Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma Etten-Leur 2015

Geldend van 28-01-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma Etten-Leur 2015

Leeswijzer

Uitgangspunt voor dit handhavingsuitvoeringsprogramma is de in de bijlage opgenomen risicomatrix en het integrale handhavingsbeleidsplan. De daarin opgenomen visie, ambities en uitgangspunten zijn in dit handhavingsuitvoeringsprogramma verder uitgewerkt.

In dit programma wordt de beschikbare capaciteit belicht en bij de diverse taakvelden wordt aangegeven wat de benodigde capaciteit is voor een adequate uitvoering van de wettelijke taken.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de toezichts- en handhavingstaken op het gebied van onder andere bouwregelingen, ruimtelijke ordening, sloop en brandveiligheid. Dit wordt in dit document “Toezicht en handhaving Wabo” genoemd. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de vergunnings-, toezichts- en handhavingstaken op het gebied van milieuregelgeving toegelicht.

Daarna wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op het toezicht op de naleving van de openbare ruimte en de bijzondere wetten, waaronder de Drank- en Horecawet waarna in hoofdstuk 5 een totaaloverzicht van de benodigde en beschikbare capaciteit wordt weergegeven.

H1 Inleiding

Het toezicht op de naleving van de regelgeving op het gebied van milieu en bouwen, ruimtelijke ordening en brandveiligheid wordt jaarlijks gestructureerd uitgevoerd op basis van het handhavingsuitvoeringsprogramma. Hierin is tevens de handhaving met betrekking tot betaald parkeren, kleine ergernissen en overlast in het openbaar gebied opgenomen. Het programma is gebaseerd op de risicomatrix (zie bijlage) en het integrale handhavingsbeleidsplan. In dit beleidsplan zijn de kaders van toezicht en handhaving in Etten-Leur weergegeven. Dit handhavingsuitvoeringsprogramma geeft aan op welke wijze op de verschillende thema’s toezicht wordt gehouden en gehandhaafd.

Volledig toezicht en handhaving op elk onderdeel is niet realiseerbaar. Dit is eerder al vastgesteld en is landelijk een gegeven. Er wordt naar gestreefd om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Voor 2015 is met alle betroken disciplines een risicomatrix ingevuld. Hiermee zijn de prioriteiten voor 2015 in beeld gebracht. Aan de hand hiervan wordt de beschikbare capaciteit voor de verschillende vormen van toezicht en handhaving gericht ingezet. In navolging van de controles van voorgaande jaren blijft het accent van het toezicht liggen op veiligheid- en gezondheidsaspecten.

1.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten

In het integraal handhavingsbeleidsplan is als visie opgenomen dat de handhaving in Etten-Leur een instrument is dat bijdraagt aan een veilige, leefbare, schone en toegankelijke gemeente. In deze visie staat naleving van normen centraal evenals dat burgers en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid dragen. Hierbij richt de inzet van handhaving zich op verbetering van naleefgedrag en heeft preventieve handhaving de voorkeur boven repressieve handhaving.

Om te kunnen meten in hoeverre de visie uit het handhavingsbeleidsplan wordt gerealiseerd wordt iedere twee jaar de Integrale Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Deze wordt in heel Nederland uitgevoerd en gaat in op verschillende thema’s rondom veiligheid waaronder: leefbaarheid, onveiligheidsgevoelens en preventie.

In de tabel hieronder zijn de gegevens uit de Integrale Veiligheidsmonitor voor Etten-Leur van 2009, 2011 en 2013 opgenomen. Voor 2015 is een gewenste doelstelling opgenomen. Gelet op de cijfers uit de veiligheidsmonitor in relatie tot de landelijke cijfers is in Etten-Leur op dit moment een goede beheersituatie bereikt. 100% scoren is een utopie. Gelet hierop is voor 2015 bij het onderdeel Veilige woon- en leefomgeving, veiligheid in de buurt een marge van 2% (zowel naar boven als naar beneden) opgenomen.

Taakveld

Doelen

Bron

2009

(nulmeting)

2011

2013

2015

Veilige woon- en leefomgeving, veiligheid in de buurt.

% inwoners dat zich nooit of soms onveilig voelt

Integrale Veiligheidsmonitor

79%

82%

81%

+/- 2% t.o.v. 2013

Functioneren gemeente op aspecten leefbaarheid en veiligheid.

Tevredenheid inwoners over functioneren gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Integrale Veiligheidsmonitor

5,8

6

5,9

6

Horeca

Alle horecabedrijven beschikken over actuele vergunningen

Input project zelfcontrole horecabedrijven

50%

80%

95%

98%

Milieu 1

Wettelijke taak op adequaat niveau uitvoeren

Landelijke kengetallen

50%

100%

Bouwen 1

Wettelijke taak op adequaat niveau uitvoeren

Handhavingsbeleidsplan bouwen 2011-2014

100%

100%

Brandveiligheid1

Wettelijke taak op adequaat niveau uitvoeren

Handhavings-programma 2014

100%

100%

1de taakvelden milieu, bouwen en brandveiligheid zijn reguliere toezichtstaken met een preventief karakter. In het programma wordt aangegeven welke werkzaamheden volgens eerder vastgestelde controlefrequenties verricht zouden moeten worden. Tevens wordt aangegeven welke werkzaamheden in 2015 worden uitgevoerd. Deze zijn gerelateerd aan zowel beschikbare capaciteit als de risicomatrix die onderdeel uitmaakt van het integraal handhavingsprogramma.

1.2 Kadernota integrale veiligheid 2015-2018

In 2014 is een nieuwe kadernota integrale veiligheid 2015-2018 vastgesteld. Hierin is een aantal algemene thema’s en speerpunten opgenomen dat voortvloeit uit de landelijke prioritering op veiligheidsgebied. De opsporing en het voorkomen van geweldsmisdrijven wordt verder versterkt. Het gebiedsgebonden politiewerk zal verder worden ontwikkeld en verbeterd. Dit wordt verder ontwikkeld in 2015 en volgende jaren.

De volgende thema’s krijgen specifieke aandacht:

- Veilige woon- en leefomgeving

- Bedrijvigheid en Veiligheid

- Jeugd en Veiligheid

- Sluitende keten op het gebied van Jeugd & Veiligheid

- Integriteit en veiligheid

- Drugs

Met de uitvoering van dit programma wordt ook bijgedragen aan de hiervoor genoemde thema’s en speerpunten uit de kadernota integrale veiligheid 2015-2018.

H2 TH Wabo

2.1 Capaciteit

De totaal beschikbare capaciteit voor Toezicht en Handhaving (TH) Wabo voor 2015 bedraagt 6690 uur (1338 uur per medewerker). Dit betreft productieve uren die resteren na aftrek van indirect productieve uren (waaronder bv. werkoverleg, cursussen, projecten e.d.). Het betreft hier 3 fte aan toezicht en 2 fte aan juridische (vervolg)werkzaamheden en advisering.

Vanwege een opleiding en inwerken van een nieuw aan te trekken toezichthouder wordt van deze uren 75 uur in mindering gebracht. Daarnaast wordt vanwege een opleiding van en coaching bij de juridisch medewerkers van dit totaal nog eens respectievelijk 288 en 150 uur in mindering gebracht.

Voor het onderdeel brandveiligheid zullen de in 2015 uit te voeren controles grotendeels worden uitgevoerd door de brandweer Midden- en West-Brabant. Net als in voorgaande jaren zal in 2015 het reguliere toezicht door de brandweer volgens de daarvoor vastgestelde controlefrequenties worden uitgevoerd. Deze uren staan los van de beschikbare capaciteit en bedragen 696 uur.

Uren

Toezicht

3939

Juridisch

2238

Totaal aantal uren TH Wabo

6177

2.2 Toezicht en handhaving Wabo

De regelgeving op het gebied van Toezicht en handhaving Wabo is opgenomen in onder andere de Wabo, de Woningwet en het Bouwbesluit. Hieronder vallen tevens de planologische voorschriften op basis van de Wet ruimtelijke ordening, opgenomen in bestemmingsplannen en het toezicht op de naleving van de voorschriften van de gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen. Door de toezichthouders en de juridisch medewerkers wordt erop toegezien dat de regelgeving nageleefd wordt.

Iedere toezichthouder heeft een eigen rayon toebedeeld gekregen. Met enige regelmaat worden controles uitgevoerd. Deze vinden plaats als een toezichthouder zijn of haar rayon bezoekt voor een specifieke controle maar ook bij het schouwen van een bepaald gebied wat met enige regelmaat gebeurd. Verder wordt voor het signaleren van illegale bouwwerken incidenteel gebruik gemaakt van luchtfoto’s. Onder de verschillende onderdelen die hierna volgen wordt ingegaan op de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend en wordt gehandhaafd.

De juridische (vervolg)werkzaamheden zijn algemener van aard en worden daarom niet bij elke onderdeel uitvoerig beschreven. Onder 2.3 worden deze apart toegelicht.

2.2.1 Omgevingsvergunning activiteit bouw

Als uitgangspunt geldt dat iedere verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen volgens een vaste controlefrequentie wordt gecontroleerd. Afhankelijk van de indeling in een categorie worden er één of meerdere controles uitgevoerd.

Op systematische wijze wordt tijdens de bouw gecontroleerd op de naleving van wettelijke voorschriften. Uitgangspunt is dat iedere vergunning wordt gecontroleerd, soms meerdere keren. Het aantal controles van een gebouw is afhankelijk van de categorie waar een bouwwerk in valt. Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën.

Lichtste categorie (<100.000 euro aan bouwkosten)

In de lichtste categorie (<100.000 euro aan bouwkosten) vallen omgevingsvergunningen voor tuinhuisjes, erkers, dakkapellen en aan- en uitbouwen. Het kan voorkomen dat er alleen na realisatie een controle wordt uitgevoerd. In enkele gevallen wordt er 2 keer gecontroleerd (bijvoorbeeld bij een controle van de fundering van een aan- of uitbouw). In de praktijk blijkt dat vergunninghouders niet altijd de aanvang van werkzaamheden melden waardoor een funderingscontrole niet mogelijk is. Hierdoor wordt gemiddeld genomen 1,5 keer gecontroleerd. Om te bevorderen dat vergunninghouders tijdig hun bouwactiviteiten melden, is een e-mailadres beschikbaar, zodat vergunninghouders ook digitaal hun melding kunnen doen.

Middelzware categorie (>100.000 tot <1.000.000 aan bouwkosten).

Nieuwbouwwoningen, forse verbouwingen, (kleinschalige) industriegebouwen, bedrijfsgebouwen in de agrarische sector, kleine schoolgebouwen en kinderdagverblijven zijn ondergebracht in de middelste categorie (>100.000 tot <1.000.000 aan bouwkosten). De praktijk leert dat hier gemiddeld 6 keer gecontroleerd wordt. De controles betreffen onder andere toezicht op heiwerkzaamheden, het aanbrengen van wapening van de fundering en vloeren en overige constructieve controles. Opleveringen waarbij tevens gecontroleerd wordt op het brandveilig kunnen gebruiken van het pand vergen soms vele controles. Ten slotte wordt altijd een eindcontrole uitgevoerd.

Zwaarste categorie (>1.000.000 aan bouwkosten)

Relatief gezien wordt het meeste bouwtoezicht uitgeoefend op grote, complexe bouwwerken waarin veel personen kunnen verblijven en die een publieksaantrekkende werking hebben evenals zeer grootschalige bedrijfsgebouwen met zware brandveiligheidsmaatregelen en/of een zware milieucategorie. Ook seriematige woningbouwprojecten vallen in deze categorie. Dit betreft de zogenaamde zwaarste categorie bouwwerken (>1.000.000 aan bouwkosten). In de risicomatrix komen deze bouwwerken in de categorie hoog.

Uitgangspunt is dat de hoofdconstructie volledig wordt gecontroleerd evenals de brandveiligheid en de afbouw. Het aspect veiligheid staat voorop. Het aantal controles is meestal hoger dan 10. Bij de verslaglegging over de uitvoering van het toezicht zal nader worden aangegeven hoeveel uren aan de controles bij de diverse bouwwerken in de zwaarste categorie is besteed.

Aangezien veiligheid speerpunt van beleid is en op basis van de risicomatrix de categorieën middelzwaar en zwaar de hoogste prioriteit krijgen, wordt de beschikbare capaciteit in ieder geval ingezet in deze categorieën. De bouwwerken in de lichtste categorie hebben een lagere prioriteit.

Juridische (vervolg)werkzaamheden

De juridische werkzaamheden blijven bij dit taakveld over het algemeen beperkt tot juridische ondersteuning. Omdat de toezichthouders bovenop deze (bouw)werkzaamheden zitten, wordt relatief weinig in afwijking van een vergunning gebouwd. Daar waar toch sprake is van een afwijking ten opzichte van de vergunning wordt dit veelal door de toezichthouders opgelost. Incidenteel leidt dit tot een juridisch vervolgtraject. Vandaar dat hier relatief weinig uren (50) voor geraamd zijn.

Aantalvergunningen

Controles per bouwwerk

Controles per jaar

Uren per bouwwerk

Totaal uren

Licht

150

1,5

225

2,5

375

Middelzwaar

40

6

240

20

800

Zwaar

15

>10

150

50

750

Subtotaal toezicht

1925

Juridisch

50

Totaal

1975

2.2.2 Sloop

Bij het slopen van bouwwerken kan sprake zijn van het vrijkomen van asbest. Door de veranderde regelgeving van de afgelopen jaren, waarbij de nadruk is gelegd op het melden van sloopactiviteiten, worden meer sloopmeldingen ingediend. Toezicht is veel belangrijker geworden.

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft vergunningverlening en toezicht op de asbestregelgeving hoge prioriteit. De provincie Noord-Brabant bevestigt deze hoge prioriteit door bijvoorbeeld controle op de VTH-asbesttaken bij gemeenten. Ook in de risicomatrix valt deze taak in categorie hoog. Daarom wordt elke sloop waar asbest bij betrokken is gecontroleerd.

Bij saneringen wordt gecontroleerd of de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de wettelijk voorgeschreven wijze. Daarnaast wordt toezicht gehouden op situaties waarbij (door de slechte staat van een gebouw) asbest kan vrijkomen. Daarnaast wordt ook bij calamiteiten opgetreden.

Dit kan resulteren in het inschakelen van een asbestverwijderingsbedrijf en/of handhaving richting de overtreder waarbij vervolgens wordt toegezien op een goede afwikkeling van het nazorgtraject (onder andere een juiste wijze van afvoeren van het aanwezige asbest).

Juridische (vervolg)werkzaamheden

Wanneer er sprake is van een dusdanige situatie dat handhavend optreden gewenst is, zal vanwege de hoge (gezondheids)risico’s gekozen worden voor spoedeisende bestuursdwang. Hierbij wordt door de toezichthouders bestuursdwang aangezegd. Het verdere sanctietraject wordt door de juridisch medewerkers opgepakt.

Naar aanleiding van de resultaten uit 2014 (gemaakte uren en uitgevoerde controles) is voor 2015 de volgende prognose van de te besteden uren aan dit taakveld gemaakt.

Aantalmeldingen

Controles per melding

Controles per jaar

Uren per controle

Totaal uren

Toezicht

180

1,5

270

1

270

Juridisch

50

Totaal

320

2.2.3 Illegale bouw en gebruik

Zowel in het stedelijk als in het buitengebied wordt toegezien op de naleving van de bepalingen van het bestemmingsplan. Ook hiervoor geldt als uitgangspunt dat volgens een vaste controlefrequentie wordt gecontroleerd.

Daarnaast is voor het actueel houden van het gemeentelijke gebouwenbestand toezicht nodig.

Ook informatieverstrekking over vergunningvrije activiteiten en overige zaken wordt bij dit onderdeel meegenomen vanwege de directe relatie met het al dan niet legaal zijn van deze activiteiten.

Project Buitengebied

In het kader van de herziening van het bestemmingsplan buitengebied is in 2011 gestart met de doelstelling om de huidige situatie in beeld te brengen en te relateren aan de gewenste situatie.

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden waarbij een groot aantal overtredingen is geconstateerd die met succes wordt aangepakt. Vanwege het grote aantal overtredingen zijn voornamelijk de juridische vervolgwerkzaamheden zodanig omvangrijk dat dit aangemerkt wordt als een apart project.

Juridische (vervolg)werkzaamheden

Op dit moment zijn nog ca. 95 bestaande gevallen inzichtelijk. Omdat het hier veelal gaat over overtredingen die tientallen jaren aanwezig zijn is met name de inzet op het juridische vlak gericht.

Gelet op de gemiddelde tijd voor een handhavingszaak (34.50 uur) betekent dit dat er nog 2485 uur te besteden is aan de huidige lijst handhavingsgevallen.

Totaal uren

Toezicht Binnenstedelijk

600

Toezicht Buitengebied

400

Informatieverstrekking

350

Subtotaal toezicht

1350

Juridisch Binnenstedelijk

100

Juridisch Buitengebied

2485

Totaal

3935

2.2.4 Brandveilig gebruik

Controle regionale brandweer

Het toezicht op de naleving van de regelgeving op het gebied van de brandveiligheid wordt uitgeoefend door de regionale brandweer Midden- en West-Brabant. Gestructureerd wordt volgens een vastgestelde prioritering op basis van de risicomatrix toezicht gehouden.

Gebouwen met de grootste risico’s voor personen (bijvoorbeeld de ondergrondse parkeergarage) zijn ondergebracht in klasse 4 en worden jaarlijks gecontroleerd. De overige gebouwen zijn aflopend qua risico’s onderverdeeld in de klassen 3, 2 en 1 en worden respectievelijk eens per twee, drie en vier jaar gecontroleerd. Controles worden uitgevoerd aan de hand van een vastgestelde checklist.

Controle toezichthouders

Naast de controle op brandveiligheid door de brandweer, worden ook door de toezichthouders een aantal taken op brandveiligheid uitgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen.

·I ncidentele controles van inrichtingen .

Deze controles vallen onder het project zelfcontrole horecabedrijven.

·S teekproefsgewij ze controles feestdagen .

Bij scholen en horeca-inrichtingen worden controles verricht om te zien of de toegepaste carnavals- en kerstdecoratie voldoet aan de brandveiligheidseisen.

·C ontroles op bouwplaatsen van carnavalsverenigingen.

Bij wijze van proef is in 2014 voor het eerst gecontroleerd op bouwplaatsen. In 2015 zal dit verder vormgegeven worden. Doel is dat elk jaar een speerpunt wordt uitgelicht, waardoor na 5 jaar de kwaliteit van de bouwplaatsen voldoende op orde is.

·Hercontrole toezichthouders .

Door de toezichthouder worden (eventueel in samenwerking met de regionale brandweer) hercontroles gehouden op de door de regionale brandweer geconstateerde tekortkomingen.

Kijkend naar de resultaten uit 2014 (gemaakte uren en uitgevoerde controles) is voor dit totaalpakket aan toezichtswerkzaamheden 200 uur gereserveerd.

Juridische (vervolg)werkzaamheden

Daar waar uit de controle van de brandweer of toezichthouders blijkt dat zaken niet op orde zijn, kan dit leiden tot een juridisch traject. Kijkend naar de resultaten uit 2014 is hiervoor 100 uur geschat.

Aantalgebouwen

Controlefrequentie

Aantal 2015

Uren per categorie

Totaal uren

Klasse 1

10

1x per 4 jaar

1

4

4

Klasse 2

105

1x per 3 jaar

56

6

336

Klasse 3

62

1x per 2 jaar

12

7

84

Klasse 4

40

jaarlijks

34

8

272

Subtotaal

217

103

696

Toezicht

200

Juridisch

100

Totaal

996

2.2.5 Klachten, meldingen en calamiteiten

Gebaseerd op voorgaande jaren worden er naar verwachting in 2015 over de toezichtsonderdelen 80 klachten ingediend. Deze bestaan naast klachten van bewoners ook uit meldingen van collega’s over mogelijke illegale situaties. Daarnaast kunnen zich calamiteiten voordoen waarbij de aanwezigheid van een toezichthouder gewenst is. Bijvoorbeeld bij een brand, waar sprake is van instortingsgevaar of mogelijk asbest vrijkomt.

Iedere klacht wordt geregistreerd. Vervolgens wordt een onderzoek ingesteld naar de aard van de klacht. De klager wordt uitgebreid geïnformeerd over de voortgang en afhandeling van de klacht. Vaak wordt de klager binnen 1 werkdag na het indienen van de klacht geïnformeerd.

In de praktijk blijkt dat door het direct behandelen van een klacht de dienstverlening naar een hoger niveau wordt getild. Uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat het binnen 1 werkdag contact opnemen met de klager zeer op prijs wordt gesteld. Klachten kunnen zo vaak op korte termijn worden opgelost en hiermee worden arbeidsintensieve sanctietrajecten voorkomen.

Juridische (vervolg)werkzaamheden

Veelal worden klachten en meldingen door de toezichthouders opgelost. Daar waar deze klachten en meldingen een juridisch vervolg (moeten) krijgen, of als een verzoek om handhaving wordt ingediend, wordt dit door de juridisch medewerkers opgepakt. Omdat het merendeel van de klachten en meldingen gaat over illegale bouw en gebruik, zijn die uren onder dat taakveld verwerkt. Uren die besteed worden aan calamiteiten (bijvoorbeeld een asbestbrand) zijn hier wel opgenomen. Kijkend naar de resultaten uit 2014 is hiervoor 100 uur geschat.

Aantal controles

Uren per melding

Totaal uren

Toezicht

80

3

240

Juridisch

100

Totaal

340

2.2.6 Project Huisvesting personen

In 2012 is beleid voor huisvesting van personen door de gemeenteraad vastgesteld. Het beleid biedt onder andere mogelijkheden voor huisvesting van arbeidsmigranten in het stedelijk gebied. In het buitengebied hebben agrariërs op basis van het bestemmingsplan de mogelijkheid arbeidsmigranten onder te brengen in woonunits/caravans of in inpandige huisvesting in de bedrijfsbebouwing.

Eens per kwartaal worden steekproefsgewijs panden gecontroleerd. Er wordt op toegezien dat vergunningen worden aangevraagd en voorschriften daarvan worden nageleefd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het convenant onrechtmatige bewoning. Controles vinden plaats in samenwerking met de belastingdienst en de vreemdelingenpolitie. Gebruiksvergunning- of meldingplichtige panden in het buitengebied worden meegenomen in het reguliere controleprogramma brandveilig gebruik.

In 2015 zal voor 1 jaar door de regio West-Brabant in 10 gemeenten een nieuw project worden gestart. Hiervoor wordt door de regio een projectleider aangesteld die samen met de deelnemende gemeenten in een nog breder verband controles gaat uitvoeren. Hierbij worden onder andere sociale diensten betrokken. Etten-Leur zal, evenals de andere deelnemende gemeenten, uren beschikbaar stellen om de controles onder dit project uit te voeren.

In 2014 zijn er 15 controles geweest verdeeld over 4 controlemomenten. Dit heeft inclusief verslaglegging, aanschrijving en hercontrole gemiddeld 10 uur per adres gekost. In 2015 voeren we gedurende 40 weken met de tien gemeenten elke week controles uit. Voor Etten-Leur zijn dit 4 controlemomenten. Uitgaande van 5 adressen per controleavond resulteert dit in 20 controles. Daarnaast zijn extra uren gereserveerd voor het opzetten van het project, de kennisvergaring, het netwerken binnen de regio en overige relevante zaken waar de uren aan worden besteed.

Aantalcontroles

Uren per controle

Totaal uren

Toezicht

20

10

200

Projecturen (voorbereiding)

100

Juridisch

50

Totaal

350

2.2.7 Convenant Hennep

Met ingang van 1 november 2013 is het convenant Zeeland-West-Brabant 2013 afgesloten voor een periode van 3 jaar. Ook Etten-Leur is dit convenant aangegaan. Daar waar in het verleden de aanpak van de hennepkwekerijen in hoofdzaak een taak van de politie was, is met dit convenant een geïntegreerde aanpak mogelijk waardoor bestuursrechtelijke -, strafrechtelijke -, fiscaalrechtelijke - en privaatrechtelijke maatregelen op elkaar zijn afgestemd.

Op basis van de cijfers van de eerste 10 maanden, wordt verwacht hier 300 uur aan te besteden. Taken hierbij zijn onder andere signaleren, informatie verstrekken, inzet bij ruimingen, opleggen sanctiemaatregelen en het voeren van zienswijzengesprekken.

Totaal uren

Toezicht

100

Juridisch

200

Totaal

300

2.2.8 Evenementen

Bij toezicht op evenementen wordt in een aantal gevallen specifiek bouwtoezicht ingezet. Het betreft dan toezicht op constructies van tenten, tribunes en dergelijke evenals controle op brandveiligheid van tenten bij grote evenementen. Omdat 2015 wordt benut om inzicht te krijgen in de benodigde capaciteit hiervoor, wordt vooralsnog uitgegaan van een beperkte inzet van 15 uur.

Aantal controles

Uren per controle

Totaal uren

Toezicht

6

2,5

15

Totaal

15

2.2.9 Bestaande bouw / Monumenten / Tijdelijke bouwwerken en gebruik

De controle op bestaande bouwwerken en monumenten vindt gelijktijdig met controles op andere onderdelen plaats (integrale benadering). Bij een controle op de omgevingsvergunningen bouw (alleen monumenten), illegale bouw en gebruik, brandveilig gebruik, huisvesting personen, maar ook bij klachten of meldingen wordt gekeken of een bouwwerk in alle redelijkheid voldoet aan de daarvoor geldende (bouwkundige) eisen. Daarnaast kunnen zaken naar voren komen door de monumentencommissie wanneer zij tijdens controles of schouwingen iets signaleren.

Omdat deze controles integraal plaatsvinden en dit geen groot aantal uren bedraagt zijn hiervoor niet apart uren opgenomen. Deze zijn verwerkt in de verschillende onderdelen zoals eerder genoemd.

Voor vergunningen die afgegeven zijn voor tijdelijke bouwwerken en tijdelijk gebruik geldt dat deze na verloop van de tijdelijke instandhoudingstermijn gecontroleerd worden. Er wordt gekeken of het tijdelijke bouwwerk verwijderd is en/of het tijdelijke gebruik gestaakt is. Omdat deze controles sporadisch voorkomen en dit geen groot aantal uren bedraagt zijn hiervoor niet apart uren opgenomen. Deze zijn verwerkt in het onderdeel Omgevingsvergunning activiteit bouw.

2.3 Juridische (vervolg)werkzaamheden

Indien blijkt dat, ondanks hercontroles en waarschuwingen door de toezichthouder, aan een overtreding geen einde wordt gemaakt, wordt door de juridisch medewerker een bestuurlijk handhavingtraject opgestart. Dit geldt voor alle hiervoor genoemde toezichtsactiviteiten. Bij zaken in het buitengebied die in strijd zijn met het bestemmingsplan (vooral gericht op strijdig gebruik) is al eerder juridische betrokkenheid gewenst.

De juridisch medewerkers verzorgen aanschrijvingen, stellen collegevoorstellen op, bieden juridische ondersteuning en vertegenwoordigen de gemeente in bezwaar en (hoger)beroepsprocedures.

Waarderend vernieuwen/mediation

Naast bovengenoemde werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van “waarderend vernieuwen”. Hierbij wordt bij het starten van een nieuwe zaak (al dan niet afkomstig van de toezichthouders) eerst contact gezocht met ‘de overtreder’. In een gesprek probeert de juridisch medewerker ervoor te zorgen dat de zaak alsnog opgelost wordt, zonder langdurige formele procedures (bezwaar en (hoger) beroep) te doorlopen.

Ook in geschillen tussen buren onderling die leiden tot een verzoek om handhaving wordt getracht om de buren zelf tot een oplossing te laten komen. Meestal is er al een hele geschiedenis voorafgegaan aan een verzoek om handhaving en lost een juridische procedure het onderlinge geschil niet op.

Biedt deze aanpak geen soelaas dan zal alsnog het handhavingstraject opgestart worden. Dit kan bestaan uit het opleggen van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang.

Gedogen

Naast het juridische handhavingstraject kan het ook voorkomen dat zaken (tijdelijk) gedoogd worden. Dit wordt gedaan middels een gedoogbeschikking waar voorwaarden aan verbonden worden.

Het standpunt over gedogen is verwoord in het "Handhavingsbeleid gemeente Etten-Leur".

2.4 Totaal aantal benodigde uren

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel uur aan de diverse uitvoeringsonderdelen naar verwachting in 2015 besteed moet worden.

Activiteit

Toezicht

Juridisch

Omgevingsvergunning activiteit bouw

1925

50

Sloop

270

50

Illegale bouw en gebruik

1350

2585

Brandveilig gebruik

200

100

Klachten, meldingen en calamiteiten

240

100

Project Huisvesting personen

300

50

Convenant Hennep

100

200

Evenementen

15

Totaal aantal uren

4400

3135

2.5 Conclusies/keuzes

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel uur er in 2015 beschikbaar en benodigd is.

Beschikbare capaciteit

Benodigde capaciteit

Verschil

Toezicht

3939

4400

-461

Juridisch

2238

3135

-897

Totaal aantal uren

6177

7535

-1358

Kijkend naar het totaal aantal benodigde uren en de capaciteit die we hiervoor beschikbaar hebben, is er zowel op toezichtsvlak als op juridisch vlak een tekort aan capaciteit. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden waar de beschikbare capaciteit op ingezet moet worden.

Juridisch

Vanwege het project Buitengebied, waar door de inventarisatie binnen een korte periode een groot aantal overtredingen is geconstateerd, zijn de juridische (vervolg)werkzaamheden omvangrijk geworden. Zoals eerder aangegeven zijn er om en nabij 95 bestaande handhavingsgevallen inzichtelijk waaraan ongeveer 2485 uur besteed moet worden.

Het is de bedoeling om het aantal handhavinggevallen binnen dit project op te lossen. Het is met de huidige juridische capaciteit niet mogelijk om dit aantal binnen een jaar terug op te lossen. Inzet zal qua prioritering gestuurd moeten worden. Met de andere werkzaamheden is het mogelijk om voor 2015 voor dit project 1635 uur juridische capaciteit in te plannen. Het totaal aan juridische (vervolg)werkzaamheden op de activiteit “Illegale bouw en gebruik” komt hierdoor op 1685 uur

Toezicht

Ook op toezichtsvlak zullen keuzes gemaakt moeten worden. Vanwege het minder dan gewenste aantal uren dat op juridisch vlak aan het project Buitengebied besteed kan worden, zullen ook de uren die besteed worden aan toezicht in het buitengebied minder worden. Dit geldt dan met name voor de uren die besteed moeten worden aan (her)controles aan de hand van de juridische (vervolg)werkzaamheden (hercontroles op aanschrijvingen e.d.). Hierdoor wordt 100 uur in mindering gebracht op toezicht buitengebied. Het totaal aan toezicht buitengebied komt daardoor op 300 uur.

Het aantal uren voor toezicht binnenstedelijk is gebaseerd op een optimale situatie waarbij met regelmaat rayons geschouwd worden waardoor eerder overtredingen worden waargenomen, en deze ook eerder kunnen worden weggenomen. Het was de afgelopen jaren niet mogelijk om met de toenmalige capaciteit volledig toezicht uit te oefenen. In 2015 kunnen hier naar verwachting meer uren aan besteed worden dan voorgaande jaren vanwege een gewijzigde invulling van de beschikbare capaciteit. Hiervoor willen we dan ook 300 uur reserveren. Dit is echter de helft van de naar verwachting benodigde uren. Dit houdt in dat het totaal aan Toezichtsuren op de activiteit “Illegale bouw en gebruik” 950 uur bedraagt.

Toch verwachten we hiermee naar een adequaat niveau van toezicht toe te kunnen werken, ondanks dat uit de risicomatrix blijkt dat dit een hoog risico heeft en dus een hogere prioriteit zou moeten krijgen. Dit hoge risico heeft meer te maken met het naleefgedrag en het bestuurlijk afbreukrisico dan met de andere factoren. Door met name het naleefgedrag te stimuleren zal ook het bestuurlijk afbreukrisico minder worden.

Het type bouwwerken waar het hier om gaat speelt hierbij een grote rol. Binnenstedelijk zijn de bouwmogelijkheden redelijk beperkt. Daardoor hebben we meer te maken met bouwwerken van een beperkte omvang in achtertuinsituaties. Te denken valt aan aanbouwen achter de woning, tuinhuisjes, bergingen etc. Dit soort bouwwerken van beperkte omvang heeft een minder ruimtelijke impact op de omgeving, maar is vanwege de ligging lastiger te controleren.

Controle hierop wordt ook minder bevorderd door de tendens van de landelijke overheid om minder regeldruk voor de burger. Meer zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de landelijke regelgeving omtrent vergunningvrij bouwen.

Hierbij is een preventieve toets (vergunning) niet meer mogelijk, en is ook minder snel inzichtelijk waar gebouwd wordt. Als niet gecontroleerd wordt, zal inderdaad het naleefgedrag minder worden.

Door overtredingen snel en doeltreffend aan te pakken en weg te nemen, stimuleren we een beter naleefgedrag. Dit bereiken we door adequaat te reageren op klachten en meldingen en door zichtcontroles uit te voeren en in beperkte mate het gebied te schouwen.

Daarnaast speelt ook de Wet BAG (basisadministratie adressen en gebouwen) een rol bij het inzichtelijk krijgen van al dan niet vergunningvrije bebouwing. Vanwege deze wet maar ook de BGT (grootschalige topografie) dient het gemeentelijke gebouwenbestand actueel te zijn. Alle aanwezige bebouwing wordt buiten ingemeten zodat de feitelijke situatie zoals die buiten zichtbaar is, bekend is. Deze gegevens komen ook bij de toezichthouders.

In het geheel van de overige activiteiten hebben wij, gelet op de te maken keuzes 60 uur in minder gebracht op de 3050 uur die naar verwachting benodigd zal zijn. Het totaal aantal uren komt hierdoor op 3940 uur aan Toezicht en 2235 uur aan Juridische (vervolg)werkzaamheden. In onderstaande tabel zijn de keuzes weergegeven.

Activiteit

Benodigd

Toezicht

Keuzes

Toezicht

Benodigd

Juridisch

Keuzes

Juridisch

Illegale bouw en gebruik

1350

950

2585

1685

Overige activiteiten

3050

2990

550

550

Totaal aantal uren

4400

3940

3135

2235

H3 VTH MILIEU

3.1 Capaciteit

Medio 2013 zijn de Vergunning-, Toezicht- en Handhavingstaken (VTH) op het taakveld milieu overgedragen naar de OMWB. Aan de OMWB wordt jaarlijks een handhavingsprogramma opgedragen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk verplichte basistaken, verzoektaken en collectieve taken. Dit betreft naast de taken op het gebied van toezicht en handhaving ook de overige milieutaken zoals vergunningverlening en het taakveld geluid.

Ook voor 2015 wordt het taakveld milieu uitgevoerd door de OMWB. Voor de onderdelen toezicht en handhaving is aan de hand van de risicomatrix en met inachtneming van de wettelijk verplichte basistaken en het door de OMWB opgestelde Level Playing Field (controlefrequentie) een programma opgesteld. Dit programma maakt onderdeel uit van dit handhavingsuitvoeringsprogramma. Het programma is gebaseerd op een volledige uitvoering van de wettelijke taak op milieugebied.

Met de uitvoering van milieutaken door de OMWB is de personele kwetsbaarheid weggenomen en zal het opgedragen programma naar verwachting volledig uitgevoerd kunnen worden.

3.2 Toezicht

Zoals onder paragraaf 3.1 is aangegeven is het volledige handhavingsprogramma voor het onderdeel milieu overgedragen aan de OMWB. Hierbij wordt voor alle deelnemers aan de OMWB een vast format gehanteerd waarin de diverse taken op milieugebied tot uitdrukking komen en eenduidig benaderd worden. De OMWB garandeert de volledige uitvoering van het opgedragen handhavingsprogramma doordat gewerkt wordt met een robuuste organisatie waarbij sprake is van continuïteit. Bovendien wordt de uitvoering van de milieutaken op een adequaat niveau uitgevoerd en wordt daarmee voldaan aan de doelstellingen uit ons handhavingsbeleidsplan.

Gedurende het jaar wordt de uitvoering van het opgedragen programma in de gaten gehouden en zal indien nodig bijgesteld worden. Naast de wettelijke taken, waarbij bedrijven volgens een vaste frequentie worden gecontroleerd, worden ook specifieke verzoektaken bij de OMWB ondergebracht en vindt de klachtenbehandeling door de OMWB plaats.

De wettelijke verplichte basistaken zijn opgenomen in programma I 1. Hierin worden de bedrijven volgens een vaste frequentie gecontroleerd. Dit is in lijn met de risicomatrix. In programma II zijn de niet wettelijk verplichte taken opgenomen. Mede aan de hand van de risicomatrix hebben wij in ons programma aan de OMWB hier invulling aan gegeven.

In overleg met de OMWB wordt ook specifiek aandacht besteed aan het toezicht op natte koeltorens, de integrale samenwerking met andere partners en de mogelijkheden voor slim handhaven.

In het eerste kwartaal van 2016 wordt verslag gedaan van het door de OMWB uitgevoerde programma voor Etten-Leur.

In onderstaande tabel is op basis van het werkprogramma aangegeven hoeveel uur aan controles naar verwachting in 2015 wordt besteed.

Categorie

Totaal aantal bedrijven2

Controle-frequentie

Aantal per jaar

Uren per

categorie

Totaal uren

A

402

1 x per 10 jaar

0

4

0

B1

324

1 x per 5 jaar

42

6

252

B2

148

1 x per 5 jaar

59

10

590

C1

25

1x per 2 jaar

11

17

187

C2

6

(7 in BRZO-

programma)

4

35

140

D1

0

(1 in BRZO-programma)

1x per jaar

0

35

0

D2

0

(niet in Etten-Leur)

1x per jaar

0

35

0

BRZO-programma

8

1x per jaar

8

35

280

Overig (beoordelen rapportages,

hercontroles)

378

Totaal

913

124

1827

1Programma I van het aan de OMWB opgedragen uitvoeringsprogramma.

2Aantallen per 1-1-2012

Hieronder zijn de afzonderlijke milieutaakvelden aangegeven die in het programma aan de OMWB zijn opgedragen.

Milieutaakvelden

Uren

Integrale controle milieu (zie tabel hierboven)

1827

Toezicht bodemkwaliteit

170

Repressief handhaven

350

Schouw

30

Geluid(metingen)

100

Klachten/meldingen/calamiteiten

300

Subtotaal toezicht

2777

Juridische (vervolg) procedures/ advisering/ coördinatie

300

Juridisch bezwaar en beroep

72

Totaal aantal uren VTH Milieu

3149

H4 TH Openbare ruimte

4.1 Capaciteit

De totaal beschikbare capaciteit voor Toezicht en Handhaving (TH) van de Openbare ruimte voor 2015 bedraagt 10704 uur (1338 uur per medewerker). Dit betreft productieve uren die resteren na aftrek van indirect productieve uren (waaronder b.v. werkoverleg, cursussen, scholing e.d.).

Het betreft hier 6 fte1aan toezicht/handhaving en 2 fte voor juridische en administratieve (vervolg) werkzaamheden en advisering.

Totaal

Toezicht /handhaving veiligheid/openbare orde

2000

Toezicht evenementen, APV/BW-vergunningen, -overtredingen, klachten, meldingen, specifieke taakaccent projecten, zoals b.v. vuurwerkproject

3140

Toezicht/handhaving parkeren

(betaald parkeren, blauwe zones, vergunninghoudersgebieden)

1350

Toezicht/handhaving Drank- en Horecawet

200

Subtotaal toezicht

80282

Juridisch/administratief/informatieverstrekking

2676

Totaal

10704

1Dit is inclusief de 1 fte die toegevoegd wordt in de loop van 2015. De uren die hiervoor ingezet worden zullen evenredig verdeeld worden over de diverse toezichtstaken.

2Dit is inclusief de 1 fte die toegevoegd wordt in de loop van 2015. De uren die hiervoor ingezet worden zullen evenredig verdeeld worden over de diverse toezichtstaken.

Over voornoemde onderwerpen vindt ook afstemming plaats met de politie. Dit kan leiden tot handhavingsacties. De politie ziet tijdens grootschalige evenementen toe op een ordentelijk en veilig verloop van festiviteiten. Bij een verstoring van de openbare orde en veiligheid grijpt de politie in. Daarnaast vormen door hen geconstateerde overtredingen tijdens een evenement ook aanleiding om daartegen bestuursrechtelijk op te treden. Tot slot voeren ook andere instanties controles op dit terrein uit.

4.2 Toezicht

Het toezicht op de naleving van de regels die gelden voor de openbare ruimte wordt uitgevoerd door specifiek daarvoor aangewezen toezichthouders/opsporingsambtenaren. Het toezicht op deze zaken wordt gestructureerd vorm gegeven door de aanwezigheid in de wijken, de oren- en ogenfunctie in de preventieve sfeer, met betrekking tot het voorkomen van overlastsituaties, ergernissen en verstoringen.

Verder wordt invulling gegeven aan de prioriteiten die worden gesteld ter uitvoering van het Beleidsplan Veiligheid 2015-2018 “Veiligheid door Verbinding” in nauwe afstemming met de veiligheidsregisseur.

Het toezicht in de openbare ruimte wordt op diverse vlakken uitgeoefend. Het betreft ondermeer:

- Overlast foutief geparkeerde voertuigen

- Overlast van honden

- Overlast van hinderlijk gedrag

- Toezicht op evenementen

- Toezicht op overige APV/BW-vergunningen

- Illegaal storten van afval

Voor het toezicht in het openbaar gebied wordt gewerkt in zones. Hierbij is Etten-Leur in 4 zones ingedeeld, waarbij periodiek in iedere zone toezicht wordt uitgeoefend. Naast algemeen toezicht wordt heel gericht ingegaan op specifieke zaken die zich in een zone voordoen. Hiervoor wordt input geleverd door o.a. wijkmanagers, burgers, wijkverenigingen, wijkagenten en andere (sociale) partners.

Daarnaast controleren de toezichthouders het betaald parkeren, parkeren in vergunninghoudersgebieden en in blauwe zones. Ook andere verkeersgerelateerde zaken worden opgepakt.

Sinds de invoering van het gewijzigde afvalbeleid is een omvangrijke toename in het illegaal storten van afval geconstateerd. Hierop is door het bestuur een hoge prioriteit toegekend. Om die reden is in 2014 extra ingezet geleverd door samen op te trekken met een medewerker van de afdeling Beheer en Realisatie. Dit begint zijn vruchten af te werpen en zal in 2015 worden voortgezet.

Deze actie in combinatie met extra aandacht in de media zal naar verwachting resulteren in een afname van dit illegaal storten.

4.3 Samenwerking

4.3.1 Samenwerking andere gemeenten

In 2013 is een convenant aangegaan met de gemeenten Breda en Zundert. Doel van dit convenant is in eerste aanvang elkaar kunnen ondersteunen bij controle op evenementen. Daarnaast geeft het voor de gemeente Etten-Leur het bijkomende voordeel dat een extra vangnet is gevormd om bij uitval van eigen medewerkers terug te kunnen vallen op gelijkwaardige medewerkers met de zelfde bevoegdheden. De samenwerking op dit gebied wordt door alle partijen als positief ervaren. Verdere uitbreiding van de samenwerking behoort eventueel tot de mogelijkheden.

4.3.2 Samenwerking politie

In het kader van de verdere professionalisering vindt samenwerking plaats met de politie over het uitvoeren van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. In 2015 wordt in dit kader samenwerking gezocht of afspraken gemaakt op de volgende onderdelen:

- periodieke controle van fietsers op de weekmarkt

- fietsen in centrumgebied

- overlast tijdens de kiss&ride periode rond de basisscholen

- overige verkeerssituaties

- andere ad hoc zaken die een snelle aanpak vergen

Doelstelling is om van elkaar te leren, een aanvulling ten opzichte van elkaar te kunnen zijn en daardoor efficiënter overlastzaken, kleine ergernissen en verkeerszaken aan te pakken. In 2015 wordt tevens invulling gegeven aan het onderling uitwisselen van informatie en de informatievoorziening.

4.3.3 Samenwerking met jagersvereniging Ettense Beemden

In 2013 is een convenant aangegaan met de jagersvereniging Ettense Beemden, werkzaam in het noordelijk deel van Etten-Leur. Doel van dit convenant is dat de jachtopziener van deze vereniging een aantal bevoegdheden heeft gekregen waardoor hij in dit gebied verbaliserend kan optreden namens de gemeente. Voordeel hiervan is dat de jachtopziener kan zorgen voor extra toezicht die geen financiële consequenties heeft.

4.4 Evenementen

In 2015 wordt toezicht uitgeoefend op vergunningen voor grote evenementen (zoals b.v. jaarmarkten, Meulemart, Oranjevrijmarkt, havenfeesten). Het toezicht bestaat uit controle op de naleving van de vergunningsvoorschriften, zowel bij de opbouw, tijdens als na afloop van een evenement. Daarbij wordt ook het toezicht op de Bijzondere Wetten-vergunningen meegenomen.

Voor evenementen waarvan geluid een belangrijk onderdeel is, worden de specifiek opgenomen geluidvoorschriften gecontroleerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Bij grote muziekevenementen vindt tevens een continue monitoring van het geluid plaats, waardoor bij overschrijding directe bijstelling van het geluidniveau mogelijk is.

Ook met de politie worden in dit kader afspraken gemaakt. Indien hier tijdens een evenement aanleiding voor is, zal direct worden opgetreden.

Van het uitgevoerde toezicht wordt een rapportage opgesteld. Vervolgens worden de bevindingen meegenomen bij de evaluatie van een evenement door de evenementencommissie en besproken met de organisatoren. De bevindingen worden meegenomen bij de beoordeling van een volgende aanvraag voor het evenement. Ter voorkoming van overtredingen in de toekomst kunnen ook preventieve sancties worden opgelegd.

Vanaf 2015 wordt ook de meerjarenvergunning ingevoerd. Als gevolg hiervan zal mogelijk meer druk komen liggen op toezicht en handhaving.

4.5 Overige APV-vergunningen/-ontheffingen

Naast het toezicht op evenementen wordt ook toezicht uitgeoefend op overige APV-zaken. Als voorbeelden kunnen genoemd worden; het plaatsen van reclameborden, puincontainers, voorwerpen in de openbare ruimte en recreatievoertuigen.

De toezichthouders vervullen ook een belangrijke rol als gastheer voor de burgers in het kader van het optimaliseren van de dienstverlening. Bij geconstateerde overtredingen proberen de toezicht-houders in overleg met de overtreder de overtreding te beëindigen. Lukt dit niet dan wordt een zaak overgedragen aan een juridisch medewerker.

Overigens kunnen waarnemingen en signalen van de toezichthouders, de politie of andere instanties aanleiding zijn om handhavingsacties te ondernemen.

4.6 Parkeren

Onderdeel van het takenpakket van de toezichthouders is het uitoefenen van toezicht op het betaald parkeren, op het parkeren in vergunninghoudersgebieden en in blauwe zones. Met ingang van oktober 2014 wordt dit toezicht voor een periode van een jaar, grotendeels uitgeoefend door een externe partij. Onze eigen toezichthouders zijn hiervoor beperkt aanvullend inzetbaar. De hiermee beschikbaar gekomen uren worden ingezet voor toezicht in de openbare ruimte, in de brede zin.

Contractueel is met de externe partij een optie voorzien voor verlenging van het contract met een half jaar. In de aanbesteding (tot 1 oktober 2015) is voor 2015 1350 uur opgenomen voor toezicht parkeren en beperkt aanvullende andere taken in de openbare ruimte.

4.7 Project zelfcontrole horecabedrijven

Op grond van dit project wordt integrale controle van de diverse op horecabedrijven van toepassing zijnde wetgeving aan de horecaondernemers zelf overgelaten. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan het onderdeel van de visie uit het integraal handhavingbeleidsplan dat burgers en bedrijven eigen verantwoordelijkheid dragen.

Na een pilot met één bedrijf zijn in overleg met de afdeling Etten-Leur van Koninklijke Horeca Nederland (hierna KHN), het handboek en de bijbehorende controlelijsten aangepast. Vervolgens is de pilot van het project uitgezet onder de bestuursleden van de lokale afdeling van KHN. Nadat eerst de uitrol heeft plaatsgehad naar de horecagelegenheden in Etten-Leur die aangesloten zijn bij de KHN, zijn vervolgens de niet aangesloten horecabedrijven en de paracommerciële inrichtingen (b.v. sportkantines) benaderd. Een groot aantal van deze bedrijven en verenigingen is bij het project aangesloten. Nieuwe bedrijven en ondernemers worden benaderd tot deelname aan het project.

Op grond van dit project controleren de ondernemers aan de hand van door de gemeente verstrekte informatie en bijbehorende checklisten hun eigen bedrijf. De bevindingen worden naar de gemeente gestuurd. Steekproefsgewijs zullen onze toezichthouders, als onderdeel van een al geplande controle, nagaan of de ondernemer de checklisten naar waarheid heeft ingevuld. Goed gedrag wordt beloond, door minder controles. Tegen overtreders wordt handhavend opgetreden.

Dit project, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wens tot vermindering van de administratieve lastendruk voor de ondernemers, kost geen specifieke toezichturen, maar worden voornamelijk uitgevoerd door de juridisch medewerker.

4.8 Toezicht Drank- en Horecawet

Het toezicht op de Drank- en Horecawet is sinds 2013 aan de gemeenten opgedragen. Hiermee hebben gemeenten bevoegdheden gekregen om het alcoholgebruik terug te dringen door het stellen van regels. Deze regels zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

De burgemeester is belast met de uitvoering van de Drank- en Horecawet en heeft een Alcohol- en Horecasanctiebeleid voor Etten-Leur vastgesteld, met daaraan gekoppeld een sanctiestrategie en sanctietabel. Dit beleid is op hoofdlijnen gelijk aan het Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid, maar er zijn ook eigen accenten gelegd. Het belangrijkste verschil is dat de bestuurlijke boete als instrument kan worden ingezet.

Etten-Leur heeft samen met 11 andere gemeenten binnen het district de Baronie een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij een uitwisseling van DHW-gecertificeerde toezichthouders plaatsvindt. Dit houdt in dat in elkaars gemeenten het toezicht op de horeca wordt uitgevoerd.

Voordeel hiervan is dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare toezichthouders, de kwetsbaarheid van personele capaciteit wordt ondervangen en efficiency kan worden behaald. Etten-Leur beschikt over één DHW-gecertificeerde toezichthouder. Onze toezichthouder wordt in 2015 binnen deze regionale pool voor 200 uur ingezet op dit toezichtsonderdeel.

Het handhavingsbeleid is verankerd in het Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Etten-Leur 2014-2018. Hierin zijn de hoofdzaken en de doelstellingen van het handhavingsbeleid opgenomen, evenals de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de planperiode worden ondernomen. Jaarlijks wordt een actieplan vastgesteld voor de preventie activiteiten. Voor de handhaving staan de onderdelen eveneens in dit integrale handhavingsuitvoeringsprogramma en de afspraken die met de regio zijn gemaakt via de samenwerkingsovereenkomst en het Boa-convenant.

Om de aanpak levend te houden en om er voor te zorgen dat de acties bijgesteld kunnen worden als de situatie daarom vraagt, vindt regelmatig overleg plaats met de partners en met de jongeren, ouders en alcoholverstrekkers. Op deze manier wordt de voortgang van het plan gevolgd, worden de acties geëvalueerd en kunnen vooraf risicoanalyses worden gemaakt. Daarnaast worden trends in beeld gebracht en kan bepaald worden waar aanvullende acties nodig zijn. Zowel voor de preventie als voor het toezicht en de handhaving trekken de gemeenten regionaal op.

Etten-Leur zet met betrekking tot de handhaving van alcoholgebruik door jongeren in op het verbeteren van het naleefgedrag. De oorzaak van niet-naleving bepaalt mede de gemeentelijke reactie. Etten-Leur heeft de voorkeur voor preventief optreden boven repressief optreden. De aanpak die de gemeente kiest zal echter meestal bestaan uit een mix van instrumenten. Daarbij is sprake van een realistische en uitvoerbare handhaving.

Burgers en bedrijven blijven daarbij hun eigen verantwoordelijkheid dragen. Om de uitgesproken doelstellingen te kunnen realiseren moeten alle partners in gezamenlijkheid de schouders eronder zetten.

4.9 Wet Kinderopvang

In het kader van de Wet kinderopvang en de bijbehorende Beleidsregels kwaliteit kinderopvang hebben gemeenten de eindverantwoordelijkheid voor het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang. De controle op deze kwaliteit wordt uitgevoerd door de GGD. Het college wijst ambtenaren van de GGD aan als toezichthouder. Zij stellen rapportages op van door hen uitgevoerde controles. De gemeente voert de taak kinderopvang uit. Dit betekent ondermeer het bijhouden van het register kinderopvang, verwerken van de rapportages van de GGD en het verzorgen van de verantwoording aan het Ministerie.

De uitvoering van de Wet kinderopvang gebeurt door de afdeling Samenleving. In gevallen waar handhaving aan de orde is, wordt het dossier overgedragen aan de afdeling Beheer en Realisatie.

Binnen de personele urenraming toezicht zijn hiervoor evenals in 2014 geen afzonderlijke uren geraamd. Indien zich specifieke zaken voordoen, worden deze opgepakt door de juridisch medewerker. Voor 2015 zijn hiervoor 150 uur voorzien.

H5 Totaaloverzicht uren

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel uur naar verwachting in 2015 aan de diverse uitvoeringsonderdelen, zoals aangegeven in de hoofdstukken 2, 3 en 4, besteed moet worden.

Hierbij geldt dat voor de controles die uitgeoefend worden door de brandweer en de OMWB geen keuzes gemaakt hoeven te worden. Deze garanderen voldoende capaciteit voor het volledig uitvoeren van de controles op brandveilig gebruik en milieu.

Voor TH Openbare Ruimte geldt dat in 2014 is bepaald welke capaciteit nodig is op het onderdeel Veiligheid Openbaar Gebied. Aan de hand hiervan is besloten om 3 fte aan te trekken om de capaciteit op orde te brengen om de taken volledig uit te kunnen voeren. Zoals aangegeven zal de benodigde capaciteit in 2015 volledig inzetbaar zijn.

Voor TH Wabo geldt dat er keuzes gemaakt dienen te worden gelet op de te beperkte capaciteit. Voor de motivering van de gemaakte keuzes verwijzen wij u naar de in hoofdstuk 2 genoemde conclusies en gegevens.

Onderdeel

Benodigde capaciteit

Beschikbare capaciteit

TH Wabo (exclusief brandweer)

7535

6152

Brandweer

696

696

VTH milieu

3149

3149

TH Openbare ruimte

10704

10704

Totaal

22084

20701

Bijlage 1 Risicomatrix

Vakgebied

Handhavingsopgave

Categorie

Fysieke veiligheid

Volksgezondheid

Natuur en milieu

Financieel-economisch

Leefomgeving

Bestuurlijk afbreukrisico

Gemiddelde

Kans

Totaal

Risico

ro

Toezicht en handhaving activiteit bouw

Zwaar

5

2

1

2

4

4

3,125

5

15,6

Hoog

ro

Toezicht en handhaving activiteit bouw

Middelzwaar

4

1

1

1

3

3

2,250

4

9,0

Hoog

ro

Toezicht en handhaving activiteit bouw

Licht

3

1

1

1

3

1

1,750

4

7,0

Middelhoog

ro

Toezicht en handhaving sloop

 

4

4

2

2

4

3

3,375

3

10,1

Hoog

ro

Toezicht en handhaving illegale bouw en gebruik

 

2

1

2

2

2

4

2,000

5

10,0

Hoog

ro

Tijdelijke bouwwerken / Tijdelijk gebruik

Overschrijding instandhoudingstermijn

1

1

1

1

1

2

1,125

5

5,6

Middelhoog

ro

Huisvesting personen

 

2

2

1

1

2

3

1,875

4

7,5

Middelhoog

overig

Hennep

 

2

1

1

1

2

3

1,625

5

8,1

Hoog

overig

Monument (Monumentenwet 1988 / verordening)

 

1

1

2

1

1

2

1,250

4

5,0

Middelhoog

brand

Brandveiligheid

Klasse 4

5

3

2

2

4

5

3,625

4

14,5

Hoog

brand

Brandveiligheid

Klasse 3

5

3

2

2

3

4

3,375

4

13,5

Hoog

brand

Brandveiligheid

Klasse 2

4

3

2

2

2

3

2,875

3

8,6

Hoog

brand

Brandveiligheid

Klasse 1

3

3

2

2

2

2

2,500

2

5,0

Middelhoog

milieu

BRZO-inrichtingen

 

3

4

2

2

3

5

3,250

4

13,0

Hoog

milieu

Oprichting en gebruiksfase milieu-inrichting

Inrichtingen milieucategorie D1

4

4

4

2

3

4

3,625

4

14,5

Hoog

milieu

Oprichting en gebruiksfase milieu-inrichting

Inrichtingen milieucategorie C2

3

3

3

2

3

3

2,875

4

11,5

Hoog

milieu

Oprichting en gebruiksfase milieu-inrichting

Inrichtingen milieucategorie C1

3

3

3

2

3

3

2,875

4

11,5

Hoog

milieu

Oprichting en gebruiksfase milieu-inrichting

Inrichtingen milieucategorie B2

2

2

2

2

2

2

2,000

3

6,0

Middelhoog

milieu

Oprichting en gebruiksfase milieu-inrichting

Inrichtingen milieucategorie B1

1

1

1

1

1

1

1,000

3

3,0

Laag

milieu

Oprichting en gebruiksfase milieu-inrichting

Inrichtingen milieucategorie A

1

1

1

1

1

1

1,000

2

2,0

Laag

milieu

Vuurwerkcontroles verkooppunten

 

4

2

2

2

4

4

3,000

4

12,0

Hoog

milieu

Bodemkwaliteit

Besluit Bodemkwaliteit

2

2

3

2

2

3

2,250

4

9,0

Hoog

milieu

Bodemkwaliteit

Lozingenbesluit bodembescherming

2

2

2

1

1

2

1,750

1

1,8

Laag

milieu

Bodemkwaliteit

Besluit lozing afvalwater huishoudens

1

1

1

3

1

1

1,250

1

1,3

Laag

milieu

Waterkwaliteit

Indirecte lozing

2

2

3

3

2

3

2,375

4

9,5

Hoog