Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingdeurwaarder

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

BESLUIT AANSTELLING ONBEZOLDIGD GEMEENTELIJK BELASTINGDEURWAARDER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Gelet op artikel 160, eerste lid, onder d, van de Gemeentewet, artikel 1.2, eerste lid onderdeel d, en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten voor de sector gemeenten en Uitvoeringsovereenkomsten;

Overwegende, dat de gemeente zelf niet de personele capaciteit heeft om de wanginvordering uit te voeren, zij dit wil laten doen door mandaat BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public), KVK 10030766 , hierna te noemen Cannock Chase.

Besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

De belastingdeurwaarders van Cannock Chase worden aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar in de functie als belastingdeurwaarder, zoals bedoel in artikel 231, lid 2 letter e van de Gemeentewet.

Artikel 2

De functie aanduiding is opgenomen in het in de bijlage opgenomen aanwijzingsbesluit.

Artikel 3

De plaats waar het werk wordt verricht is niet plaatsgebonden.

Artikel 4

De duur van de aanstelling is gelijk aan de duur van de met Cannock Chase gesloten dienstverleningsovereenkomst.

Artikel 5

De in de gemeente geldende rechtspositieregeling is op betrokkenen niet van toepassing.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar.