adviescommissie rekening met het vergaderschema van de gemeenteraad en commissies. Vergaderingen worden niet op andere avonden gepland dan in dit schema staan vermeld

 • 3. Inbijzondere gevallen belegt de voorzitter in afwijking van die regel een vergadering.

 • 4. Hij gaat daartoe in elk geval over wanneer ten minste twee leden hem dat onder opgaaf van de redenen hebben gevraagd.

Artikel 11 Agenda

 • 1. De voorzitter roept de leden schriftelijk in vergadering bijeen, onder opgaaf van de punten die behandeld zullen worden.

 • 2. Hij zorgt dat stukken die op de agenda betrekking hebben tijdig aan de leden worden toegezonden of tijdig voor hen ter inzage worden gelegd.

 • 3. De Adviescommissie stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast.

 • 4. Inspoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bepaalde in de vorige leden afwijken.

Artikel 12 Vergaderquorum, stemmingsquorum

 • 1. De Adviescommissie vergadert niet als behalve de voorzitter niet de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2. Bij onvoltalligheid van de vergadering als bedoeld in het eerste lid op het tijdstip waarvoor deze is uitgeschreven, wordt de aanvang van de vergadering vijf minuten uitgesteld. Wanneer na die vijf minuten het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt de vergadering gehouden ongeacht het aantal aanwezige leden; daarin worden geen punten behandeld die niet in de oproep voor de vergadering staan vermeld.

 • 3. De Adviescommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter. Een stemming is slechts geldig als daaraan tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden heeft deelgenomen.

Artikel 13 Ondersteuning

De griffier van de gemeenteraad treedt op als adviseur van de Adviescommissie, kan desgewenst gevraagd worden aan een vergadering en de beraadslagingen deel te nemen. Een verzoek om ambtelijke ondersteuning wordt door de griffier kenbaar gemaakt bij de gemeentesecretaris.

Artikel 14 Voorziening

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist de Adviescommissie.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Adviescommissie Verkeer Wijdemeren.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wijdemeren, gehouden op 17 december 2009
de griffier, J. van Ditmarsch
de voorzitter, H.C. Heerschop