Besluit van de directeur van het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent parkeerexcessen havengebied Rotterdam (Aanwijzingsbesluit APV parkeerexcessen Havengebied Rotterdam 2015 (Aanwijzingsbesluit 2015))

Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de directeur van het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent parkeerexcessen havengebied Rotterdam (Aanwijzingsbesluit APV parkeerexcessen Havengebied Rotterdam 2015 (Aanwijzingsbesluit 2015))

Gemeenteblad 2014

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening 2012 parkeerexcessen HavengebiedRotterdam 2015

De directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

registratienummer AS14/21086 – 14/0031551;

overwegende dat,

  • ·

    aanhoudende klachten van bedrijven in de Rotterdamse haven over grote groepen kamperende chauffeurs, vrachtauto’s die hinderlijk geparkeerd worden, waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan en dumping van trailers in het Havengebied, waardoor de bereikbaarheid van bedrijven wordt belemmerd, er medio 2012 toe hebben geleid dat het parkeerbeleid in het Havengebied is aangescherpt;

  • ·

    hiertoe op verzoek van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (Havenbedrijf) op 22 mei 2012 door het college van burgemeester en wethouders op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 of zoals nadien gewijzigd (APV) een Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen havengebied Rotterdam (Aanwijzingsbesluit) is genomen, waarbij voor het hele Havengebied onder andere een verbod voor het parkeren van grote voertuigen (6 meter en langer) is ingesteld;

  • ·

    er drie beveiligde truckparkings geopend zijn met in totaal 272 parkeerplaatsen;

  • ·

    er door het cluster Stadsbeheer extra inzet is en wordt gepleegd op het handhaven van het APV-verbod;

  • ·

    op verzoek van Vervoerdersorganisaties TLN, EVO en omliggende gemeenten het Havenbedrijf het parkeer- en handhavingsbeleid heeft geëvalueerd;

  • ·

    bijvoorbeeld is gebleken dat de restaurants in het Havengebied last hebben van de maatregelen, dat uitwaaiering van de bovengenoemde problemen naar buurtgemeenten ontstaat en dat chauffeurs zich gedwongen voelen de drukke spitsperiode te gebruiken om de dan toch al overvolle wegen te gebruiken om het Havengebied te verlaten;

  • ·

    in samenspraak met alle stakeholders de hiernavolgende oplossingen zijn gekozen: op de drie beveiligde truckparkings gaat het betaald parkeren in plaats van om 18.00 uur pas om 20.00 uur in, voor de restaurants wordt daar waar mogelijk en noodzakelijk naar maatwerk gezocht en er komen parkeerschijfzones, zogenaamde “blauwe zones”, waar chauffeurs maximaal 4 uur kunnen parkeren voordat ze bijvoorbeeld bij bedrijven laden en lossen of om een bezoek aan een restaurant te brengen;

  • ·

    hiermee het parkeerbeleid in het Havengebied meer aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven, dat de drempel wordt verlaagd voor chauffeurs om de drukke spitsperiode te vermijden zodat de bereikbaarheid van de havens wordt bevorderd en dat de overlast voor eenieder zoveel mogelijk wordt beperkt;

  • ·

    het aldus gewenst is naast een verkeersbesluit parkeerschijfzones aangeduid met de borden E10 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), de zogenaamde blauwe zones, vooralsnog geldend voor vrachtauto’s op de volgende wegen: Bosporusstraat, Dolfijnweg, Keileweg, Tweedweg, Bakkersoordsekade, Albert Plesmanweg, Elbeweg, Moezelweg, Theemsweg, Beatrix de Rijkstraat, Droogdokweg, Merseyweg, Oude Maasweg, het Aanwijzingsbesluit aan te passen om een en ander mogelijk te maken;

  • ·

    de wegen onder beheer zijn van de gemeente Rotterdam;

  • ·

    overleg heeft plaats gevonden met de Politie, Eenheid Rotterdam, waarbij te kennen is gegeven dat met de voorgestelde APV-maatregelen wordt ingestemd;

    gelet op hoofdstuk 5, afdeling 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012, nr. 99, of zoals nadien gewijzigd) en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleende mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd (Gemeenteblad 2014, nr. 96);

besluit:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Artikel 1 Aangewezen gebied

In het kader van de artikelen 5.2 “Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.”, 5.3 “Te koop aanbieden van voertuigen”, 5.6 “Caravans, aanhangwagens e.d.” en 5.8 “Parkeren van grote voertuigen” lid 2 e.v. van de APV, aan te wijzen het Rotterdamse Havengebied; dit betreft het gebied op de als bijlage en integraal bij dit besluit behorende bijgevoegde kaart.

Artikel 2 Afwijkingen en aanvullingen op het bepaalde in artikel 5.8 APV “parkeren grote voertuigen”

  • 1. In afwijking van het in het vijfde lid van artikel 5.8 van de APV bepaalde, geldt het verbod in het onder artikel 1 van dit besluit aangewezen gebied mede niet op werkdagen van 06.00 uur tot 08.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur.

  • 2. Uitzonderingen op het verbod gesteld in artikel 5.8 lid 2 van de APV in het onder artikel 1 van dit besluit aangewezen gebied zijn:

    • a.

      Betaald parkeerplaatsen voor vrachtauto’s aangeduid met borden E8 (Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven in casu een vrachtauto), BW111 (informatiebord “betaald parkeren” in symbolen) en OB 201p (onderbord met daarop aangegeven data en tijden waarop de RVV-borden gelden) van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de zogenaamde “Truckparkings” mede aangeduid met borden, voorzover geparkeerd wordt binnen de op de onderborden aangegeven tijden; dit betreft openbaar toegankelijke parkeerplaatsen die evenwel slechts toegankelijk zijn via een hek of een slagboom;

    • b.

      Betaald Parkeren chassis aangeduid met borden BW111 (informatiebord “betaald parkeren” in symbolen) met onderbord met daarop in tekst “chassis”;

    • c.

      Parkeerschijfzones (zogenaamde blauwe zones) aangeduid met de borden E10 en E11 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voorzover geparkeerd wordt binnen de op de onderborden aangegeven tijden; indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid van artikel 25 RVV slechts gedurende die dagen of uren;

    • d.

      Parkeerplaatsen waarvoor door de exploitant van het bij die parkeerplaatsen dichtstbijzijnde restaurant, op basis van een aan hem verleende ontheffing, ontheffingskaarten kunnen worden uitgegeven die door een chauffeur van een vrachtauto kunnen worden verkregen bij het betreffende restaurant bij aantoonbaar gebruik van dat restaurant.

      • i.

        Onder restaurant wordt verstaan: een gelegenheid met een drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning waar voedsel en (alcoholische) drank kunnen worden genuttigd.

      • ii.

        Onder vrachtauto wordt verstaan: een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter.

      • iii.

        Op de ontheffingskaart staat de locatie vermeld waar met deze kaart met een vrachtauto mag worden geparkeerd tussen 20.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag ten behoeve van het gebruik van het restaurant èn

      • iv.

        de ontheffingskaart dient goed zichtbaar bij de voorruit te worden neergelegd èn

      • v.

        de ontheffingskaart dient voor het verlaten van de parkeerplaats te worden ingeleverd bij het betreffende restaurant waar de ontheffingskaart is opgehaald èn

      • vi.

        de exploitant van een restaurant kan met een aan het restaurant verleende ontheffing een van tevoren overeengekomen maximaal aantal ontheffingskaarten, met een minimum én maximum van de per 1 januari 2015 beschikbare aangelegde parkeerplaatsen op de in de ontheffing aangeduide plaats, uitgeven èn

      • vii.

        aan de ontheffing worden voorwaarden verbonden in verband met tijd en plaats van de te gebruiken ontheffing en ten behoeve van de verkeersveiligheid en ter voorkoming van misbruik èn

      • viii.

        deze wijze van ontheffen een pilot betreft die na 1 januari 2016 zal worden geëvalueerd.

Artikel 2a Overlastgevend stallen van fietsen en bromfietsen

Ter uitvoering van artikel 5:12, eerste lid, onderdeel b, APV Rotterdam 2012 worden als wegen of weggedeelten waar het verboden is in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de volksgezondheid fietsen of bromfietsen langer dan vier weken onbeheerd te laten staan, aangewezen de wegen in de directe omgeving van de truckparkings in de Waalhaven zoals weergegeven op de kaarten in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3 Intrekken Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen en overgangsbepalingen

1.Het Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen havengebied Rotterdam (Gemeenteblad 2012, nummer 59) wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van dit gewijzigde Aanwijzingsbesluit.

2. Alle ontheffingen die zijn verleend op grond van het Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen havengebied Rotterdam (Gemeenteblad 2012, nummer 59) blijven van kracht voor de periode waarvoor zij zijn verleend, met uitzondering van de ontheffing die al eerder zijn geldigheid verliest omdat deze moet worden ingetrokken en komen onder de regels van het Aanwijzingsbesluit 2015 te vallen.

  • 3.

    Op een aanvraag om een ontheffing krachtens het Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen havengebied Rotterdam (Gemeenteblad 2012, nummer 59), die is gedaan vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit ontheffingenbeleid wordt, totdat de beslissing daarop onherroepelijk is geworden, beslist overeenkomstig het Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen havengebied Rotterdam (Gemeenteblad 2012, nummer 59).

  • 4.

    Op een bezwaarschrift of beroep tegen een besluit, krachtens het Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen havengebied Rotterdam (Gemeenteblad 2012, nummer 59) genomen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Aanwijzingsbesluit 2015 wordt, totdat de beslissing daarop onherroepelijk is geworden, beslist overeenkomstig het Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen havengebied Rotterdam (Gemeenteblad 2012, nummer 59).

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit APV parkeerexcessen Havengebied Rotterdam 2015 (Aanwijzingsbesluit 2015).

Artikel 6

Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Aldus vastgesteld op 5 december 2014.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer,

S.M. Leijten-Adams

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 10 december 2014 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting:

Voor de toelichting op artikel 1 van dit besluit wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting bij de relevante bepalingen uit de APV. Deze artikelen zijn eerder opgenomen in de Aanwijzingsbesluiten parkeerexcessen ex artikel 5.1.2, 5.1.3 en 5.1.6 in de Waalhaven en

Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen havengebied Rotterdam per 1 juli 2012, welk eerste besluit is komen te vervallen met de inwerkingtreding van Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen havengebied Rotterdam per 1 juli 2012, welk komt te vervallen met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit Aanwijzingsbesluit APV parkeerexcessen Havengebied Rotterdam 2015.

Het toepasselijke gebied is hetzelfde gebleven. Het aanwijzingsbesluit is aangevuld met een bepaling (artikel 2) betreffende het verbod op parkeren van grote voertuigen en chassis. Ter toelichting op dit nieuwe artikel wordt het volgende opgemerkt:

In aanvulling op de toelichting op artikel 5.8 van de APV “Parkeren van Grote voertuigen” het volgende: in het Rotterdamse havengebied wordt veel overlast ervaren van vrachtwagens en chassis die hinderlijk geparkeerd worden, in die zin dat er verkeersonveilige situaties ontstaan en de bereikbaarheid van bedrijven voor klanten wordt belemmerd. Bovendien overnachten veel chauffeurs vaak in hun voertuig, waardoor (ook voor de chauffeurs zelf) onveilige situaties ontstaan en waarbij niet zelden sprake is van verstoring van de openbare orde en vervuiling van het gebied met afval.

Voorjuli 2012 is op basis van de APV (verstoring openbare orde) opgetreden tegen deze vorm van illegale overnachting, maar een structurele oplossing had uiteindelijk de voorkeur. Daarom is per 1 juli 2012 het parkeerverbod ingesteld.

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan parkeergelegenheid in de nachtelijke uren, biedt het Havenbedrijf een alternatief. Inmiddels zijn drie truckparkings geopend in het havengebied, een in de Waalhaven en twee in de Botlek. In totaal is er parkeercapaciteit voor 272 vrachtwagens. Naast deze drie parkings komt er eind 2017 een parking gereed op de Maasvlakte voor nog eens 500 vrachtwagens. Deze aanpak is in lijn met de visie van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Door het cluster Stadsbeheer is extra inzet gepleegd op het handhaven van het APV-verbod.

Op verzoek van TLN, EVO en omliggende gemeenten heeft het Havenbedrijf het parkeer- en handhavingsbeleid in het aangewezen gebied geëvalueerd. Uit de evaluatie is bijvoorbeeld gebleken dat enkele restaurants in het havengebied last hebben van de maatregelen, omdat het parkeerverbod geen rekening houdt met de openingstijden van de restaurants die na 18.00 uur nog geopend zijn. Uitwaaiering van de bovengenoemde problemen naar buurtgemeenten is ontstaan en chauffeurs zich gedwongen voelen de drukke spitsperiode te gebruiken om de dan toch al overvolle wegen te gebruiken om voor 18.00 uur het Havengebied uit te zijn.

In samenspraak met alle stakeholders zijn de hierna volgende oplossingen gekozen:

  • 1.

    op de drie beveiligde truckparkings gaat het betaald parkeren in plaats van om 18.00 uur pas om 20.00 uur in;

  • 2.

    voor de restaurants wordt daar waar mogelijk en noodzakelijk naar maatwerk gezocht middels ontheffingen, en

  • 3.

    er komen parkeerschijfzones, zogenaamde “blauwe zones”, waar chauffeurs maximaal 4 uur kunnen parkeren voordat ze bijvoorbeeld bij bedrijven laden en lossen of om een bezoek aan een restaurant te brengen.

Hiermee sluit het parkeerbeleid in het Havengebied meer aan bij de behoefte van het bedrijfsleven. De drempel wordt verlaagd voor chauffeurs om de drukke spitsperiode te vermijden, zodat de bereikbaarheid van de havens wordt bevorderd en de overlast voor eenieder zoveel mogelijk wordt beperkt. Tevens worden hiermee gezamenlijke doelen van de Gemeente en het Havenbedrijf bereikt.

Overigens blijft ook tijdens de perioden waarin het verbod bedoeld in artikel 2 niet van toepassing is, het zodanig parkeren van vrachtwagens dat aan bewoners of gebruikers van gebouwen hinder of overlast wordt aangedaan, verboden krachtens artikel 5. 8 eerste lid APV.

Nadere toelichting artikel 2

Artikel 5.8 lid 2 APV geeft het gemeentebestuur de mogelijkheid om op te treden tegen parkeren van grote voertuigen op door het college van burgemeester en wethouders met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte aangewezen wegen of weggedeelten. In het vijfde lid van dit artikel is bepaald dat het in het tweede lid gestelde verbod niet geldt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 2 van dit Aanwijzingsbesluit 2015 geeft de afwijkingen en aanvullingen op het bepaalde in artikel 5.8 APV “parkeren grote voertuigen” aan. Zo is bepaald in lid 1 van dit artikel dat in afwijking van het in het vijfde lid van artikel 5.8 van de APV bepaalde, dat het verbod in het onder artikel 1 van dit besluit aangewezen gebied mede niet geldt op werkdagen van 06.00 uur tot 08.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur. De verbodsperiode wordt daarmee verder ingeperkt dan in dat lid al geregeld is, om de doorstroming uit het havengebied met name rond de spitsperiode te verruimen en de chauffeurs meer speling te geven in het bezoek aan de restaurants in het havengebied.

In lid 2van dit artikel zijn de uitzonderingen op het verbod in het aangewezen gebied weergegeven.

In lid 6 van artikel 5.8 APV is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders ontheffing kan verlenen van de in het tweede lid gestelde verboden. Tot slot is in lid 7 van artikel 5.8 APV bepaald dat op de ontheffing paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing is.

Hiermee kan worden voorkomen dat de werking van het verbod in incidentele gevallen zou leiden tot een onevenredige aantasting van bedrijfsbelangen. Voor restaurants wordt van de mogelijkheid ontheffing te verlenen via een pilot gebruik gemaakt om maatwerk te leveren. Deze pilot zal worden geëvalueerd na 1 jaar.

Overige verzoeken om ontheffing zullen in beginsel worden afgewezen. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden betreffende de tijd en plaats waarop deze zal gelden en ten behoeve van de verkeersveiligheid en ter voorkoming van misbruik.

Artikelen 3 tot en met 5 bevatten slotbepalingen.

Bijlage 1 behorende bij het Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening 2012 parkeerexcessen Havengebied Rotterdam 2015

Kaart 1 behorend bij artikel 1: Rotterdam havengebied

afbeelding binnen de regeling

Kaart 2 behorend bij artikel 2: (truck)parkeerplaatsen

afbeelding binnen de regeling

Kaart 3 behorend bij artikel 2a: Weesfietsen omgeving Bodaanweg

afbeelding binnen de regeling

In het gemarkeerde gebied geldt het verbod van artikel 5:12, eerste lid, onderdeel b, APV Rotterdam 2012.

Kaart 4 behorend bij artikel 2a: Weesfietsen omgeving Veenendaalweg 

afbeelding binnen de regeling

In het gemarkeerde gebied geldt het verbod van artikel 5:12, eerste lid, onderdeel b, APV Rotterdam 2012.