Verordening Mobiliteitsfonds Beesel 2013

Geldend van 30-04-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening Mobiliteitsfonds Beesel 2013

De raad van de gemeente Beesel,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

Besluit:

Op te nemen in het gemeentelijk rekeningschema een balanspost transitorische passiva aan te duiden als ‘Mobiliteitsfonds’ en vast te stellen de daarop betrekking hebbende Verordening Mobiliteitsfonds Beesel 2013 luidende als volgt:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • *

  Mobiliteitsfonds: een gemeentelijke financiële rekening voor nog te betalen bedragen en Vooruit ontvangen bedragen waarvan de besteding wordt aangewend om het openbare parkeren in brede zin te accommoderen en verbeteren.

 • *

  Mobiliteit: het geheel van verplaatsingen van personen en voertuigen, evenals het parkeren van voertuigen.

Artikel 2. Mobiliteitsfonds

 • 1. Door de gemeente Beesel wordt een rekening geadministreerd onder de naam “Mobiliteitsfonds”.

 • 2. Het “Mobiliteitsfonds” heeft tot doel het parkeren in brede zin te accommoderen en de bereikbaarheid van de gemeente te vergroten. Indien in plannen niet voldaan kan worden aan de door de gemeente opgelegde parkeereis, kunnen Burgemeester en wethouders onder voorwaarden ontheffing van de parkeereis verlenen. Als aan deze ontheffing een financiële verplichting is verbonden vloeien de gelden in het mobiliteitsfonds. Het saldo wordt aangewend voor het verbeteren van de openbare parkeersituatie wat mede kan bestaan uit flankerende mobiliteitsmaatregelen die aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de parkeersituatie in de gemeente Beesel.

Artikel 3 Beheer van het mobiliteitsfonds

 • 1. Het college is belast met het beheer van het mobiliteitsfonds.

 • 2. Het college legt jaarlijks via de reguliere P&C-cyclus verantwoording af over de voeding van en de voorgestelde en gerealiseerde bestedingen uit het mobiliteitsfonds.

Artikel 4 Inkomsten van het mobiliteitsfonds

Het mobiliteitsfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

 • 1.

  Ontvangen financiële bijdragen op grond van de vastgestelde Parkeerbijdrageregeling Beesel 2013.

 • 2.

  Overige gelden die bij besluit van de raad uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in het mobiliteitsfonds

 • 3.

  Rente-inkomsten over de onder sub a en b van dit artikel genoemde gelden.

Artikel 5 Besteding van de gelden

Aan het mobiliteitsfonds zijn de volgende bestedingscriteria gekoppeld:

 • -

  Gelden worden alleen ingezet ten behoeve van buurten waar de parkeerdruk op één of Meerdere momenten hoger is dan 80%.

 • -

  De inzet en besteding van gelden moet een aantoonbare verbetering van de parkeersituatie tot gevolg hebben op in ieder geval die momenten dat de parkeerdruk hoog is.

 • -

  Minimaal 50% van de gelden wordt ingezet voor het creëren van extra parkeergelegenheid,

Bijvoorbeeld door:

· de aanleg van fysieke openbare parkeervoorzieningen;

· het financieren van de extra kosten voor ruimere openingstijden van openbare parkeervoorzieningen;

· het financieren van de kosten om een private parkeervoorziening bij bijvoorbeeld een kantoor geschikt te maken voor openstelling buiten de kantooruren als openbare parkeervoorziening.

-Maximaal 50% van de gelden wordt ingezet voor bereikbaarheidsverbeterende maatregelen waardoor de openbare parkeersituatie aantoonbaar verbetert. Bijvoorbeeld door:

· het beter benutten van de openbare parkeervoorzieningen door verbetering van het parkeerverwijssysteem

· het verbeteren van de openbaarvervoer- en fietsverbindingen

-Gelden kunnen in ieder geval niet ingezet worden:

· ten behoeve van een negatieve grondexploitatie;

· om een private parkeervoorziening te financieren.

Jaarlijks zal een bestedingsvoorstel bij het college worden ingediend.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Mobiliteitsfonds Beesel 2013

Ondertekening

Reuver, 18 maart 2013
Burgemeester en wethouders van Beesel,
secretaris, burgemeester,
R.R.M. Halffman P. Dassen-Housen
Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 24-06- 2013.
griffier, voorzitter,
E.Apeldoorn-Feijts P. Dassen-Housen