Besluit aanvulling mandaatregeling vanwege transitie sociaal domein 2014

Geldend van 30-12-2014 t/m heden

Intitulé

Besluit aanvulling mandaatregeling vanwege transitie sociaal domein 2014

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 23 december 2014

besloten:

vanaf 1 januari 2015

 • -

  de manager Sociaal team BIJEEN te mandateren om besluiten te nemen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet, binnen de vastgestelde beleids- en financiële kaders;

 • -

  mandaat te verlenen aan de wethouder van de gemeente Tilburg die belast is met de portefeuille beschermd wonen en opvang, voor de uitvoering van de wettelijke taak beschermd wonen en opvang, conform bijgevoegd mandaatbesluit (zie bijlage);  

 • -

  voor de drie berichten die in de interactie met de justitiële partijen zijn te onderscheiden, machtiging te verlenen voor respectievelijk:

  • 1.

   verzoek tot onderzoek (VTO): aan de teammanager Advies- & Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (J. ten Berge);

  • 2.

   notificaties jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr): aan de manager Sociaal team BIJEEN, de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de gemeente Heusden en aan de wmo-medewerker backoffice van de gemeente Heusden (Carole van de Logt);

  • 3.

   zorgmeldingen (ZOF): aan de teammanager Advies- & Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (J. ten Berge).

namens het college van Heusden,

de secretaris,

M.J.H. Mentink

Bijlage mandaatbesluit 23-12-2014