Verdeelregels subsidies welzijn, kunst en cultuur, sport, zorg, educatie, maatschappelijke ontwikkeling en participatie, gemeente Weststellingwerf 2014

Geldend van 13-02-2014 t/m heden

Intitulé

Verdeelregels subsidies welzijn, kunst en cultuur, sport, zorg, educatie, maatschappelijke ontwikkeling en participatie, gemeente Weststellingwerf 2014

Verdeelregels 2014

2014-009515/in

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf;

• Overwegende dat het wenselijk is te voorkomen dat er - juridisch gesproken - “financiële open einden” ontstaan, die onze begrotingspositie onbeheersbaar zouden kunnen maken;

• dat met betrekking tot de activiteiten ten aanzien van het welzijn, de kunst en cultuur, de sport, de zorg, educatie, maatschappelijke ontwikkeling en participatie iedere instelling dan wel aanvrager - in beginsel - subsidie kan claimen;

• dat daarom een verdelingsmethodiek gerechtvaardigd is;

• dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 4 november 2013 de begroting voor 2014 heeft vastgesteld;

• dat behoefte bestaat aan een evenwichtige verdeling van de voor subsidieverlening bestemde financiële middelen, volgens een methodiek die in beginsel elke instelling gelijke kansen op subsidie biedt;

• rekeninghoudend met het besluit van de gemeenteraad van Weststellingwerf met betrekking tot de vaststelling van de subsidieplafonds ten aanzien van het welzijn, de kunst en cultuur, de sport, de zorg, educatie, maatschappelijke ontwikkeling en participatie op 4 november 2013;

• gelet op de artikelen 4:22, 4:25 tot en met 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht, in samenhang met artikel 6 van de “Subsidieverordening gemeente Weststellingwerf 2008”;

b e s l u i t e n :

De navolgende verdeelregels vast te stellen met betrekking tot de subsidieverlening voor de hierna te vermelden beleidsterreinen:

Artikel 1 Ondersteunen en stimuleren sport

 • 1. Het door de raad vastgestelde subsidieplafond ad € 135.086 als volgt onder te verdelen en daarbij maximaal beschikbaar te stellen ten behoeve van:

  • a.

   ondersteuning sportinstellingen € 15.683,00

  • b.

   particuliere sportaccommodaties gebouwen € 21.955,50

  • c.

   particuliere sportaccommodaties groen € 51.396,58

  • d.

   ondersteuning groot onderhoud € 46.050,92

 • 2. Als grondslag voor de subsidietoekenning voor 1.a, b en c in 2014 aan te merken:

  • a.

   de subsidie die aan de individuele instelling in voorgaand jaar werd toegekend;

  • b.

   de hoogte van de subsidie bij post 1.a. wordt mede bepaald door het aantal huidige leden.

 • 3. Aanspraak op subsidie voor 1.a, b en c hebben alle toegelaten en op de lijst vermelde instellingen (voorheen fonds JSC), indien en voor zover:

  • a.

   het bestendig instellingsbeleid wordt voortgezet; en

  • b.

   geen sprake is van wezenlijke veranderingen met betrekking tot de besteding.

  • c.

   de aanvraag voor 1,a, b en c is ingediend middels een vastgesteld aanvraag formulier.

 • 4. Indien en voor zover aanvragen om subsidie voor onderdeel 1.d. binnenkomen: de aanvraag voor groot onderhoud wordt door de gemeente inhoudelijk en financieel beoordeeld; een toekenning betreft maximaal 50 % van het geaccordeerde bedrag voor groot onderhoud; een instelling kan maximaal 1 aanvraag per kalenderjaar indienen en moet dit indienen voor 1 april 2014.

 • 5. Indien en voor zover meer aanvragen om subsidie voor onderdelen 1.a, b, c en d binnenkomen dan waarin het subsidieplafond voorziet, wordt de te verlenen subsidie (per beleidsonderdeel) gerelateerd aan het aantal ingekomen verzoeken om subsidie en naar evenredigheid verlaagd.

Artikel 2 Cultuurbevordering

 • 1. Het door de raad vastgestelde subsidieplafond ad € 52.015,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van cultuurbevordering in 2014, met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

  • a.

   het betreft een regel die mede voorziet in subsidieverlening aan de instellingen die onder de benaming “de kosten van leiding”, aanspraak hadden op een tegemoetkoming in de kosten in verband met muzikale leiding aan amateurkunst gezelschappen (tot maximum van 40%);

  • b.

   de grondslag van deze subsidie - uitsluitend bedoeld voor daarvoor in aanmerking komende instellingen - wordt gevormd door een gecombineerde toepassing van de Basissubsidie amateurkunst en de Instandhoudingsubsidie voorzieningen (voorheen) fonds JSC.

  • c.

   Naast a. en b. is de subsidie bedoeld voor Opera Spanga, een bedrag van max. € 10.000,-.

 • 2. De berekening van de subsidie bedoeld onder 1 luidt als volgt:

  • a.

   Het subsidiebedrag van maximaal 10.000 euro dat aan Opera Spanga wordt toegekend. Het subsidiebedrag dat aan de andere individuele instelling in voorgaand jaar werd toegekend;

  • b.

   van het subsidiebedrag bij sub a wordt afgetrokken: de Basissubsidie amateurkunst 2014;

  • c.

   het verschil tussen sub a en sub b wordt aangemerkt als: Instandhoudingsubsidie voorzieningen (voorheen) fonds JSC 2014;

  • d.

   de uitkomst bij lid 2 samen kan nooit hoger zijn dan het subsidiebedrag bedoeld bij 1.

 • 3. Aanspraak op subsidie heeft Opera Spanga en alle toegelaten en op de lijst vermelde instellingen (voorheen fonds JSC), indien en voor zover:

  • a.

   het bestendig instellingsbeleid wordt voortgezet; en

  • b.

   geen sprake is van wezenlijke veranderingen met betrekking tot de besteding.

  • c.

   de aanvraag van de toegelaten instelling is ingediend met het vastgesteld formulier.

 • 4. Indien en voor zover meer aanvragen om subsidie binnenkomen dan waarin het subsidieplafond voorziet, wordt de te verlenen subsidie (per onderdeel) gerelateerd aan het aantal ingekomen verzoeken om subsidie en naar evenredigheid verlaagd met uitzondering van Opera Spanga.

Artikel 3 Muziekonderwijs

 • 1.

  Het door de raad vastgestelde subsidieplafond ad € 170.976,00 als volgt onder te verdelen en daarbij maximaal beschikbaar te stellen ten behoeve van:

 • a.

  muziekonderwijs p.o. en v.o. scholen in Weststellingwerf € 125.976,00.

 • b.

  Als grondslag voor de subsidietoekenning in 2014 aan de scholen is op basis van

leerlingenaantallen zoals deze in oktober 2013 worden vastgesteld per schoolorganisatie.

 • c.

  Per leerling in het p.o. en v.o. maximaal een bedrag van € 30,00 per jaar.

 • d.

  muziekonderwijs Hafabra voor de gezelschappen MV De Harmonie, CMV Euphonia, MV De

  Woudklank, CMV Crescendo € 35.000,00.

 • e.

  Grondslag voor subsidietoekenning 2014 aan de Hafabra gezelschappen zoals bedoeld onder

voorgaande punt te maximaliseren op de volgende bedragen: MV De Harmonie € 17.150,-,

CMV Euphonia € 7.700,-, MV De Woudklank € 7.700,-, CMV Crescendo € 2.450,-.

2.Indien en voor zover meer aanvragen om subsidie binnenkomen dan waarin het subsidieplafond voorziet, wordt de te verlenen subsidie (per beleidsonderdeel) gerelateerd aan het aantal ingekomen verzoeken om subsidie en naar evenredigheid verlaagd.

Artikel 4 Ondersteunen, stimuleren maatschappelijke activiteiten

 • 1. Het door de raad vastgestelde subsidieplafonds als volgt onder te verdelen en daarbij maximaal beschikbaar te stellen ten behoeve van:

 • a. organisaties ouderen € 10.455,00

 • b. maatschappelijke dienstverlening: noodzakelijke activiteiten € 9.631,14

 • c. openbare gezondheidszorg: EHBO € 2.038,95

 • d. sociaal cultureel werk € 10.016,00

 • 2. Als grondslag voor de subsidietoekenning in 2014 aan te merken:

 • a. de subsidie die aan de individuele instelling in voorgaand jaar werd toegekend;

 • 3. Aanspraak op subsidie hebben alle toegelaten en op de lijst vermelde instellingen (voorheen fonds JSC) indien en voor zover:

 • a. het bestendig instellingsbeleid wordt voortgezet; en

 • b. geen sprake is van wezenlijke veranderingen met betrekking tot de besteding.

 • c. de aanvraag voor 1.a, b, c en d is ingediend middels een vastgesteld aanvraag formulier.

 • 4. Indien en voor zover meer aanvragen om subsidie binnenkomen dan waarin het subsidieplafond voorziet, wordt de te verlenen subsidie (per beleidsonderdeel) gerelateerd aan het aantal ingekomen verzoeken om subsidie en naar evenredigheid verlaagd.

Artikel 5

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Verdeelregels subsidies welzijn, kunst en cultuur, sport, zorg, educatie, maatschappelijke ontwikkeling en participatie, gemeente Weststellingwerf 2014”.

Aldus vastgesteld op 4 februari 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,