Aanwijzing toezichthoudende bevoegdheden ambtenaren Verordening winkeltijden Waalwijk 2014

Geldend van 19-03-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing toezichthoudende bevoegdheden ambtenaren Verordening winkeltijden Waalwijk 2014

Aanwijzing toezichthoudende bevoegdheden ambtenaren

Het College van Waalwijk

besluit:

 • 1)

  Om op grond van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en artikel 6 van de Verordening winkeltijden Waalwijk 2014 aan te wijzen als ambtenaren, die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening winkeltijden Waalwijk 2014:

  • a)

   De medewerkers, aangesteld bij de afdeling Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving;

  • b)

   én degenen die tijdelijk werkzaam zijn en/ of ingehuurd zijn bij of ten behoeve van de afdeling Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving, voor zover en zolang als hun opdracht reikt.

 • 2)

  De teamleider team Leefbaarheid, toezicht en handhaving te machtigen om de onder 1a en 1b aangewezen toezichthouders een legitimatiebewijs te verstrekken;

 • 3)

  Indien in de toekomst om enige reden de naam van de afdeling verandert, welke met de handhaving van wet- en regelgeving is belast, dient in dit besluit die (nieuwe) naam van de afdeling gelezen te worden.

Alle aangewezen toezichthouders zijn bij de uitoefening van hun werkzaamheden op grond van artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht gebonden aan de inhoud van hun aanstelling en/ of opdracht en zij maken van hun bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van de taak nodig is.

Waalwijk, 11 maart 2015

Het College van Waalwijk,

namens dit,

de teamleider Team Leefbaarheid, Toezicht en Handhaving

R.T.M. van der Hoek