Subsidieregeling deelnamesubsidie

Geldend van 19-07-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling deelnamesubsidie

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

overwegende dat het gewenst is om de deelname van jeugd en mensen met een participatiebeperking aan vrijetijdsactiviteiten te stimuleren ter vergroting van hun maatschappelijke participatie

gelet op artikel 2, 3, 5 en 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015;

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling deelnamesubsidie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015;

 • 2.

  jeugd: jongeren in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar;

 • 3.

  een persoon met een participatiebeperking, hij a. die aantoonbaar als cliënt een actieve relatie onderhoudt met de zorginstelling GGNet, Zozijn, Fatima of een verpleeg- of verzorgingshuis of b. die een actieve deelnemer is aan activiteiten die de subsidieaanvrager organiseert voor uitsluitend mensen met een participatiebeperking. c. aan wie wegens een beperking op het vlak van de maatschappelijke participatie (ontmoeten van medemensen en het op basis daarvan aangaan van sociale verbanden) een hulpmiddel of voorziening is verstrekt in het kader van de Wmo.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Verenigingen en stichtingen, die activiteiten op het terrein van sport, cultuur of welzijn aanbieden waaraan jongeren en mensen met een participatiebeperking deelnemen, kunnen voor een subsidie op grond van deze subsidieregeling in aanmerking komen.

 • 2. De activiteiten als bedoeld in lid 1 hebben een structureel karakter en zijn onderdeel van een aanbod dat de subsidievrager gedurende het schooljaar minimaal wekelijks uitvoert.

 • 3. Een organisatie die onder een andere noemer reeds gemeentelijke subsidie ontvangen of die voor haar cliënten instellingsgebonden activiteiten op het terrein van sport, cultuur of welzijn aanbiedt is uitgesloten van subsidie op grond van deze subsidieregeling.

 • 4. Jaarlijks voor het begin van het subsidiejaar stelt het college een plafond vast voor de verstrekking van subsidies op basis van deze subsidieregeling.

Artikel 3 Procedurebepalingen

 • 1. Vervallen.

 • 2. De subsidie wordt berekend aan de hand van het aantal contributiebetalende jeugdleden en mensen met een participatiebeperking op de peildatum 1 maart van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

 • 3. Er bestaat alleen aanspraak op de deelnamesubsidie voor jeugd en mensen met een participatiebeperking die op deze peildatum in de gemeente Doetinchem woonachtig zijn.

Artikel 4 Algemene regels

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd door invulling van het aanvraagformulier voor deelnamesubsidie en indiening bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. De aanvrager houdt een controleerbare registratie bij van het bestand van de deelnemers waarvoor subsidie gevraagd wordt. De gemeente kan de deelname steekproefsgewijze controleren.

 • 3. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college. In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd van deze uitvoeringsregels afwijken.

Artikel 5 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. De deelnamesubsidie op grond van deze subsidieregeling is gedifferentieerd in drie categorieën:

  • a.

   een subsidie van € 35 voor een deelnemend jeugdlid van een organisatie op het terrein van sport, welzijn of cultuur zonder muziekinstrument;

  • b.

   een subsidie van € 90 voor een deelnemend jeugdlid van een organisatie op het terrein van cultuur met een muziekinstrument;

  • c.

   een subsidie van € 68 voor een deelnemend lid met een participatiebeperking van een organisatie op het terrein van sport, welzijn of cultuur.

 • 2.

  • Indien honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, en die niet worden geweigerd op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015 of artikel 4 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, dan wordt het in lid 2 onder a. genoemde bedrag zodanig verlaagd dat het totaal aan gehonoreerde aanvragen gelijk is aan het totale bedrag van het beschikbare subsidieplafond.

 • 3. Vervallen.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling deelnamesubsidie.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Doetinchem op 16 december 2014.