Subsidieverordening instandhouding erfgoed Groesbeek 2015

Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening instandhouding erfgoed Groesbeek 2015

De raad van de gemeente Groesbeek,

gelezen het voorstel van de stuurgroep/de gezamenlijke colleges van 16 december 2014;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht ;

overwegende dat:

deze verordening is opgesteld in verband met de herindeling van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek per 1 januari 2015;

de stuurgroep/gezamenlijke colleges van de MUG gemeenten hebben ingestemd met het voorstel;

besluit:

vast te stellen de volgende Subsidieverordening instandhouding erfgoed Groesbeek 2015.

Artikel 1 begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  monumentenwet: Erfgoedwet 2016;

 • b.

  erfgoedverordening: Erfgoedverordening Berg en Dal 2023;

 • c.

  gemeentelijke monumenten: zaken, objecten of terreinen die krachtens de bepalingen opgenomen in de erfgoedverordening zijn aangewezen als beschermd gemeentelijk monument;

 • d.

  rijksmonumenten: zaken, objecten of terreinen die zijn geregistreerd op het rijksmonumentenregister als bedoeld in artikel 3.3, van de Erfgoedwet 2016;

 • e.

  eigenaar: degene die in de kadastrale registers als eigenaar of andere zakelijke gerechtigde van een gemeentelijk monument is ingeschreven;

 • f.

  instandhouding: werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een monument in goede staat van onderhoud te brengen dan wel in de bestaande staat te houden en/of om toekomstig groot onderhoud en kostbare restauraties te verminderen of te voorkomen, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de duurzame instandhouding van cultuurhistorische waarden.

Artikel 2 reikwijdte verordening

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, subsidie toekennen ten behoeve van de instandhouding van gemeentelijke monumenten.

 • 2. Subsidie kan uitsluitend worden toegekend aan de eigenaar van een gemeentelijk monument.

Artikel 3 bevoegdheid

 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het verlenen, vaststellen en uitbetalen van subsidie als bedoeld in deze verordening;

 • 2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het intrekken of wijzigen van subsidieverlenings- of subsidievaststellingsbesluiten, alsmede tot het geheel of gedeeltelijke terugvorderen van subsidiegelden.

Artikel 4 subsidieplafond

De gemeenteraad stelt voor ieder kalenderjaar een subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4.25 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, voor de in deze verordening beschreven subsidies vast.

Artikel 5 subsidievoorwaarden

 • 1. Subsidie kan slechts worden verstrekt indien de instandhoudingswerkzaamheden een permanent karakter dragen en na voltooiing van de voorzieningen voldoen aan redelijke eisen van onderhoud en bruikbaarheid voor de bestemming waartoe het pand dient.

 • 2. Subsidie kan slechts worden verleend onder voorwaarde, dat:

  • a.

   de werkzaamheden deskundig worden uitgevoerd ten behoeve van duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden;

  • b.

   binnen 12 maanden na toekenning met de instandhouding een aanvang wordt gemaakt;

  • c.

   binnen 24 maanden na de toekenning de instandhoudingswerkzaamheden zijn voltooid;

  • d.

   aan de door burgemeester en wethouders met de controle belaste personen op de door hen te bepalen tijdstippen:

   • -

    toegang wordt verleend tot het terrein van de bouw en tot het bouwwerk;

   • -

    inzage wordt verleend in alle op de instandhoudingswerkzaamheden betrekking hebbende bescheiden en tekeningen;

   • -

    gelegenheid wordt gegeven tot het controleren van de op de instandhouding betrekking hebbende gegevens;

  • e.

   na het gereedkomen van de werkzaamheden een gespecificeerde eindafrekening met betalingsbewijzen aan burgemeester en wethouders wordt verstrekt.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van de in het tweede lid, onder b. en c. vermelde termijnen, enkel na een schriftelijke aanvraag hiertoe van de eigenaar voor afloop van de termijn.

Artikel 6 percentage en maximum subsidiebedrag

 • 1. Het subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten van instandhouding inclusief B.T.W. met een maximum van € 4.000,-- per gemeentelijk monument per jaar.

 • 2. Indien een eigenaar van een monument voor een enkel kalenderjaar een subsidie krijgt toegekend, zal het daarop volgende kalenderjaar geen nieuwe subsidie worden verstrekt.

 • 3. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in lid 1.

Artikel 7 medesubsidiëring

 • 1. Op de subsidiabele kosten worden in mindering gebracht de subsidie(s) die uit hoofde van enige andere regeling is (zijn) toegekend en de kosten die uit hoofde van een andere regeling kunnen worden gefinancierd.

 • 2. Lid 1 geldt niet voor eventueel door de provincie Gelderland toegekende subsidie ten behoeve van de instandhouding van gemeentelijke monumenten.

Artikel 8 aanvraag om subsidie

 • 1. Aanvragen om verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 3.1 worden bij burgemeester en wethouders ingediend op daarvoor ter beschikking gestelde formulieren en onder overlegging van de daarbij gevraagde gegevens, te weten:

  • a)

   een gespecificeerde begroting van de kosten. In deze begroting moeten duidelijk per aangevraagd onderdeel de materiaalkosten, de hoeveelheden en de te besteden arbeidsuren gespecificeerd zijn, zo nodig inclusief algemene kosten, bouwplaatskosten e.d.;

  • b)

   een schets of werkomschrijving, weergevende de oude en de nieuwe toestand;

  • c)

   andere door burgemeester en wethouders als nodig beoordeelde gegevens.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot de instandhouding van het betreffende monument aan een subsidietoekenning zodanige voorwaarden verbinden, dat een juiste besteding van de gemeentelijke gelden wordt bevorderd, conform de doelstellingen van de Erfgoedverordening.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord een deskundige op het gebied van monumenten, aanwijzingen geven omtrent de uitvoering van het betreffende werk.

 • 4. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen een onvolledige aanvraag te completeren, waarna die aanvraag alsnog in behandeling kan worden genomen.

Artikel 9 subsidiabele onderhoudskosten

Subsidie kan worden toegekend in de volgende onderhoudskosten:

 • 1.

  herstel en vernieuwen van rieten daken (met herstel van deklatten en herstel van sporen);

 • 2.

  herstel van dakvlakken gedekt met pannen, leien (met herstel van deklatten en herstel van sporen), lood, zink of koper;

 • 3.

  herstel van goten (in zink, koper of lood) inclusief bijbehorende hemelwaterafvoeren; het aanbrengen van noodzakelijke goten waar deze niet eerder aanwezig waren;

 • 4.

  herstel van buitenkozijnen, buitendeuren, raampartijen, luiken, stoepen, roedenverdeling, lijstwerk;

 • 5.

  herstel van windveren, schoorstenen, kapellen en hoek- en kilkeperlood;

 • 6.

  herstel van dak-/torenluiken, loopbruggen, het luiken afgazen van torens;

 • 7.

  inboeten, herstel muurwerk en voegen of pleisteren van gevels;

 • 8.

  natuursteen: beperkt vervangen of inboeten;

 • 9.

  behandeling van muur- en houtwerk ter regulering van de vochthuishouding dan wel ter bestrijding van zwamaantasting of houtaantasters;

 • 10.

  herstel van bliksembeveiligingsinstallaties;

 • 11.

  buitenschilderwerk wat betreft gevels, goten, serres, ramen, buitendeuren, balustrades e.d.;

 • 12.

  herstel van dragende constructies (ankerbalkgebinten, schoren en platen, balkkoppen, spantbenen, gordingen, muurplaten e.d.);

 • 13.

  uitwendig herstel van diverse bijgebouwen, zoals hooibergen, schuren, bakhuisjes, pompen, hekken, bruggen, koetshuizen, oranjerieën, theekoepels, voor zover opgenomen in de redengevende omschrijving;

 • 14.

  herstel van glas-in-lood en beglazing;

 • 15.

  vervanging en herstel van overige bouwelementen met waarde van grote zeldzaamheid of historische waarde;

 • 16.

  vervanging en herstel van tuin, hof- en erfelementen en -meubilair, zowel buiten als binnen van het exterieur, paden, vijvers, banken, beelden, zonnewijzers, voor zover opgenomen in de redengevende omschrijving;

 • 17.

  burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van genoemde onderhoudskosten incidenteel subsidie verstrekken voor restauraties, reconstructies, in combinatie met isolatie, specifieke onderdelen van beschermde objecten of gebieden als daar in het belang van de erfgoedzorg aanleiding voor is.

 • 18.

  subsidiabel zijn tevens: plankosten, legeskosten, kosten van het opstellen van een inspectierapport door de Monumentenwacht Gelderland, kosten voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek, kosten voor het opstellen van een bouwhistorisch onderzoek, kosten voor het opstellen van een quickscan, haalbaarheidsonderzoek of maatwerkadvies voor het verduurzamen van een monument.

Artikel 10 beslissing op aanvraag

 • 1. Burgemeester en wethouders besluiten omtrent een aanvraag binnen 12 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Zij kunnen het besluit, met redenen omkleed, eenmalig voor ten hoogste 8 weken verdagen.

 • 2. Burgemeester en wethouders houden bij een beslissingstermijn zoveel mogelijk rekening met de procedures ter verkrijging van een eventuele omgevingsvergunning.

 • 3. De beslissing betreft een afwijzing of een voorlopige subsidieverlening op basis van een kostenbegroting.

 • 4. Alle aanvragen om subsidie op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 11 afwijzing subsidie

Géén subsidie in gevolge deze verordening wordt verstrekt:

 • a.

  indien de instandhoudingskosten naar het oordeel van burgemeester en wethouders, niet geacht kunnen worden in redelijke verhouding te staan tot de gewenste instandhouding;

 • b.

  indien instandhouding noodzakelijk is geworden door een aan de eigenaar verwijtbare nalatigheid in groot onderhoud, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders;

 • c.

  indien met de instandhoudingswerkzaamheden een aanvang is gemaakt voordat op een aanvraag om een subsidie is beslist;

 • d.

  voor monumenten, die zijn geregistreerd in het register als bedoeld in artikel 3.3, van de Erfgoedwet 2016;

 • e.

  in gevallen van brand- en/of stormschade, voor zover de schade in de kosten van onderhoud door een verzekeringsuitkering wordt gedekt;

 • f.

  in geval van instandhouding zonder voorafgaand overleg en in overeenstemming met de gemeente, alsmede in afwijking van de gestelde voorwaarden;

 • g.

  indien het subsidieplafond als bedoeld in artikel 4 wordt bereikt. Aanvragen die worden afgewezen in verband met het bereiken van het subsidieplafond wordt géén prioriteit geboden voor daaropvolgende jaren.

Artikel 12 vaststelling subsidie

De definitieve vaststelling van het subsidie vindt plaats door burgemeester en wethouders na gereed melding van het werk middels op een daarvoor ter beschikking gesteld formulier en na goedkeuring van een in te dienen gespecificeerde eindafrekening met betalingsbewijzen, zijnde originele rekeningen en kopieën van bankafschriften, of contant betaalde rekeningen voorzien van een verklaring met handtekening van de desbetreffende firma.

Artikel 13 uitbetaling subsidie

Het subsidiebedrag wordt zo spoedig mogelijk uitbetaald nadat de instandhoudingskosten gereed gemeld en akkoord bevonden zijn en na afloop van de wettelijke bezwarentermijn. Uitbetaling vindt plaats op een door de aanvrager op te geven bankrekening.

Artikel 14 intrekking subsidie

Bij niet of niet behoorlijke nakoming van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden en gegeven aanwijzingen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot gehele of gedeeltelijke intrekking dan wel terugvordering van het subsidie.

Artikel 15 hardheidsclausule

 • 1. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders in het belang van de instandhouding van gemeentelijke monumenten bepalingen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van deze regeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Van de in het eerste lid bedoelde mogelijkheid mag geen gebruik worden gemaakt als hierdoor in strijd gehandeld zou worden met de Algemene wet bestuursrecht of andere wettelijke bepalingen.

Artikel 16 intrekking bestaande verordeningen

De Subsidieverordening instandhouding erfgoed Ubbergen 2010, vastgesteld door de raad op 7 oktober 2010, wordt ingetrokken.

De Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Groesbeek 2002, vastgesteld door de raad op 21 november 2002, wordt ingetrokken.

Artikel 17 overgangsbepaling

Deze verordening is niet van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn aangevraagd, verleend of vastgesteld.

Artikel 18 bekendmaking

De vaststelling van deze verordening wordt bekend gemaakt.

Artikel 19 naamgeving en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening instandhouding erfgoed Berg en Dal 2022 (voorheen Subsidieverordening instandhouding erfgoed Groesbeek 2015).

De verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en wordt toegepast vanaf 1 januari 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Groesbeek op 8 januari 2015
De griffier, De voorzitter,