Beleidsregel Tegenprestatie Participatiewet gemeente Moerdijk

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Tegenprestatie Participatiewet gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 23 december 2014.

Gelet op artikel 2 van de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Moerdijk;

BESLUIT

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE MOERDIJK

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Deze beleidsregel wordt vastgesteld ten behoeve van de uitvoering waarin in samenspraak met de klant tot een tegenprestatie gekomen wordt. Hierin is vastgelegd, welke aanvullende activiteiten het college in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden, voor zover daarover in de verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.

HOOFDSTUK 2: UITVOERINGSREGELS

Artikel 1. Vormgeving tegenprestatie

 • 1. Het college legt de uitkeringsgerechtigde als genoemd in artikel 7, eerste lid, onder a, sub 1, sub 5, sub 6 van de wet middels een beschikking een tegenprestatie op.

 • 2. Aan de beschikking wordt toegevoegd een omschrijving van de uit te voeren activiteiten, waarbij ingegaan wordt op:

  • a)

   aard van de activiteiten.

  • b)

   de instantie waar, c.q. ten behoeve waarvan, de uit te voeren activiteiten plaats zullen vinden.

  • c)

   de contactpersoon binnen de instantie waar, c.q. ten behoeve waarvan, de uit te voeren activiteiten plaats zullen vinden.

  • d)

   de duur van de tegenprestatie.

  • e)

   de omvang van de tegenprestatie.

  • f)

   de aanvullende voorwaarden die aan de tegenprestatie zijn verbonden en de waarschuwing die volgt wanneer de klant in gebreke blijft.

 • 3. Indien de instantie waar, c.q. waarvoor, de tegenprestatie wordt uitgevoerd hierover niet beschikt, sluit het college een verzekering af om risico's in verband met arbeidsongeschiktheid of aansprakelijkheid af te dekken.

 • 4. Indien dit voor de uitvoering van de tegenprestatie noodzakelijk is, neemt het college de kosten voor een gevraagde Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor zijn rekening.

Artikel 2. Voorwaarden

 • 1. De uitkeringsgerechtigde moet in staat zijn de activiteiten te verrichten.

 • 2. De tegenprestatie wordt gevraagd van uitkeringsgerechtigden waarbij het uitvoeren van een tegenprestatie het accepteren van passende arbeid of van re-integratie-inspanningen niet belemmert.

Artikel 3. Verkrijgen tegenprestatie

 • 1. De instantie waar, c.q. waarvoor, de tegenprestatie wordt verricht, wordt in eerste instantie gezocht en benaderd op initiatief van de uitkeringsgerechtigde. Deze vindt binnen 20 werkdagen een participatieplaats. Wanneer de uitkeringsgerechtigde geen plaats kan vinden waar de tegenprestatie verricht kan worden, biedt de gemeente de uitkeringsgerechtigde een geschikte tegenprestatie aan.

 • 2. De gemeente werft en beheert via het Werkplein Hart van West-Brabant en in samenspraak met de vrijwilligerscentrale tegenprestatieplaatsen.

Artikel 4. Naleving tegenprestatie

 • 1. Controle van het nakomen van de afgesproken tegenprestatie wordt in overleg met de instantie waar, c.q. waarvoor, de tegenprestatie wordt uitgevoerd vorm gegeven. Gestreefd wordt naar een zo eenvoudig mogelijke invulling gebaseerd op vertrouwen, zoals het aftekenen van een presentielijst.

 • 2. Indien de opgedragen tegenprestatie niet of in onvoldoende mate wordt nagekomen, wordt een maatregel opgelegd op grond van artikel 9 en 11 van de Maatregelen- en handhavingsverordening Participatiewet.

HOOFDSTUK 3: SLOTBEPALINGEN

Artikel 5. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een uitkeringsgerechtigde afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden.

Artikel 6. Onvoorziene situaties

In gevallen waarin de bepalingen van deze beleidsregel niet voorzien, neemt het college een besluit, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij vergelijkbare situaties met inachtneming van alle omstandigheden van een uitkeringsgerechtigde.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 • 2. De beleidsregel wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Moerdijk en in de Moerdijkse Bode.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Tegenprestatie Participatiewet gemeente Moerdijk.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 23 december 2014.

De loco-gemeentesecretaris, de loco-burgemeester,

A.J.M. Gepkens E. Schoneveld

Ondertekening

De regering geeft de volgende voorbeelden voor activiteiten die als tegenprestatie kunnen worden ingezet:

 • ·

  werkzaamheden bij een openluchtmuseum;

 • ·

  koffie/thee schenken in een verpleegtehuis, buurthuis of een bejaardentehuis;

 • ·

  sneeuwschuiven (bijvoorbeeld bij een bejaardentehuis);

 • ·

  meelopen met de dierenambulance;

 • ·

  afval langs wegen en in wijken verwijderen;

 • ·

  bospaden schoonhouden;

 • ·

  verkeersborden reinigen/schoonmaken;

 • ·

  opknappen, schoonmaken, onderhouden van speeltuinen of gemeentelijke terreinen;

 • ·

  taalmaatje voor nieuwkomers;

 • ·

  beheerder van een parkeerplaats of fietsenstalling (bijv. bij een station);

 • ·

  vervoer via kerken of ouderenorganisaties;

 • ·

  warme maaltijden bereiden en leveren;

 • ·

  de was doen;

 • ·

  strijken;

 • ·

  tijdelijke werkzaamheden rond een wijkcentrum;

 • ·

  helpen bij het oversteken van kinderen (scholen);

 • ·

  werkzaamheden in theaters;

 • ·

  praten met nabestaanden;

 • ·

  inzet bij (sport)evenementen;

 • ·

  daklozen die wekelijks mensen rond leiden door de stad;

 • ·

  gehandicapten begeleiden bij het zwemmen;

 • ·

  voorlezen op scholen;

 • ·

  moestuin aanleggen met leerlingen uit groep 5 of 6 basisschool;

 • ·

  additionele werkzaamheden bij het Leger of Leger des Heils;

 • ·

  schoonhouden van parkeerplaatsen bij het ziekenhuis;

 • ·

  boeken uitleen bij ziekenhuizen en verpleegtehuizen (met karretjes);

 • ·

  maneges schoon en netjes houden;

 • ·

  een functie vervullen in bijvoorbeeld een cliëntenraad;

 • ·

  deelname aan een hulpverleningstraject bij persoonlijke of psychische problemen;

 • ·

  werkzaamheden in bibliotheken;

 • ·

  bezoek aan eenzame ouderen;

 • ·

  werkzaamheden in bejaardentehuizen en buurthuizen;

 • ·

  boodschappen halen voor Wmo-cliënten/hulpbehoevenden/ouderen;

 • ·

  inzet in de groenvoorziening waar de gemeente de handen vanaf heeft getrokken

 • ·

  tuinonderhoud;

 • ·

  openbare groenperken schoonhouden;

 • ·

  administratie op orde brengen;

 • ·

  conciërgeachtige werkzaamheden;

 • ·

  mobiel beperkte inwoners helpen;

 • ·

  klus- en verhuisteams oprichten;

 • ·

  opzetten en geven cursussen;

 • ·

  zorgtaken zoals huiskamerdiensten, activiteitenbegeleiding;

 • ·

  helpen bij festivals;

 • ·

  ondersteunend werkstages bij (maatschappelijke) organisaties:

 • ·

  administratief, creatief, verzorging;

 • ·

  ramen zetten;

 • ·

  wandelen en koffiedrinken met groepen bewoners;

 • ·

  lunch verzorgen op basisscholen;

 • ·

  werkzaamheden in dierenasiel;

 • ·

  receptionist of ontvangstdame/heer;

 • ·

  beheer kantines sportverenigingen;

 • ·

  wijkschouwen;

 • ·

  zwemvierdaagse, wijkfeesten, buurt BBQ, straat opknappen, opzetten

 • ·

  buitenspeeldag;

 • ·

  spelletjesmiddagen, politiekcafé;

 • ·

  buurtpreventie;

 • ·

  buurtvaders;

 • ·

  meldpunt voor veiligheid in de wijk (signalering);

 • ·

  assistent beheerder buurthuizen;

 • ·

  klussenteam in de wijk;

 • ·

  ondersteunen bij wijkactiviteiten (halen/brengen);

 • ·

  organiseren activiteiten voor kinderen (in de wijk of stad);

 • ·

  simpele schoonmaakwerkzaamheden in de eigen wijk;

 • ·

  theekringen;

 • ·

  verkiezing organiseren (weerman/vrouw van de wijk);

 • ·

  multicultureel sportevenement met gehandicapten;

 • ·

  ontmoeting in de wijk met aandacht voor verschillende geloofsovertuigingen;

 • ·

  sportclinics in de wijken opzetten;

 • ·

  organiseren wandelingen/sportcursussen;

 • ·

  hulp bij reizen met openbaar vervoer;

 • ·

  bootonderhoud;

 • ·

  computermaatje;

 • ·

  energiecoaches;

 • ·

  formulierenbrigade;

 • ·

  medewerker in ruilwinkel, wereldwinkel;

 • ·

  websitebeheerder;

 • ·

  speelgoed schoonmaken en voorlezen bij kinderdagverblijf;

 • ·

  tekenwerkzaamheden architect;

 • ·

  werkzaamheden op zorgboerderij;

 • ·

  werknemersvaardigheden opdoen in niet commercieel bedrijf;

 • ·

  oppasdienst;

 • ·

  huiswerkbegeleiding;

 • ·

  mantelzorg/mantelzorgondersteuning;

 • ·

  in de zorg helpen;

 • ·

  helpen in de moskee;

 • ·

  recyclingbedrijf;

 • ·

  weidevogels tellen;

 • ·

  suppoost avondvierdaagse;

 • ·

  beweeg en dieetprogramma;

 • ·

  mailings voor gemeente verzorgen, nieuwsbrieven rondbrengen;

 • ·

  rolstoelbrigade;

 • ·

  fietsles geven;

 • ·

  klaar-overs;

 • ·

  werkervaring op doen via club van 1000;

 • ·

  helpen bij scouting;

 • ·

  enquêteur minimabeleid;

 • ·

  beheren fietsenstalling;

 • ·

  hulp in heemkundetuin;

 • ·

  bijspringen op schapenhouderij;

 • ·

  helpen bij landelijke horeca keten;

 • ·

  afvalkalenders inpakken voor gemeente;

 • ·

  kledingreparatie;

 • ·

  inpakwerk;

 • ·

  helpen op metaalafdeling;

 • ·

  hand en spandiensten op school.