Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Plattelandsontwikkeling

Geldend van 10-04-2015 t/m heden

Intitulé

Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Plattelandsontwikkeling

Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Plattelandsontwikkeling

Artikel 1

De verordenende bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 145 van de Provinciewet wordt voor zover het betreft het vaststellen en wijzigen van subsidieverordeningen inzake natuur en plattelandsontwikkeling (o.a. landbouw, recreatie en toerisme, water, leefbaarheid en landschap en cultuurhistorie) op grond van artikel 152 Provinciewet overgedragen aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Plattelandsontwikkeling

Aldus vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 26 september 2014.

Ondertekening

Maastricht d.d. 26 september 2014 Provinciale Staten voornoemd de voorzitter, dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens de griffier, mw. drs. J.J. Braam