Deelverordening behorende bij de Algemene Subsidieverordening 2015

Geldend van 28-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Deelverordening behorende bij de Algemene Subsidieverordening 2015

Registratienummer: 1128707

Gemeenteraad van Hoorn:

Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van

 • -

  gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015

besluit:

Vast te stellen de deelverordening behorend bij de Algemene subsidieverordening 2015.

Deelverordening Gemeente Hoorn 2015.

De Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 is van toepassing op subsidies die op basis van deze deelverordening worden verleend.

A. Beleidsterreinen Kunst en Cultuur en Economische Zaken

1. Incidentele Subsidie Kunst en Cultuur en Evenementen

Dit subsidiebudget is bedoeld voor initiatieven die een vernieuwende bijdrage leveren aan het culturele leven en/of leiden tot een positieve stimulering van het toerisme en bevordering van de lokale economie in de gemeente Hoorn. Deze projecten zijn een aanvulling op het reguliere aanbod in Hoorn en er is sprake van samenwerkingsverbanden tussen instellingen op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed en toerisme.

2. Begripsbepaling

Amateurkunstenaar: persoon die uit hoofde van zijn of haar hobby (en dus niet beroepsmatig) in al dan niet georganiseerd verband actief bezig is met de beoefening van een van de kunstdisciplines.

Kunstdiscipline: een van de mogelijke kunstvormen (o.a. theater, muziek, beeldende kunst, dans)

Evenement: een openbare vermakelijkheid van tijdelijke aard, voor een groot publiek toegankelijk, met een stedelijke en/of bovenstedelijke uitstraling.

Jongeren personen tot en met achttien jaar

Ouderen personen vanaf vijfenzestig jaar

Lokale economie: bestedingen en werkgelegenheid

3. Voorwaarden subsidie

 • -

  Een aanvraag om subsidie uit dit budget dient minimaal veertien weken voor de start van de te subsidiëren activiteiten te worden ingediend.

 • -

  De aangevraagde subsidie is niet de enige beoogde vorm van inkomsten voor de activiteit en dit blijkt duidelijk uit de in te dienen begroting – tenminste 30% van de begrote kosten van het project worden bekostigd uit andere dan gemeentelijke middelen.

 • -

  Vergoedingen aan organisator(en) en vrijwilligers verband houdende met het project bedragen niet meer dan 20% van het totale projectbudget.

4. Criteria subsidie

Voor toekenning van een incidentele subsidie moet een culturele activiteit of een evenement aan tenminste vier van de onderstaande criteria voldoen.

 • ·

  Het is een vernieuwende aanvulling op het reguliere culturele en/of toeristische aanbod in Hoorn.

 • ·

  Het besteedt aandacht aan het bereiken van nieuw publiek en / of bijzondere publieksgroepen, zowel lokaal als bovenlokaal

 • ·

  Het speelt zich af op nieuwe / bijzondere locaties.

 • ·

  Het wordt georganiseerd door / voor / met jongeren en / of ouderen.

 • ·

  Hoornse amateurkunstenaars hebben aantoonbaar een belangrijke rol bij uitvoering en organisatie van de te subsidiëren activiteit.

 • ·

  Er is sprake van twee of meer samenwerkende partijen, waarvan tenminste een partij in de gemeente Hoorn gevestigd is.

 • ·

  Het bevat mengvormen van verschillende kunstdisciplines.

 • ·

  Het geeft vorm aan het Verhaal van Hoorn als historische kunst- en cultuurstad aan het water.

 • ·

  Het versterkt het imago van Hoorn door het verbinden van de Hoornse kernkwaliteiten: historische haven, monumentale stad, cultuurhistorie, leisure en centrumfunctie.

 • ·

  Het levert een aanzienlijke bedrage aan de lokale economie (bestedingen en werkgelegenheid).

5. Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2011 kan het college een subsidie weigeren wanneer de aanvraag en / of het initiatief niet, of in onvoldoende mate, voldoet aan de in deze deelverordening omschreven voorwaarden.

B. Beleidsterrein Kunst en Cultuur: Amateurkunstbeoefening Deel 1

1. Incidentele Subsidie Kunst en Cultuur voor amateurkunstbeoefenaars

Dit subsidiebudget is bedoeld voor initiatieven van amateurkunstverenigingen of amateurkunstenaars die een vernieuwende bijdrage leveren aan het culturele leven in de gemeente Hoorn, in de vorm van culturele projecten die een aanvulling zijn op het reguliere aanbod in Hoorn en/of waarbij sprake is van samenwerkingsverbanden tussen instellingen op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed en toerisme.

2. Begripsbepaling

Amateurkunstenaar: persoon die uit hoofde van zijn of haar hobby (en dus niet beroepsmatig) in al dan niet georganiseerd verband actief bezig is met de beoefening van een van de kunstdisciplines.

Amateurkunstvereniging: vereniging van amateurkunstenaars.

Evenement: een openbare vermakelijkheid van tijdelijke aard, voor een groot publiek toegankelijk, met een stedelijke en/of bovenstedelijke uitstraling.

Jongeren personen tot en met achttien jaar

Ouderen personen vanaf vijfenzestig jaar

Kunstdiscipline: een van de mogelijke kunstvormen (o.a. theater, muziek, beeldende kunst, dans).

3. Voorwaarden subsidie

 • -

  De te subsidiëren activiteiten leveren een bijdrage aan het culturele leven van Hoorn.

 • -

  De aanvraag om subsidie wordt ingediend door een amateurkunstenaar of amateurkunstvereniging die gevestigd is in de gemeente Hoorn en de te subsidiëren activiteiten vinden in de gemeente Hoorn plaats.

 • -

  Een aanvraag om subsidie uit dit budget dient minimaal veertien weken voor de start van de te subsidiëren activiteiten te worden ingediend.

 • -

  De te subsidiëren activiteit bestaat niet uit de normale, reguliere activiteiten van de amateurkunstvereniging of amateurkunstbeoefenaar die de aanvraag indient.

 • -

  De aangevraagde subsidie is niet de enige beoogde vorm van inkomsten voor de activiteit en dit blijkt duidelijk uit de in te dienen begroting – tenminste 30% van de begrote kosten van het project worden bekostigd uit andere dan gemeentelijke middelen.

 • -

  Vergoedingen aan organisator(en) en vrijwilligers verband houdende met het project bedragen niet meer dan 20% van het totale projectbudget.

4. Criteria subsidie

Voor toekenning van een subsidie uit dit budget moet een project aan tenminste vier van de onderstaande criteria voldoen:

 • ·

  Er wordt samengewerkt door minstens twee amateurkunstverenigingen of amateurkunstenaars.

 • ·

  Er wordt samengewerkt met een of meer professionele culturele instellingen in de gemeente Hoorn.

 • ·

  Het is een aanvulling op het reguliere culturele en/of toeristische aanbod in Hoorn.

 • ·

  Het geeft vorm aan het Verhaal van Hoorn als historische kunst- en cultuurstad aan het water.

 • ·

  Er wordt samengewerkt met of aangehaakt bij een of meer organisaties of evenementen op het gebied van toerisme en economie.

 • ·

  Het wordt georganiseerd voor, door en/of met jongeren en/of ouderen .

 • ·

  Het heeft een educatief karakter.

 • ·

  Het vindt plaats in de wijk en/of op een bijzonder locatie.

5. Hoogte subsidie en beperking

Per aanvraag zal nooit meer dan € 5.000,-- worden toegekend. Bovendien kan de aanvrager voor hetzelfde project nooit tegelijkertijd andere subsidies van de gemeente Hoorn ontvangen met uitzondering van de onder C. Beleidsterrein Kunst en Cultuur: amateurkunstbeoefening deel 2 genoemde subsidie voor een optreden in Schouwburg Het Park.

6. Weigeringsgronden

De weigeringsgronden uit artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Hoorn 2011 zijn onverkort van toepassing. Daarnaast wordt een subsidie geweigerd indien de aanvraag en/of het initiatief niet, of in onvoldoende mate, voldoet aan de in deze beleidsregel omschreven voorwaarden en criteria.

C. Beleidsterrein Kunst en Cultuur: amateurkunstbeoefening deel 2

1. Incidentele Subsidie Kunst en Cultuur voor amateurkunstenaars die willen optreden in het Park

Dit subsidiebudget is bedoeld voor amateurkunstbeoefenaars die willen optreden in Schouwburg Het Park.

2. Begripsbepaling

Amateurkunstenaar: persoon die uit hoofde van zijn of haar hobby (en dus niet beroepsmatig) in al dan niet georganiseerd verband actief bezig is met de beoefening van een van de kunstdisciplines.

Amateurkunstvereniging: vereniging van amateurkunstenaars.

Kunstdiscipline: een van de mogelijke kunstvormen (o.a. theater, muziek, beeldende kunst, dans).

3. Voorwaarden subsidie

 • -

  De aanvraag wordt gedaan door een amateurkunstvereniging of amateurkunstenaar afkomstig uit de gemeente Hoorn die op wil treden in Het Park en die om redenen die duidelijk in de subsidieaanvraag uiteengezet worden nergens anders in de gemeente Hoorn op kan treden.

 • -

  Een aanvraag om subsidie uit dit budget dient minimaal veertien weken voor het geplande optreden te worden ingediend.

 • -

  De aanvraag heeft louter betrekking op de extra huurkosten die optreden in Het Park met zich meebrengt en dit blijkt duidelijk uit de in te dienen begroting.

 • -

  De aangevraagde subsidie is niet de enige beoogde vorm van aanvulling van het door de extra huurkosten ontstane tekort en dit blijkt duidelijk uit de in te dienen begroting (te denken valt aan sponsoring, verhogen van de entreeprijs e.d.).

 • -

  Schouwburg Het Park rekent het niet-commerciële huurtarief voor de te subsidiëren voorstelling.

4. Hoogte subsidie en beperking

Per aanvraag zal nooit meer dan € 1.000,-- worden toegekend.

5. Weigeringsgronden

De weigeringsgronden uit artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Hoorn 2011 zijn onverkort van toepassing. Daarnaast wordt een subsidie geweigerd indien de aanvraag niet, of in onvoldoende mate, voldoet aan de in deze beleidsregel omschreven voorwaarden.

D. Beleidsterrein Sport deel 1

1. Incidentele Subsidie Sportactiviteiten

Dit subsidiebudget is bedoeld voor het verhogen van de sportdeelname en scoutingspel door het beschikbaar stellen van gelden voor initiatieven die een vernieuwende of aanvullende bijdrage leveren.

2. Begripsbepaling

Sportvereniging: een vereniging voor personen die eenzelfde sport beoefenen en/of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport.

Scouting: een vereniging die groepsgewijze activiteiten aanbiedt rondom het scoutingspel, ook wel bekend als de padvinderij.

Sport: fysieke- of geestelijke activiteit dat op reglementaire wijze in competitieverband of recreatief beoefend wordt.

3.Voorwaarden subsidie

Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen, dient de aanvrager te voldoen aan het volgende criterium:

 • -

  Een sportvereniging of scoutinggroep die aangesloten is bij een landelijke sportbond of Scouting Nederland.

4. Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2011 kan het college een subsidie weigeren wanneer:

 • -

  De hoofdactiviteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet sport- of scouting gerelateerd is.

 • -

  De activiteit geen vernieuwende of aanvullende bijdrage levert op sport- en scoutinggebied.

 • -

  De activiteit niet bijdraagt aan het verhogen van de sport- en scoutingdeelname.

 • -

  De aanvraag gebruikt wordt voor de aanschaf van sport- en spelmateriaal.

 • -

  De aanvraag en/of de activiteit niet of in onvoldoende mate, voldoet aan de in deze deelverordening omschreven criteria.

E. Beleidsterrein Sport deel 2

1. Incidentele Subsidie Sportverenigingsaccommodaties

Dit subsidiebudget is bedoeld om een voorwaardenscheppend beleid te voeren voor de buitensportverenigingen in de gemeente Hoorn door het beschikbaar stellen van gelden voor (ver)bouw en vervanging van kleedkamers, nevenruimten en duurzame investeringen met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen.

2. Begripsbepaling

Gecertificeerde bedrijven: bedrijven die erkend worden door de eigen brancheorganisatie

Vervangende nieuwbouw: wanneer de bouwkundige afschrijvingsperiode van 40 jaar is overschreden of als de opstal in zodanige staat verkeert dat dat renovatie geen reële optie meer is.

Renovatie/(ver)bouw: door een ingrijpende verbouwing het weer gebruiksklaar maken van een kleedkamer en of nevenruimte. Hierna volgend wordt gesproken over renovatie.

Vervanging: het opnieuw plaatsen van onderdelen zoals beschreven in de criteria “Duurzame investeringen met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen”.

Aanbouw: uitbreiding van de bestaande kleedkamers en nevenruimten.

Fusie: het juridisch samengaan van twee of meer sportverenigingen naar één nieuwe vereniging.

Samenwerking: De samenwerking tussen twee of meer verenigingen leidend tot een definitief gezamelijke huisvesting en gezamelijk gebruik van de clubaccomodatie.

BOSA-regeling: De Subsidieregeling stimulering bou wen onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld als stimulans voor de bouw en of onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.

3. Voorwaarden subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient de aanvrager te voldoen aan de volgende criteria:

 • ·

  De sportverenigingen die op de onderstaande buitensportcomplexen zijn gevestigd en die onder de reikwijdte van deze deelverordening vallen zijn:

  Sportcomplex Julianapark (HVV Hollandia)

  Sportcomplex Wilhelminapark (SV Always Forward)

  Sportcomplex Middelweg (HCSV Zwaluwen ’30)

  Sportcomplex Roskam (WFHC)

  Sportcomplex Holenweg (HR&TC)

  Sportcomplex Risdam Noord (HSV Sport 1889, HBSV Urbanus)

  Sportcomplex Blauwe Berg (Av Hollandia, Rugby Club West-Friesland)

  Sportcomplex Fruittuinen (Vv de Blokkers)

  Sportcomplex ’t Krijt (Sv Westfriezen)

 • ·

  Minimum aantal leden per sportvereniging: 70 leden.

 • ·

  Voor de maatvoering van (vervangende) nieuw- en aanbouw van: kleedkamers, toilet, nevenruimten, worden de richtlijnen gehanteerd van het NOC*NSF.

 • ·

  De renovatie / (ver)bouw en vervanging van kleedkamers, toilet, nevenruimten en duurzame investeringen met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen, dienen te worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven.

 • ·

  Voor de bepaling van de technische levensduur van alle onderdelen in deze deelverordening, wordt de meest actuele versie van de nota “Procedure investerings- en afschrijvingsbeleid” van de gemeente Hoorn gehanteerd.

 • ·

  Voor de in deze deelverordening gehanteerde maximum bedragen geldt een prijspeil van 2014 met een indexering van de prijscompensatie die jaarlijks door de gemeenteraad van Hoorn wordt vastgesteld.

 • ·

  Nevenruimte, dit zijn de sport gerelateerde ruimten, zoals bijvoorbeeld bestuurskamer, EHBO ruimte/fysioruimte, materiaalopslag. Hierin is de richtlijn van het NOC*NSF of de landelijke sportbond leidend.

4.Toelichting Kleedkamers, Nevenruimten en Duurzame investeringen met een kortere afschriijvingstermijn dan de opstallen

4.1 1: Kleedkamers

Onder een kleedkamer wordt verstaan een kleed- en wasruimte, dit is inclusief: vloer- en wandtegels, sanitaire voorzieningen, dakbedekking en technische installatie: een cv-ketel / warmteregeling / boiler of geiser.

Bij nieuwbouw/ aanbouw als gevolg van de aanleg van nieuwe buitensportcomplexen of uitbreiding daarvan, wordt een bijdrage verstrekt van 100% tot een maximumbedrag van € 38.929 per kleedkamer.

Bij renovatie/vervangende nieuwbouw van kleedkamers wordt een bijdrage verstrekt van 60% van het maximumbedrag van € 38.929 per kleedkamer.

4.2 2: Nevenruimten

Voor de ruimten die als nevenruimten worden aangemerkt worden de richtlijnen van het NOC*NSF of andere sportbonden gehanteerd. Het NOC*NSF verstaat onder nevenruimten bijvoorbeeld: scheidsrechterruimte, bergruimte, bestuurskamer, EHBO-ruimte.

Bij nieuwbouw/ aanbouw als gevolg van de aanleg van nieuwe buitensportcomplexen of uitbreiding van het sportcomplex, wordt een bijdrage verstrekt van 100% tot een maximum bedrag van € 93.333 voor de totale nevenruimten.

Bij vervangende nieuwbouw van het sportcomplex wordt een bijdrage verstrekt van 60% van het maximum bedrag € 93.333 voor de totale nevenruimten.

4.3 3: Duurzame investeringen met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen

Onder duurzame investeringen met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen vallen de volgende onderdelen:

 • 1)

  CV-ketel (voorzover deze de kleedkamers bedient);

 • 2

  Duurzaamheidsinstallaties, zoals vervanging omvormer zonnepanelen, hybride cv installaties en warmtepomp;

 • 3

  Warmteregeling (voorzover deze de kleedkamers bedient);

 • 4

  Boiler/ geiser (voorzover deze de kleedkamers bedient)

 • 5

  Riolering

  Voor deze onderdelen ( 1,2,3,4) geldt een bijdrage van 60% met een maximum van € 15.692 per onderdeel.

 • 6

  Vloer- en wandtegels en sanitaire voorzieningen (kranen, wastafels, toiletten, douchekoppen en sensoren) van de kleedkamers

  Voor dit onderdeel (5) geldt een bijdrage van 60% met een maximum bedrag van € 15.692 per kleedkamer.

 • 7

  Dakbedekking;

  - Voor een bitumen dak dat direct boven de kleedkamers ligt, geldt een bijdrage van 60% met een maximum bedrag van € 74,10 per m².

  - Voor een pannendak dat direct boven de kleedkamers ligt, geldt een bijdrage van 60% met een maximum bedrag van € 40,70 per m² (exclusief de bijdrage voor pannenlatten). Voor de pannenlatten geldt een bijdrage van € 5,55 per m¹.

  - Wanneer de kantine en/of nevenruimten met een bitumen dak “het dak” van de kleedkamers is,

  - geldt een bijdrage van 30% met een maximum bedrag van € 74,10 per m².

  - Wanneer de kantine en/of nevenruimten met een pannendak “het dak” van de kleedkamers is, geldt een bijdrage van 30% met een maximum bedrag van € 40,70 per m² (exclusief de bijdrage voor pannenlatten). Voor de pannenlatten geldt een bijdrage van 30% met een maximum bedrag van € 5,55 per m¹.

 • 4.4 Tijdelijke verruiming van financiele kaders

Voor nieuwbouw van kleedkamer en wasruimte en nevenruimten bij fusie en/of samenwerking van twee of meer van in de Deelverordening genoemde verenigingen wordt een vast subsidiebedrag verstrekt

 • -

  kleedruimte en wasruimte, een bedrag van € 70.000 en

 • -

  nevenruimten een bedrag van € 90.000 beschikbaar te stellen.

Voor het aantal kleed-, was- en nevenruimten zijn de richtlijnen van de landelijke sportbond leidend.

Voor renovatie van kleedkamer en wasruimte en nevenruimten bij fusie en/of samenwerking van twee of meer van in de Deelverordening genoemde verenigingen wordt een vast subsidiebedrag verstrekt

 • -

  kleedruimte en wasruimte, een bedrag van € 55.000 en

 • -

  nevenruimten een bedrag van € 90.000 beschikbaar te stellen.

Voor het aantal kleed-, was- en nevenruimten zijn de bestaande situatie en de richtlijnen van de landelijke sportbond leidend.

Deze tijdelijke verruiming geldt voor de duur van 5 jaar en eindigt per 2026, waarna een evaluatie volgt conform het Masterplan buitensport.

5. Wijze en termijn van indiening

 • ·

  Voor de criteria Kleedkamers en Nevenruimten moet de subsidieaanvraag zijn ingediend vòòr 1 juni, voorafgaand aan het jaar waarin de renovatie, vervangende nieuw- en aanbouw plaatsvindt.

 • ·

  Voor het criterium Duurzame investeringen met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen, moet de subsidie vòòr de vervanging aangevraagd zijn.

6. Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 kan het college een subsidie weigeren wanneer:

 • ·

  Blijkt uit een door of namens het college vooraf uitgevoerde schouw van de aangevraagde onderdelen of ruimten, dat niet aan de criteria van deze deelverordening is voldaan en/of dat geen noodzaak is tot (vervangende) nieuwbouw, aanbouw of renovatie.

 • ·

  Blijkt dat de (vervangende) nieuwbouw of renovatie te wijten is aan slecht huismeesterschap door de beheerder van de accommodatie.

 • ·

  De aanvraag niet, of in onvoldoende mate voldoet aan de in deze deelverordening omschreven toelichting, voorwaarden en criteria.

7. Criteria waaraan de aanvraag moet voldoen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 5, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2011 moet een subsidieaanvraag tenminste de volgende elementen bevatten:

 • ·

  Een begroting onderbouwd met minimaal 2 recente offerten (maximaal 4 weken oud) uitgebracht door gecertificeerde bedrijven.

 • ·

  Actueel uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel

 • ·

  Voor de toelichting Kleedkamers en Nevenruimten geldt dat uit de Notulen van de Algemene Ledenvergadering moet blijken dat de leden akkoord zijn dat het bestuur een financiële verplichting aan gaat om de (vervangende) nieuwbouw/ renovatie van de ruimten waarvoor de subsidie is aangevraagd, te realiseren.

 • ·

  Als de aanvraag betrekking heeft op (vervangende) nieuwbouw/ renovatie zoals deze in de criteria Kleedkamers en Nevenruimten worden gehanteerd dan moet er tevens tegelijkertijd een advies aangevraagd worden bij de Stichting Waarborgfonds Sport.

 • ·

  Als er sprake is van een garantstelling (maximaal 4 weken oud) door de gemeente dan moet er voor de financiering, 2 offerten van verschillende banken worden overlegd.

- De BOSA regeling geldt als voorliggende voorziening en dient te worden benut.

8. Wijze en termijn van verlening

 • -

  Toekenning van de subsidie vindt plaats door middel van een beschikking tot subsidieverlening.

 • -

  Voor de Kleedkamers en Nevenruimten beslist het college of raad uiterlijk 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend.

 • -

  Voor het criterium Duurzame investeringen met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen, beslist het college of raad binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • -

  De subsidiebedragen volgen de door de gemeenteraad vastgestelde indexering.

9. Wijze van verantwoording

De aanvrager draagt zorg voor het indienen van:

- de definitieve nota’s, binnen 13 weken na afronding van de werkzaamheden. De nota’s moeten zijnuitgebracht door een gecertificeerd bedrijf.

- het besluit op de aanvraag van de BOSA-regeling.

10. Wijze van betaling

 • -

  Betaling vindt plaats na indiening van de definitieve nota tot een maximum van de in de verleningsbeschikking genoemde bedragen.

 • -

  Bevoorschotting kan plaatsvinden op basis van de termijnfactuur van de aannemer. Eventueel kan op basis van een offerte een voorschot van 80% van de subsidie worden verstrekt.

 • -

  Voor de Kleedkamers en Nevenruimten wordt de slottermijn betaalbaar gesteld bij de eindoplevering.

11. Wijze en termijn van vaststelling

De subsidie wordt uiterlijk 13 weken nadat de definitieve nota is ontvangen, vastgesteld.

Slotbepalingen

Overgangsbepalingen

Deze deelverordening is niet van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze deelverordening zijn verleend of vastgesteld.

Inwerkingtreding

Deze deelverordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelverordening gemeente Hoorn 2015.

Hoorn, 14 april 2015

de griffier,                      de voorzitter,