Aanwijzingsbesluit voor verzending aanslagbiljetten

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

AANWIJZINGSBESLUIT VOOR VERZENDING VANAANSLAGBILJETTEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,

gelet op artikel 232, eerste lid van de Gemeentewet

besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

De teamleider van de werkeenheid Belastingen en Invordering treedt op voor de toezending of uitreiking van de aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 in plaats van de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als aanwijzingsbesluit voor verzending aanslagbiljetten.