Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Druten

Geldend van 04-06-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Druten

De raad van de gemeente Druten,

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Druten.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. doelmatigheid:

de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

b. doeltreffendheid:

de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van de organisatie-eenheden van de gemeente.

Artikel 3 Onderzoeksplan

  • 1 Het college zendt voorafgaand aan de te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid een onderzoeksplan naar de raad.

  • 2 Het college stelt de rekenkamer tijdig op de hoogte van deze onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert de raad periodiek over de voortgang van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

  • 1 De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

  • 2 Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

  • 1 Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking.

  • 2 Deze verordening treedt in de plaats van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid” van de gemeente Druten, vastgesteld door de raad op 18 maart 2004.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Druten 2015".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2015.
de raadsgriffier,                                    de voorzitter,
E.E.M. Dreier-Haefkens, MSc              drs. L.J.E.M. van Riswijk