Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGDEURWAARDER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Gelet op 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede leid, onderdeel e, van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

De deurwaarder van Cannock Chase, zoals genoemd in de bijlage is de deurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet.

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzing belastingdeurwaarder.