Toegangs- en gedragsregels Poort van Heusden

Geldend van 30-06-2015 t/m heden

Intitulé

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op het Burgerlijk Wetboek, de Visserijwet, Wegenverkeerswet 1994, de Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2014 en de Afvalstoffenverordening;

overwegende dat het vanwege de tijdelijke openstelling van het terrein ‘De Poort van Heusden’, ter bescherming van het gebied tegen schade of overlast en in het belang van de openbare orde en openbare gezondheid, gewenst is toegangs- en gedragsregels in te stellen voor bezoekers van het gebied, voor zover deze niet rechtstreeks voorvloeien uit geldende regelgeving;

dat in samenhang met dit besluit ter bescherming van het milieu, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de doorgang van het verkeer op 28 mei 2015 al een parkeerverbod is ingesteld aan weerzijden van de Kasteellaan en dat op 23 juni 2015 de binnen het gebied gelegen wegen en paden gesloten zijn verklaard voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;

besluit:

vast te stellen de navolgende ‘Toegangs- en gedragsregels Poort van Heusden’.

Deze regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Heusden, gehouden op 23 juni 2015.

De secretaris, de burgemeester,

mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming

Toegangs- en g edragsregels Poort van Heusden

Binnen het deel van de Poort van Heusden dat openstaat voor publiek gelden de hierna genoemde toegangs- en gedragsregels:

Artikel 1 Toegang

  • 1. Het is aan anderen dan degenen, die specifiek daartoe gerechtigd zijn, verboden zich te begeven of te verblijven dagelijks tussen zonsondergang en zonsopgang in de Poort van Heusden, het gebied conform bijgevoegde situatiefoto met als kenmerk VB-2015-13.

  • 2. Het Roze Kasteel is niet voor publiek opengesteld.

Artikel 2 Honden

  • 1.

    Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de Poort van Heusden, als de hond niet is aangelijnd.

  • 2.

    Degene, die zich met een hond binnen de Poort van Heusden begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd en hij moet daarvoor een doeltreffend hulpmiddel bij zich hebben dat geschikt is voor het verwijderen van de uitwerpselen, zoals aangewezen bij collegebesluit van 16 november 2010.

Artikel 3 Vissen en zwemmen

Het is niet toegestaan om te zwemmen of te vissen in het binnen de Poort van Heusden aanwezige (binnen)water.

Artikel 4 Andere regels bij evenementen

Het is mogelijk dat afwijkende regels gelden tijdens een evenement, dat met toestemming binnen de Poort van Heusden wordt georganiseerd.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regels treden een dag na bekendmaking in werking.