Verordening op het Inwonerinitiatiefvoorstel

Geldend van 28-05-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2015

Intitulé

Verordening op het Inwonerinitiatiefvoorstel

De raad van de gemeente Lochem;

-gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht ;

- b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening op het inwonerinitiatiefvoorstel

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder een inwonerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde ter plaatsing op de agenda van de vergadering van de raad.

Artikel 2

 • 1.

  De raad plaatst een inwonerinitiatiefvoorstel op de agenda van de raadsvergadering, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2.

  Een verzoek is geldig als:

  • a.

   dit door ten minste 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund, en

  • b.

   het niet een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, en

  • c.

   het voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3

 • 1.

  Initiatiefgerechtigd zijn inwoners van de gemeente van 16 jaar of ouder en maatschappelijke organisaties die in de gemeente werkzaam zijn.

 • 2.

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4

Een inwonerinitiatiefvoorstel gaat niet over:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  een onderwerp betreffende gemeentelijk beleid dat al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling is;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • e.

  een onderwerp waarover in de twee jaar voorafgaand aan het inwonerinitiatief een besluit is genomen.

Artikel 5

 • 1.

  Het verzoek ter plaatsing van een inwonerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het voorstel;

  • b.

   een toelichting op het voorstel;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker, en

  • d.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3.

  Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage I van deze verordening opgenomen model.

Artikel 6

 • 1.

  Indien het initiatiefvoorstel naar het oordeel van de burgemeester voldoet aan de gestelde criteria wordt het voorstel zo spoedig mogelijk op de agenda van de raad geplaatst en voorafgaand daaraan geagendeerd voor een Ronde Tafel Gesprek (RTG).

 • 2.

  De griffier nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het inwonerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker heeft tijdens de vergadering de gelegenheid zijn inwonerinitiatiefvoorstel mondeling toe te lichten. De verzoeker kan zich daarbij laten vervangen door een van de andere initiatiefgerechtigden.

 • 3.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het inwonerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt in het plaatselijke huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte (digitale) wijze.

 • 4.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan de verzoeker.

Artikel 7

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening op het Inwonerinitiatiefvoorstel

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin deze verordening door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

 • 3.

  Deze verordening wordt uiterlijk twee jaar na de in werking treding geëvalueerd.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de Raad in de openbare vergadering van 16 maart 2015
De voorzitter, De griffier,

Toelichting

Algemeen

Burgerinitiatief betekent dat (groepen) burgers de mogelijkheid hebben om zelf onderwerpen op de raadsagenda geplaatst te krijgen. Burgerinitiatief wordt wel de verbindingsschakel tussen de representatieve en de participatieve democratie genoemd. Dit past in het versterken van de vertegenwoordigende functie van de raad in het duale stelsel. In Lochem kiezen we voor het gebruik van de term inwonerinitiatief om de betrokkenheid van en met de Lochemse samenleving te benadrukken.

Artikelsgewijze toelichting:

Artikel 1

Deze bepaling biedt de mogelijkheid dat inwoners een onderwerp aan de gemeenteraad aandragen. Bij voorkeur gebeurt dit in de vorm van een concreet voorstel dan wel vraag aan de gemeenteraad. Inwoners hebben echter ook de vrijheid om alleen een onderwerp in te dienen.

Artikel 2

Uit dit artikel volgt dat de gemeenteraad een inwonerinitiatiefvoorstel op de agenda van een raadsvergadering moet plaatsen, indien er sprake is van een geldig verzoek, ingediend door een initiatiefgerechtigde. De gemeenteraad zal zich in dat geval dus tenminste moeten uitspreken over het inwonerinitiatiefvoorstel.

Van een geldig verzoek is sprake als (a) het verzoek door tenminste 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund, (b) het onderwerp van het burginitiatiefvoorstel niet in artikel 4 is uitgezonderd en (c) aan de in artikel 5 gestelde procedurele voorwaarden wordt voldaan. Wordt aan een van deze voorwaarden niet voldaan, is er geen sprake van een geldig verzoek. Het aantal van 50 ondersteunende handtekeningen is zodanig gekozen dat het een zekere garantie biedt dat het betreffende verzoek gedragen wordt door een gedeelte van de bevolking zonder dat deze drempel een onnodige drempel opwerpt.

Artikel 3

Het ligt voor de hand om het initiatiefrecht toe te kennen aan de inwoners van de gemeente. Voor inwoners wordt een leeftijdsgrens van 16 jaar gehanteerd zodat ook jeugd vanaf die leeftijd zonder tussenkomst van ouders een initiatief aan de raad kan voorleggen. Daarnaast wordt ook geruimte geboden aan organisaties die een maatschappelijk belang nastreven en die in de gemeente werkzaam zijn en daarmee een betrokkenheid hebben met de Lochemse samenleving.

Artikel 4

De beperkingen die dit artikel stelt aan de inhoud van een inwonerinitiatiefvoorstel vloeien vooral voort uit doelmatigheidsoverwegingen. Het is bijvoorbeeld weinig efficiënt om de raad te belasten met de beraadslaging over een onderwerp waarover de raad uiteindelijk geen beslissingsbevoegdheid heeft. Ook moet worden voorkomen, dat het burgerinitiatief andere procedures zoals de bezwaar- of de klachtenprocedure doorkruist. Tenslotte is het evenmin de bedoeling dat zaken die recent in de raad aan de orde zijn geweest opnieuw onderwerp van bespreking worden als gevolg van een inwonerinitiatief.

Artikel 5

Het ligt voor de hand om het inwonerinitiatiefvoorstel in te laten dienen bij de voorzitter van de raad. Aan het verzoek moet een aantal minimumvereisten gesteld worden. Uit praktische overwegingen is er voor gekozen een standaardformulier voor inwonerinitiatieven in te laten vullen. Op dit formulier zal de verzoeker naast het voorstel plus toelichting, in ieder geval zijn personalia moeten aangeven. Ook de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen zullen uiteraard vermeld moeten worden. De verzoeker kan zich laten vervangen door een van de initiatiefgerechtigden die het inititiatief ondersteunen. Om oneigelijk gebruik van namen te voorkomen wordt naar personalia gevraagd.

Artikel 6

De burger moet erop kunnen vertrouwen dat zijn voorstel spoedig wordt getoetst aan de vereisten en bij eerste gelegenheid wordt geagendeerd. De burgemeester toetst het voorstel en legt het vervolgens voor aan het Presidium. Het Presidium bepaalt de agendering van het voorstel. Het presidium zal het inwonerinitiatiefvoorstel zo spoedig mogelijk agenderen voor een raadsvergadering. Uitgangspunt is de gebruikelijke raadscyclus, wat betekent dat het inwonersinitiatiefvoorstel voorafgaand aan de raadsvergdering wordt geagendeerd in het Ronde Tafel Gesprek (RTG) waarin informatie kan worden vergaard alvorens de fase van meningsvorming en besluitvorming wordt ingegaan.

Artikel 7

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze verordening. De inwerkingtreding volgt binnen een of enkele weken na vaststelling door de raad. Daarmee is er gelegenheid communicatie richting de burgers zorgvuldig in te vullen. De verordening kent geen beperking in tijdsduur maar wordt wel na 2 jaar geëvalueeerd. Op basis van de evaluatie kan de verordening eventueel worden aangepast of ingetrokken. Daarvoor is een nieuw raadsbesluit nodig.

Bijlage 1 : Verzoek inwonerinitiatiefvoorstel

Toelichting voor de verzoeker

Alle inwoners ouder dan 16 jaar van de gemeente en maatschappelijke organisaties werkzaam in de gemeente kunnen een verzoek doen om een voorstel/onderwerp op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij zijn initiatiefgerechtigd.

Het zogenaamde inwonerinitiatiefvoorstel moet worden ondersteund door ten minste 50 initiatiefgerechtigden. Het op het formulier opgenomen voorstel wordt in dezelfde bewoordingen opgenomen boven aan het formulier met ondersteuningsverklaringen.

Het inwonerinitiatiefvoorstel mag niet inhouden:

Ondergetekende verzoekt het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.

Verzoeker

Achternaam:

Voornaam/voorletters:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mailadres:

Voorstel/onderwerp

Toelichting:

Bijlagen:

Ondertekening

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Ondersteuningsverklaringen inwonerinitiatiefvoorstel

Ondergetekenden ondersteunen het verzoek tot het plaatsen van het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.

Voorstel/onderwerp

Naam, initialen

Adres

Geboortedatum

Handtekening

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50