Referendumverordening Sint Eustatius 2014-2

Geldend van 26-11-2014 t/m heden

Intitulé

Referendumverordening Sint Eustatius 2014-2

De eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius;

gelet op artikel 152 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

B E S LU I T:

vast te stellen de volgende Referendumverordening Sint Eustatius 2014-2:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  concept eilandsraadsbesluit: een aan of door de eilandsraad voorgelegd voorstel tot een besluit dat in de agenda van een eilandsraadsvergadering is opgenomen;

 • b.

  volksraadpleging: een door het eilandbestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius te houden stemming waarbij kiesgerechtigden zich kunnen uitspreken over een concept eilandsraadsbesluit of een zaak of aangelegenheid van algemeen belang;

 • c.

  volksinitiatief: een op initiatief van de bevolking van het eiland Sint Eustatius te houden volksraadpleging over een zaak of aangelegenheid van algemeen belang, niet zijnde een concept-eilandsraadsbesluit;

 • d.

  raadplegend referendum: een op initiatief van de eilandsraad te houden volksraadpleging over een concept-eilandsraadsbesluit;

 • e.

  raadgevend referendum: een op initiatief van de bevolking van het eiland Sint Eustatius te houden volksraadpleging over een concept eilandsraadsbesluit;

 • f.

  geldige uitslag: een uitslag van een stemming die als zodanig kan worden beschouwd als een uitspraak die representatief is als weergave van de mening van de kiesgerechtigde bevolking van het eiland Sint Eustatius ten opzichte van de bij die stemming bepaalde vraagstelling.

 • g.

  uitkomst van de stemming: het resultaat van de stemming bij een geldigde uitslag van het aantal geldig uitgebrachte stemmen per keuzemogelijkheid afgezet tegen het totaIe aantaI van de geldig en ongeldig uitgebrachte stemmen, weergegeven in aantal en overeenkomstige percentages;

 • h.

  kiesgerechtigde: diegene die op het moment van de volksraadpleging stemrecht heeft voor een verkiezing van de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius.

Artikel 2. Referendabele besluiten

Concept eilandsraadsbesluiten kunnen onderwerp zijn van een volksraadpleging, met uitzondering van besluiten:

 • a.

  over individuele kwesties, zoals benoemingen, ontslagen, schorsingen, kwijtscheldingen en schenkingen;

 • b.

  over de hoogte van geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers en hun nabestaanden;

 • c.

  de vaststelling, wijziging of intrekking van de arbeidsvoorwaardenregeling en daaruit voortvloeiende besluiten met betrekking tot de griffier en de medewerkers van de griffie;

 • d.

  over de vaststelling van de eilandelijke begroting en de rekening;

 • e.

  over de vaststelling van eilandelijke tarieven en belastingen;

 • f.

  over het voor kennisgeving aannemen van notities en rapporten in het kader van deze verordening;

 • g.

  ter uitvoering van een besluit van een hoger bestuursorgaan of de wetgever waaromtrent de eilandsraad geen beleidsvrijheid heeft;

 • h.

  die naar het oordeel van de eilandsraad hun grondslag vinden in een eerder genomen besluit waarover een referendum is gehouden of kon worden gehouden; of

 • i.

  waarvan de eilandsraad van mening is dat andere dringende redenen aanleiding zijn om geen referendum te houden.

Artikel 3. Samenstelling referendumcommissie

 • 1. De eilandsraad stelt een onafhankelijke referendumcommissie in en benoemt en ontslaat haar leden.

 • 2. De referendumcommissie bestaat uit drie leden; de voorzitter wordt door de eilandsraad benoemd.

 • 3. Voor de besluitvorming is een quorum vereist van drie leden.

 • 4. De commissie wordt ondersteund door de eilandgriffier of een door de eilandgriffier aan te wijzen medewerker van de griffie.

 • 5. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van het openbaar lichaam Sint Eustatius.

 • 6. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaren. Aftredende leden kunnen worden herbenoemd indien de eilandsraad na vier jaren besluit de referendumcommissie in stand te houden.

 • 7. De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij die aftreden of ontslag hebben genomen blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 4. Taken referendumcommissie

 • 1. De commissie als bedoeld in artikel 3 heeft tot taak:

  • a.

   de eilandsraad te adviseren over de toepassing van artikel 2;

  • b.

   de eilandsraad een voorstel te doen voor de vraagstelling van een volksraadpleging;

  • c.

   toezicht te houden op de uitvoering van de verordening en de organisatie van een volksraadpleging;

  • d.

   toezicht te houden op de objectiviteit van de door het openbaar lichaam te verstrekken voorlichting;

  • e.

   de eilandsraad te adviseren over de evaluatie van een gehouden volksraadpleging.

 • 2. De commissie adviseert voorts gevraagd en ongevraagd over aanpassingen van deze verordening, over de bij een volksraadpleging alsmede verzoeken daartoe te volgen procedure en over alle overige zaken die een volksraadpleging betreffen.

 • 3. De adviezen van de commissie zijn openbaar.

 • 4. De commissie kan zich, na goedkeuring van de eilandsraad, doen laten bijstaan door externe adviseurs.

Artikel 5 Initiatief van de eilandsraad (raadplegend referendum/volksraadpleging)

 • 1. De eilandsraad kan besluiten tot het houden van een raadplegend referendum of een volksraadpleging.

 • 2. Het bepaalde in artikel 8 en volgende is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inleidend verzoek (raadgevend referendum/volksinitiatief)

 • 1. Een inleidend verzoek om een referendum te houden wordt uiterlijk een week voor de plenaire behandeling van het concept eilandsraadsbesluit bij de eilandsraad ingediend. Het verzoek is voorzien van een dagtekening en vermeldt om welk concept besluit het gaat.

 • 2. Het verzoek wordt ondersteund door ten minste een tiende deel van de kiesgerechtigden. Elke handtekening gaat vergezeld van een daarbij behorende naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

 • 3. De in het tweede lid bedoelde ondersteuningsverklaringen worden geplaatst op een daartoe door het bestuurscollege verstrekt standaard formulier, dat ter ondertekening in het eilandelijke administratie-gebouw aan de Van Tonningenweg ligt. Bij het plaatsen van een handtekening op een lijst dient de kiesgerechtigde zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

 • 4. Indien het verzoek voldoet aan het bepaalde in de voorgaande leden, beslist de eilandsraad, met in achtneming van artikel 2, of het verzoek tot het houden van een referendum wordt ingewilligd.

 • 5. Als het verzoek wordt ingewilligd, wordt het concept eilandsraadsbesluit waarop het referendumverzoek betrekking heeft in de vergadering van de eilandsraad plenair behandeld.

 • 6. De stemming over het concept eilandsraadsbesluit, zoals dat luidt na verwerking van de aanvaarde amendementen, wordt aangehouden tot de eerstvolgende vergadering na de dag waarop het referendum wordt gehouden, tenzij eerder negatief over de ontvankelijkheid van het referendumverzoek wordt beslist.

 • 7. Een inleidend verzoek om een volksinitiatief te houden wordt bij de eilandsraad ingediend. Het verzoek is voorzien van een dagtekening en vermeldt de zaak of aangelegenheid van algemeen belang waarop voorzien is dat het volksinitiatief betrekking heeft. De leden 2 tot en met 4 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op het volksinitiatief.

Artikel 7. Definitief verzoek (raadgevend referendum/volksinitiatief)

 • 1. Kiesgerechtigden dienen binnen zes weken na de dag dat de eilandsraad het besluit bedoeld in artikel 6, vierde lid, heeft genomen, een definitief verzoek om een referendum te houden in.

 • 2. Dit verzoek wordt ondersteund door ten minste een vijfde deel van kiesgerechtigden.

 • 3. Artikel 6, tweede lid, tweede volzin en artikel 6, derde lid, zijn van toepassing.

 • 4. Als het verzoek voldoet aan het bepaalde in de voorgaande leden neemt de eilandsraad een besluit over het houden van het referendum.

 • 5. Een inleidend verzoek om een volksinitiatief te houden wordt bij de eilandsraad ingediend. Het verzoek is voorzien van een dagtekening en vermeldt de zaak of aangelegenheid van algemeen belang waarop voorzien is dat het volksinitiatief betrekking heeft. De leden 1 tot en met 4 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op het volksinitiatief.

Artikel 8. Datum

De eilandsraad stelt tegelijk met het besluit om een volksraadpleging, volksinitiatief, raadplegend referendum dan wel een raadgevend referendum te houden, of zo spoedig mogelijk daarna, gehoord het bestuurscollege, de dag vast waarop de volksraadpleging, volksinitiatief,- raadplegend referendum dan wel een raadgevend referendum wordt gehouden.

Artikel 9. Vraagstelling

 • 1. De vraag- en keuzemogelijkheden bij de stemming van een volksraadpleging worden waar mogelijk beperkt tot de vraag waarvan beantwoor-ding mogelijk is waaruit blijkt dat een kiesgerechtigde "voor" of "tegen" het voorstel is, en zo niet het geval, met meerdere eenduidige keuzemogelijkheden.

 • 2. Bij een volksinitiatief wordt aan de kiesgerechtigden de vraag voorgelegd middels de vraag- en keuzemogelijkheden die overeenstemt met het (de) door het initiatief naar voren gebrachte belang of zaak.

Artikel 10. Budget

Nadat is besloten tot het houden van een volksraadpleging, brengt de eilandsraad eenbedrag op de begroting voor voorlichting en organisatie.

Artikel 11. Uitvoering

Het bestuurscollege is belast met de organisatie en uitvoering van een volksraadpleging.

Artikel 12. Kiesgerechtigden

 • 1. Kiesgerechtigd zijn meerderjarige ingezetenen van van het openbaar lichaam Sint Eustatius met de Nederlandse nationaliteit en voor zover van hen niet het actieve kiesrecht is ontnomen.

 • 2. Kiesgerechtigd zijn ook meerderjarige ingezetenen van het openbaar lichaam Sint Eustatius die vijf jaren of langer legaal ingezetene zijn en voor zover van hen niet het actieve kiesrecht is ontnomen.

Artikel 13. Uitkomst volksraadpleging

 • 1.

  De uitkomst van de stemming van een volksraadpleging is niet-bindend;

 • 2.

  De uitkomst van de stemming van een volksraadpleging wordt als geldige uitslag beschouwd wanneer een drie vijfde deel van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht;

 • 3.

  In het geval een volksraadpleging betreft de constitutionele status van het eiland Sint Eustatius of van het openaar lichaam Sint Eustatius geldt als geldige uitslag wordt beschouwd wanneer drie vijfde deel van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht;

 • 4.

  De stemmen worden geteld door het daartoe voor die stemming aangewezen stembureau(s).

 • 5.

  Het stembureau maakt na telling bekend: het opkomstpercentage alsmede het totale aantal uitgebrachte stemmen, met een onderverdeling in de twee categorieën:

  • a.

   geldig uitgebrachte stemmen;

  • b.

   ongeldig uitgebrachte stemmen.

 • 6.

  Als geldig uitgebrachte stem wordt beschouwd: een stembiljet waarop eenduidig de keuzevan de kiesgerechtigde blijkt middels het volledig of gedeeltelijk met rood ingekleurd zijn vanvakje voor één keuzemogelijkheid.

 • 7.

  Als ongeldig uitgebrachte stem wordt beschouwd: een stembiljet waarop niet eenduidigde keuze van de kiesgerechtigde blijkt middels het volledig of gedeeltelijk met rood ingekleurd zijn van vakje voor één keuzemogelijkheid.

 • 8.

  De opkomst bij de stemming wordt bepaald aan de hand van het totaal uitgebrachte stemmen afgezet tegen het aantal kiesgerechtigden.

 • 9.

  De uitkomst van de stemming wordt bepaald aan de hand van het totaal van de geldig enongeldig uitgebrachte stemmen, waartegen de bij de stemming voor een bepaaldekeuzemogelijkheid of keuzemogelijkheden wordt afgezet.

 • 10.

  Indien bij een geldige uitslag van een raadplegend of raadgevend referendum een meerderheid van tenminste de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen is uitgebracht op één bepaalde keuzemogelijkheid, dan dient de eilandsraad de uitkomst te

  betrekken bij diens besluitvorming.

 • 11.

  Indien bij een geldige uitslag van een volksinitiatief een meerderheid van tenminste de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen is uitgebracht op één bepaalde keuzemogelijkheid, dan dient de eilandsraad de uitkomst te betrekken bij diens bestuurlijk optreden.

 • 12.

  Indien bij een geldige uitslag van een volksraadpleging de vereiste meerderheid van hetaantal geldig uitgebrachte stemmen is uitgebracht op ondubbelzinnig overeenkomendeonderdelen die in meerdere opties van de stemming tot de keuzemogelijkheden behoorde,dan dient de eilandsraad de uitkomst ten aanzien van die onderdelen van diekeuzemogelijkheden te betrekken bij diens besluitvorming of bestuurlijk optreden.

Artikel 14. Strafbepalingen

Met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie

wordt gestraft degene die:

 • a.

  stembiljetten, volmachtbewijzen of stempassen namaakt of vervalst met het oogmerk deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

 • b.

  stembiljetten, volmachtbewijzen of stempassen die hij zelf heeft nagemaakt of vervalst ofwaarvan de valsheid of vervalsing hem, toenhij deze ontving, bekend was, opzettelijk als echten onvervalst gebruikt of door anderen doet gebruiken, dan wel deze met het oogmerk omdeze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, in voorraadheeft met het met het oogmerk deze wederrechtelijk te gebruiken of door anderen te doengebruiken;

 • c.

  als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze is overleden;

 • d.

  bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt om volmacht te geven tot het uitbrengen zijn stem;

 • e.

  stelselmatig personen aanspreekt of anderszins persoonlijk benadert ten einde hen tebewegen het formulier op hun oproepingskaart, bestemd voor het stemmen bij volmacht, te

Artikel 15. Intrekking oude verordening.

De Referendumverordening Sint Eustatius 2014, vastgesteld op 5 juni 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Referendumverordening Sint Eustatius 2014-2‘.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad 24 oktober 2014.
De voorzitter, De eilandgriffier,