Regeling vervallen per 27-07-2023

Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland

Geldend van 14-02-2020 t/m 26-07-2023

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland

Paragraaf 1: Inleidende en algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • b. deelnemers: de provincies Gelderland en Overijssel.

Artikel 2. Belang

Het belang ter behartiging waarvan deze regeling is aangegaan, is het instellen van een gemeen­schappelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 79l van de Provinciewet.

Artikel 3. Gemeenschappelijk orgaan

 • 1

 • 1. De deelnemers richten bij deze regeling een gemeenschappelijk orgaan op als bedoeld in artikel 41, juncto artikel 8, tweede lid van de wet.

 • 2. Het gemeenschappelijk orgaan is genaamd Rekenkamer Oost-Nederland en is gevestigd in een door het bestuur, zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling, te bepalen plaats binnen het grondgebied van de deelnemers.

Artikel 4. Taak

2

Het gemeenschappelijk orgaan heeft tot taak het uitvoeren van hetgeen in artikel 183 van de Provinciewet is bepaald.

Artikel 5. Organen

Het gemeenschappelijk orgaan heeft als orgaan een bestuur.

Paragraaf 2: Het bestuur

Artikel 6. Het bestuur

 • 3

 • 1. Het bestuur bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter. Deze worden door Provinciale Staten van de deelnemers gezamenlijk voorgedragen en worden overeenkomstig de artikelen 79c, eerste lid en 79m, eerste lid van de Provinciewet door Provinciale Staten van de deel­nemers gezamenlijk benoemd. Bij het doen van deze voordrachten wordt rekening gehouden met de onderlinge deskundigheid van de voorgedragen leden.

 • 2. Het bestuur van de rekenkamer kiest uit haar midden een waarnemend voorzitter. 

Artikel 7. Herbenoeming

4

De leden van het bestuur kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Artikel 8. Eed

5

De leden van de rekenkamer leggen in de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel de eed (verklaring en belofte) af als bedoeld in artikel 79g van de Provinciewet. 

Artikel 9. Privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 6

 • 1. Gedeputeerde Staten van Gelderland dragen er zorg voor dat aan het bestuur de bevoegdheid wordt toegekend te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen ter uitvoering van de aan de rekenkamer opgedragen taak.

 • 2. De Commissaris van de Koningin van Gelderland draagt er zorg voor dat aan de voorzitter van het bestuur de bevoegdheid wordt toegekend tot vertegenwoordiging bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ter uitvoering van de aan de rekenkamer opgedragen taak.

 • 3. Het bestuur en de voorzitter kunnen de directeur zoals bedoeld in artikel 13, tweede lid van deze regeling, machtigen de in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 10. Vergoeding en tegemoetkoming in de kosten

 • 7

 • 1. De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding per maand, alsmede een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten.

 • 2. Voor de voorzitter bedraagt deze vergoeding 15% en voor de leden 10% van het bedrag dat overeenkomt met het bedrag zoals bedoeld in artikel 2.2.1 lid 2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 3. De leden van het bestuur kunnen de reis- en verblijfkosten declareren op grond van artikel 2.2.9 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 2.6 van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

 • 4. Provinciale Staten van de deelnemers kunnen besluiten af te wijken van de in het tweede lid genoemde percentages.

Paragraaf 3: De voorzitter

Artikel 11. De voorzitter

 • 8

 • 1. De voorzitter bevordert de onafhankelijke positie van de rekenkamer.

 • 2. De voorzitter oefent toezicht uit op de werkzaamheden van de rekenkamer en op de juiste toepassing van hetgeen bij deze regeling is bepaald.

 • 3. De voorzitter is belast met het leiden van de vergaderingen van het bestuur.

 • 4. De voorzitter bevordert een spoedige afhandeling van zaken.

 • 5. De voorzitter tekent de stukken die van het bestuur uitgaan.

Artikel 12. De waarnemend voorzitter

De taken en bevoegdheden van de voorzitter worden bij diens afwezigheid of ontstentenis waar­genomen door de waarnemend voorzitter.

Paragraaf 4: Bureau van de rekenkamer

Artikel 13. Bureau van de rekenkamer

 • 9

 • 1. Er is een bureau van de rekenkamer. Het bureau ondersteunt het bestuur in de goede uitoefe­ning van zijn werkzaamheden.

 • 2. Aan het hoofd van het bureau staat een directeur. De directeur is tevens secretaris van het bestuur.

 • 3. Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten, op voordracht van de voorzitter van de rekenkamer, tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst met de directeur en de overige ambtenaren van het bureau.

 • 4. Het maandinkomen en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur en de overige ambtenaren van het bureau vinden plaats overeenkomstig de collectieve arbeidsvoorwaarden cao provinciale sector en het Personeelshandboek provincie Gelderland.

 • 5. De bepalingen betreffende zorg voor de archiefbescheiden van de provincie Gelderland  zijn op de rekenkamer van overeenkomstige toepassing, waarbij Gedeputeerde Staten van Gelderland worden aangemerkt als zorgdrager, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Archiefwet 1995.

Paragraaf 5: Overleg

Artikel 14. Overleg

 • 10

 • 1. Om de communicatie tussen de rekenkamer en de Provinciale Staten van de deelnemers te bevorderen wordt ten minste jaarlijks een overleg met een delegatie uit Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland  gevoerd.

 • 2. Het overleg als bedoeld in het eerste lid heeft de volgende functies:

  • a.

   het zijn van gesprekspartner voor procedurele zaken;

  • b.

   het uitwisselen van verwachtingen en ervaringen;

  • c.

   vorming van een sollicitatiecommissie bij de werving van bestuursleden voor de rekenkamer.

 • 3. Provinciale Staten van de deelnemers worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het onderzoeksprogramma van de rekenkamer alvorens het bestuur het onderzoeksprogramma definitief vaststelt.

 • 4. Provinciale Staten van de deelnemers kunnen een protocol vast stellen voor de behandeling van rekenkamerrapporten.

Paragraaf 6: Finaniën

Artikel 15. Begroting

 • 11

 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks voor 15 juli de begroting vast.

 • 2. De bepalingen van artikel 48, eerste, derde en vierde lid van de wet zijn niet van toepassing op wijzigingen van de begroting indien deze wijzigingen niet leiden tot verhoging van de door de deelnemers verschuldigde bijdrage in de kosten van het gemeenschappelijk orgaan.

Artikel 16. Jaarrekening

 • 12

 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks voor 1 juli de jaarrekening over het daaraan voorafgaande kalenderjaar vast.

 • 2. De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de Financiële Verordening en de Uitvoeringsregeling van de Provincie Gelderland.

Artikel 17. Kostenverdeling

13

De kosten van het gemeenschappelijk orgaan worden door de deelnemers voor gelijke delen gedragen.

Paragraaf 7: Wijziging, uittreding en opheffing

Artikel 18. Wijziging

1. Deze regeling kan, al dan niet op voorstel van het bestuur, worden gewijzigd bij besluit van Provinciale Staten van de deelnemers.

2. Indien Provinciale Staten van de deelnemers deze regeling op eigen initiatief wensen te wijzigen, wordt het bestuur in staat gesteld zijn opvatting daaromtrent naar voren te brengen. De opvatting van het bestuur wordt vermeld in het statenvoorstel tot wijziging van deze regeling.

Artikel 19. Toetreding

Toetreding tot deze regeling kan geschieden bij een daartoe strekkend besluit van Provinciale Staten van de deelnemers op basis van een verzoek van Provinciale Staten of de raad van de toe te treden provincie of gemeente.

Artikel 20. Uittreding

1. Provinciale Staten van de deelnemers kunnen besluiten tot uittreding, met dien verstande dat uittreding niet eerder kan plaatsvinden dan op 1 januari 2008.

2. Een besluit tot uittreding als bedoeld in het eerste lid treedt een jaar later in werking. Op dat moment komt deze regeling te vervallen.

3. Het bestuur regelt de gevolgen van een besluit tot uittreding en stelt daarbij de verplichtingen van de uittredende deelnemer vast.

Artikel 21. Opheffing

Deze regeling kan worden opgeheven bij besluit van Provinciale Staten van de deelnemers. In dat geval is het bestuur belast met de liquidatie van het gemeenschappelijk orgaan.

Paragraaf 8: Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 22. Inwerkingtreding en evaluatie

 • 14

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2005.

 • 2. [vervallen]

Artikel 23. Citeertitel

Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland.


Noot
1

[Toelichting: Indien men een gemeenschappelijke rekenkamer wenst, is op grond van artikel 79l van de Provinciewet het oprichten – via de Wet gemeenschappelijke regelingen – van een gemeenschap­pelijk orgaan, zijnde de rekenkamer, verplicht. Gelet op het bepaalde in artikel 8, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, bezit een dergelijk gemeenschappelijk orgaan geen rechts­persoonlijkheid. Dat heeft tot gevolg dat de rekenkamer niet zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Ten aanzien van het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het aan­stellen van personeel van het bureau van de rekenkamer zijn in onderhavige regeling derhalve separate voorzieningen getroffen. Zie daarvoor de artikelen 11 en 15 van de regeling. Anders dan gebruikelijk is het in dit geval niet nodig in de regeling een bepaling op te nemen over de plaats van vestiging van het gemeenschappelijk orgaan. Artikel 79l, eerste lid van de Provinciewet bepaalt dat de in artikel 10, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen neergelegde verplichting tot het aanwijzen van een vestigingsplaats niet van toepassing is bij een gemeenschappelijk orgaan voor de rekenkamer. De keuze voor de vestigingsplaats van de rekenkamer wordt derhalve over­gelaten aan het bestuur van de rekenkamer. Uit een oogpunt van efficiency en regionale binding dient het bestuur een vestigingsplaats te kiezen binnen het grondgebied van Gelderland en Overijssel. ]

Noot
2

[Toelichting: In Hoofdstuk XIA van de Provinciewet (artikelen 183 tot en met 186) is de taak van de rekenkamer omschreven en zijn de daarvoor noodzakelijke bevoegdheden geregeld. In het algemeen deel van deze toelichting is reeds stilgestaan bij de taak van de rekenkamer, welke taak is beschreven in artikel 183 van de Provinciewet. Voor wat betreft de bevoegdheden van de rekenkamer komt het er kortgezegd op neer dat de rekenkamer dient te beschikken over de informatie die nodig is voor het verrichten van haar taken. Deze informatieverplichting jegens de rekenkamer geldt ook ten aanzien van openbare lichamen, gemeenschappelijke organen, vennootschappen en rechtspersonen waar de provincie bij betrokken is. Een en ander is geregeld in de artikelen 184 en 185 van de Provinciewet. In artikel 186 van de Provinciewet is een algemene regeling voor de verslaglegging door de reken­kamer opgenomen. ]

Noot
3

[Toelichting: De Provinciewet biedt bij de inrichting van de rekenkamer de keuze tussen een rekenkamer met een collegiaal bestuursmodel of een rekenkamer met een directeursmodel. In het laatste geval bestaat de rekenkamer uit één persoon. Uit artikel 6 volgt dat gekozen is voor een collegiaal bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit drie leden. Alle leden worden door Provinciale Staten van Gelderland en van Overijssel gezamenlijk voorgedragen. Ook de benoeming van de leden geschiedt door Provinciale Staten van beide provincies gezamenlijk. Dat is geregeld in artikel 79c, eerste lid, in samenhang met artikel 79m, eerste lid van de Provinciewet. Op grond van artikel 79c, tweede lid, in samenhang met artikel 79m, eerste lid van de Provinciewet benoemen Provinciale Staten van beide provincies een voorzitter. Voor wat betreft de waarnemend voorzitter is geen voorziening getroffen in de Provinciewet. Vandaar het tweede lid van artikel 6. Op grond van de artikelen 79i, eerste lid en 79m, eerste lid van de Provinciewet is het aan de rekenkamer een reglement van orde voor haar werkzaamheden en haar vergaderingen vast te stellen. De rekenkamer dient dit reglement ter kennisneming aan Provinciale Staten van de deelnemers te zenden. In zo’n reglement kan worden bepaald hoe vaak het bestuur per jaar vergadert en hoe de besluitvorming verloopt. ]

Noot
4

[Toelichting: Op grond van artikel 79c, eerste lid van de Provinciewet benoemen Provinciale Staten de leden van de rekenkamer voor de duur van zes jaar. In het vierde lid van voornoemd artikel is bepaald dat een lid kan worden herbenoemd. Aan het aantal herbenoemingen is in de Provinciewet geen limiet gesteld. Via artikel 7 wordt een dergelijke limiet wel gesteld. ]

Noot
5

[Toelichting: Op grond van artikel 79g van de Provinciewet dienen de leden van de rekenkamer in de vergadering van Provinciale Staten de eed (verklaring en belofte) af te leggen. Ten aanzien van een gemeen­schappelijke rekenkamer is in artikel 79m, tweede lid van de Provinciewet een specifieke voorziening getroffen: in de gemeenschappelijke regeling moet worden bepaald ten opzichte van welk vertegen­woordigend orgaan de leden van de gemeenschappelijke rekenkamer de eed (verklaring en belofte) afleggen. Ten aanzien van de Rekenkamer Oost-Nederland is gekozen voor Provinciale Staten van Overijssel. ]

Noot
6

[Toelichting: Via dit artikel wordt bereikt dat de rekenkamer – via de band van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin van Gelderland – aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Privaat­rechtelijke rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld het sluiten van overeenkomsten tot inhuur van een onderzoeksbureau. Ook het aangaan van een huurovereenkomst inzake kantoorruimte valt hieronder. ]

Noot
7

[Toelichting: De leden van het bestuur van de rekenkamer ontvangen een vergoeding die gelijk is aan een percentage van de vergoeding die een gedeputeerde ontvangt. In artikel 3 van het Rechtspositie­besluit gedeputeerden is bepaald dat de gedeputeerde een bezoldiging geniet per maand waarvan de hoogte overeenkomt met het maximum van schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De percentages van 15% voor de voorzitter en elk 10% voor de beide leden is gebaseerd op de omvang van de werkzaamheden. Het vierde lid van dit artikel voorziet in de mogelijkheid tot aanpassing van deze percentages. Aanpassing kan wenselijk zijn in het geval een beoogd bestuurslid minder dan de hier bedoelde werkomvang (15 respectievelijk 10%) beschikbaar is. Ook is het denkbaar dat beide Provinciale Staten, in het kader van het groeimodel van de rekenkamer, van oordeel zijn dat de werkomvang van de bestuursleden struc­tureel verhoogd dient te worden. De daaruit voortvloeiende financiële gevolgen dienen uiteraard betrokken te worden bij het opstellen van de begroting. De grondslag voor de berekening van de vergoeding van de bestuursleden (het Rechtspositiebesluit gedeputeerden) kan, anders dan door aanpassing van deze regeling zelf, niet worden gewijzigd. Ook voor de declaratie van reis- en verblijfkosten is een koppeling aangebracht met de overeenkomstige regeling voor gedeputeerden, namelijk de Regeling rechtspositie gedeputeerden. ]

Noot
8

[Toelichting: Op grond van artikel 6, tweede lid van deze regeling benoemen Provinciale Staten van de deel­nemers een waarnemend voorzitter. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter worden zijn taken en bevoegdheden waargenomen door de waarnemend voorzitter. ]

Noot
9

[Toelichting: Met dit artikel wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 79o van de Provinciewet. Aan het hoofd van het rekenkamerbureau staat de directeur die tevens secretaris van het bestuur van de rekenkamer is. Daarnaast zal hij zorgdragen voor de contacten met de ambtenaren van de beide provinciale organisaties. Uitgangspunt is een klein, maar kwalitatief goed, rekenkamerbureau dat niet de ambitie heeft alle specialismen in huis te hebben. Dit betekent dat de medewerkers van het bureau  een functie hebben als projectleider van veelal uit te besteden onderzoeksopdrachten. Op grond van de artikelen 79j, derde en vierde lid en 79m, eerste lid van de Provinciewet verrichten de ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer niet tevens werkzaamheden voor een ander orgaan van de deelnemende provincies. Hiermee wordt iedere schijn van belangen­verstrengeling vermeden. Daarnaast zijn de ambtenaren die werkzaamheden voor de rekenkamer verrichten terzake van deze werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de reken­kamer.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de medewerkers van het bureau van de rekenkamer. Daarmee komen ze – formeel – in dienst van de provincie Gelderland. Een dienstverband met de rekenkamer zelf is niet mogelijk, omdat – zoals hiervoor al aangegeven – de rekenkamer geen rechtspersoonlijkheid bezit. Bij opheffing van de rekenkamer zal het dienstverband met de provincie Gelderland echter voortduren. In dat geval zullen de kosten hiervan over de deelnemende provincies worden verdeeld (artikel 17 van deze regeling).

Uiteraard kunnen Gedeputeerde Staten van Gelderland de voorzitter van het bestuur van de rekenkamer mandateren te besluiten tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst met de medewerkers van het bureau van de rekenkamer (de directeur uitgezonderd), en dat daarnaast de Commissaris van de Koning volmacht geeft aan de voorzitter van het bestuur van de rekenkamer om de arbeidsovereenkomst met de medewerker te ondertekenen. Denkbaar is dat in dat geval ook volmacht wordt verleend aan de directeur van het bureau van de rekenkamer. ]

Noot
10

[Toelichting: Als het gaat om de positie van de rekenkamer in relatie tot Provinciale Staten van beide provincies, kan daarover het volgende worden opgemerkt. Gegeven de in de Provinciewet vastgelegde onafhan­kelijkheid van de rekenkamer kan er geen sprake zijn van een bepalende invloed van Provinciale Staten op de werkwijze noch op de onderwerpen die de rekenkamer wenst te onderzoeken. De rekenkamer bepaalt zelf haar onderzoeksagenda. De rekenkamer bepaalt ook zelf op welke wijze de onderzoeken worden opgezet en uitgevoerd. Desondanks is het gewenst dat er een vorm van overleg is tussen de rekenkamer en Provinciale Staten van beide provincies. Artikel 14 regelt dit overleg. ]

Noot
11

[Toelichting: Voor de begrotingscyclus is niet alleen dit artikel van belang, maar ook de artikelen 47 en 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze cyclus verloopt – kort samengevat – als volgt. Zes weken voordat de begroting door de rekenkamer wordt vastgesteld, wordt een ontwerpbegroting aan Provinciale Staten van de deelnemers gezonden. De ontwerpbegroting wordt ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Provinciale Staten van de deelnemers kunnen bij de rekenkamer hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. De eventuele zienswijzen worden bij de ontwerpbegroting gevoegd alvorens de begroting door het bestuur van de rekenkamer wordt vast­gesteld. De vastgestelde begroting wordt twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de minister van Binnenlandse Zaken gezonden. ]

Noot
12

[Toelichting: Op grond van deze bepaling en het bepaalde in artikel 47, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het aan het bestuur van de rekenkamer de jaarrekening vast te stellen. Op grond van artikel 47, vierde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan de minister van Binnenlandse Zaken te worden gezonden. ]

Noot
13

[Toelichting: Onder de kosten van de rekenkamer vallen de kosten van het bestuur, van het bureau van de rekenkamer, bureaukosten (huisvesting, communicatie, etc.) en de kosten van door derden uit te voeren onderzoeken. Echter, ook de vergoedingen die aan derden moeten worden toegekend voor eventuele misslagen van de rekenkamer vallen onder de kosten van het gemeenschappelijk orgaan als bedoeld in artikel 17. ]

Noot
14

[Toelichting: Op grond van artikel VIII van de Wet dualisering provinciebestuur moet een provinciale rekenkamer voor 1 januari 2005 zijn ingesteld. Gelet hierop treedt onderhavige gemeenschappelijke regeling op deze datum in werking. Het tweede lid heeft de volgende achtergrond. Er is bij provincies nog geen ervaring met het instituut rekenkamer. Hiermee is er dus sprake van een bestuurlijk novum. Het is daarom gewenst dat de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling en daarmee het functioneren van de rekenkamer, wordt geëvalueerd. Deze evaluatie zou er zelfs toe kunnen leiden dat deze gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven. De wettelijke verplichting om een rekenkamer­(functie) te hebben komt hiermee niet te vervallen. ]