Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Velsen

Geldend van 17-10-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Velsen

Inleiding

In het publieke domein is rechtmatigheid een belangrijk onderdeel van het handelen. Zo belangrijk dat aan de gemeentelijke accountants de taak is opgedragen om dit jaarlijks te toetsen bij de controle op de jaarstukken. Daarom is het begrip nader uitgewerkt in het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten.

Een van de onderdelen van het begrip rechtmatigheid is het criterium Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O). Om goed om te gaan met de aspecten die een rol spelen bij M&O is aan gemeenten geadviseerd om beleid te ontwikkelen en dit door de raad te laten vaststellen. Dit is een advies van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) en geen verplichting. De gemeenteraad van Velsen is echter van mening dat vastgesteld M&O beleid een meerwaarde heeft voor onze organisatie en heeft een bepaling hierover opgenomen in de financiële verordening.

Met het vaststellen van deze beleidsnota wordt voldaan aan de eisen die de financiële verordening stelt en ontstaat een kapstok waaraan de al door het college en raad vastgestelde regelgeving en de nog te nemen maatregelen met betrekking tot het opzetten, uitvoeren, controleren en evalueren van M&O-maatregelen in de Velsen worden opgehangen.

Deze nota geeft duidelijkheid over de hoofdlijnen van M&O beleid in Velsen en gaat niet in op specifieke details met betrekking tot regelgeving, sancties etc. Dit zijn zaken die in de specifieke regelgeving is verantwoord. De nota gaat allereerst in op de belangrijkste definities. Wat wordt bedoeld met Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Vervolgens is het kader dat Velsen hanteert verwoord en zijn de beleidsuitgangspunten gedefinieerd. De nota sluit af met uitgangspunten die voor de uitvoering van belang zijn.

Definities

Wat wordt er precies bedoeld met misbruik en oneigenlijk gebruik? De begrippen lijken op elkaar maar zijn uiteraard niet gelijk. Bij misbruik is er sprake van bewuste misleiding. Regels worden bewust genegeerd. Dit is onrechtmatig of onwettig. Er is sprake van fraude. Bij oneigenlijk gebruik van regelgeving is er geen sprake van onrechtmatigheid of onwettigheid, maar wordt er gehandeld in strijd met de bedoeling van regelgeving. De begrippen zijn als volgt gedefinieerd:

1. Misbruik

Het opzettelijk niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of uitkeringen te verkrijgen of met als doel het niet, dan wel een te laag bedrag aan heffingen, aan de overheid te betalen.

Toelichting:

Dit betreft een bewuste misleiding om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Misbruik kan gelijk gesteld worden met het plegen van fraude om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen.

2. Oneigenlijk gebruik

Het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, tot het verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid - in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving - maar in strijd met het doel en de strekking daarvan, is oneigenlijk gebruik.

Toelichting:

Bij oneigenlijk gebruik wordt feitelijk gehandeld in overeenstemming wet- en regelgeving. Daarmee zijn dergelijke handelingen niet onrechtmatig. Wel is sprake van het in strijd handelen met het doel en de strekking van de wet- en regelgeving. Indien de wet- en regelgeving oneigenlijk gebruik mogelijk maakt (‘de mazen van de wet’) is het blijkbaar noodzakelijk dat de wet- en regelgeving wordt aangepast en/of duidelijker moet worden toegelicht.

Het begrip M&O kan van toepassing zijn op de derden waar de gemeente Velsen zaken mee doet. Er is dan sprake van externe werking. Het kan ook van toepassing zijn op de interne organisatie; de medewerkers en bestuurders van de gemeente Velsen. In dit laatste geval heeft het begrip een interne werking. De externe- en interne werking is als volgt omschreven.

3. Externe werking M&O

Er is sprake van adequate externe werking van M&O beleid als de kans dat derden overheidsbijdragen verkrijgen of het niet dan wel een te laag bedrag van heffingen aan de overheid betalen - in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving - maar in strijd met het doel en de strekking daarvan, zo klein mogelijk is.

Toelichting :

Indien de wet- en regelgeving oneigenlijk gebruik mogelijk maakt (‘de maze n van de wet’) is het noodzakelijk dat de wet- en regelgeving wordt a angepast en/of duidelijker wordt toegelicht. De externe werking van M&O beleid vereist dat er zodanige beheersmaatregelen in de organisatie bestaan dat ongeoorloofd handelen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Deze beheermaatregelen betreffen dan werkwijzen en processen (bijvoorbeeld op het gebied van administratieve organisatie en interne controle) waardoor zoveel als mogelijk wordt voorkomen dat derden misbruik of oneigenlijk gebruik maken van regelingen. Als misbruik of oneigenlijk gebruik wordt geconstateerd dienen (beheers)maatregelen te worden genomen.

4. Interne werking M&O

Naast de reguliere control instrumenten die zijn ingebed in de werkprocessen die vooral voor de externe werking van belang zijn, heeft de interne werking van M&O beleid (voorkomen dat zaken binnen de organisatie fout lopen) nadrukkelijk te maken met houding en gedrag. Dus met integriteit van zowel bestuurders als ambtenaren.

Toelichting:

Ook binnen een organisatie dient er aandacht te zijn voor het risico dat er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik. Niet integer handelen, kan leiden tot misbruik (lees fraude) en oneigenlijk gebruik. De interne werking van M&O en de te nemen m aatregelen hebben dus veel raakvlakken met het integriteitsbeleid.

Kader

Om de externe werking van misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te verkleinen neemt de gemeente Velsen adequate maatregelen. Deze zijn op hoofdlijnen verwoord in de in deze nota opgenomen beleidsuitgangspunten.

Om de interne werking van misbruik en oneigenlijk gebruik te optimaliseren stelt het college codes en regels op.

Beleidsuitgangspunten

1.Op het gebied van interne beheersing

Ten behoeve voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik zorgt het college dat er sprak is van adequate interne beheersing. Dit uit zich in het nemen van geëigende maatregelen op het gebied Planning & Control (P&C) - de juiste maatregelen op het gebied van interne beheersing dienen te worden genomen en uitgevoerd - en wordt zichtbaar via het resultaat van de accountantscontrole op de jaarstukken. Hierbij wordt gestreefd naar:

 • ·

  een goedkeurende verklaring op het gebied van rechtmatigheid;

 • ·

  een goedkeurende verklaring op het gebied van getrouwheid;

 • ·

  daarnaast wordt dit zichtbaar door de jaarlijkse uitvoering van de wettelijk verplichte doelmatigheidsonderzoeken. Er wordt minimaal één onderzoek per jaar uitgevoerd.

Ten behoeve van de realisatie hiervan worden onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • ·

  er wordt gebruik gemaakt van een vastgesteld interne controleplan rechtmatigheid en getrouwheid;

 • ·

  de organisatie werkt met procesbeschrijvingen en zorgt voor adequate interne beheersingsmaatregelen zoals voldoende functiescheiding en toetsing op naleving van de maatregelen.

  • 2.

   Op het gebied van integriteit.

De gemeente Velsen onderkent dat de praktische uitwerking van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik in belangrijke mate staat of valt met de integriteit van functionarissen. Er wordt gewerkt aan de hand van vastgestelde regels via:

 • ·

  een gedragscode voor de Burgemeester;

 • ·

  een gedragscode voor de wethouders;

 • ·

  een gedragscode voor raadsleden;

 • ·

  een bepaling in de VAR t.a.v. ambtseed of belofte;

 • ·

  een klachtenregeling ongewenst gedrag;

 • ·

  een regeling melding vermoeden mistanden;

 • ·

  een regeling nevenwerkzaamheden;

 • ·

  een regeling financiële belangen;

 • ·

  een richtlijn gebruik sociale media.

Aandachtspunten voor de uitvoering

Regelgeving

Bij de totstandkoming van nieuw beleid, nieuwe verordeningen en nieuwe procedures moet aandacht worden besteed aan regelgeving met betrekking tot M&O gevoelige aspecten. Het M&O-beleid moet zichtbaar gemaakt worden in verordeningen en beleidsregels. Dit uit zich in heldere definities, vermindering van de afhankelijkheid van gegevens afkomstig van derden, een nauwkeurige omschrijving van doel en doelgroep, een slagvaardige reparatiewetgeving en sancties op misbruik.

Voorlichting

Via voorlichting kunnen belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van het bestaan en de inhoud en toepassing door het bestuur van de wet- en regelgeving. Bij de voorlichting kan onder andere worden aangegeven dat misbruik en oneigenlijk gebruik en fraude gevolgen kunnen hebben. Voorlichting dient bewustwording te bevorderen en kan een preventieve werking hebben bij het bestrijden en voorkomen van M&O.

Controlemaatregelen

Controle richt zich o.a. op het toetsen van de gegevens die door de belanghebbende zijn verstrekt. Er kan onderscheidt gemaakt worden in controle vooraf en controle achteraf.

Controle vooraf richt zich bijvoorbeeld op de periode tot aan het moment van de uitbetaling, ontvangst- of beschikkingsregeling. Controle achteraf behelst de controle nadat de betaling, ontvangst of beschikking heeft plaatsgevonden. Dit komt onder andere aan de orde bij de interne controle maatregelen.

Bij M&O-gevoelige regelingen is inzicht in de resultaten van de controle belangrijk. Vastlegging van de controleresultaten is dus noodzakelijk. De resultaten van de controle kunnen bijvoorbeeld leiden tot aanpassing van het controlebeleid en/of de regelgeving.

Sancties

Een adequaat sanctiebeleid, dat aansluit op de regelgeving, is vereist om goed te kunnen inspelen op geconstateerd misbruik. Bij misdrijven wordt altijd aangifte gedaan. Naast een leereffect hebben sancties ook een preventieve werking.

Evaluatie

Bij de evaluatie van beleid kunnen gebreken worden ontdekt door expliciet aandacht te besteden aan M&O. Aanbevolen wordt om regelmatig te laten toetsen door concerncontrol. Hierdoor wordt de kans op misbruik en oneigenlijk gebruik verder tegengegaan.