Beleidsregel voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen in de openbare ruimte

Geldend van 09-04-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen in de openbare ruimte

DE BURGEMEESTER EN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in artikel 2:10 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.);

Gelet op het bepaalde in artikel 160 gemeentewet juncto het Burgerlijk wetboek m.b.t. onze privaatrechtelijke bevoegdheid als eigenaar van de grond;

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen:

1. Teneinde uniforme regels voor alle kernen te hebben;

2. Om te voorkomen dat de openbare orde en veiligheid worden verstoord en overlast in de woon- en leefomgeving wordt veroorzaakt;

Gelet op het feit dat deze beleidsregels in overleg met het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Peel en Maas, Retailgroep Peel en Maas en Centrummanagement Panningen tot stand zijn gekomen.

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen in de openbare ruimte

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Het terras: Als bedoeld in de A.P.V. onder Artikel 2:27 begripsbepalingen

onder b. Een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van de openbare inrichting waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

De uitstalling: Goederen en/of stoepborden die een ondernemer voor zijn zaak uitstalt. Deze goederen en/of stoepborden dienen een direct verband te hebben met de in de zaak aangeboden waren. Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

Artikel 2 Algemeen

 • 1. Het plaatsen en gebruiken van een terras of uitstalling is het gehele jaar mogelijk;

 • 2. De plaatsing van het terras c.q. uitstalling geschied, na overleg en toestemming van de gemeente;

 • 3. Een overeenkomst gebruik gemeentegrond voor terrassen of uitstallingen is niet geldig gedurende door de gemeente georganiseerde evenementen / activiteiten op die locatie. Op verzoek kan, indien het evenement / activiteit dit toelaat, een aangepaste overeenkomst worden afgegeven voor de duur van dit evenement / activiteit. Het gaat hierbij om de extra m2 terras en geldt dus niet voor de 1e rij tafels en stoelen langs de gevel van de inrichting.

 • 4. De overeenkomst is persoonsgebonden, indien de rechtspersoon wijzigt, moet een nieuwe overeenkomst worden aangegaan.

 • 5. Vergoeding:

  Voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen en uitstallingen wordt een vergoeding gevraagd van:

  • a.

   Panningen

   Terras: € 13,50 m2 / jaar

   Uitstalling: € 7,50 m2 / jaar

  • b.

   Overige kernen Peel en Maas

   Terras: € 10,00 m2 / jaar

   Uitstalling: € 5,00 m2 / jaar

Hoofdstuk 2 Terrassen

Artikel 3 Situering terras

 • 1. Het terras moet zoveel mogelijk aansluiten aan de inrichting en mag de breedte van de gevel van de zaak niet overschrijden, behalve met schriftelijke toestemming van naastgelegen zaken of woningen.

 • 2. Voor voetgangers (ook rolstoelen en kinderwagens) dient een ruimte van minimaal 1,50 meter in de loop van de voetgangers vrijgehouden te worden, aan te geven op de bijbehorende situatietekening;

 • 3. Indien aan de orde, mag de vrije doorgang voor het verkeer niet minder zijn dan 4 meter;

 • 4. Alle in het terras gelegen brandkranen en putten moeten steeds volledig worden vrijgehouden en voor onmiddellijk gebruik bereikbaar zijn.

Artikel 4 Openingstijden

Het terras mag geopend zijn volgens de sluitingstijden van de terrassen van openbare (horeca)inrichtingen als vermeld in de A.P.V. of volgens de Winkeltijdenwet waar het terrassen bij winkels, bakkers enzovoorts betreft;

Artikel 5 Overkapping, terrasafscheiding, parasols

 • 1. De ondernemer mag met inachtneming van overige wettelijke voorschriften zoals Bestemmingsplan, Bouwbesluit, Omgevingswet, Monumentenwet etc. op eigen kosten een terrasafscheiding hoger dan 1 meter plaatsen. Het voorstel van de ondernemer wordt getoetst aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit;

 • 2. De ondernemer mag geen tekens op of voorwerpen in de gemeentelijke bestrating aanbrengen dan wel bouwwerken oprichten zonder de daarvoor vereiste vergunning of toestemming. Indien ter plaatse bomen of straatmeubilair aanwezig zijn, is het niet toegestaan hieraan of hierin materialen te bevestigen;

 • 3. Met in achtneming van de bepalingen van Bestemmingsplan, Omgevingswet en Bouwbesluit is het plaatsen van een terrasoverkapping toegestaan. Hiervoor dient een aanvraag Omgevingsvergunning te worden ingediend en het voorstel van de ondernemer wordt getoetst aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit;

 • 4. Het gebruik van parasols is toegestaan, mits een parasol niet uitsteekt buiten het terrasgedeelte. De parasols mogen in de (gemeente)grond komen te staan. De daarvoor bestemde gaten dienen te zijn voorzien van afdekdeksels. Deze afdekdeksels dienen gelijk te liggen met de bestrating en er mogen geen uitsteeksels zijn op deze afdekdeksels. De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van het maken van de gaten of veroorzaakt door de afdekdeksels. Mocht de gemeente in dit kader aansprakelijk gesteld worden, dan zal deze aansprakelijkheid doorgeleid worden aan de terrashouder.

Artikel 6 Terrasmeubilair

 • 1. Terrasmeubilair dient direct op de ondergrond te zijn geplaatst en het gebruik van vlonders of andere vloerbedekking is niet toegestaan;

 • 2. Op het terras mogen geen losse reclameborden, menuborden en dergelijke worden geplaatst met een breedte van meer dan 0,75 meter of een hoogte van meer dan 2 meter boven maaiveld. Buiten het terras mogen geen voorwerpen worden geplaatst;

 • 3. Het plaatsen van verwarmingstoestellen is toegestaan, mits deze (zowel brander, gasfles en slangen) voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen (o.a. CE Keurmerk en het Activiteitenbesluit) en geen (brand)gevaar opleveren.

Artikel 7 Muziek

Het ten gehore brengen van muziek op het terras is toegestaan als wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer en de bepalingen in de A.P.V..

Artikel 8 Veiligheid

De ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen en vluchtwegen moeten te allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels en steeds voldoende stroef zijn. Dit geldt eveneens voor het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van het aansluitende terrein;

Hoofdstuk 3 Uitstallingen

Artikel 9 Tijdstip van uitstalling

Uitstallingen mogen slechts worden geplaatst gedurende de openingstijden van het bedrijf.

Artikel 10 Plaats en omvang

 • 1. Een uitstalling mag geen gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid.

 • 2. Een uitstalling mag alleen worden geplaatst voor het bedrijf, op voor voetgangers bestemde delen van de openbare ruimte.

 • 3. Bij de plaatsing van een uitstalling dient een vrije doorgang gehandhaafd te worden ten behoeve van voetgangers en of hulpverleningsvoertuigen.

 • 4. De uitstalling beslaat maximaal de breedte van de gevel van het bedrijf van waaruit de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

 • 5. De maximale afmetingen van een uitstalling zijn afhankelijk van de situatie ter plaatse, maar nooit hoger dan 2 meter, en worden in overleg tussen gemeente en ondernemer bepaald en vastgelegd in een overeenkomst “gebruik gemeentegrond voor terrassen en uitstallingen”. In die overeenkomst wordt rekening gehouden met minimale vrije doorgang voor verkeer en voetgangers ter plaatse van de uitstalling!

 • 6. De uitstalling moet schoon en ordelijk van aanzien zijn;

 • 7. Zogenaamde beach vlaggen of vergelijkbare reclame-uitingen worden uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan;

Artikel 11 Schade

Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de uitstalling zal door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer worden hersteld.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Wanneer de toepassing van de nadere regels voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende aard, of inbreuk op de veiligheid, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de regeling.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregel wordt aangehaald als beleidsregel voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen in de openbare ruimte;

 • 2. De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking;

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadreing van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 31 maart 2015
de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester
drs. H. Mensink , W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst